Atbildētāji (kriminālprocesā)

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Kāds ir noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas mērķis?

Izmeklēšanā savāc pierādījumus, lai pierādītu vai noliegtu pieņēmumu, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Izmeklēšanu var ierosināt, iesniedzot izmeklēšanas iestādēm sūdzību par noziedzīgu nodarījumu vai arī, pamatojoties uz šo iestāžu rīcībā esošu informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Ja policija kādu personu aiztur noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, arī tas var būt par pamatu izmeklēšanas sākšanai.

Parasti visas izmeklēšanas procesa stadijas veic policija. Dažas lietas izmeklē izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors. Tomēr virzīt un uzraudzīt pirmstiesas izmeklēšanu var tikai prokurors.

Kādas ir pirmstiesas procesa stadijas?

Izmeklēšana (t. sk. apsūdzības izvirzīšana un nopratināšana)

Izmeklēšanas iestādes cenšas iegūt pierādījumus, lai pierādītu vai noliegtu pieņēmumu, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums. Ja ir iegūti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu pieņēmumu, ka konkrētā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, izmeklēšanas iestādes amatpersonai par to rakstiski jāpaziņo attiecīgajai personai, kurai šis paziņojums jāparaksta. Pēc tam aizdomās turētā persona tiek nopratināta.

Aizturēšana

Ja policijai ir pierādījumi, kas dod pamatu uzskatīt, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, policija šo personu var īslaicīgi aizturēt un turēt apcietinājumā, bet ne ilgāk par 24 stundām. Tikai prokurors var izlemt, vai pagarināt aizturēšanas laiku, bet ne ilgāk par 72 stundām. Pretējā gadījumā aizturētā persona ir jāatbrīvo. Aizturēšanas mērķis ir konstatēt, vai personai ir jāizvirza apsūdzība. Aizturēšana kriminālvajāšanas ietvaros nodrošina, ka aizdomās turētā persona ierodas pirmajā tiesas sēdē.

Pirmā tiesas sēde

Parasti prokurors nosaka, kādi ir līdzekļi, kas jāpiemēro aizdomās turētajai personai, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas. Ja prokurors nolemj, ka līdzekļi, kas jāpiemēro aizdomās turētajai personai, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas, būs pirmstiesas apcietinājums vai mājas arests, prokurors iesniedz tiesai attiecīgu pieprasījumu un nodrošina, ka aizdomās turētā persona ierodas tiesā.

Apcietināšana vai atbrīvošana

Ja pret aizdomās turēto personu ir celta apsūdzība, tikai tiesa var nolemt, vai līdzekļi, kas jāpiemēro aizdomās turētajai personai, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas, būs pirmstiesas apcietinājums vai mājas arests, vai arī aizdomās turētā persona ir jāatbrīvo.

Prokuratūras gatavošanās tiesai

Kad izmeklēšana ir pabeigta, izmeklēšanas iestādes amatpersona nosūta iegūtos pierādījumus prokuroram. Prokurors izskata pierādījumus un izlemj, vai ir pietiekami pierādīts pieņēmums, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums. Tikai tad prokurors var izvirzīt apsūdzību tiesā. Pretējā gadījumā prokurors pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu.

Aizstāvības gatavošanās tiesai

Kad aizdomās turētajai personai un tās aizstāvim ir paziņots par apsūdzību, aizstāvis var savākt pierādījumus aizdomās turētās personas labā. Kad izmeklēšana ir beigusies, pēc aizdomās turētās personas un aizstāvja pieprasījuma izmeklēšanas iestādes amatpersonai ir jāļauj aizdomās turētajai personai un aizstāvības advokātam iepazīties ar visiem iegūtajiem pierādījumiem, kā arī jādod pietiekams laiks to izskatīšanai.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Atcerieties, ka procesa stadijas „aizturēšana”, „pirmā tiesas sēde” un „apcietināšana” ir iespējamas, bet ne obligātas. Izmantojiet šeit norādītās saites, lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām katrā procesa stadijā.

1. Izmeklēšana (t. sk. apsūdzības izvirzīšana un nopratināšana)

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Ja pret jums ir savākti pietiekami pierādījumi, izmeklēšanas iestādes amatpersona izsauks jūs un rakstiski paziņos par noziegumu, kurā tiekat apsūdzēts. Uzreiz pēc tam izmeklēšanas iestādes amatpersonai ir jūs jāinformē par jūsu tiesībām izmeklēšanas laikā. Jūs parakstīsiet dokumentu, kurā norādīts, ka esat ticis informēts par savām tiesībām.

Vai tiks nodrošināts tulks, ja es nerunāju attiecīgās valsts valodā?

Jā. Jūs varat atteikties parakstīt dokumentu, ar ko jums paziņo par apsūdzību, ja jums nav bijis nodrošināts tulks. Tulks jums palīdzēs visā izmeklēšanas laikā. Jums nav jāmaksā par tulka pakalpojumiem.

Kurā procesa stadijā es varēšu runāt ar advokātu?

Izsaucot jūs, lai paziņotu par apsūdzību, izmeklēšanas iestādes amatpersonai ir jūs jāinformē, ka varat ierasties kopā ar advokātu. Izmeklētājam ir jādod jums pietiekami daudz laika, lai jūs varētu sazināties ar advokātu. Kriminālprocesa kodekss nosaka, kad jums jānodrošina iespēja pieaicināt aizstāvi. Par advokāta izvēli un tiesībām uz bezmaksas juridiskajām konsultācijām, lūdzu, meklējiet informāciju šeit. Jums ir tiesības tikties ar aizstāvi apstākļos, kas nodrošina sarunas konfidencialitāti. Ja nerunājat attiecīgās valsts valodā, varat pieprasīt tulku.

Vai man pieprasīs sniegt informāciju? Vai man jāsniedz informācija?

Tiklīdz jums būs paziņots par apsūdzību, izmeklēšanas iestādes amatpersona jūs nopratinās. Saistībā ar apsūdzību varat liecināt vai klusēt. Varat arī paskaidrojumus sniegt vēlāk izmeklēšanas laikā.

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Vainas atzīšana var samazināt sodu. Atteikšanās liecināt nevar jūsu situāciju pasliktināt. Tiesa nevar atzīt jūs par vainīgu tikai uz jūsu atzīšanās pamata.

Es esmu ieradies no citas valsts. Vai man jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Kā aizdomās turētajam jums jābūt pieejamam izmeklēšanas iestādēm. Šajā nolūkā jums var piemērot līdzekļus, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas. Izmeklēšanu var veikt, jums neatrodoties valstī, ja:

  • nav zināma jūsu atrašanās vieta;
  • jūs nevar izsaukt citu iemeslu dēļ;
  • esat izsaukts, bet neesat ieradies, un/vai sniedzis pamatotu iemeslu, kāpēc neesat ieradies.

Šādos gadījumos atbilstoši šeit norādītajai procedūrai jums piešķirs valsts apmaksātu aizstāvības advokātu.

Ja atrodaties ārpus valsts, jūs var nopratināt, izmantojot videokonferenci, ja tas netraucē izmeklēšanu. Tādā nopratināšanā jums ir tādas pašas tiesības kā tās, kas izklāstītas iepriekš šajā faktu lapā.

Vai mani var nosūtīt atpakaļ uz manu mītnes valsti?

Jā, bet atbilstoši noteikumiem, kas norādīti Kriminālprocesa kodeksā. Jums būs nepieciešamas advokāta konsultācijas.

Vai mani turēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Jūs var turēt apcietinājumā. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt 3. sadaļu "Pirmā tiesas sēde" un 4. sadaļu "Aizturēšana vai atbrīvošana".

Vai es izmeklēšanas laikā varu izbraukt no valsts?

Varat, ja neesat apcietināts, bet par izbraukšanu jāinformē izmeklēšanas iestāde. Ja tā uzskatīs, ka jūs varētu izvairīties no izmeklēšanas, kā drošības līdzeklis var tikt piemērots aizliegums izbraukt no valsts.

Vai man pieprasīs pirkstu nospiedumus, DNS paraugus (piemēram, matus, siekalas) vai citus ķermeņa sekrētu paraugus?

Jums var pieprasīt nodot šādus paraugus, ja tos nevar iegūt citā veidā. Jums tie ir jādod. Ja atteiksieties, tos ar tiesas atļauju paņems piespiedu kārtā. Ja paraugu ņemšanai nepieciešamas darbības ar jūsu ķermeni, paraugu ņemšanu veiks ārsts. Jums ir tiesības no izmeklēšanas iestādes amatpersonas saņemt informāciju par šādu paraugu ņemšanas procedūru.

Vai man var veikt personas pilnīgu pārmeklēšanu?

Izmeklēšanas iestādes amatpersona var likt veikt personas pilnīgu pārmeklēšanu, lai iegūtu pierādījumus vai konfiscētu priekšmetus, kuri varētu traucēt izmeklēšanai vai palīdzēt jums aizbēgt. Personas pilnīgai pārmeklēšanai jābūt atļautai ar tiesas lēmumu, vai arī pārmeklēšana pēc tam būs jāapstiprina tiesai. Jums ir tiesības iepazīties ar pārmeklēšanas protokolu un tiesas lēmumu.

Vai var veikt pārmeklēšanu manās mājās, darba telpās, automašīnā utt.?

Sk. atbildi uz iepriekšējo jautājumu.

Vai es varu atzīt savu vainu visās vai kādā no man izvirzītajām apsūdzībām?

Jūs varat atzīt savu vainu pirmās pratināšanas laikā pēc tam, kad esat uzzinājis, par ko esat apsūdzēts. Par atzīšanos un jūsu tiesībām šajā sakarā, lūdzu, skatiet šajā faktu lapā iepriekš sniegto informāciju.

Vai pirms tiesas var mainīt apsūdzības?

Ja ir iegūti jauni pierādījumi, apsūdzības var tikt mainītas. Par jaunajām apsūdzībām jums uzreiz ir jāsaņem paziņojums, un jūs saistībā ar tām ir jānopratina.

Vai man var izvirzīt apsūdzību par noziedzīgu nodarījumu, par kuru man jau izvirzīta apsūdzība citā dalībvalstī?

Jā, izņemot gadījumu, ja tas ir citādi noteikts saskaņā ar spēkā esošu starptautisku nolīgumu, kura puse ir Bulgārija.

Vai tiks pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Jā, neatkarīgi no tā, vai to vēlaties vai ne.

2. Aizturēšana (t. sk. Eiropas apcietināšanas orderis)

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Aizturēšanu (policijas veiktu aizturēšanu) liek veikt policijas virsnieks. Jūs nevar aizturēt ilgāk par 24 stundām. Aizturēšanas pamats ir norādīts aizturēšanas lēmumā. Jums ir tiesības uzzināt aizturēšanas pamatu, iepazīties ar aizturēšanas lēmumu un parakstīt to. Policijas iestādēm ir jūs jāatbrīvo, tiklīdz vairs nav pamata jūsu aizturēšanai.

Vai tiks nodrošināts tulks, ja es nerunāju attiecīgās valsts valodā?

Ja nerunājat attiecīgās valsts valodā, jums ir tiesības uzreiz uzzināt aizturēšanas iemeslu. Tulks tiks nodrošināts bez maksas.

Kurā procesa stadijā es varēšu runāt ar advokātu?

Jūs varat sazināties ar advokātu no aizturēšanas brīža. Plašāku informāciju, lūdzu, meklējiet šeit.

Vai man pieprasīs sniegt informāciju? Vai man jāsniedz informācija?

Jums var pieprasīt sniegt informāciju saistībā ar aizturēšanu. Jūs varat informāciju sniegt, bet jums tā nav obligāti jāsniedz.

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Šajā procesa stadijā nekāda jūsu sniegtā informācija netiek pieņemta kā pierādījums. Tādēļ to nevar izmantot pret jums. Kā pierādījums var kalpot tikai tā informācija, kuru esat sniedzis izmeklēšanas laikā, pēc tam, kad jums ir paziņota izvirzītā apsūdzība. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt 1. sadaļu "Izmeklēšana (t. sk. apsūdzības izvirzīšana un nopratināšana)".

Vai es drīkstu sazināties ar kādu ģimenes locekli vai draugu?

Jā, drīkstat. Policijas virsniekam par jūsu apcietināšanu nekavējoties jāpaziņo jūsu norādītajai personai.

Vai es varu saņemt ārsta palīdzību, ja man tā nepieciešama?

Jums ir tiesības uz medicīnisko palīdzību, ja jums tā nepieciešama. Policija jums nodrošinās ārstu.

Vai es drīkstu sazināties ar savu vēstniecību, ja esmu ārvalstnieks?

Jūs drīkstat sazināties ar savas valsts konsulāro biroju. Iestādei, kura jūs apcietina, uzreiz jūs ir jāinformē par jūsu tiesībām.

Vai man var veikt personas pilnīgu pārmeklēšanu?

Pēc apcietināšanas tiek veikta personas pārmeklēšana. Tiesai pēc tam ir jādod atļauja pie jums atrastās personīgās mantas izmantot kā pierādījumus. Jums ir tiesības iepazīties ar pārmeklēšanas protokolu.

Vai es varu pārsūdzēt?

Jūs varat apstrīdēt policijas veiktās aizturēšanas likumību, iesniedzot tiesā pārsūdzību. Tiesa nekavējoties izskatīs jūsu pārsūdzību.

Kas notiks, ja esmu aizturēts uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata?

Ja dalībvalsts attiecībā uz jums izdod Eiropas apcietināšanas orderi, jūs var aizturēt citā dalībvalstī un pēc tam, kad tiesnesis jūs ir uzklausījis, izdot jūsu dalībvalstij. Jums ir tiesības uz advokāta un, ja nepieciešams, tulka piedalīšanos noklausīšanās laikā.

3. Pirmā tiesas sēde

Kāpēc notiek pirmā tiesas sēde?

Kad jums ir paziņots par apsūdzībām, kas celtas pret jums kā pret „aizdomās turēto”, prokurors var pieprasīt drošības līdzekli, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas, jums piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai mājas arestu. Ikvienu no šiem diviem drošības līdzekļiem piemēro tiesa pēc prokurora ieteikuma. Tā kā šādu līdzekli nevar piemērot bez jūsu klātbūtnes, jūs ir jānogādā tiesā, kura lems par drošības līdzekli.

                                                                                             

Kādas ir iestāžu lomas?

Prokurora uzdevums ir nodrošināt, lai jūs ierastos tiesā. Kamēr jūs ir aizturējusi policija, prokurors var pagarināt jūsu aizturēšanu, bet ne ilgāk kā par 72 stundām. Vienīgais aizturēšanas mērķis ir nodrošināt jūsu ierašanos tiesā šo 72 stundu laikā. Tiesa jūs noklausīsies, izskatīs iegūtos pierādījumus un saskaņā ar tiesību aktiem nolems, vai jūs paturēt apcietinājumā vai atbrīvot.

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Jums ir tiesības no prokurora saņemt informāciju par to, kāpēc esat aizturēts un kad jūs tiesās.

Vai tiks nodrošināts tulks, ja es nerunāju attiecīgās valsts valodā?

Ja nerunājat attiecīgās valsts valodā, jums ir tiesības bez maksas saņemt tulka pakalpojumus tiesas sēdē.

Kurā procesa stadijā es varēšu runāt ar advokātu?

Jūs varat sazināties ar advokātu pirms pirmās tiesas sēdes. Par advokāta izvēli un jūsu tiesībām uz bezmaksas juridiskajām konsultācijām meklējiet informāciju šeit.

Vai man pieprasīs sniegt informāciju? Vai man jāsniedz informācija?

Tiesa lūgs jūs apstiprināt jūsu personas datus. Jums ir tiesības uz noklausīšanos tiesā, lai tā izlemtu, vai jūs paturēt apcietinājumā vai atbrīvot. Jūsu advokāts dos jums padomu, ko teikt.

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Šajā procesa stadijā nekāda jūsu sniegtā informācija netiek pieņemta kā pierādījums. Tādēļ neko no jūsu teiktā nevar izmantot pret jums.

Vai es varu saņemt informāciju par pierādījumiem pret mani?

Jums un jūsu advokātam ir tiesības iepazīties ar pierādījumiem, uz kuru pamata prokurors ir pieprasījis jūs apcietināt. Jums būs pietiekami daudz laikā, lai pirms tiesas sēdes iepazītos ar pierādījumiem.

Vai tiks pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Tiesa pieprasīs informāciju par jūsu sodāmību neatkarīgi no tā, vai to vēlaties vai ne.

4. Apcietināšana vai atbrīvošana

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Kad tiesa būs izskatījusi savāktos lietas materiālus un uzklausījusi prokuroru, jūsu advokātu un jūs, tajā pašā tiesas sēdē jūs uzzināsiet tiesas lēmumu.

Pirmajā sēdē tiesa var:

Šajā sēdē tiesa nelemj par to, cik pamatotas ir jums izvirzītās apsūdzības.

Vai es drīkstu sazināties ar kādu ģimenes locekli vai draugu?

Ja tiesa nolems, ka jūs jāpatur apcietinājumā, par to nekavējoties paziņos jūsu ģimenei.

Vai es varu saņemt ārsta palīdzību, ja man tā nepieciešama?

Ja esat aizturēts, jums ir tiesības uz medicīnisko palīdzību, ja jums tā ir nepieciešama.

Vai es varu sazināties ar savu vēstniecību, ja esmu ārvalstnieks?

Ja esat apcietināts, tiesa izdos rīkojumu nekavējoties sniegt paziņojumu Bulgārijas Ārlietu ministrijai, lai tā varētu sazināties ar jūsu valsts konsulāro biroju.

Vai es varu pārsūdzēt?

Jūs varat iesniegt pārsūdzību attiecībā uz tiesas lēmumu par jūsu apcietināšanu vai atbrīvošanu trīs dienu laikā no tā paziņošanas datuma. Apelācijas tiesa izskatīs jūsu pārsūdzību septiņu dienu laikā no pirmās instances tiesas lēmuma paziņošanas dienas. Apelācijas tiesas lēmums būs galīgs.

5. Prokuratūras sagatavošanās tiesai

Kāds ir šīs procesa stadijas mērķis?

Šī procesa stadija sākas pēc izmeklēšanas pabeigšanas (plašāku informāciju par izmeklēšanu, lūdzu, meklējiet šeit). Šī procesa stadija ir nepieciešama, lai prokurors varētu izskatīt iegūtos pierādījumus un nolemt, vai ir pietiekami pierādījumi par to, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums. Tikai tad lietu nodod tiesā, lai uzsāktu kriminālprocesu.

Kam ir galvenā loma?

Prokuroram. Šajā procesa stadijā prokurors nolemj, vai lietu nodot izskatīšanai tiesā. Prokurors var arī izbeigt pirmstiesas procesu, ja tā noteikts tiesību aktos. Tad lieta netiek nodota izskatīšanai tiesā. Prokurors pirmstiesas procesu var arī atlikt, ja tas atļauts saskaņā ar tiesību aktiem, uz tik ilgu laiku, kamēr vairs nav pamata atlikšanai, un tad process tiek atsākts. Ja prokurors konstatē kaut ko nepareizu veidā, kā aizdomās turētais ir iepazinies ar izmeklēšanas materiāliem, prokurors var lietu nodot atpakaļ izmeklētājam, lai labotu pārkāpumu, vai arī var izlabot to pats.

Vai man pastāstīs par notiekošo?

Ja apsūdzības pret jums ir iesniegtas tiesā, tiesa nosūtīs jums apsūdzības kopiju. Ja prokurors izbeidz vai aptur procesu, lēmuma kopiju jums nosūtīs prokurors.

Vai es varu pārsūdzēt?

Jūs varat iesniegt pārsūdzību tiesā pret prokurora lēmumu par lietas izbeigšanu septiņu dienu laikā no lēmuma kopijas saņemšanas. Pirmās instances tiesa izskatīs pārsūdzību septiņu dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Tiesas lēmumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā, kura pieņems galīgo lēmumu. Jūs varat arī iesniegt pārsūdzību tiesā attiecībā uz prokurora lēmumu par pirmstiesas procesa atlikšanu. Tad tiesas lēmums būs galīgs.

Vai es saņemšu kādu papildu informāciju?

Ja prokurors konstatē kaut ko nepareizu veidā, kā esat iepazinies ar izmeklēšanas materiāliem, un nodod lietu atpakaļ izmeklēšanas iestādes amatpersonai, lai labotu pārkāpumu, vai izlabo to pats, jums ir tiesības saņemt informāciju par turpmākajām darbībām.

6. Aizstāvības sagatavošanās tiesai

Kāds ir šīs procesa stadijas mērķis?

Šīs procesa stadijas mērķis ir pēc izmeklēšanas pabeigšanas dot jums un jūsu advokātam iespēju iepazīties ar visiem izmeklēšanā iegūtajiem pierādījumiem, tostarp materiāliem, kas liecina jums par labu. Tā jūs zināsiet, uz kādiem pierādījumiem balstīsies prokurors, izvirzot pret jums apsūdzību tiesā. Tas palīdzēs jums un jūsu advokātam organizēt aizstāvību tiesā.

Vai man pastāstīs par notiekošo?

Ja jūs vai jūsu advokāts pieprasīs, pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms lietas materiālu nosūtīšanas prokuroram izmeklētājs jums un jūsu advokātam darīs zināmu vietu, datumu un laiku, kad varēsiet iepazīties ar pierādījumiem. Jums un jūsu advokātam ir tiesības uz pietiekami ilgu laiku, lai iepazītos ar lietas materiāliem.

Vai tiks nodrošināts tulks, ja es nerunāju attiecīgās valsts valodā?

Ja jūs nerunājat attiecīgās valsts valodā, jums jāiepazīstas ar pierādījumiem tulka klātbūtnē. Jums nav jāmaksā par tulkošanas pakalpojumiem.

Vai man pieprasīs sniegt informāciju? Vai man jāsniedz informācija?

Šajā procesa stadijā jūs nepratinās, un jums nav jāsniedz nekāda informācija par lietu.

Kādu informāciju es saņemšu?

Jūs varat iepazīties ar visiem iegūtajiem pierādījumiem un izlasīt visu liecinieku liecības. Jūsu advokāts izskaidros jums savākto pierādījumu nozīmi.

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad būšu iepazinies ar pierādījumiem?

Ar sava advokāta palīdzību jūs varat pieprasīt jaunus pierādījumus un izteikt piebildes vai iebildumus par jebkādām ar izmeklēšanu saistītām darbībām. Izmeklēšanas iestādes amatpersona jūsu pieprasījumus, piebildes un iebildumus ierakstīs protokolā, prokurors, savukārt, izlems, vai tie ir pamatoti.

Kas notiks, ja mani pieprasījumi, piebildes un iebildumi būs pamatoti?

Prokurors izmeklēšanas iestādes amatpersonai dos norādījumu veikt papildu darbības attiecībā uz izmeklēšanu. Jums ir tiesības šeit iepriekš norādītajā kārtībā saņemt informāciju par šādām darbībām un jauniem pierādījumiem, ja tādi ir.

7. Līdzekļi, kas jāpiemēro aizdomās turētajai personai, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas

Jums var piemērot piespiedu drošības līdzekļus, ja, balstoties uz pierādījumiem, ir pietiekams pamats domāt, ka esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kurā tiekat apsūdzēts. Drošības līdzekļu mērķis ir neļaut jums aizbēgt, izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu vai traucēt iespējamā sprieduma izpildi.

Līdzekļi, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas līdzekļi, ir:

  • parakstīšanās – jūs uzņematies saistības neaizbraukt no savas pastāvīgās dzīvesvietas valsts bez kompetentās iestādes atļaujas;
  • drošības nauda – jūs samaksājat noteiktu naudas summu vai kā nodrošinājumu noguldāt vērtspapīrus. Ja jūs aizbēgat un slēpjaties, šī summa tiek konfiscēta, un jums tiek piemērots stingrāks drošības līdzeklis;
  • mājas arests – jums ir aizliegts atstāt mājokli bez atļaujas;
  • pirmstiesas apcietinājums – jūs piespiedu kārtā tur izolācijā.

Persona tiek turēta pirmstiesas apcietinājumā policijas telpās vai cietumā.

Jums ir tiesības zināt par jums piemērojamo līdzekli, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas, un jums ir jāparaksta paziņojums par to. Parakstīšanos un drošības naudu piemēro prokurors. Mājas arestu un pirmstiesas apcietinājumu nosaka tiesa pēc prokurora pieprasījuma. Drošības līdzekļa piemērošanu pamato ar apsūdzības smagumu, pierādījumiem un jūsu personīgo statusu. Pamatojoties uz šiem aspektiem, tiesa var nolemt jums nepiemērot nekādu drošības līdzekli.

Bez jūsu klātbūtnes jums nevar piemērot nekādu līdzekli, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas. Tiesai ir jāizskata visi jūsu iesniegtie pieprasījumi mainīt tādus līdzekļus kā „pirmstiesas apcietinājums” un „mājas arests” pret vieglākiem.

Policijas veiktā apcietināšana un prokurora noteiktā aizturēšana līdz 72 stundām ir sagatavošanās pasākumi un saskaņā ar tiesību aktiem nav līdzekļi, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas.

8. Aizliegums izbraukt no Bulgārijas

Ja esat apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par kuru var piemērot vairāk nekā piecu gadu ilgu cietumsodu, prokurors var aizliegt jums bez atļaujas izbraukt no Bulgārijas. Par aizliegumu nekavējoties paziņos robežpunktiem. Drošības līdzekļa mērķis ir neļaut jums izvairīties no izmeklēšanas.

Jūs vai jūsu advokāts var pieprasīt prokuroram atļaut jums vienu reizi uz noteiktu laika posmu izbraukt no valsts. Prokurors dos atbildi trīs dienu laikā no jūsu pieprasījuma saņemšanas datuma. Ja pieprasījums tiek noraidīts, jums ir tiesības iesniegt pārsūdzību tiesā. Tiesa nekavējoties izskatīs jūsu pieprasījumu bez jūsu uzklausīšanas. Tiesa var apstiprināt prokurora atteikumu vai atļaut jums izbraukt no valsts uz noteiktu laika posmu. Šis lēmums būs galīgs.

Tādā pašā veidā jūs un jūsu advokāts var pieprasīt tiesai pilnībā atcelt aizliegumu izbraukt no Bulgārijas. Ja tiesa nolems, ka nepastāv risks, ka jūs aizbēgsiet, lai slēptos ārzemēs, tā var atcelt aizliegumu.

Iepriekšminētajās tiesas procedūrās netiks ņemts vērā pret jums izvirzīto apsūdzību pamatojums.

Saites

Kriminālprocesa kodekss

Likums par Iekšlietu ministriju

Izdošana un Eiropas apcietināšanas orderis

Likuma par Iekšlietu ministriju izpildes noteikumi

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.