Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Vai es drīkstu iesniegt pārsūdzības rakstu?

Vai es drīkstu iesniegt pārsūdzības rakstu pret tiesas prāvā pasludināto spriedumu/lēmumu par piespriesto sodu?

Spriedumu, kuru pasludina jūsu prombūtnē vai arī ja jūs nepārstāv advokāts, pieņem aizmuguriski. Pastāv īpašs pārsūdzības raksta veids – iebildums. Ir iespējama arī apelācija.

Ja spriedums ir pasludināts jūsu klātbūtnē, lēmums ir pārsūdzams. Šajā gadījumā ir iespējama apelācija, ko var iesniegt tikai tādā gadījumā, ja lēmumu ir pieņēmusi tiesa. Nevar iesniegt apelāciju par apelācijas tiesas un zvērināto tiesas spriedumiem.

Kā? Kam?

Ja esat aizturēts, iebildumus un apelāciju var iesniegt cietuma kancelejai. Ja esat brīvībā, iebildumus iesniedz tiesu izpildītājam, savukārt apelācija jāpiesaka tās tiesas kancelejā, kura pasludināja spriedumu.

Kādā termiņā?

Pārsūdzības raksts ir jāiesniedz 15 dienu laikā.

  • Iebilduma iesniegšanas termiņš sākas nākamajā dienā pēc iepazīšanās ar lēmuma tekstu rakstveidā (tiesu iestādes paziņojums).
  • Apelācijas termiņš sākas nākamajā dienā pēc tiesas sēdes, kuras laikā tika pasludināts spriedums.

Kāds ir pārsūdzības raksta pamatojums?

Atšķirīgs viedoklis par konstatētajiem faktiem vai tiesību aktu pamatojumu.

Kas notiks, ja iesniegšu pārsūdzības rakstu?

Kas notiks, ja iesniegšu pārsūdzības rakstu, atrodoties cietumā?

Ja iesniedzat pārsūdzības rakstu par lietu, saistībā ar kuru tikāt aizturēts un jums ir piespriests brīvības atņemšanas sods, jūs paliksiet cietumā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. Šīs jaunās tiesas prāvas laikā jūs varat iesniegt prasību par pagaidu atbrīvošanu.

Ja esat aizturēts saistībā ar citu lietu, pārsūdzības raksta iesniegšana neietekmēs jūsu situāciju.

Cik ilgā laikā pārsūdzības raksts tiks izskatīts?

Iebildumi tiek izskatīti 15 dienu laikā, ja atrodaties brīvībā, vai 3 dienu laikā, ja esat aizturēts. Apelācijas izskatīšana tiek noteikta vēlākais 60 dienas pēc pārsūdzības raksta iesniegšanas.

Vai es līdz ar pārsūdzības rakstu varēšu iesniegt jaunus pierādījumus?

Jā.

Kādi noteikumi ir piemērojami?

Tie paši noteikumi, kas stājoties pirmās instances tiesneša priekšā (skat. informatīvo faktu lapu Nr. 3).

Kas notiks pārsūdzības raksta izskatīšanas laikā?

Vispirms tiesnesis pārbaudīs, vai pārsūdzības raksts tika iesniegts noteiktajā termiņā, un pēc tam no jauna izskatīts iesniegtos pierādījumus un iespējamo piespriežamo sodu.

Kāds ir iespējamais tiesas lēmums?

Kas notiks, ja tiesa pieņems/noraidīs pārsūdzības rakstu?

Ja tiek pieņemts pārsūdzības raksts saistībā ar iebildumiem vai apelāciju, ir divi iespējamie varianti:

  • procesa nepieņemamība vai attaisnošana, kā rezultātā jūs tiekat nekavējoties atbrīvots, ja bijāt aizturēts,
  • spriedums, kurā ir paredzēts mazāks sods.

Ja pārsūdzības raksts tiek noraidīts:

  • iebildumu gadījumā spriedums tiks atstāts spēkā, nepalielinot piespriesto sodu;
  • apelācijas gadījumā ir iespējama piespriestā soda atstāšana spēkā vai palielināšana.

Vai man ir tiesības iesniegt pārsūdzības rakstu pret augstāku/citu instanci?

Var iesniegt apelāciju par tiesas pasludinātu lēmumu attiecībā uz iebildumiem apelācijas tiesā. Var iesniegt kasācijas sūdzību saistībā ar lēmumu, kas pasludināts attiecībā uz apelāciju, kasācijas tiesā 15 dienu laikā, iesniedzot iesniegumu apelācijas tiesas kancelejā. Tas neietekmēs sprieduma izpildi.

Kādos apstākļos?

Kasācijas sūdzība ir pamatoti iesniedzama tikai tādā gadījumā, ja nav ievērotas tiesības vai procedūra.

Ja pirmais lēmums bija nepamatots, vai man tiks izmaksāta kompensācija?

Jā, ja jūs aizturēja saistībā ar konkrēto lietu.

Kādā veidā?

Izmaksājot atlīdzību, lai kompensētu aizturēšanas dēļ radītos zaudējumus.

Kā?

Iesniedzot rakstveida pieprasījumu Federālajā publiskās pārvaldes dienestā tieslietās.

Ja manu pārsūdzības rakstu pieņem, vai manā lietā pasludināto spriedumu reģistrēs sodāmības reģistrā?

Nē.

Kādā gadījumā spriedums ir nepārsūdzams?

Ja 15 dienu laikā pēc aizmuguriskas sprieduma pasludināšanas tiesu iestādes paziņojumā nav iesniegts neviens iebildums.

Ja 25 dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas nedz jūs, nedz valsts prokuratūras dienests neesat iesnieguši apelāciju.

Vai pēc Beļģijā notikušas tiesas prāvas mani var izraidīt, ja esmu citas dalībvalsts pilsonis?

Jā.

Vai izraidīšana notiek automātiski?

Nē, ir nepieciešama Beļģijas un otras dalībvalsts piekrišana.

Kādos apstākļos?

  • 1. gadījums: lai izpildītu nepārsūdzamu Beļģijā pasludinātu spriedumu jūsu izcelsmes valstī, saskaņā ar kuru piespriests vismaz 6 mēnešus ilgs ieslodzījums (skat. arī: Tieslietas no A līdz Z):

a) ar jūsu piekrišanu, tikai tādā gadījumā, ja jums ir uzturēšanās atļauja Beļģijā. Skat. Eiropas Konvencija;

b) bez jūsu piekrišanas, ja jums šobrīd vai vairs nav uzturēšanās atļaujas Beļģijā (skat. Eiropas Konvencija) vai arī Beļģija attiecībā uz jums ir izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi, garantējot atgriešanos izcelsmes valstī.

  • 2. gadījums: bez jūsu piekrišanas, lai jūs tiesātu izcelsmes valstī, balstoties uz valsts, kuras pilsonis jūs esat, izsniegtu Eiropas apcietināšanas orderi. Ja jums ir jāpabeidz soda izciešana šeit, Beļģija var sagaidīt soda izciešanas beigas un pēc tam nodot jūs izcelsmes valstij vai arī var uz laiku atbrīvot jūs, lai jūs varētu tiesāt, garantējot jūsu atgriešanos Beļģijā piespriestā soda izciešanas pabeigšanai. Ja jūs dzīvojat šeit, jūs varat pieprasīt Beļģijai, lai tā nogādā jūs, garantējot atgriešanos citā valstī piespriesta soda izciešanai Beļģijā;
  • 3. gadījums: bez jūsu piekrišanas, lai izciestu jūsu izcelsmes valstī sodu, kas piespriests, balstoties uz valsts, kuras pilsonis jūs esat, izsniegtu Eiropas apcietināšanas orderi. Ja jums ir jāpabeidz soda izciešana šeit, Beļģija sagaidīs soda izciešanas beigas un pēc tam nodos jūs izcelsmes valstij. Ja jūs dzīvojat šeit, jūs varat pieprasīt Beļģijai, lai tā atsaka ordera izpildi un jūs varētu izciest sodu Beļģijā, nevis izcelsmes valstī.

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par izraidīšanu?

Jā, ja vien netiek pārsūdzēta brīvprātīga došanās projām, kurai pats esat piekritis.

Īstenojot atgriešanos ar mērķi izciest Beļģijā piespriestu sodu jūsu izcelsmes valstī (1. gadījums), pārsūdzības rakstu par atcelšanu un atlikšanu var iesniegt 60 dienu laikā Valsts padomē, kā arī pārsūdzības rakstu tiesnesim pagaidu noregulējuma tiesvedībā steidzamā kārtā.

Izpildot jūsu izcelsmes valsts izdotu Eiropas apcietināšanas orderi (2. un 3. gadījums), izmeklēšanas tiesnesis veic pirmo pārbaudi, un tā darbību 15 aresta dienas kontrolē pirmstiesas palāta. Apelāciju var iesniegt apsūdzības izvirzīšanas palātā 24 stundas pēc pirmstiesas palātas rīkojuma pasludināšanas (skat. informatīvo lapu Nr. 3). Apelāciju var iesniegt arī kasācijas tiesā 24 stundas pēc apsūdzības izvirzīšanas palātas sprieduma pasludināšanas.

Ja esmu notiesāts Beļģijā, vai mani var vēlreiz tiesāt par to pašu noziegumu?

Nē.

Informācija par apsūdzības punktiem/soda veidu

Vai sodāmības reģistrā tiek ierakstīta informācija par soda veidiem un ar tiem saistītajiem apsūdzības punktiem?

Jā.

Kā un kur tiks glabāta šī informācija?

Šī informācija tiks glabāta Federālā publiskās pārvaldes dienesta tieslietās pārvaldītā datubāzē ar nosaukumu „Galvenais sodāmības reģistrs”.

Cik ilgi šī informācija tiks glabāta?

Policijas piespriestais sods (1 līdz 7 dienas ieslodzījumā, soda nauda EUR 1 līdz 25 apmērā, 20 līdz 45 stundas darba) tiks dzēsts no reģistra pēc 3 gadiem.

Pārējie piespriestie sodi netiks dzēsti no reģistra. Tomēr tos ir iespējams dzēst, uzsākot reabilitācijas procedūru.

Vai šo informāciju drīkst glabāt bez manas piekrišanas?

Jā.

Vai es drīkstu iebilst pret šīs informācijas glabāšanu?

Nē.

Kam ir pieejams mans sodāmības reģistrs?

Tiesu iestādēm un policijai ir neierobežota piekļuve sodāmības reģistram.

Sodāmības reģistru nedrīkst jaukt ar izrakstu no sodāmības reģistru, ko pieprasa noteiktas valsts iestādes vai personas (darba devējs u.tml.) un kurā netiek norādīta visa reģistrā fiksētā informācija. Piemēram, vienkārši paziņojumi par vainīgumu, atrašanās ieslodzījumā sešus mēnešus vai vairāk un soda nauda ne vairāk kā EUR 500 apmērā vai lēmumi attiecībā uz Ceļu kodeksa pārkāpumiem, saskaņā ar kuriem autovadītāja tiesības tiek atņemtas vairāk kā uz 3 gadiem, netiks atkārtoti iekļauti izrakstā 3 gadus 25 dienas pēc sprieduma pasludināšanas. Izrakstā netiks norādīta informācija par vienkāršu vai nosacītu pasludināta sprieduma atlikšanu.

Lapa atjaunināta: 04/06/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.