Atbildētāji (kriminālprocesā)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

A. Vai man ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu?

Jā, jūs varat pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu; pārsūdzībai ir apturoša iedarbība. Spriedumu, ar kuru tiesa ir apstiprinājusi vienošanos par vainu un sodu, var pārsūdzēt tikai tad, ja šāds spriedums nav saderīgs ar vienošanos, ko prokurors ir iesniedzies tiesai apstiprināšanai.

Pārsūdzībā jūs varat norādīt, ka sprieduma rezolutīvās daļas iedaļas, kuras jūs tieši ietekmē, ir nepareizas, ja vien tas neskar spriedumu par vainu tādā apmērā, kādā tiesa ir akceptējusi jūsu vainas atzīšanu. Pārsūdzību iesniedz tiesā, kura ir pasludinājusi apstrīdēto spriedumu, astoņu dienu laikā no sprieduma kopijas izsniegšanas dienas.

B. Kādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pieejami?

Kriminālprocesā jūs varat izmantot parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus (apelācija, sūdzība, paziņojumi par iebildumiem) un ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļus (kasācijas pieteikums, pieteikums pārskatīt nolēmumu), un jūs varat arī ierosināt, ka tiek iesniegta sūdzība par tiesību normu pārkāpumu.

Sūdzība ir tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret tiesas rīkojumu (rezolūciju), un tā ir jāiesniedz iestādei, kura izdevusi apstrīdēto rīkojumu (rezolūciju) trīs dienu laikā pēc iestādes paziņojuma saņemšanas. Tiesas (un prokurora) izdotus rīkojumus (rezolūcijas) var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību tikai tiesību aktos noteiktajos gadījumos. Rīkojumus (rezolūcijas) var apstrīdēt, atsaucoties uz kļūdu rezolutīvās daļas jebkurā iedaļā vai to, ka pārkāpts kāds noteikums, kas reglamentē procedūras, kuras jāveic pirms rīkojuma (rezolūcijas) izdošanas, ja noteikuma pārkāpšana būtu varējusi novest pie kļūdas rezolutīvās daļas jebkurā iedaļā. Sūdzībai ir apturoša iedarbība tikai tad, ja tas viennozīmīgi ir noteikts tiesību aktos.

Jūs varat iesniegt iebildumu paziņojumu pret soda priekšrakstu tiesā, kura to izdevusi, astoņu dienu laikā pēc priekšraksta izsniegšanas dienas. Ja iebildumu paziņojums pret soda priekšrakstu ir iesniegts noteiktajā termiņā, soda priekšraksts tiek automātiski anulēts un tiesnesis vienpersoniski norīkos lietas izskatīšanu tiesā.

Kasācijas pieteikumu (kasācijas sūdzība; čehu valodā: dovolání) var iesniegt tikai par otrās instances tiesas galīgu spriedumu in rem gadījumos, kad tas ir atļauts tiesību aktos. Jūs varat iesniegt kasācijas pieteikumu, atsaucoties uz to, ka sprieduma rezolutīvās daļas konkrēta iedaļa, kura jūs tieši ietekmē, ir nepareiza, bet to var darīt tikai tad, ja pastāv viens no tiesību aktos noteiktajiem pamatiem kasācijas sūdzībai. Šāds pieteikums vienmēr jāiesniedz ar aizstāvja – jūsu advokāta starpniecību. Pieteikums ir jāiesniedz pirmās instances tiesā, kura pieņēmusi lēmumu in rem, divu mēnešu laikā no dienas, kad izsniegts pieteikumā apstrīdētais lēmums. Kasācijas pieteikumam nav apturošas iedarbības, ja vien Augstākā Tiesa nenolemj citādi.

Jūs esat tiesīgs iesniegt arī pieteikumu pārskatīt nolēmumu. Kopumā pārskatīšana tiesvedībā, kuras rezultātā ir pasludināts galīgs spriedums vai soda priekšraksts, tiks atļauta, ja kļūs zināmi tiesai iepriekš nezināmi fakti vai pierādījumi un minētie fakti vai pierādījumi – atsevišķi vai kopā ar jau zināmajiem faktiem vai pierādījumiem – varētu pamatot atšķirīgu lēmumu par vainu, vai sākotnēji noteiktais sods izrādītos acīmredzami nesamērīgs ar noziedzīgā nodarījuma veidu un smagumu vai jūsu personīgo, ģimenes vai finansiālo situāciju vai citiem apstākļiem, vai ja soda veids neatbilstu soda mērķim. Pieteikumu pārskatīt nolēmumu tiesvedībā, kuras rezultātā ir pasludināts galīgs spriedums vai soda priekšraksts, izskatīs un lēmumu par to pieņems tiesa, kas taisīja spriedumu lietā pirmajā instancē. Tiesību aktos nav noteikts termiņš, kurā jāiesniedz pieteikums pārskatīt nolēmumu jums par labu.

Turklāt jūs varat ierosināt, ka būtu jāiesniedz sūdzība par tiesību normu pārkāpumu; tomēr šis ārkārtas aizsardzības līdzeklis ir pieejams tikai Tieslietu ministram, un viņš pieņem lēmumu par to, vai šāda sūdzība ir iesniedzama. Sūdzību par tiesību normu pārkāpumu var iesniegt par galīgu tiesas nolēmumu (kuru nav pasludinājusi Augstākā Tiesa) vai jebkuru lēmumu, ko pieņēmis prokurors, ja ar lēmumu ir pārkāpta tiesību norma vai tas ir pieņemts, pamatojoties uz procedūru, kurā pieļauta kļūda. Tiesību aktos nav noteikts termiņš, kurā jāiesniedz šāda sūdzība.

C. Kādas ir notiesāšanas sekas?

Izpildes procedūra sākas, tiklīdz notiesājošs spriedums attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu stājas likumīgā spēkā; šajā posmā izpilda sodu vai piemēro drošības līdzekli un piemēro saistītos aktus.

Ja jūs ar galīgu spriedumu esat notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, jūs nevar vēlreiz tiesāt par to pašu noziedzīgo nodarījumu (pat ne citā dalībvalstī), izņemot, ja tiek atļauta pārskatīšana.

Sodāmību reģistrē Sodāmības reģistrā un tā būs ietverta katrā izrakstā no Sodāmības reģistra līdz brīdim, kamēr sods būs izciests. Tas var ietekmēt jūsu iespējas strādāt konkrētā profesijā, iegūt konkrētu atļauju vai licenci vai atļauju turēt ieroci utt.

Tiklīdz būsiet izcietis sodu, tiks uzskatīts, ka nekādas sodāmības nav bijis. Tomēr tiesībaizsardzības iestādēm un dažām citām iestādēm ir piekļuve t.s. Sodāmības reģistra lietas “kopijai”; ziņas par jūsu sodāmību būs reģistrētas minētajā kopijā arī pēc tam, kad būsiet izcietis sodu.

i. Ieraksts Sodāmības reģistrā

Kad notiesājošs spriedums kļūst galīgs, to reģistrē Sodāmības reģistrā, kurā saglabā ziņas par notiesājošiem spriedumiem un citiem faktiem, kas saistīti ar kriminālprocesu. Šādu informāciju glabā 100 gadus no jūsu dzimšanas dienas neatkarīgi no tā, vai jūs tam piekrītat. Kad būsiet izcietis sodu, informācija vairs neparādīsies jūsu Sodāmības reģistra lietas izrakstā, bet tā joprojām būs redzama Sodāmības reģistra lietas kopijā, kā aprakstīts iepriekš. Sodu var izciest Kriminālkodeksa noteiktajos termiņos, ko nosaka atkarībā no notiesājošā sprieduma bardzības. Šie termiņi ir robežās no viena gada līdz piecpadsmit gadiem no dienas, kad jums izsniegts notiesājošais spriedums; dažu notiesājošu spriedumu gadījumā var tikt uzskatīts, ka, tiklīdz sodu esat izcietis, jūs vispār neesat bijis notiesāts.

Ja jūs esat citas ES dalībvalsts valstspiederīgais, informāciju par jūsu notiesāšanu var darīt pieejamu tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras pilsonis jūs esat.

v. Soda izciešana, ieslodzīto nodošana, probācija un alternatīvi sodi

Tiklīdz notiesājošs spriedums ir kļuvis galīgs, tiesas priekšsēdētājs norīkos tā izpildi.

Ja jums likumīgi ir piespriest nenosacīts brīvības atņemšanas sods, priekšsēdētājs nosūtīs sprieduma izpildes rīkojumu attiecīgajam cietumam un, ja jūs neesat bijis ieslodzīts, jūs uzaicinās ierasties cietumā noteiktā termiņā. Ja jūs mēģināsiet izvairīties no jums piespriestā soda izciešanas, Čehijas policija var nogādāt jūs uz cietumu.

Ja ir izpildīti tiesību aktu nosacījumi, tiesa var nolemt atlikt jūsu soda izciešanu, mainīt tā izciešanas veidu, apturēt jūsu soda izciešanu, lemt par jūsu atbrīvošanu pret godavārdu, utt. Tiesa var arī atcelt brīvības atņemšanas sodu vai tā atlikušo daļu, ja jūs esat izdodams kādai ārvalstij vai pārvietojams (izraidāms).

Līdzīgu procedūru piemēro, ja tiesa ir norīkojusi ārstēšanos vai ievietošanu droša režīma iestādē, t.i., tiklīdz kļuvis izpildāms tiesas lēmums, saskaņā ar kuru norīkota ievietošana ārstniecības iestādē vai droša režīma iestādē, tiesas priekšsēdētājs nosūtīs lēmuma izpildes rīkojumu attiecīgajai ārstniecības iestādei vai attiecīgajai droša režīma iestādei, kurā izpildāms drošības līdzeklis, un liks jums ierasties minētajā iestādē. Ja jūs mēģināsiet izvairīties no drošības līdzekļa, Čehijas policija var nogādāt jūs attiecīgajā iestādē.

Ja ir izpildīti tiesību aktu vai starptautiska nolīguma nosacījumi, jūs var nosūtīt uz jūsu izcelsmes valsti vai citu valsti, kurā izciest nenosacītu brīvības atņemšanas sodu vai drošības līdzekli – ja jūs to lūdzat un attiecīgā valsts tam piekrīt. Alternatīvu sodu var piemērot arī notiesājošā spriedumā. Jebkuru sodu, kas neparedz tūlītēju ievietošanu cietumā, var uzskatīt par alternatīvu sodu. Jums var piemērot arī probācijas dienesta darbinieka uzraudzību, lai parraudzītu to, kā jūs pildāt jums uzliktos pienākumus, un palīdzētu jums atgriezties sabiedrībā un dzīvot sakārtotu dzīvi. Ja jums ir piemērota uzraudzība, jums:

  • jāsadarbojas ar probācijas dienesta darbinieku viņa noteiktā kārtībā
    un jāīsteno uzraudzības probācijas plāns;
  • jāierodas pie probācijas dienesta darbinieka viņa noteiktos laikos;
  • jāinformē probācijas dienesta darbinieks par jūsu atrašanās vietu, darba vietu un iztikas līdzekļiem, par to, kā jūs ievērojat tiesas noteiktos ierobežojumus un pienākumus, kā arī par visiem citiem būtiskajiem apstākļiem, kas ir nozīmīgi probācijas dienesta darbiniekam uzraudzības īstenošanai;
  • jāatļauj probācijas dienesta darbiniekam apmeklēt jūsu mājokli.

Ja jums ar tiesas lēmumu ir noteikts pamatots pienākums piedalīties atbilstošā socializēšanās un pāraudzināšanas programmā vai atbilstošās psiholoģisko konsultāciju programmās, jūs var iekļaut probācijas un resocializācijas programmā. Šādā programmā jūs var arī iekļaut bez tiesas noteikta pienākuma piedalīties tajā, ja jūs atbilstat programmas sniedzēja iekļaušanas kritērijiem; šādā gadījumā ar probācijas dienesta darbinieku var sagatavot vienošanos par līdzdalību programmā, ievērojot uzraudzības noteikumus, un vienošanos var iekļaut uzraudzības probācijas plānā. Ja programma tiek īstenota kā daļa no brīvības atņemšanas soda, jūsu dalību programmā var saskaņot ar speciālistu Čehijas Ieslodzījuma vietu dienestā.

Tāpat jūs varat izciest kādu no minētajiem alternatīvajiem sodiem jūsu izcelsmes valstī vai kādā citā valstī, ar kuru jums ir saiknes, ar noteikumu, ka ir izpildīti tiesību aktu vai starptautiska nolīguma nosacījumi un šāda soda izpildi var uzraudzīt vai ka citādi pārbaudīt. Šīs iespējas tvērums atšķiras atkarībā no tā, vai attiecīgā valsts ir ES dalībvalsts vai trešā valsts (otrajā gadījumā iespējas ir ierobežotākas).

Lapa atjaunināta: 21/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.