Atbildētāji (kriminālprocesā)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

A. Kur notiks tiesas process?

Lietas izskatīšana notiek tiesā, kurā prokuratūra ir izvirzījusi galīgo apsūdzību. Parasti tā ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir izdarīts noziedzīgais nodarījums. Ar dažiem izņēmumiem tiesas sēdes parasti ir atklātas.

Atkarībā no soda veida lēmumu pieņem tiesnesis vienpersoniski, tiesa vairāku tiesnešu sastāvā (tiesnesis un tiesas piesēdētāji) vai zvērināto tiesa. Tiesas piesēdētāji piedalās arī tiesu vairāku tiesnešu sastāvā vai zvērināto tiesu darbā.

B. Vai apsūdzību var grozīt? Ja jā, kādas ir manas tiesības uz informāciju šajā sakarā?

Pēc tam, kad jums ir izvirzīta apsūdzība, vairs nav iespējams ierobežot jūsu piekļuvi lietas materiāliem. Vēlākais minētajā brīdī jums būs piekļuve visiem lietas dokumentiem, kādi tie ir pieejami arī tiesai. Tiesa sagatavojas tiesas procesa norisei.

Ja jūs vēlaties, varat pieprasīt pierādījumus, kas palīdzētu jums sagatavoties procesam. Jo īpaši jūs varat pieprasīt liecinieku nopratināšanu. Pieteikumā par pierādījumu iegūšanu jums jānorāda fakti, kurus jūs vēlaties pierādīt ar attiecīgajiem pierādījumiem. Jums var arī lūgt pamatot, kāpēc jūs uzskatāt, ka jūsu pieprasītie pierādījumi ir atbilstoši.

Ja tiesas procesa laikā jūs tiekat apsūdzēts vēl par citu noziedzīgu nodarījumu, kriminālvajāšanas iestādes var paplašināt jums izvirzīto apsūdzību, un tiesas procesu var attiecināt arī uz jaunajām apsūdzībām, izņemot gadījumu, kad par tām paredzēts bargāks sods nekā par sākotnējo apsūdzību.

Taisot tās nolēmumu, tiesai ir saistoši tikai apsūdzības rakstā norādītie fakti, nevis to prokuratūras veiktais juridiskais vērtējums. Nodarījumu, par kuru esat apsūdzēts, tiesa var klasificēt atšķirīgi, nevis tā, kā apsūdzības rakstā to ir formulējusi prokuratūra.

C. Kādas ir manas tiesības, piedaloties tiesas procesā?

Tāpat kā visa kriminālprocesa laikā jums ir tiesības klusēt arī tiesas procesa laikā. Jums nav jāsniedz komentāri par apgalvojumiem, kas vērsti pret jums.

Ja tiesas procesa laikā jūs atzīstat apsūdzību, tas būs arī atbildību mīkstinošs apstāklis, ko ņems vērā, nosakot soda apmēru. Tomēr vainas atzīšana nemaina procesa gaitu. Jūs nesodīs par to, ka neesat teicis patiesību.

Tiesas vairāku tiesnešu sastāvā un miertiesas nedrīkst virzīt tiesas procesu bez jūsu klātbūtnes. Turklāt šādā procesā jūs vienmēr pārstāvēs aizstāvis. Nav noteikumu par procesa norisi, izmantojot videokonferences.

Ja jūs pietiekami labi nesaprotat vācu valodu, procesā ir jāiesaista tulks. Procesa laikā tulks galvenos notikumus tulkos valodā, kuru jūs saprotat.

Tiesas procesa laikā jums ir arī tiesības iesniegt pieteikumus, jo īpaši pieteikumus par pierādījumu iegūšanu.

Procesā, ko skata tiesa vairāku tiesnešu sastāvā vai zvērināto tiesa, jūs vienmēr pārstāvēs aizstāvis, savukārt citos tiesvedības veidos aizstāvja iecelšana nav obligāta.

Jūs jebkurā laikā varat nomainīt izvēlēto aizstāvi. Tomēr tam nevajadzētu nepamatoti paildzināt procesu.

i. Vai man ir jābūt klāt tiesā? Ar kādiem nosacījumiem varu nebūt klāt tiesas procesā?

Jums nav pienākums visas pirmstiesas izmeklēšanas laikā uzturēties Austrijā. To, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā tiek ievērotas jūsu tiesības, var nodrošināt arī jūsu advokāts (ja vēlaties).

Lai piedalītos nopratināšanā, jums obligāti jāierodas Austrijā. Videopārraide pirmstiesas izmeklēšanas posmā ir iespējama tikai tad, ja Austrijas tiesībaizsardzības iestāde iesniedz atbilstošu pieprasījumu, jūs piekrītat šādai pieejai un jūsu valstī ir paredzēta šāda apsūdzētas personas videonopratināšana. Tomēr apsūdzētas personas nopratināšana pa telefonu nav paredzēta.

ii. Kādas ir manas tiesības saņemt tulka pakalpojumu un dokumentu tulkojumus?

Ja jūs pietiekami labi nesaprotat vācu valodu, procesā ir jāiesaista tulks. Procesa laikā tulks galvenos notikumus tulkos valodā, kuru jūs saprotat.

iii. Vai man ir tiesības uz advokātu?

Procesā, ko skata tiesa vairāku tiesnešu sastāvā vai zvērināto tiesa, jūs vienmēr pārstāvēs aizstāvis, savukārt citos tiesvedības veidos aizstāvja iecelšana nav obligāta.

Jūs jebkurā laikā varat nomainīt izvēlēto aizstāvi. Tomēr tam nevajadzētu nepamatoti paildzināt procesu.

Lapa atjaunināta: 01/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.