Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kipra

Šajās faktu lapās sniegts skaidrojums situācijai, ja personu apsūdz vai tur aizdomās par noziedzīgu nodarījumu un par to ierosina tiesas procesu. Informāciju par mazāk smagierm ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti piespriež naudas sodu noteiktā apmērā, skatiet 5. faktu lapā.  Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit atradīsiet visu vajadzīgo informāciju par savām tiesībām.

Saturu nodrošina
Kipra
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kriminālprocesa īss apraksts

Turpmāk ir sniegts kopsavilkums par kriminālprocesā parasti sastopamajiem posmiem.

 • Policija drīkst nopratināt personu, kuru tur aizdomās par saistību ar noziedzīgu nodarījumu. Policija ir atbildīga par noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu.
 • Aizdomās turēto drīkst aizturēt, pamatojoties uz tiesas orderi, izņemot sevišķi smagus nodarījumus.
 • Pirms policijas nopratināšanas aizdomās turētajam jāpaziņo, ka viņam ir tiesības sazināties ar advokātu, un jāizsaka brīdinājumi. 
 • Ja izmeklēšanas noslēgumā pret aizdomās turēto ir gūti pamatoti pierādījumi, policija tam izvirza oficiālu apsūdzību. Krimināllietās par smagiem noziegumiem lēmumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pieņem ģenerālprokurors. Šīs policijas pilnvaras visos gadījumos uzrauga ģenerālprokurors, kurš saskaņā ar Konstitūciju ir tiesīgs ierosināt, veikt, pārņemt, turpināt vai pārtraukt ikvienu kriminālprocesu.
 • Policija iesniedz apgabala tiesnesim apstiprināšanai apsūdzības rakstu, kurā norādīta(-s) apsūdzība(-s). Ja to apstiprina, apsūdzētajam nosūta tiesas pavēsti ierasties tiesā noteiktā datumā.  
 • Krimināllietas atkarībā no to smaguma pakāpes izskata: a) nekavējoties — viens tiesnesis tajā apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā veikts noziedzīgs nodarījums; b) pēc iepriekšēja paziņojuma — Asīzes tiesa, kas sastāv no trīs apgabaltiesas tiesnešiem un ko vada apgabaltiesas priekšsēdētājs. 
 • Saīsinātajā procesā apsūdzētais, noteiktajā dienā ierodoties tiesā, atzīst vai noliedz savu vainu izvirzītajā(-s) apsūdzībā(-s). Ja lietu izskata Asīzes tiesa, noteiktajā dienā apgabaltiesas tiesnesis veic iepriekšējo izmeklēšanu. To drīkst arī neveikt, ja ģenerālprokurors apstiprina, ka pēc tās nav vajadzības. Mūsdienu prakse liecina, ka vairs netiek veikta iepriekšējā izmeklēšana.
 • Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir tiesības izvirzīt privātu apsūdzību.
 • Ģenerālprokurors ir atbildīgs par kriminālvajāšanu kopumā, tostarp viņam ir tiesības izbeigt procesu.
 • Kiprā nav zvērināto tiesas.
 • Ja izmeklēšanas gaitā tiesa konstatē, ka apsūdzētais nespēj aizstāvēties garīgās veselības traucējumu vai rīcībnespējas dēļ, tiesa drīkst izdot pavēli par viņa ārstēšanu psihiatriskajā iestādē.
 • Apsūdzētais drīkst pirms tiesas procesa izteikt šādus iebildumus par apsūdzībām: a) nav jurisdikcijas (jurisdikcija pēc būtības vai teritoriālā jurisdikcija); b) viņš agrāk ir attaisnots vai notiesāts par to pašu nodarījumu(-iem); c) viņš par nodarījumu(-iem) ir apžēlots; d) apsūdzības ir nepietiekamas vai safabricētas.
 • Apsūdzības rakstā var apsūdzēt vairākas personas par saistītu noziedzīgu rīcību. Ja konstatē, ka tas nav taisnīgi, tiesa drīkst pieprasīt sadalīt apsūdzības tiesas procesa vajadzībām.
 • Tiesas procesu sāk ar apsūdzības uzturētāja pierādījumiem. Noslēdzot apsūdzības lietu, tiesa nosaka, vai apsūdzētajam ir jāsniedz atbilde uz ierosināto lietu. Ja ir, tiesa aicina apsūdzēto nodrošināt sev aizstāvību, kā arī informē viņu par tiesībām klusēt, sniegt apsūdzētā paziņojumu vai arī saskaņā ar zvērestu sniegt liecību. Apsūdzētais drīkst jebkurā brīdī iesniegt pierādījumus savai aizstāvībai. Ja apsūdzētais izmanto tiesības klusēt, no tā nedrīkst izdarīt nekādus negatīvus secinājumus. Noslēdzot aizstāvības lietu, puses iesniedz galīgos pietiekumus un tiesa pieņem spriedumu.
 • Ikviena puse drīkst nopratināt pretējās puses lieciniekus, kas ar zvērestu sniedz liecību.
 • Tiesas procesā jāievēro taisnīgas tiesas prinicipus. Vienmēr ir spēkā nevainīguma prezumpcija. Apsūdzībai vienmēr jāuzņemas pierādīšanas pienākums. Ja tiesas procesa noslēgumā tiesa nav pilnībā pārliecināta, ka nepastāv saprātīgas šaubas par apsūdzētā vainu, apsūdzētais ir jāattaisno.
 • Ja apsūdzētais ir notiesāts, sākas soda izpildes process.

Sīkāku informāciju par minētajiem procesa posmiem un jūsu tiesībām skatiet faktu lapās. Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un ar to nevar aizstāt juridiskās konsultācijas.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas saistības ar dalībvalstu kriminālprocesiem, tāpēc ja jums ir kāda sūdzība, tā nevar sniegt jums palīdzību. Informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību, ir sniegta šajās faktu lapās.

Sīkāku informāciju skatiet šeit norādītajās saitēs

1. Juridiskās konsultācijas

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas gaitā

 • Aizturēšana un kratīšana

3. Manas tiesības tiesas procesā

 • Soda veidi

4. Manas tiesības pēc tiesas procesa beigām

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Kipras Republikas advokātu birojs

Kipras Augstākā tiesa

Kipras policija

Lapa atjaunināta: 16/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.