Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Švedija

Kad būtų pradėtas baudžiamasis tyrimas, policijai arba prokurorui turi būti pranešta apie nusikaltimą. Baudžiamuoju tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar padarytas nusikaltimas, ir, jeigu taip, kokį asmenį arba asmenis galima įtarti padarius šį nusikaltimą. Jeigu nusikaltimas sunkus ir yra nustatytas įtariamasis, tyrimui vadovaus prokuroras. Kitais atvejais tyrimui vadovaus policija.

Turinį pateikė
Švedija

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Apklausa

Pirmiausia bus apklausti asmenys, turintys, kaip įtariama, informacijos, kuri gali būti naudinga tyrimui. Tai gali būti nukentėjusysis, įtariamasis, jeigu yra, arba liudytojai. Įtariamasis, kai jis yra apklausiamas, gali būti arba suimtas, arba laisvėje.

Be to, gali būti paimti ir perduoti institucijoms ištirti įvairių rūšių mėginiai. Visą apklausą atlieka policija, ir tik išimtiniais atvejais dalyvauja prokuroras. Jeigu nemokate kalbos, jums turi būti suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos. Jeigu pagrįstai įtariama, kad kuris nors asmuo padarė nusikaltimą, jis apie įtarimą turi būti informuotas per apklausą.

Sulaikymas

Jeigu, prokuroro nuomone, įtarimas yra pagrįstas, gali būti nuspręsta jus suimti. Tokiu atveju taip pat turi būti įvertintas pavojus, kad, jeigu liksite laisvėje, galite trukdyti tyrimui, toliau daryti nusikaltimus arba pabėgti. Per tam tikrą laiką prokuroras turi jus arba paleisti, arba pateikti prašymą apylinkės teismui skirti jums suėmimą.

Suėmimas

Jeigu esate įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą ir yra pagrįstų priežasčių jus suimti, prokuroras gali prašyti teismo skirti jums suėmimą. Suėmimo klausimui skirtas posėdis turi būti surengtas per keturias dienas nuo jūsų sulaikymo dienos. Šiame posėdyje apylinkės teismas apsvarstys, ar turėtumėte būti suimtas, ar paleistas. Jeigu esate suimtas, nutartis dėl suėmimo turi būti kas tam tikrą laiką peržiūrima.

Tęsiamas policijos tyrimas

Nepaisant to, ar esate suimtas, ar ne, tyrimas bus tęsiamas, siekiant išsiaiškinti, ar įtarimai patraukti jus baudžiamojon atsakomybėn pakankamai pagrįsti. Tyrimas turi būti atliktas kuo greičiau, ypač jeigu esate suimtas. Jeigu tyrimą būtina tęsti ilgiau, gali būti surengta daugiau teismo posėdžių suėmimui pratęsti. Užbaigusi tyrimą, policija tyrimo medžiagą perduos prokurorui ir taip pat įtariamajam bei įtariamojo gynėjui. Kol prokuroras dar nepriėmė sprendimo, ar patraukti jus baudžiamojon atsakomybėn, jūs ir jūsų gynėjas turi teisę prašyti tyrimą papildyti bet kokiomis, jūsų nuomone, svarbiomis aplinkybėmis.

Gynybos pasiruošimas bylai

Jūs ir jūsų advokatas turi teisę pateikti savo įrodymus teismui. Taip pat turite teisę susitikti, kad pasiruoštumėte teismo posėdžiui.

Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

Jeigu, prokuroro nuomone, prieš jus surinkta pakankamai įrodymų, kad būtumėte nuteistas, jis turi pareikšti jums kaltinimus. Kaltinimuose turi būti aišku, kokiu nusikaltimu esate įtariamas ir kokią nusikalstamą veiką padarėte. Taip pat turi būti aišku, kokius įrodymus prieš jus pateiks prokuroras.

Norėdami surasti daugiau informacijos apie savo teises įvairiais proceso etapais, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

1. Apklausa

Kodėl policija gali mane apklausti?

Apklausos tikslas – išaiškinti, ar padarytas nusikaltimas ir, jeigu taip, ar turite kokios nors informacijos. Tai taikoma, jeigu esate liudytojas, nukentėjusysis arba įtariamas padaręs nusikaltimą asmuo.

Kas dalyvaus per apklausą?

Jus apklaus policija. Apklausą gali vykdyti vienas arba keli policijos pareigūnai. Prokuroras per apklausą dažniausiai nedalyvauja. Jeigu este įtariamas padaręs nusikaltimą, kurio atveju turite teisę turėti advokatą, galite prašyti, kad advokatas jums būtų paskirtas ir dalyvautų apklausoje.

Jeigu nemokate kalbos, taip pat turite teisę gauti vertėjo paslaugas. Už vertėjo paslaugas sumokės policija. Paprastai prieš atsakydamas į klausimus, turėtumėte palaukti, kol atvyks advokatas ir kol bus galima naudotis vertėjo paslaugomis. Prokuroras ir policija nuspręs, kokie asmenys dar turi teisę būti per apklausą.

Kas vyks per apklausą?

Apklausos pradžioje policija jums pasakys, ar esate apklausiamas kaip įtariamasis, ar dėl kokios nors kitos priežasties. Jūsų teisės nebus jums garsiai perskaitytos. Per apklausą turite teisę ir tylėti, ir kalbėti. Viskas, ką pasakysite, gali būti panaudota prieš jus. Apklausa gali būti įrašyta į garsajuostę arba jūsų parodymų santrauka gali būti užprotokoluota.

Koks yra advokato vaidmuo per apklausą?

Advokatas per apklausą turi dalyvauti, kad atsakytų į jūsų klausimus ir užtikrintų, kad apklausa butų vykdoma tinkamai. Jeigu apklausa vykdoma tinkamai, advokatas neturi teisės įsikišti, tačiau jam gali būti suteikta teisė užduoti jums klausimus.

Ar per apklausą draudžiama ką nors daryti?

Per apklausą policijos pareigūnai negali naudoti informacijos, kuri yra žinoma kaip neteisinga, žadėti ar siūlyti ką nors naudinga dėl to, kad gautų jūsų prisipažinimą. Be to, įtariamajam negali būti grasinama, jam negali būti daromas spaudimas ir jis negali būti sąmoningai varginamas. Apklausiamas asmuo taip pat turi teisę į įprastinį maitinimąsi ir būtiną poilsį.

Kiek ilgai galiu būti laikomas per apklausą?

Jeigu nesate suimtas, paprastai neleidžiama, kad jūsų apklausa truktų ilgiau negu šešias valandas. Išimtiniais atvejais jums gali tekti pasilikti dar šešioms valandoms. Po to turite teisę išeiti, nebent jums būtų skirtas sulaikymas. Vaikams taikomos specialios taisyklės.

Kaip baigiama apklausa?

Baigiant apklausą, jums pasiūloma galimybė perklausyti įrašą arba perskaityti policijos protokolą. Po to jūsų bus paklausta, ar tai, kas užrašyta, teisingai parodo tai, ką pasakėte per apklausą.

Kas vyks po apklausos?

Po apklausos policija informuos prokurorą arba tyrimui vadovaujantį policijos pareigūną apie tai, kas paaiškėjo. Jeigu nusikaltimas nėra sunkus, apklausos protokolas prokurorui nebus pateiktas tol, kol tyrimas nebus užbaigtas. Jeigu esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį gali būti skiriamas suėmimas, prokurorui apklausos protokolas siunčiamas po kiekvienos apklausos. Tada prokuroras spręs, ar jus sulaikyti, ar paleisti.

2. Sulaikymas

Kada galiu būti sulaikytas?

Jeigu yra pagrindas jus suimti, galite būti sulaikytas tol, kol teismas išspręs klausimą dėl suėmimo. Kas būtina, kad būtumėte uždarytas į areštinę, paaiškinta 3 skyriuje „Suėmimas“. Net jeigu nėra visų būtinų suėmimo sąlygų, galite būti sulaikytas, jeigu yra pakankamas pagrindas įtarti, kad padarėte nusikaltimą, ir labai svarbu, kad būtumėte suimtas, kol tęsiamas tyrimas.

Kas išduoda arešto orderį?

Ar būtina jus suimti, sprendžia prokuroras. Orderyje turi būti nurodyta, dėl kokio nusikaltimo esate įtariamas ir kodėl esate suimamas. Jeigu prokuroras arešto orderio nepanaikina, jis turi pateikti prašymą dėl jūsų suėmimo apylinkės teismui ne vėliau kaip trečios dienos nuo arešto orderio išdavimo 12 valandą. Priešingu atveju turite būti paleistas. Apylinkės teismas posėdį suėmimo klausimui išspręsti turi surengti nedelsdamas ir ne vėliau kaip po keturių dienų nuo jūsų suėmimo arba arešto orderio įvykdymo.

Kas gali mane sulaikyti?

Jeigu yra pagrindas jus sulaikyti, policija skubiais atvejais gali tai padaryti net ir be arešto orderio. Jeigu esate užklumpamas tuo metu, kai darote nusikaltimą, už kurį gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė, arba kai bėgate iš nusikaltimo vietos, jus sulaikyti gali bet kas. Tas pats taikoma, jeigu esate paieškomas dėl nusikaltimo. Tačiau jus sulaikęs asmuo turi jus kuo greičiau perduoti policijos pareigūnui.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Jeigu esate sulaikytas, turite teisę prašyti, kad jums būtų paskirtas valstybės gynėjas. Tai prokuroro prašymu padarys apylinkės teismas.

Kas vyks, kai būsiu laikomas sulaikytas?

Jūsų suėmimo laikotarpiu policija turi teisę papildomai jus apklausti. Taikomos tos pačios taisyklės kaip ir ankstesnėms apklausoms.

Kokias teises turiu, kol esu sulaikytas?

Prokuroras gali nuspręsti, kad tuo metu, kol būsite sulaikytas, jums nebus leidžiama bendrauti su tuo asmeniu, su kuriuo pageidausite. Jeigu jums būtina suteikti medicinos pagalbą arba reikia susisiekti su savo ambasada arba konsulatu, policija privalo tarpininkauti. Taip pat turite teisę susisiekti su savo advokatu ir su juo susitikti kitiems asmenims nedalyvaujant. Paprastai sulaikymo laikotarpiu būsite laikomas policijos areštinės kameroje.

3. Suėmimas

Kada būtina mane suimti?

Jeigu yra pagrindas jus įtarti padarius nusikaltimą, už kurį gali būti skiriama vienerių metų arba ilgesnė laisvės atėmimo bausmė, gali būti prašoma jums suimti. Be to, bus atsižvelgta į pavojų, kad jūs:

  • bėgsite nuo teismo arba bausmės vykdymo, vengsite teismo arba bausmės vykdymo; arba
  • būdamas laisvėje, sunaikinsite įrodymus arba kitaip trukdysite bylos tyrimui; arba
  • toliau darysite nusikaltimus.

Jeigu mažiausia bausmė, kuri gali būti skirta už padarytą nusikaltimą, yra dveji metai, dažniausiai būsite suimtas, išskyrus tuos atvejus, kai bus akivaizdu, jog tam nėra pagrindo.

Nepaisydamas nusikaltimo sunkumo, teismas suėmimą gali skirti tuo atveju, jeigu jūsų tapatybė nežinoma ir atsisakote nurodyti savo pavardę ir adresą arba yra priežasčių manyti, kad jūsų suteikta informacija yra klaidinga. Areštinėje galite būti laikomas ir tuo atveju, jeigu neturite gyvenamosios vietos Švedijoje ir yra pavojus, kad vengsite teismo arba bausmės vykdymo išvykdamas iš šalies.

Kai kuriais atvejais galite būti suimtas net jei yra „pakankamas pagrindas“ įtarti jus padarius nusikaltimą. Tai yra žemesnis įtarimo laipsnis nei „rimtas pagrindas“ įtarti, kad padarėte nusikaltimą.

Jeigu yra pagrindas manyti, kad bus skirta tik bauda, negalite būti suimtas.

Ar yra kokių nors asmeninių aplinkybių, dėl kurių negalėčiau būti suimtas?

Teismas turės įvertinti suėmimo būtinybę ir tai, kokį poveikį tai turės jums. Jeigu suėmimas reikštų pernelyg didelį suvaržymą arba padarytų jums žalos, negalėsite būti suimtas. Tai gali tapti aktualu, jeigu, pavyzdžiui, tyrimas trunka ilgą laikotarpį.

Kas bus, jeigu man mažiau negu 18 metų?

15–18 metų nepilnamečiams taikomos specialios taisyklės. Pagal jas nepilnamečių suėmimui taikomos griežtesnės prielaidos: arba nusikaltimas turi būti labai sunkus, arba turi būti kitų labai svarbių priežasčių juos suimti.

Ar turiu teisę suėmimo klausimui skirtame teismo posėdyje kalbėtis su advokatu ir gauti vertėjo paslaugas?

Suėmimo klausimui skirtame posėdyje apylinkės teisme dalyvausite kartu su savo valstybės gynėju, kuris bus teisininkas. Teisę turėti valstybės gynėją turite visais atvejais, jeigu jums prašoma skirti suėmimą. Jeigu jums būtinas vertėjas, jis taip pat dalyvaus teismo posėdyje ir išvers viską, kas bus pasakyta.

Kas vyks posėdyje, kuriame bus nagrinėjamas suėmimo klausimas?

Šiame posėdyje prokuroras pasakys, kuo esate įtariamas. Jūs taip pat turėsite galimybę pasisakyti. Prokuroras, jūsų advokatas ir teisėjas turės teisę užduoti jums klausimus. Pats nuspręsite, ar pageidaujate atsakyti į klausimus, ar ne. Paprastai suėmimo klausimui skirtame posėdyje nėra apklausiamas nei nukentėjusysis, nei liudytojai. Gali būti perskaityta tai, ką pasakėte per policijos apklausą. Be to, prokuroras gali pristatyti teismo arba medicinos ekspertizių rezultatus.

Nutartis skirti suėmimą

Po posėdžio teismas išeis iš teismo salės pasitarti, ar turėtumėte būti suimtas, ar ne. Po to apylinkės teismas jums dalyvaujant paskelbs sprendimą. Jeigu suėmimas neskiriamas, turite teisę iš karto išeiti. Jeigu skiriamas suėmimas, teismas tuo pačiu metu nuspręs, iki kada prokuroras turi pareikšti kaltinimus. Apylinkės teismas paprastai nurodo, kad kaltinimai turi būti pareikšti per dvi savaites nuo nutarties skirti suėmimą dienos. Laukdamas pagrindinio apylinkės teismo posėdžio, būsite laikomas areštinėje.

Kas bus, jeigu tyrimas nebus užbaigtas iki apylinkės teismo nustatytos dienos?

Jeigu pasibaigus laikotarpiui, nustatytam apylinkės teismo baudžiamajai bylai iškelti, jūs vis dar būsite įtariamasis, o tyrimas dar neužbaigtas, prokuroras gali pateikti prašymą skirti daugiau laiko kaltinimams pareikšti. Kad būtų nustatyta, ar ir toliau turėtumėte būti laikomas areštinėje, gali būti būtinas naujas teismo posėdis. Šie nauji posėdžiai dažnai vyksta vaizdo ir garso nuotolinio perdavimo priemonėmis: jūs dalyvaujate, būdamas suėmimo vietoje, dalyvaujant advokatui, prokuroras dalyvauja, būdamas savo kabinete, o teisėjas posėdžiauja apylinkės teismo posėdžių salėje.

Kas bus, jeigu būsiu suimtas esant mažesnio tikėtinumo įtarimui?

Jeigu būsite suimtas kaip įtariamas padaręs nusikaltimą asmuo, remiantis „pakankamais pagrindais“, prokuroras per vieną savaitę privalės pateikti naujus įrodymus, kad įtarimai būti patvirtinti ir pasiektų „rimto pagrindo“ suimti lygį. Priešingu atveju turėsite būti paleistas.

Kas vyksta, jeigu mano paieškai yra išduotas Europos arešto orderis?

Jeigu kita valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, šis prašymas gali būti nagrinėjamas valstybės, kurioje esate, teisme. Teismas nuspręs, ar turėtumėte būti perduotas to paprašiusiai valstybei. Šiuose teismo posėdžiuose taip pat turite teisę tartis su advokatu ir gauti vertėjo žodžiu paslaugas. Prokuroras iki šių teismo posėdžių gali priimti sprendimą jus sulaikyti, o teismas gali priimti sprendimą tęsti suėmimą, kol bus galima jus perduoti. Teismas nenagrinės jūsų kaltės klausimo, o tik tai, ar tenkinami oficialūs reikalavimai jums perduoti.

Kaip gali būti apribota mano teisė bendrauti su kitais asmenimis?

Spręsdamas jūsų suėmimo klausimą, apylinkės teismas nurodys, ar prokuroras turės teisę apriboti jūsų santykius su išore, tai yra teisę skaityti laikraščius ir žiūrėti televiziją bei bendrauti su draugais ir šeimos nariais. Tai taikoma ir jūsų galimybei bendrauti su kitais kardomaisiais. Sprendimą dėl šių apribojimų apimties priima prokuroras. Turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į savo advokatą ir ambasadą.

Ar turiu teisę siųsti ir gauti asmeninius laiškus?

Turite teisę rašyti laiškus kam norite, tačiau visus jūsų siunčiamus ir gaunamus laiškus perskaitys prokuroras. Jeigu laiške bus rašoma apie įtariamą nusikaltimą, arba šis laiškas nebus išsiunčiamas gavėjui, arba šio laiško teksto dalys bus padarytos neįskaitomos. Tačiau niekas neskaitys jūsų susirašinėjimo su advokatu, nepaisant laiškų turinio.

Ar galiu apskųsti nutartį skirti suėmimą?

Jeigu esate nepatenkintas suėmimu, nutartį suimti galite apskųsti apeliaciniam teismui. Apeliacinis teismas išnagrinės apylinkės teismo dokumentus nerengdamas teismo posėdžio ir nuspręs, ar turite būti suimtas, ar ne. Apeliacinio teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui, tačiau kad jame būtų nagrinėjamas jūsų skundas, turi būti specialūs pagrindai.

Ar galiu dėl ko nors būtų paleistas?

Jeigu išnyksta jūsų suėmimo pagrindai, prokuroras turi priimti sprendimą dėl jūsų suėmimo panaikinimo. Tai gali įvykti susilpnėjus įrodymams prieš jus arba išnykus specialiesiems jūsų suėmimo pagrindams, pavyzdžiui, jeigu nebemanoma, kad galite trukdyti tyrimui. Jeigu teismas naujame posėdyje dėl suėmimo nusprendžia, kad nebėra priežasčių jus laikyti suimtą, teismas turi priimti nutartį dėl jūsų paleidimo nedelsiant.

Ar galiu būti paleistas už užstatą?

Švedijoje nėra galimybės būti paleistam už užstatą.

4. Tęsiamas policijos tyrimas

Ar policija pateiks tik man nepalankius įrodymus?

Atlikdama tyrimą, policija privalo surinkti jums palankius ir nepalankius įrodymus. Jeigu pageidaujate, kad policija apklaustų kokius nors konkrečius asmenis, prieš perduodamas prašymą policijai, tai turite aptarti su savo advokatu.

Ar policija turi teisę atlikt kratas, imti DNR mėginius, pirštų atspaudus ir t. t.?

Jeigu yra gautas prokuroro orderis, policija turi teisę apieškoti jūsų namus, darbo vietą, automobilį ar kurią nors kitą tyrimui svarbią vietą. Tai taikoma tik tuo atveju, jeigu esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Taip pat gali būti nurodyta atlikti asmens kratą, kūno apžiūrą ir paimti DNR mėginius. Kai kuriais atvejais gali būti būtina, kad gydytojas apžiūrėtų, ar ant jūsų kūno nėra kokių nors sužalojimų ir ar jie nesusiję su nusikaltimu, kurį padaręs esate įtariamas. Jeigu esate sulaikytas arba suimtas, privalote leisti paimti pirštų atspaudus ir padaryti nuotraukas.

Ar turiu teisę susipažinti su policijos tyrimo medžiaga?

Tęsdama tyrimą, policija surinks medžiagą, kuria remdamasis prokuroras priims sprendimą, ar turėtumėte būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, ar ne. Prieš prokurorui priimant šį sprendimą, turite teisę susipažinti su viso baudžiamojo tyrimo medžiaga, padedant vertėjui žodžiu arba raštu. Paprastai nebūna pakankamai laiko visai tyrimo medžiagai išversti į jūsų kalbą, tačiau turite teisę su turiniu susipažinti ją vertėjui išverčiant žodžiu. Su tyrimo medžiaga turi teisę susipažinti ir jūsų advokatas.

Kas nutinka, jeigu vykstant tyrimui pakeičiami įtarimai?

Įtarimai prieš jus gali būti pakeisti vykstant tyrimui. Tai reiškia, kad gali atsirasti naujų įtarimų dėl nusikaltimo, kurio įtarimai gali nepasitvirtinti arba būti sunkiai įrodomi. Be to, gali būti pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas. Policija privalo jus informuoti apie bet kokius įtarimų pakeitimus.

5. Gynybos pasiruošimas bylai

Ar turiu teisę prašyti papildyti policijos tyrimą?

Jūs ir jūsų advokatas turite teisę prašyti, kad policija tyrimą papildytų klausimais, kurie, jūsų nuomone, yra svarbūs. Tai taikoma ir įvairių asmenų apklausai, ir raštiškai informacijai arba ekspertų atliekamiems tyrimams.

Labai svarbu, kad atidžiai peržiūrėtumėte visą tyrimo medžiagą, kad medžiaga, pateikiama prokurorui sprendimui priimti, būtų kuo išsamesnė. Nors tyrimas gali būti papildytas ir iškėlus baudžiamąją bylą, jums būtų geriau, jeigu prokuroras nutrauktų tyrimą ir išvengtumėte baudžiamojo persekiojimo.

Ar mano advokatas gali atlikti savarankišką tyrimą?

Jūs ir jūsų advokatas turite teisę atlikti savo tyrimą. Tačiau problema ta, kad laikas tokiam tyrimui atlikti būna gana ribotas, ypač jeigu esate laikomas suimtas. Be to, jūsų advokatui bus sunku gauti iš teismo atlyginimą už savarankiškai atliktą tyrimą. Tačiau teisinių kliūčių savarankiškam tyrimui atlikti nėra.

6. Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

Kokiomis aplinkybėmis prokurorui leidžiama pareikšti kaltinimus?

Jeigu, prokuroro nuomone, galite būti nuteistas, jis turi teisę pareikšti kaltinimus. Tokiu atveju apylinkės teismui jis pateiks kaltinamąjį aktą, kuriame bus nurodytas nusikaltimas, kuriuo esate įtariamas, įtarimo priežastys ir įrodymai, kuriuos prokuroras pateiks.

Kada turi būti pareikšti kaltinimai?

Jeigu esate suimtas, prokuroras kaltinimus turi pareikšti per teismo nustatytą laikotarpį. Priešingu atveju teismas panaikins nutartį jus suimti.

Jeigu nesate suimtas, prokuroras kaltinimus turi pareikšti nesuėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimą senaties terminui. Baudžiamojo persekiojimo už nusikaltimą senatis – dveji arba daugiau metų. Kuo sunkesnis nusikaltimas, tuo ilgesnis senaties terminas. Šiuo metu senaties terminai baudžiamajam persekiojimui už tam tikrus labai sunkius nusikaltimus, pavyzdžiui, tyčinį nužudymą, netaikomi.

Kada byla bus nagrinėjama apylinkės teisme?

Pareiškus kaltinimus, apylinkės teismas įteiks šaukimą į teismą jums ir kitiems asmenims, kurie turi būti apklausti teismo posėdyje. Jeigu esate suimtas, teismo posėdis bus surengtas kuo greičiau ir ne vėliau negu po dviejų savaičių nuo kaltinimų pareiškimo dienos.

Jaunesniems nei 18 metų nepilnamečiams taikomi specialūs laikotarpiai. Paprastai pagrindinis teismo posėdis surengiamas per dvi savaites nuo baudžiamojo persekiojimo pradžios.

Ar yra alternatyvų baudžiamajam persekiojimui?

Jeigu nusikaltimas nėra sunkus ir jūs pripažįstate savo kaltę, jums baudžiamuoju įsakymu gali būti priteista sumokėti baudą vietoj patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Šį įsakymą priima prokuroras ir nustato baudos, kurią turite sumokėti, lygį. Jeigu pripažinsite kaltę ir sumokėsite baudą, teisiamasis posėdis nebus rengiamas. Baudžiamuoju įsakymu skirtos baudos apskųsti negalite. Duomenyse bus įrašyta, kad sutikote su baudžiamuoju įsakymu skirta bauda.

Susijusios nuorodos

Švedijos teismai

Švedijos prokuratūra

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.