Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Kur vyks teismo posėdis?

Teismo posėdis vyks kompetentingame teisme, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumą ir jos įvykdymo vietą. Teismo posėdžiui pirmininkauja teisėjas, kuris turi būti kitas nei tyrimo stadijos metu bylą nagrinėjęs teisėjas, taip užtikrinant teisingą bylos nagrinėjimą.

Ar kaltinimus galima keisti? Jei taip, kokias teises į informaciją turiu šioje srityje?

Taip, po to, kai surenkami įrodymai, baudžiamojo persekiojimo institucija gali pakeisti jums inkriminuojamų veikų baudžiamąjį kvalifikavimą, jeigu aplinkybės tos pačios ir nėra naujų faktų: taip visi naujos nusikalstamos veikos elementai įtraukiami į pirmąją veiką. Tokiais atvejais kaltinamoji šalis gali pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kad pateiktų naujų įrodymų siekdama užtikrinti tinkamą gynybą.

Kokios yra mano teisės per teismo posėdžius?

Turite teisę būti informuoti apie kaltinimus, teisę į gynybą ir advokato pagalbą, teisę neteikti pareiškimų savo atžvilgiu, neduoti parodymų prieš save, neatsakinėti į užduodamus klausimus ir teisę į nekaltumo prezumpciją. Kai baigiasi teismo posėdis, taip pat turite teisę į paskutinį žodį.

Ar privalau dalyvauti teismo posėdyje? Kokiomis sąlygomis galiu nedalyvauti bylos nagrinėjime teisme?

Vadovaujantis Ispanijos teisės aktais, tam, kad posėdis įvyktų, kaltinamasis turi dalyvauti. Tai sąlygoja veiksmingų procesinių teisių gynimo priemonių poreikis (taip išvengiama neadekvačios gynybos) ir teisė į bylos nagrinėjimą surengiant tinkamą teisminį procesą (įskaitant teisę būti išklausytam).

Privalote dalyvauti teismo posėdyje ir ginti savo nekaltumą, tačiau teismas gali vykti ir jums nedalyvaujant, jeigu, net ir teisiškai pašaukus jus į teismą, neatvykstate be pagrįstos priežasties, o siūloma bausmė yra ne didesnė nei 2 įkalinimo metai arba 6 metai, jeigu taikoma kitokios formos bausmė. Tinkama priežastimi nedalyvauti būtų staigi liga, ir tokiu atveju posėdis būtų atidedamas.

Kokią teisę turiu į vertėjo žodžiu paslaugas ir dokumentų vertimą raštu?

Turite teisę į nemokamas vertėjų raštu ir žodžiu paslaugas. Jeigu nemokate ispanų arba teismo posėdžio vietos oficialiosios kalbos, turite teisę į vertėjo žodžiu paslaugas. Taip pat turite teisę į dokumentų, kurie yra būtini jūsų teisei į gynybą užtikrinti, vertimą raštu.

Ar turiu teisę turėti advokatą?

Taip, turite teisę į advokato pagalbą: jį galite pasirinkti patys, o jeigu tai neįmanoma, jums jis bus skirtas oficialiai, ir jūs galėsite su juo asmeniškai bendrauti ir susitikti. Teisinė pagalba nėra būtina tik baudžiamųjų nusižengimų atveju.

Apie kokias kitas procesines teises turėčiau žinoti (pvz., įtariamųjų atvesdinimas į teismą)?

Turėtumėte žinoti, kad savo gynybai galite naudoti bet kokius įrodymus (liudytojų parodymus, ekspertų išvadas, dokumentus, įrašus ir t. t.), su sąlyga, kad teisėjas arba teismas dėl to neprieštarauja. Kai byla nagrinėjama viešai, turite teisę dalyvauti posėdyje, nebent teisėjas ar teismas, vadovaudamiesi įstatymu, saugumo ar viešosios tvarkos labui priima kitokį sprendimą, siekdami užtikrinti susijusių šalių turimų pagrindinių teisių, visų pirma teisės į aukų ir jų šeimos narių privatumą, tinkamą apsaugą. Be to, prasidedant teismo posėdžiui, turite teisę pripažinti visus arba kai kuriuos kaltinimus ir sudaryti susitarimą su prokuroru, o tai leistų sušvelninti bausmę.

Galimos bausmės

Pasibaigus posėdžiui, teisėjas ar teismas paskelbs nuosprendį, kuriame išdėstomos visos teismo išnagrinėtos aplinkybės ir kuriuo kaltinamasis apkaltinamas arba išteisinamas dėl visų kaltinimų padarius byloje nurodytas nusikalstamas veikas. Teismo posėdžio metu nuosprendis gali būti paskelbtas žodžiu, tačiau vėliau jis privalo būti surašytas. Jeigu, paskelbus nuosprendį, šalys nepareiškia noro jį skųsti, teismas šį nuosprendį paskelbs galutiniu.

Jeigu prieš jus priimamas apkaltinamasis nuosprendis, teisėjas ar teismas juo gali nustatyti konkrečią nusikalstamą veiką atitinkančią bausmę, neviršydamas prokuroro pasiūlytos griežčiausios bausmės.

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.