Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: frančunīderlandiešu.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Beļģija

Šajās informatīvajās lapās ir paskaidrots, kas notiek, ja kādu tur aizdomās vai apsūdz tāda pārkāpuma izdarīšanā, kura izskatīšana notiek tiesā. Vairāk informācijas par nenozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ceļu satiskmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, skat. informatīvo lapu Nr. 5. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Saturu nodrošina
Beļģija

Īss kriminālprocesa apskats

Tālāk tekstā ir sniegts īss kriminālprocesa stadiju apskats.

Izmeklēšanas tiesas

Pirmstiesas palāta un apsūdzības izvirzīšanas (apelācijas) palāta ir izmeklēšanas tiesas. Tās pārbauda aizturēšanas ordera likumību, pieņem lēmumu par pirmstiesas aizturēšanas atstāšanu spēkā, nodrošina lietas apstākļu izpētes kontroli un lemj par lietas nodošanu attiecīgajai kompetentajai tiesai.

Procedūras norise pirmstiesas palātā:

 • tiek izsūtīta pavēste ierakstītā vēstulē,
 • iepazīšanās ar lietas materiāliem kancelejā,
 • papildu pasākumu veikšanas pieprasījums pirms tiesas sēdes,
 • tiesas sēde par tādu apsūdzību esamību, ar kurām pietiek iztiesāšanai,
 • tiesnešu apspriede un tiesas lēmuma pasludināšanas dienas noteikšana,
 • rīkojuma par prejudiciālu jautājumu uzdošanu pasludināšana. Izņemot likumos paredzētus gadījumus, apsūdzētajam nav tiesību iesniegt apelāciju par šo rīkojumu.

Kriminālpalātas

Ja esat apsūdzēts kriminālpārkāpuma izdarīšanā (pārkāpums, par kuru piemērojamais sods ir naudas sods 26 vai mazāk euro apmērā un/vai brīvības atņemšana no astoņām dienām līdz pieciem gadiem), jūs izsauks krimināltiesas priekšā, kas noteiks, vai esat vainīgs jums izvirzītajās apsūdzībās, pasludinās attaisnojošu vai notiesājošu spriedumu un attiecīgajā gadījumā noteiks cietušajiem izmaksājamo summu kā zaudējumu atlīdzību un procentus. Krimināltiesa var piespriest maksimums 20 gadus ilgu brīvības atņemšanu par tādu noziegumu, kura kvalifikācija ir mainīta.

Procedūra krimināltiesā:

 • tiesu izpildītāja uzaicinājums,
 • iepazīšanās ar lietas materiāliem kancelejā,
 • tiesas sēde,
 • mēnesi ilga tiesnešu apspriede,
 • sprieduma pasludināšana,
 • tiesības iesniegt apelāciju.

Zvērināto tiesa

Ja jūs apsūdz nozieguma izdarīšanā (pārkāpums, par kuru piemērojamais maksimālais sods ir mūža ieslodzījums), jums būs jāstājas zvērināto tiesas priekšā. Zvērināto kolēģiju veido 12 no sabiedrības vidus izraudzīti pārstāvji, kas noteiks, vai esat vainīgs izvirzītajās apsūdzībās. Šie zvērinātie kopā ar tiesu, ko veido trīs tiesneši, lems, vai esat atzīstams par vainīgu, un par jums piespriežamo sodu. Tomēr lēmumu par cietušajiem izmaksājamo summu kā zaudējumu atlīdzību un procentus pasludinās tikai tiesa, ja cietušie būs iesnieguši šādu pieprasījumu.

Procedūra zvērināto tiesā:

 • apsūdzības izvirzīšanas palātas lēmums par lietas nodošanu atpakaļ un tiesu izpildītāja aktā fiksētā liecība,
 • iepazīšanās ar lietas materiāliem kancelejā (bezmaksas kopija pēc pieprasījuma),
 • sākotnējā noklausīšanās: nopratināmo liecinieku saraksta izveide un zvērināto kolēģijas atlase, veicot izlozi,
 • lietas izskatīšana mutvārdos,
 • debates par vainīgumu, pēc tam attiecīgi par sodu un civilprasībām,
 • apelācija nav piemērojama (iespējama kasācijas sūdzības iesniegšana).

Detalizētu informāciju par šīm procedūras stadijām un savām tiesībām atradīsiet informatīvajās lapās. Šī informācija nav pielīdzināma advokāta konsultācijai, un tai ir tikai informatīvs raksturs.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas lomas kriminālprocesā dalībvalstīs, un tā nevarēs jums palīdzēt, ja vēlēsieties iesniegt sūdzību. Informācija par to, kā un kam varat iesniegt sūdzību, ir norādīta šajās informatīvajās lapās.

Noklikšķiniet uz tālāk tekstā norādītajām saitēm, lai atrastu nepieciešamo informāciju

1 – Advokāta konsultācija

2 – Manas tiesības izmeklēšanas gaitā

 • Aizturēšana un nopratināšana policijā
 • Informatīvie materiāli
 • Izmeklēšanas materiāli
 • Īpašs gadījums: apcietināšana
 • Izmeklēšanas pabeigšana

3 – Manas tiesības procesa laikā

4 – Manas tiesības pēc procesa

5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi nenozīmīgi pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 04/06/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.