Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ispanija

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, dėl kurio pradedamas teisminis nagrinėjimas.

Turinį pateikė
Ispanija

Ispanijos Konstitucija pripažįstamas asmens orumas, asmens teisių nepažeidžiamumas, asmens raidos nevaržomumas, teisės viršenybė ir kitų asmenų teisių gerbimas.

Į pačią Konstituciją įtrauktos nuostatos dėl pagrindinių žmonių teisių ir laisvių, remiantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir Ispanijos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais dėl žmogaus teisių.

Į Ispanijos Konstituciją įtrauktos nuostatos dėl bendrų pagrindinių teisių išplėtojamos nacionalinės teisės aktuose.

Tiriamosios ir (arba) kaltinamosios šalies teisės baudžiamajame procese konkrečiai išdėstomos Ispanijos baudžiamojo proceso kodekse (Ley de Enjuiciamiento Criminal), kuriame:

 1. Vartojama sąvoka „tiriamoji šalis“ (investigado), reiškianti asmenį, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl sąsajų su nusikaltimu.
 2. Vartojama sąvoka „kaltinamasis“ (encausado), reiškianti asmenį, kuriam, baigus bylos tyrimą, pareiškiami oficialūs teisminės institucijos kaltinimai dėl dalyvavimo konkrečioje nusikalstamoje veikoje.
 3. Vartojamos ispanų kalbos sąvokos „acusado“ (paprastai reiškianti asmenį, kurio atžvilgiu žodinio bylos nagrinėjimo metu pareiškiami kaltinimai) ir „procesado“ (paprastai reiškianti asmenį, kurio atžvilgiu konkrečios rūšies baudžiamojo proceso metu pareiškiami kaltinimai), kurias abi į anglų kalbą galima versti kaip „kaltinamasis“ ir kurios atitinkamų proceso stadijų metu gali būti vartojamos kaip ispanų kalbos sąvokos „encausado“ sinonimai.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, išsamią informaciją apie savo teises rasite čia.

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Inicijavimas

Procesas gali būti inicijuojamas:

 • pateikus skundą kompetentingai institucijai (policijai, valstybės prokurorui arba muitų teismui);
 • gavus bet kokio asmens skundą, nesvarbu, ar tai būtų nusikaltimo auka, ar ne;
 • gavus policijos pareiškimą;
 • ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva.

Tyrimo stadija

Pradėjus baudžiamąjį procesą, teisme inicijuojama ikiteisminio tyrimo stadija, kurios metu atliekami veiksmai, kurių tikslas – pasirengti teismui, atlikti tyrimą ir įrodyti galimai įvykdytas nusikalstamas veikas, įskaitant visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jų kvalifikavimui, ir nusikalstamas veikas padariusių asmenų kaltę, apsaugant asmenis ir jų piniginius įsipareigojimus.

Tyrimo pabaiga

Ikiteisminis tyrimas gali baigtis:

 • Proceso nutraukimu ir užbaigimu, jeigu nėra nusikalstamos veikos požymių arba nusikalstamos veikos vykdytojas yra nežinomas.
 • Proceso tęsiniu, prasidedant vadinamajai tarpinei stadijai, kurios tikslas – nustatyti, ar tyrimas yra užbaigtas ir ar tikslinga pareikšti kaltinimus.
 • Pateikus, kai taikytina, kaltinamąjį aktą ir atsiliepimą į ieškinį, šalims įteikiamas šaukimas į teismą.

Teismas

Viešas teismo procesas vyksta dalyvaujant kitam teisėjui arba kitame teisme nei vykstant tyrimui ir užbaigiamas teismo sprendimu, kuris gali būti:

 • kaltinamasis nuosprendis;
 • išteisinamasis nuosprendis.

Abiem atvejais bet kuri šalis gali pateikti apeliacinį skundą dėl nuosprendžio aukštesnės instancijos teismui.

Duomenų suvestinės

Duomenų suvestinėse galima rasti išsamios informacijos apie šias proceso stadijas ir asmens teises. Ši informacija nėra teisinė konsultacija ir yra skirta tik susipažinimui.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei asmuo ir ketintų pateikti skundą. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų teikti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Spustelėkite tolesnes nuorodas, jeigu jums reikalinga atitinkama informacija.

1 - Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu

2 - Mano teisės teismo proceso metu

3 - Mano teisės po teismo
Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.