Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kāds ir kriminālizmeklēšanas mērķis?

Kriminālizmeklēšanas mērķis ir noskaidrot noziedzīga nodarījuma faktus un apstākļus.

Izmeklēšanu parasti veic policija, taču izņēmuma gadījumos arī Ministru padome vai ģenerālprokurors drīkst pilnvarot izmeklēšanas ekspertus. Lēmumu par kriminālvajāšanu parasti pieņem policija, kura saņem vispārīgus norādījumus no ģenerālprokurora. Smagu noziegumu krimināllietās šo lēmumu pieņem ģenerālprokurors.

Izmeklēšana sākas ar brīdi, kad policija saņem informāciju par to, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Policija apskata noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietu un iegūst visu vajadzīgo informāciju un materiālus. Tāpat tā nopratina ikvienu personu, kura var sniegt informāciju par noziedzīgu nodarījumu, un uzklausa liecības.

Ja pierādījumi liecina, ka esat iesaistīts noziedzīgā nodarījumā, policija jūs drīkst nopratināt pirms vai pēc aizturēšanas.

Kad un kādā veidā man ir jāsniedz informācija policijai?

Ja policija uzskata, ka jūsu rīcībā ir noderīga informācija par noziedzīgu nodarījumu, tā drīkst pieprasīt jums ierasties policijas iecirknī, lai sniegtu liecību vai sastādītu atbilstošu dokumentu. Atteikšanās gadījumā policija var jums nosūtīt rakstisku pieprasījumu ierasties iecirknī. Ja bez pamatota iemesla neizpildāt šo policijas rīkojumu, jūs izdarāt kriminālpārkāpumu.

Vai mani brīdina par sekām?

Ja esat aizdomās turētais noziedzīgā nodarījumā, pirms nopratināšanas policijai ir pienākums jūs šādi brīdināt: „Ja nevēlaties sniegt paskaidrojumu, jums ir tiesības klusēt, jo viss jūsu teiktais tiek fiksēts rakstiski un var kalpot kā pierādījums.” Nepilngadīgas personas jāinformē par viņu tiesībām sazināties ar vecākiem vai aizbildņiem.

Aizdomās turēto drīkst aizturēt, pamatojoties uz tiesas orderi, un dažos gadījumos pat bez aizturēšanas ordera. Sk. informāciju šeit.

Kādu informāciju es saņemu, ja mani aiztur?

Jums ir tiesības uzzināt, kāpēc jūs aiztur, izņemot, ja to nav iespējams paziņot jūsu vardarbīgās rīcības dēļ.

Kas notiek pēc aizturēšanas?

Jūsu lietai 24 stundu laikā jānonāk tiesneša rokās, ja vien jūs līdz tam laikam neatbrīvo.

Kāda ir kārtība Eiropas apcietināšanas ordera gadījumā?

Eiropas apcietināšanas orderim jābūt saskaņā ar procesa noteikumiem, un tajā jāiekļauj tiesību aktos noteiktā informācija. To izdod tās valsts tiesu iestāde, kurā atrodas ordera pieprasītājs. Sīkāku informāciju sk. šeit.

Vai mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Ja policija uzskata, ka ir pamats paturēt jūs apcietinājumā, tā iesniedz pieteikumu apgabaltiesas tiesnesim par jūsu paturēšanu apcietinājumā uz laiku, kas nevar pārsniegt astoņas dienas. Apcietināšanas termiņu var pagarināt, taču kopējais apcietinājuma laiks nepārsniedz 3 mēnešus.

Tiesa var jūs paturēt apcietinājumā, ja pierādījumi liecina, ka bijāt iesaistīts attiecīgo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā. Saskaņā ar tiesas lēmumu jūs var paturēt apcietinājumā arī izmeklēšanas laikā, tomēr tas tiek samērots ar jūsu tiesībām uz brīvību.

Vai drīkstu apstrīdēt lēmumu par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu?

Jūs drīkstat apstrīdēt šo lēmumu, un tas ir jāizdara 10 dienu laikā.

Kas notiek, ja atsakos atbildēt uz policijas uzdotajiem jautājumiem?

Ja apsūdzētais izmanto tiesības klusēt, no tā nedrīkst izdarīt nekādus negatīvus secinājumus.

Policijas nopratināšana nedrīkst būt varmācīga vai uzmācīga.

Vai nopratināšanā drīkst piedalīties mans advokāts?

Policijas sākotnējās iztaujāšanas laikā jums nav tiesību uz advokātu. Ja jūs aiztur, jūs drīkstat nekavējoties pieprasīt konfidenciālu tālruņa sarunu ar izvēlēto advokātu.

Vai man tiek nodrošināti tulka pakalpojumi, ja neprotu valodu?

Tiesību aktos noteikts, ka jums jānodrošina tulka pakalpojumi valodā, kuru jūs pilnībā saprotat un kurā brīvi runājat.

Vai drīkstu informēt tuvinieku vai draugu par savu stāvokli?

Jums ir tiesības sazināties ar tuvinieku vai jebkuru citu personu pēc izvēles. Nepilngadīgām personām ir arī tiesības policijas klātbūtnē sazināties ar vecākiem vai aizbildņiem. Policija informē vecākus vai aizbildņus par nepilngadīgas personas aizturēšanu.

Jums var aizliegt sazināties ar tuviniekiem un draugiem 12 stundas no jūsu aizturēšanas brīža, ja ir pamatotas aizdomas, ka, sazinoties ar viņiem uzreiz pēc aizturēšanas:

  • var tikt iznīcināti pierādījumi;
  • cita persona, kas iesaistīta konkrētajā noziedzīgajā nodarījumā, var izvairīties no aizturēšanas;
  • aizbēgt var cits aizdomās turētais vai var tikt izdarīts cits nodarījums.

Vai drīkstu sazināties ar vēstniecību, ja esmu citas dalībvalsts iedzīvotājs?

Jums kā citas dalībvalsts iedzīvotājam ir tiesības sazināties ar vēstniecību vai vēstnieku. Ja šeit nav jūsu valsts vēstniecības, tad jums ir tiesības sazināties ar Ombuda biroju vai Cilvēktiesību aizsardzības valsts biroju.

Vai aizturēšanas laikā drīkstu konsultēties ar ārstu?

Ja aizturēšanas vai apcietinājuma laikā jums vajadzīga medicīniskā aprūpe, policijai jānodrošina ārsts, kurš jūs izmeklē, un vajadzības gadījumā jūs jānogādā slimnīcā. Jums ir tiesības izraudzīties ārstu pēc saviem ieskatiem.

Vai izmeklēšanas laikā man ir jāatrodas Kiprā?

Ja esat citas valsts iedzīvotājs, jums nav pienākuma atrasties Kiprā, kamēr policija veic izmeklēšanu. Tiesību aktos vēl nav paredzēta iespēja piedalīties izmeklēšanā ar videokonferences starpniecību.

Ja attiecībā jums nav izdots aizturēšanas orderis, jūs drīkstat izceļot no valsts.

Vai izmeklēšanas laikā drīkst izdarīt kratīšanu manā mājoklī vai uzņēmuma telpās?

Jūsu mājokli vai uzņēmuma telpas drīkst pārmeklēt tikai tad, ja ir izdots kratīšanas orderis, tomēr arī jūs drīkstat sniegt rakstisku piekrišanu kratīšanai.

Vai mani drīkst pārmeklēt?

Ja nepieciešams, policija drīkst jūs pārmeklēt; šo uzdevumu veic tā paša dzimuma pārstāvis. Sk. informāciju šeit.

Vai policija drīkst man pieprasīt pirkstu nospiedumus, DNS paraugus u. c.?

Pēc aizturēšanas policijai ir tiesības izmeklēšanas gaitā fiksēt jūsu ķermeņa mērus, izgatavot fotogrāfijas, pirkstu nospiedumus, plaukstu nospiedumus, ņemt rokraksta paraugus un nagu, matu un siekalu paraugus.

Atteikšanās pakļauties ir krimināli sodāms pārkāpums, kam piemēro brīvības atņemšanu vai naudas sodu. Ar jūsu piekrišanu policija drīkst iegūt arī jūsu asins vai urīna paraugus. Ja nepiekrītat, tiesa var izdot orderi, ar kuru pilnvaro policiju iegūt šādus paraugus ārsta uzraudzībā.

Vai man ir jāpiedalās atpazīšanā?

Ja policija ir jūs likumīgi aizturējusi, tai ir tiesības pieprasīt, lai jūs piedalītos atpazīšanā.

Vai drīkstu iesniegt sūdzību par policijas izturēšanos pret mani?

Sūdzību par policijas darbu drīkstat iesniegt neatkarīgajai iestādei, kas izmeklē liecības un sūdzības par policijas darbu.

Kāds ir izmeklēšanas procesa noslēgums?

Policija jums var izvirzīt apsūdzību, ja izmeklēšanas beigās ir pietiekami daudz pierādījumu, lai sāktu krimināllietu pret jums. Pirms apsūdzības jūs ir vēlreiz jābrīdina, ka jūs drīkstat atzīt vai arī noliegt savu vainu, vai arī paturēt tiesības atbildēt tiesā. Pēc tam krimināllietu iesniedz tiesā.

Apsūdzības formulējums krimināllietā drīkst atšķirties no sākotnējā formulējuma.

Vai mani drīkst apsūdzēt nodarījumā, kurā mani jau reiz apsūdzēja kādā citā dalībvalstī?

Jūs nedrīkst vēlreiz tiesāt par nodarījumu, kurā jūs attaisnoja vai reiz notiesāja. Jūs nevar atzīt par vainīgu tādā nodarījumā vai bezdarbībā, kas nebija uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu tā izdarīšanas brīdī.

Tiesību aktos nav tāda noteikuma, kas aizliegtu izvirzīt kriminālapsūdzību divu dažādu valstu tiesās, tomēr praksē tā nemēdz rīkoties, turklāt jums ir tiesības apstrīdēt vienu no tiesas procesiem.

Kā notiek pirmā tiesas sēde?

Ja esat saņēmuši uzaicinājumu ierasties tiesā, jums ir tiesības iepazīties ar liecinieku sniegtajiem pierādījumiem, kā arī policijas izmeklēšanā apkopotajiem dokumentiem, tostarp tiem, kas iekļauti kriminālvajāšanas lietā.

Tiesas procesā apsūdzība drīkst izsaukt papildu lieciniekus ar nosacījumu, ka aizstāvība par to ir informēta.

Vai tiek pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Tiesas procesā parasti nepieprasa informāciju par agrāku sodāmību.

Ja jūs atzīst par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, pieņemot spriedumu, ņem vērā arī visas pārējās tamlīdzīgās notiesāšanas (sk. 5. faktu lapu).

Pilnvaras veikt aizturēšanu un kratīšanu

Policijas pilnvaras veikt aizturēšanu

Kipras Konstitūcijā ir noteikts, ka personu drīkst likumīgi aizturēt tikai tādā gadījumā, ja ir izdots pietiekami pamatots orderis. Šis konstitucionālais noteikums ir jāizmanto, lai skaidrotu visus attiecīgos kriminālprocesa tiesību noteikumus par aizturēšanu bez tiesas ordera.

Policija drīkst pieprasīt apgabaltiesas tiesnesim izdot aizturēšanas orderi. Policijai jāiesniedz apliecinājums, ka saskaņā ar pierādījumiem jūs tur aizdomās par saistību ar noziedzīgu nodarījumu un ka jūs ir jāaiztur, lai veiktu kriminālizmeklēšanu.

Tiesnesis aizturēšanas orderi izsniedz tikai pēc rūpīgām pārdomām, jo tam ir jāņem vērā personas tiesības uz brīvību un jārod vislabākais līdzsvars starp šo brīvību un sabiedrības drošību.

Aizturēšanas orderis ir spēkā līdz brīdim, kad to izpilda vai tiesnesis to atceļ.

Policijas pilnvaras veikt kratīšanu

Jūsu mājokli vai uzņēmuma telpas drīkst pārmeklēt tikai tad, ja ir izdots kratīšanas orderis, tomēr arī jūs drīkstat sniegt rakstisku piekrišanu kratīšanai. Kratīšanas orderī jānorāda pamatojums. To izdod apgabaltiesas tiesnesis, pamatojoties informāciju, ko viņam ar zvērestu sniedz policija. Tiesnesim jābūt pārliecinātam, ka policijai ir pietiekams pamatojums kratīšanas ordera saņemšanai.

Policistam ir tiesības apturēt un pārmeklēt jūsu automobili:

  • ja policistam ir pamatotas aizdomas, ka jūs tajā glabājat narkotikas;
  • lai pārbaudītu, vai automobilī neatrodas sprāgstvielas vai nelikumīgi ieroči.

Jūs drīkst pārmeklēt tikai policijas darbinieks(-ce), kas ir tā paša dzimuma pārstāvis(-e).

Ja policistam ir pamatotas aizdomas, ka esat narkotisko vielu ietekmē, viņam ir tiesības jūs aizturēt un pārmeklēt, kā arī aizturēt gadījumā, ja pie jums tiek atrastas narkotikas.

Jums nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par kratīšanas ordera izdošanu.

Saites

Kipras Republikas advokātu birojs

Kipras Augstākā tiesa

Lapa atjaunināta: 16/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.