Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Turite teisę per keturiasdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo jį apskųsti pateikęs apeliaciją teismui. Ši apeliacija gali būti teikiama tik dėl bausmės dydžio arba civilinės teisės klausimų.

Jurisdikcija

  • Nusižengimus nagrinėja policijos teismas; šio teismo sprendimas skundžiamas nesunkių nusikaltimų bylų teismui.
  • Nesunkius nusikaltimus nagrinėja nesunkių nusikaltimų bylų teismas; šio teismo sprendimas skundžiamas Apeliaciniam teismui.
  • Sunkius nusikaltimus nagrinėja Apygardos teismo baudžiamųjų bylų kolegija; šio teismo sprendimas skundžiamas Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų kolegijai.

Kas būna apskundus?

Per dvidešimt keturias valandas nuo apeliacijos pateikimo apie ją pranešama teismo, kuriam pateikta apeliacija, valstybės prokurorui. Nustatoma teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama apeliacija, data ir apie ją jums pranešama.

Kiek reikia laiko, kad skundas būtų išnagrinėtas?

Skundas išnagrinėjamas per keletą mėnesių.

Ar skunde galiu pateikti naujų įrodymų? Kokios taikomos taisyklės?

Skunde turite teisę pateikti naujų įrodymų. Taikomos įrodymų teisės taisyklės. Teismas priima visus pateiktus teisėtus įrodymus. Tačiau nepriimami argumentai dėl procesinių pagrindų, pavyzdžiui, dėl veiksmo paskelbimo negaliojančiu, kurie turėtų būti keliami bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

Kaip vyksta teismo posėdis, kuriame nagrinėjamas skundas, ir koks gali būti teismo sprendimas?

Teisėjai dar kartą nagrinėja faktines aplinkybes, bet iš esmės jie negali dar kartą apklausti liudytojų, nebent teismas nustato, kad tai padaryti būtina. Jei reikia, teismas taip pat gali apklausti naujus liudytojus.

Iš esmės Apeliacinio teismo teisėjas negali padidinti pirmąja instancija skirtos bausmės, jeigu kaltinamasis sprendimą apskundė vienas. Šiuo atveju teismas gali tik išlaikyti arba sumažinti kaltinamajam skirtą bausmę. Padidinti bausmę galima tik tuomet, kai apeliacine tvarka sprendimą taip pat apskundė valstybės prokuroras, – paprastai taip būna, jei kaltinamasis apeliaciją pateikia dėl baudžiamosios teisės klausimų.

Kas vyksta, jeigu skundas patenkinamas arba atmetamas?

Turite teisę pateikti kasaciją. Kasacinis teismas tik patikrina teisės nuostatas, bet nebenagrinėja faktinių aplinkybių.

Ar man bus atlyginta žala, jei pirmasis nuosprendis buvo neteisingas? Kokia žala atlyginama? Kaip?

Teisė į žalos atlyginimą suteikiama tik tuomet, kai neteisėtai buvote įkalintas. Ši teisė suteikiama visiems asmenims, kuriems ilgiau negu tris dienas taikytas kardomasis kalinimas, jeigu šis kalinimas skirtas ar pratęstas ne dėl jūsų kaltės.

Jeigu skundas patenkinamas, ar informacijoje apie mano teistumą bus įrašas apie nuosprendį?

Jeigu skundas patenkinamas ir esate išteisinamas, į informaciją apie jūsų teistumą įrašas apie nuosprendį neįtraukiamas.

Ar leidžiama skųsti toliau, jei pirmasis skundas atmetamas? Kam? Kokiomis aplinkybėmis?

Kiekvienas asmuo, įsiteisėjusiu sprendimu pripažintas padariusiu sunkų ar nesunkų nusikaltimą, dar gali prašyti peržiūrėti sprendimą šiomis aplinkybėmis:

  • jeigu priėmus nuosprendį dėl sunkaus ar nesunkaus nusikaltimo nauju teismo sprendimu kitas asmuo pripažįstamas kaltu dėl tos pačios veikos ir abu nuosprendžiai negali būti suderinami; šiuo atveju tai, kad jie prieštarauja vienas kitam, įrodo vieno iš asmenų nekaltumą;
  • jeigu apklausti liudytojai paskui buvo nuteisti dėl melagingų parodymų;
  • jeigu paskelbus nuosprendį paaiškėja faktinė aplinkybė ar atsiranda nežinomų dokumentų, iš kurių galima nustatyti, kad esate visiškai ar iš dalies nekaltas;
  • jeigu paskelbus nuosprendį dėl nužudymo pateikiami dokumentai, leidžiantys gana gerai įrodyti, kad tariamai nužudytas asmuo yra gyvas;
  • jeigu Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime nurodoma, kad apkaltinamasis nuosprendis paskelbtas pažeidžiant Europos žmogaus teisių konvenciją.

Sprendimą dėl prašymų peržiūrėti sprendimus priima Aukštesnysis teisingumo teismas, veikiantis kaip kasacinis teismas.

Kada nuosprendis įsiteisėja?

Nuosprendis įsiteisėja išnaudojus visus skundų teikimo būdus, taip pat tuomet, kai baigėsi apeliacijai ar kasacijai teikti numatytas terminas.

Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies, jeigu esu kitos valstybės narės pilietis?

Pasibaigus teismo procesui kaip kitos valstybės narės pilietis iš šalies galite būti išsiųstas dėl esamų didelių viešosios tvarkos pažeidimų. Trečiosios šalies pilietis gali prašyti, kad iš kalėjimo būtų paleistas atlikęs pusę bausmės, jeigu raštu įsipareigoja nebegrįžti į šalį.

Imigracijos ministerijos sprendimą išsiųsti iš šalies galite apskųsti Administraciniam teismui.

Kaip tvarkoma informacija apie kaltinimus ir nuosprendį?

Informacija apie nuosprendį įtraukiama į informaciją apie teistumą – registrą, kuriame registruojami Liuksemburgo baudžiamųjų teismų paskelbti nuosprendžiai.

Kaip ir kur ši informacija saugoma?

Informacija apie teistumą kompiuteriniame registre saugoma Generalinėje prokuratūroje, prižiūrint valstybės generaliniam prokurorui. Registre nurodomas jūsų vardas ir pavardė, tėvo, motinos ir, jeigu reikia, sutuoktinio vardas ir pavardė, jūsų gimimo data bei vieta, gyvenamoji vieta ir profesija, arba į registrą yra įtraukiamas jūsų tapatybės nustatymo numeris.

Kiek laiko ji saugoma?

Liuksemburgo teismo paskelbti nuosprendžiai iš informacijos apie teistumą pašalinami, jeigu esate teisiškai reabilituojamas arba jus reabilituoja teismas.

Ar informacija gali būti saugoma be mano sutikimo?

Informaciją apie teistumą saugoti privaloma ir ji gali būti saugoma be jūsų sutikimo.

Ar galiu skųstis dėl to, kad ši informacija saugoma? Kaip? Kam?

Turite teisę apskųsti tam tikrų duomenų įtraukimą į informaciją apie teistumą; skundą galite teikti Apygardos teismo uždarajai kolegijai.

Susijusios nuorodos

Informacija apie teistumą

Baudžiamasis kodeksas

Baudžiamojo proceso kodeksas

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.