Atbildētāji (kriminālprocesā)

Čehija

Šajās faktu lapās ir izskaidrots, kas notiek, ja persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziegumu.

Saturu nodrošina
Čehija

Saskaņā ar Čehijas Konstitūciju sodu var piespriest tikai saskaņā ar likumu un attiecīgajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Šie tiesību akti ir KriminālkodekssLikums par juvenālo justīciju un Kriminālprocesa kodekss, kuros izklāstīti noteikumi par kriminālprocesu (turklāt īpaši nosacījumi jūsu tiesību izmantošanai un piemērošanai).

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām varat atrast šeit.

Kriminālprocesa kopsavilkums

Turpmāk sniegts kopsavilkums par kriminālprocesā parasti sastopamajiem posmiem.

1. Sagatavošanās process

Šis ir kriminālprocesa pirmais posms, un tas sastāv no divām daļām:

  • par kriminālprocesu atbildīgo iestāžu procedūras pirms kriminālvajāšanas uzsākšanas, ko sauc par izmeklēšanas posmu; un
  • izmeklēšanas posms: kriminālvajāšanas daļa no brīža, kad tā sākas, līdz brīdim, kad tiek celta apsūdzība vai citādi pabeigta izmeklēšana.

2. Sākotnējās apspriedes par apsūdzību

Sākotnējās apspriedēs par apsūdzību tiesa pārbaudīs, vai sagatavošanās procesā lieta tika pienācīgi precizēta un vai apsūdzība nodrošina pietiekamu pamatu turpmākai tiesvedībai. Tā arī nosaka, vai tās kompetencē ir izlemt lietu.

3. Pats tiesas process

Tā ir vissvarīgākā kriminālprocesa daļa. Tiek pārbaudīti pierādījumi un pieņemts lēmums lietā. Šajā kriminālprocesa posmā tiesā tiek iztaujāts(-i) atbildētājs(-i) un visi liecinieki, kā arī cietusī puse vai puses. Tiesas process ir publisks un notiek mutiski čehu valodā. Ja nerunājat čehu valodā, jums ir tiesības uz tulku.

4. Apelācijas tiesvedība

Atbildētājam, viņa ģimenei, advokātam, prokuroram vai cietušajai pusei ir tiesības iesniegt pārsūdzību astoņu dienu laikā. Ja ir iesniegta pārsūdzība, apelācijas tiesa pārskata pirmās instances tiesas pieņemto lēmumu.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas lomas kriminālprocesā, kas notiek dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzība. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

1 - Manas tiesības izmeklēšanas laikā

2 - Manas tiesības tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saites

Čehijas Tieslietu ministrija

Čehijas Iekšlietu ministrija

Čehijas Advokātu kolēģija

Informācija par cilvēktiesībām

Juridiskā informācija visiem

Lapa atjaunināta: 21/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.