Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Vai drīkstu pārsūdzēt spriedumu?

Jums ir neierobežotas tiesības pārsūdzēt notiesāšanu un sodu Augstākajā tiesā. Tomēr notiesāšanu nevar pārsūdzēt, ja esat atzinuši savu vainu, izņemot gadījumu, ja apsūdzībā minētie fakti patiesībā neliecina par nodarījumu.

Kādi termiņi ir piemērojami?

Notiesāšana un/vai sodu ir jāpārsūdz 10 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas brīža. Ziņas par pārsūdzību ieraksta tās apgabaltiesas reģistrā, kurā izskatīja lietu, un Augstākās tiesas reģistrā gadījumā, ja lietu izskatīja Asīzes tiesa.

Kādos gadījumos drīkst pārsūdzēt?

Notiesāšanu drīkst pārsūdzēt gadījumos, ja:

 • noticis taisnīga tiesas procesa noteikumu pārkāpums;
 • notiesāšana nav pamatota, ņemot vērā gūtos pierādījumus;
 • tiesas spriedums ir nepareizs tiesību jautājumā;
 • notikusi būtiska tiesas kļūda.

Sodu drīkst pārsūdzēt gadījumos, ja: 

 • piemērotais sods principā ir nepareizs — tiesai, kurā izskatīta lieta, sniegti nepareizi norādījumi uz faktiem, tiesībām vai abiem kopā;
 • sods ir pārlieku stingrs vai ārkārtīgi neatbilstīgs.

Pārsūdzot notiesāšanu un sodu, ir pilnībā jāizskaidro un jāpamato pārsūdzības iemesli.

Kas notiek, ja iesniedzu pārsūdzību?

Jūs varat izmantot pārsūdzības tiesības, taču notiesāšana vai sods ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir izskatīta pārsūdzība.

Pārsūdzību parasti izskata 6–12 mēnešu laikā.

Izskatot pārsūdzību, tiesa parasti neizskata pierādījumus. Jaunus pierādījumus var izskatīt tikai tajā gadījumā, ja tie no jums neatkarīgu iemeslu dēļ gūti pēc tiesas procesa. Tiem ir jābūt būtiskiem lietā un  saistībā ar jūsu nevainīgumu.

Kā norisinās pārsūdzības izskatīšana?

Pārsūdzībā iesaistītās personas drīkst vērsties tiesā gan par labu pārsūdzības lietai, gan pret to. Pirms tiesas sēdes tiek iesniegts izteikto argumentu pārskats. Pārsūdzības mērķis nav otrreizēji izskatīt sākotnējo lietu, bet gan izvērtēt pirmās instances tiesas sprieduma pamatotību.

Kādu spriedumu var pieņemt tiesa?

Augstākā tiesa var:

 • pieņemt pārsūdzību un atcelt notiesāšanu;
 • daļēji pieņemt pārsūdzību un atstāt spēkā notiesāšanu par tiem gadījumiem, kuros ir pierādīta jūsu vaina;
 • noraidīt pārsūdzību;
 • atcelt notiesāšanu un notiesāt jūs par citu nodarījumu, kas ir atbilstīgāks, pamatojoties uz pierādījumiem, kā arī piemērot jaunu sodu;
 • pieņemt pārsūdzību un nosūtīt lietu atpakaļ otrreizējai izskatīšanai tajā pašā vai citā tiesā.

Kas notiek, ja pārsūdzība ir apmierināta vai nav apmierināta?

Ja jūsu pārsūdzība pret notiesāšanu ir apmierināta, spriedums un sods tiek atcelti. Turpretī, ja pārsūdzība pret notiesāšanu nav apmierināta, tā tiek noraidīta. Izskatot soda pārsūdzības lietu, Augstākajai tiesai ir tiesības mazināt, mainīt, pārveidot vai grozīt sodu. Ja pārsūdzība pret notiesāšanu un/vai sodu nav apmierināta, Augstākā tiesa ir tiesīga izdot rīkojumu par brīvības atņemšanas piemērošanu no brīža, kad pārsūdzība ir noraidīta.

Vai man ir tiesības iesniegt pārsūdzību augstākā vai citā tiesā?

Valstī nav trīs pakāpju tiesu sistēmas. Līdz ar pārsūdzības izskatīšanu visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izmantoti. Tomēr, ja tiek pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, jūs drīkstat vērsties ar sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ja vairs nav pieejams neviens tiesiskās aizsardzības līdzeklis valsts līmenī.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja sākotnējais spriedums ir nepareizs?

Ja jūsu pārsūdzība par notiesāšanu ir apmierināta un jau kādu laiku atrodaties ieslodzījumā, jums ir likumīgas tiesības pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies jūsu darbnespējas dēļ.

Vai sākotnējā notiesāšana tiek uzrādītā sodāmības reģistrā, ja mana pārsūdzība ir apmierināta?

Ja saskaņā ar pārsūdzības spriedumu notiesāšana ir atcelta, tā netiek uzrādītā sodāmības reģistrā.

Ja esmu citas dalībvalsts iedzīvotājs, vai pēc tiesas procesa mani var nosūtīt atpakaļ uz šo valsti?

Ja jums Kiprā piespriež brīvības atņemšanu, jūs to varat izciest savā valstī ar nosacījumu, ka jums ieslodzījumā jāpavada vairāk nekā 6 mēnešus. Izņēmuma gadījumos šo ierobežojumu drīkst atcelt. Nonākot cietumā, jūs informē par minētajām tiesībām.

Nodošana jūsu mītnes dalībvalstij nenotiek automātiski — jums ir jāpauž vēlme izciest brīvības atņemšanu savā valstī, iesniedzot pieprasījumu vai nu valstij, kurā pasludināts spriedums (Kiprā), vai arī savai mītnes dalībvalstij.

Izņēmuma gadījumos personu drīkst bez tās piekrišanas nosūtīt atpakaļ uz mītnes valsti —piemēram, personas vecuma vai fiziskā vai garīgā stāvokļa dēļ.

Nosacījumi par personas nodošanu soda izciešanai ir izklāstīti Konvencijā par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai. Viens no tiem paredz, ka nodarījumiem vai likuma pārkāpumiem, par kuriem esat notiesāti, jābūt uzskatāmiem par noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā sods tiks izciests.

Pēc jūsu nodošanas mītnes dalībvalstij visus jautājumus, kas saistīti ar ieslodzījuma apstākļiem, reglamentē ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, nevis tās valsts tiesību aktiem, kurā pasludināts spriedums. Jums ir jāpiekrīt šādai nodošanai, ja vien uz jums neattiecas iepriekšminētie izņēmuma gadījumi.

Jums nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par jūsu nodošanu mītnes dalībvalstij piespriestā soda izciešanai.

Vai mani var vēlreiz tiesāt par nodarījumu, ja reiz jau mani par to tiesāja?

Jūs nevar vēlreiz tiesāt par to pašu nodarījumu, neraugoties uz to, vai tas veikts Kiprā vai citā dalībvalstī. Viena no Kipras Konstitūcijā minētajām pamattiesībām ir divkāršas sodīšanas aizlieguma princips.

Vai informāciju par apsūdzībām iekļauj manā sodāmības reģistrā?

Policija glabā ziņas par visiem notikušajiem notiesāšanas gadījumiem. Ja jūs no jauna notiesā, tas tiek norādīts informācijā par jūsu sodāmību. Šo reģistru glabā un izmanto galvenokārt spriedumu pieņemšanas nolūkā. Tajā nereģistrē ziņas par kriminālapsūdzībām, kuru rezultātā neesat notiesāts.

Informāciju par jūsu notiesāšanas vēsturi sodāmības reģistrā glabā no 5 līdz 12 gadiem atkarībā no tā, kāds ir bijis spriedums.

Policija drīkst bez jūsu piekrišanas glabāt informāciju par jūsu sodāmību, kā arī jūs nedrīkstat iebilst pret to, ka šajā reģistrā iekļauj ziņas par jūsu notiesāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem.

Saites

Konvencija par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai

Lapa atjaunināta: 16/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.