Atbildētāji (kriminālprocesā)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Kādas ir kriminālizmeklēšanas stadijas?

Sagatavošanās procesa nolūks ir pārbaudīt, vai ir veikts noziedzīgs nodarījums, un noskaidrot iespējamo vainīgo (izpētes stadija), pēc tam iegūt pierādījumus un sagatavot lietu izskatīšanai tiesā (izmeklēšanas stadija).

Sagatavošanās procesu veic policija, un tās darbu uzrauga prokurors, kas pieņem lēmumu par to, vai process ir veikts pareizi.  

Dažus pasākumus var veikt tikai prokurors vai vienīgi saskaņā ar viņa lēmumu (piemēram, izbeigt sagatavošanās procesu), savukārt tiesnesis ir pilnvarots lemt par dažiem citiem pasākumiem (piemēram, par aizdomās turētā paturēšanu apcietinājumā, aizturēšanu, dzīvesvietas pārmeklēšanu un tālruņa sarunu noklausīšanos).

Noklikšķiniet uz kādu no šīm saitēm, lai uzzinātu sīkāku informāciju par pirmstiesas izmeklēšanas stadijām.

Process pirms kriminālvajāšanas sākšanas — izpēte (1)

Kāds ir izpētes mērķis?

Lai noteiktu noziedzīga nodarījuma sastāvu un noskaidrotu vainīgo, policija drīkst:

 • uzklausīt liecības;
 • gūt ekspertu viedokļus;
 • izpētīt dokumentus;
 • meklēt lietiskos pierādījumus un pārmeklēt nozieguma vietu;
 • sastādīt policijas protokolus, noņemt pirkstu nospiedumus un ķermeņa mērus, pārmeklēt aizdomās turētos;
 • veikt steidzamas operācijas;
 • aizturēt aizdomās turētos;
 • pēc vajadzības veikt citas izmeklēšanas darbības.

Izpētes beigās pieņem lēmumu sākt attiecīgās personas kriminālvajāšanu vai arī veikt kādu citu darbību (atlikt lietu, pārcelt lietu uz vēlāku laiku, nodot lietu izbeigšanai ar nekrimināla rakstura sankcijām).

Kādus termiņus piemēro šai stadijai?

Atkarībā no lietas smaguma pakāpes tiek noteikts divu, trīs vai sešu mēnešu termiņš. Ja nav iespējams laikā pabeigt izpēti, prokurors drīkst mainīt vai pagarināt termiņu, ņemot vērā rakstisku pamatojumu.

Kādu informāciju man sniedz par darba gaitu?

Šajā stadijā jūs nesaņemat informāciju par darba gaitu, izņemot gadījumu, ja ir vajadzīga jūsu tieša iesaistīšana procesā.

Vai man tiek nodrošināti tulka pakalpojumi, ja neprotu valodu?

Gadījumā, ja jums ir jāsniedz skaidrojums par konkrētiem notikumiem, policija nodrošina tulku, kurš mutiski pārtulko gan jautājumus, gan jūsu sniegtās atbildes, kā arī rakstisko protokolu pirms jūs to parakstāt.

Kad es drīkstu konsultēties ar advokātu?

Jūs drīkstat sniegt skaidrojumu sava advokāta klātbūtnē. Šajā stadijā jums nav obligāti vajadzīga advokāta aizstāvība, un, ja brīvprātīgi neizraugāties sev advokātu, jums tas netiek nodrošināts. Jūs drīkstat konsultēties ar advokātu par visu, izņemot to, kādu atbildi sniegt uz jau uzdotu jautājumu. Šajā stadijā jums personīgi jānodrošina tulks sev un savam advokātam.

Vai man pieprasīs sniegt informāciju un vai man tā ir jāsniedz?

Policija drīkst no jums pieprasīt paskaidrojumu par faktiem, kas iekļauti izmeklēšanā. Jūsu pienākums ir sniegt patiesus paskaidrojumus. Jūs drīkstat atteikties sniegt paskaidrojumu, ja tā rezultātā jūs (vai jums tuvu personu) var apsūdzēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tāpat atteikumu drīkstat pamatot ar to, ka jūs saista pienākums saglabāt konfidencialitāti.

Kas notiek, ja mani izteikumi var kaitēt manai lietai?

Jūsu liecību izmanto tikai tam, lai varētu pamatot lēmumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret noteiktu personu, kura izdarījusi konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Ja ir uzsākts kriminālprocess, šo jūsu agrāk sniegto liecību var izmantot tiesā kā pierādījumu tikai tādā gadījumā, ja to vēlāk nav iespējams sniegt no jauna. Turklāt liecība ir jāsniedz tiesneša klātbūtnē. Citādi tā vēlāk jāsniedz no jauna (tiesā) turpmākā kriminālprocesa stadijā.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekli vai draugu?

Pēc jūsu pieprasījuma policija informē jūsu tuviniekus vai draugu par jūsu aizturēšanu ar nosacījumu, ka tas netraucē policijas izmeklēšanai un nesagādā pārmērīgas grūtības.

Vai drīkstu konsultēties ar ārstu, ja vajadzīgs?

Ja par jums uzsākta izpēte vai esat aizturēts, policija nodrošina iespēju veikt medicīniskās pārbaudes un saņemt ārsta slēdzienu par jūsu veselības stāvokli. Ārsta slēdzienā var būt noteikts, ka policijai ir nekavējoties jūs jāatbrīvo, un šajā gadījumā tai pēc vajadzības jūs jānogādā ārstniecības iestādē.

Vai drīkstu sazināties ar vēstniecību, ja esmu citas valsts pilsonis?

Jums ir tiesības jebkurā kriminālprocesa stadijā sazināties ar vēstniecību un pieprasīt privātas pārrunas ar vēstniecības pārstāvi.

Es dzīvoju citā valstī. Vai man ir jāpiedalās izmeklēšanā?

Tiesnesim ir tiesības aizliegt jums izceļot no Čehijas, kamēr neesat sniedzis liecību, ja tas ir būtiski lietai un tādējādi palīdz saglabāt pierādījumus. Jums var nākties liecināt arī pēc tam, kad esat izceļojuši no Čehijas, ja šāds pieprasījums ir nosūtīts attiecīgajām iestādēm jūsu mītnes valstī. 

Vai mani drīkst nosūtīt atpakaļ uz mītnes valsti?

Šajā stadijā to darīt nedrīkst.

Vai mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Ja lietā ir vajadzīga jūsu klātbūtne, jūs nonākat tiesas priekšā vai tiekat aizturēts. Ja jums neizvirza apsūdzību vai 48 stundu laikā no aizturēšanas brīža jūsu lieta nenonāk tiesneša rokās, policijai jūs ir jāatbrīvo.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jā.

Vai no manis pieprasīs pirkstu nospiedumus, DNS paraugus (piemēram, matus, siekalas u. c.) vai ķermeņa šķidrumu paraugus?

No jums var pieprasīt pirkstu nospiedumus vai DNS, asins vai bioloģiskā materiāla paraugus, izmērīt ķermeņa daļas, pārmeklēt jūs u. c., ja ir jāpārliecinās par jūsu identitāti, jāpārbauda, vai uz jūsu ķermeņa neatrodas nozieguma pēdas vai šādā veidā ir nepieciešams gūt pierādījumus.

Jūsu fizisku pretošanos pārbaudei drīkst pārvarēt ar prokurora piekrišanu. Par atteikšanos pakļauties jums var piespriest naudas sodu CZK 50 000 apmērā.

Ja turpmākajā procesā vai noziedzīgu darbību profilakses, izmeklēšanas un atklāšanas nolūkos šādi iegūta informācija vairs nav nepieciešama, to iznīcina.

Vai pirms tiesas procesa drīkstu atzīt savu vainu visās apsūdzībās vai dažās no tām?

Ja jūsu atzīšanās ir ticama, to var izmantot kā pamatu, lai sāktu kriminālvajāšanu vai pasludinātu spriedumu saīsinātajā procesā.

Vai man sniegs informāciju par personām, kuras liecinājušas pret mani, un citiem pierādījumiem?

Šajā procesa stadijā jums šāda informācija netiek sniegta.

Vai tiek pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Jā, policija pieprasa pārskatu par jūsu sodāmību.

Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2)

Kāds ir šīs stadijas mērķis?

Veicot izmeklēšanu, policija meklē un izpēta pierādījumus, kas ir būtiski lietai. Policija meklēs pierādījumus gan par labu apsūdzētajam, gan pret viņu.

Kāds ir izmeklēšanas termiņš?

Atkarībā no lietas smaguma pakāpes tiek noteikts divu, trīs vai sešu mēnešu termiņš. Prokurors drīkst pagarināt termiņu, ņemot vērā policijas iesniegtu rakstisku pamatojumu. Tomēr prokuroram vismaz reizi mēnesī jāizskata katra lieta un jāpārbauda šo iemeslu pamatotība.

Policijai darbs jāpaveic iespējami īsā laikā. Kavēšanās gadījumā varat lūgt prokuroru atrisināt šo problēmu. Gadījumā, ja kavēšanās notikusi prokurora vainas dēļ, jūs varat pieprasīt atrisināt šo jautājumu augstākstāvošai amatpersonai.

Apsūdzētais drīkst arī pieprasīt kompensāciju par nefinansiālu kaitējumu, kas radies procesa kavēšanas rezultātā, kā arī zaudējumu atlīdzību. Nosakot sodu, tiesa ņem vērā visus kavējumus šajā posmā.

Kādu informāciju man sniegs par darba gaitu?

Jums paziņo lēmumu par kriminālvajāšanas sākšanu. Tajā iekļauj sīku izklāstu par nodarījumu, kurā jūs apsūdz, tā juridisko pamatojumu un cēloņus. Jums ir tiesības 3 dienu laikā apstrīdēt šo lēmumu, un prokurors pēc tam izskata jūsu iebildumus un pieņem lēmumu.

Jums vai jūsu aizstāvības advokātam tiek sniegta informācija par izmeklēšanas darbībās un jums ir tiesības tajās piedalīties ar aizstāvības advokāta starpniecību, lai nopratinātu lieciniekus un iesniegtu pierādījumus. Izmeklēšanas gaitā jums un jūsu aizstāvības advokātam var būt liegta pieeja lietas materiāliem, ja tam ir attaisnojoši iemesli.

Vai man tiek nodrošināti tulka pakalpojumi, ja neprotu valodu?

Izpētes laikā, ja neprotat čehu valodu, jums tiek nodrošināts tulks vai nu valodā, kuru protat, vai arī jūsu dzimtajā valodā.

Tāpat tulka pakalpojumus jums nodrošina izmeklēšanas procesā. Jūs varat piedalīties šajā stadijā ar policijas atļauju un pēc vēlēšanās uzdot jautājumus.

Pēc jūsu pieprasījuma tiek rakstveidā pārtulkots lēmums par kriminālvajāšanas sākšanu, lēmums par apcietināšanu vai lēmums par kriminālvajāšanas nosacītu pārtraukšanu.

Kad es drīkstu konsultēties ar advokātu?

To var darīt jebkurā laikā, turklāt jums ir tiesības uz konsultāciju konfidencialitāti. Pēc advokāta pieprasījuma tiek nodrošināti tulka pakalpojumi. Jums ir iespēja personīgi izraudzīties advokātu (sk. 1. faktu lapu).

Vai man pieprasīs sniegt informāciju un vai man tā ir jāsniedz?

Jums ir tiesības gan izteikties par konkrēto lietu, gan arī klusēt.

Vai drīkstu izteikt iebildumus pret izmeklēšanā iesaistītu policijas amatpersonu, prokuroru vai tiesnesi?

Jūs drīkstat izteikt iebildumus pret policijas amatpersonu, prokuroru, protokolētāju, probācijas dienesta darbinieku, tiesas sekretāru, tiesas ekspertu, tulku un tiesnesi, ja uzskatāt, ka tie nespēj būt objektīvi, t. i., viņiem ir personīgo interešu konflikts jūsu lietā vai saistībā ar kādu no iesaistītajām personām vai pārstāvjiem, kā rezultātā viņi nespēj pieņemt objektīvus un taisnīgus lēmumus.

Runājot vispārīgi, personu uzskata par neobjektīvu arī tad, ja tā ir bijusi saistīta ar konkrēto procesu, tikai citā procesuālā uzdevumā. Piemēram, tiesnesis, kurš sagatavošanās procesā pieņēmis lēmumu par apcietinājumu, izdevis orderi par tālruņa sarunu noklausīšanos u. c., nedrīkst arī pasludināt spriedumu par apsūdzētā vainu un noteikt sodu.

Jūsu pretenziju par neobjektivitāti vispirms izskata tā persona, pret kuru jums ir iebildumi.

Ja jūs neapmierina šīs personas lēmums, jūs drīkstat par to 3 dienu laikā iesniegt sūdzību, kuru izskata augstākstāvoša amatpersona. Kriminālprocesā nedrīkst piemērot tās personas procesuālos lēmumus, kuras objektivitāte ir apstrīdēta.

Kas notiek, ja mani izteikumi var kaitēt manai lietai?

Viss jūsu teiktais var kalpot gan par labu jums, gan pret jums. Šajā procesa stadijā jūsu sniegto liecību var izmantot kā pierādījumu.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekli vai draugu?

Policija pieņem lēmumu par to, vai izmeklēšanas, aizturēšanas un apcietinājuma laikā drīkstat sazināties ar ģimenes locekļiem vai draugiem. Ja atrodaties apcietinājumā, jums ir tiesības sūtīt vēstules (apcietināto personu vēstuļu saturu pārskata Čehijas Republikas Cietumu dienests, lai nepieļautu liecinieku ietekmēšanu, kā arī prokurors, kuram ir tiesības tās cenzēt).

Atrodoties cietumā, jums ir tiesības reizi divās nedēļās satikties ar apmeklētājiem, taču, ja esat apcietināts, jo pastāv iespēja, ka jūs varētu ietekmēt lieciniekus, šādas tikšanās notiks kādas trešās personas klātbūtnē.

Vai drīkstu konsultēties ar ārstu, ja vajadzīgs?

Ja atrodaties apcietinājumā, jums ir pieejams cietuma ārsts, kura pienākums ir nodrošināt jums pienācīgu medicīnisko aprūpi. Ja esat pakļauts izpētei vai aizturēts, skatiet informāciju #Podstránka_1šeit

Vai drīkstu sazināties ar vēstniecību, ja esmu citas valsts pilsonis?

Jā, jebkurā procesa stadijā. Tikšanās ar vēstniecības pārstāvi notiek konfidenciāli. Tiesa ar jūsu piekrišanu informē vēstniecību par to, ka jūs atrodaties apcietinājumā.

Es dzīvoju citā valstī. Vai man ir jāpiedalās izmeklēšanā?

Jums tas nav jādara, ja izpēte par jums jau ir notikusi un nevēlaties piedalīties izmeklēšanā. Ja ir aizdomas par jūsu bēgšanu, jūs patur apcietinājumā vai arī atbrīvo pret rakstisku apliecinājumu, ka pēc uzaicinājuma saņemšanas apņematies ierasties.

Vai mani drīkst nosūtīt atpakaļ uz mītnes valsti? 

Jā, šāda rīcība ir pieļaujama saskaņā ar nosacījumiem par jūsu izdošanu vai nodošanu kriminālvajāšanai citai valstij vai arī soda izciešanai citā valstī, ja vien to pieļauj tiesību akti.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jā, tomēr jums ir jānorāda derīga pasta adrese vai kā citādi jānodrošina saziņa ar iestādēm, kuras atbild par kriminālprocesu. Pretējā gadījumā jūs var arestēt un paturēt apcietinājumā.

Vai no manis pieprasīs pirkstu nospiedumus, DNS paraugus (piemēram, matus, siekalas u.c.) vai ķermeņa šķidrumu paraugus? Vai mani drīkst pārmeklēt?

Vajadzības gadījumā to drīkst darīt. Jums ir pienākums pakļauties šāda veida prasībai.

Vai drīkst pārmeklēt manu mājokli, uzņēmuma telpas, automobili vai citus īpašumus?

Mājokli drīkst pārmeklēt saskaņā ar tiesneša izdotu orderi. Citas telpas drīkst pārmeklēt ar prokurora vai policijas izdotu orderi.

Vai pirms tiesas procesa drīkstu atzīt savu vainu visās apsūdzībās vai dažās no tām? 

Jā, policijas veiktās izpētes laikā.

Vai pirms tiesvedības sākšanas drīkst mainīt apsūdzību?

Nē, mainīt drīkst tikai apsūdzības juridisko formulējumu. Lai jūs apsūdzētu citos nodarījumos, jāizdod jauns lēmums par kriminālvajāšanas sākšanu.

Vai mani drīkst apsūdzēt nodarījumā, par kuru mani jau reiz apsūdzēja kādā citā dalībvalstī?

Jā, izņemot gadījumu, ja citā dalībvalstī jūsu kriminālvajāšana noslēdzās ar tiesas spriedumu, to pārtrauca, kriminālvajāšanu izbeidza ar vienošanos vai izlīgumu, vai arī lietu nodeva pārskatīšanai kā pārkāpumu, nevis noziedzīgu nodarījumu.

Vai man sniegs informāciju par personām, kuras liecinājušas pret mani?

Liecinieku identitāte un to sniegto liecību saturs ir pieejami lietas materiālos, turklāt jums vai jūsu aizstāvības advokātam ir iespēja uzzināt šādu informāciju, personīgi piedaloties liecinieku nopratināšanā. Jums neatklāj slepeno liecinieku identitāti.

Vai man sniegs informāciju par citiem pierādījumiem pret mani?

Jā, tiklīdz jums un jūsu aizstāvības advokātam ir tiesības izskatīt lietas materiālus.

Vai tiek pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Jā.

Apcietinājums (3)

Vai mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos? 

Apcietināt drīkst tikai personu, kura ir apsūdzēta noziedzīgā nodarījumā.

Ja 48 stundu laikā no apcietināšanas brīža vai 24 stundu laikā no aizturēšanas brīža tiesā ir iesniegta prasība par jūsu apcietināšanu, tiesa pieņem lēmumu par to, vai jūs jāpatur apcietinājumā vai ne.

Jūs var apcietināt uz šāda pamata:

 • ja rodas aizdomas par jūsu izvairīšanos no kriminālvajāšanas vai soda izciešanas (apcietināšana pret bēgšanu);
 • ja rodas aizdomas, ka kavēsiet izmeklēšanas norisi, piemēram, ietekmējot lieciniekus (apcietināšana nolūkā novērst slepenu vienošanos);
 • ja rodas aizdomas, ka pabeigsiet iesākto noziedzīgo nodarījumu vai izdarīsiet jaunu (apcietināšana profilaktiskos nolūkos).

Ja nav pamata jūs apcietināt vai šādi pamatojumi zaudējuši spēku, prokurors pieņem lēmumu par jūsu atbrīvošanu.

Tāpat jūs ir jāatbrīvo no apcietinājuma, kad beidzies likumā noteiktais termiņš. Apcietināšana nolūkā novērst slepenu vienošanos var ilgt 3 mēnešus. Kad jūs apcietina pret bēgšanu vai profilaktiskos nolūkos, noteiktais termiņš ir viens gads gadījumā, ja jums var piespriest ne vairāk kā 5 gadus ilgu sodu, ilgāka iespējamā soda gadījumā termiņš ir divi gadi, trīs gadi īpaši smagu noziegumu gadījumā un četri gadi tādu noziegumu gadījumā, par kuriem var piespriest ārkārtēju sodu.

Tomēr sagatavošanās procesā drīkst piemērot tikai vienu trešdaļu šā termiņa, bet atlikušās divas trešdaļas izmanto tiesas procesā.

Jūsu apcietinājuma pamatojumu regulāri izvērtē. Tomēr prokuroram ir jāpieņem jauns lēmums pēc trīs apcietinājumā pavadītiem mēnešiem, kā arī 30 dienas pēc apsūdzības uzrādīšanas, kā arī ik pēc trīs mēnešiem kopš brīža, kad stājies spēkā kārtējais lēmums.

Kādā veidā mani var atbrīvot no apcietinājuma?

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt atbrīvošanu pēc 14 dienām, kad stājies spēkā kārtējais lēmums par apcietinājumu. Tomēr, ja pieprasījumā varat uzrādīt citu pamatojumu atbrīvošanai, jūs to drīkstat iesniegt jebkurā laikā.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai apcietināšanu pret bēgšanu vai profilaktiskos nolūkos aizstātu ar:

 • rakstisku apliecinājumu, ka izturēsieties likumpaklausīgi un ieradīsieties tiesā pēc uzaicinājuma;
 • tiesas noteiktu finansiālu nodrošinājumu (drošības naudu);
 • probācijas dienesta pārstāvja uzraudzību;
 • ieinteresētas pilsoņu biedrības vai citas uzticamas personas sniegtu garantiju.

Tiesību aktos noteikts, ka dažu noziedzīgu nodarījumu gadījumā apcietināšanu profilaktiskos nolūkos nedrīkst aizstāt ar finansiālu nodrošinājumu. Drošības naudu drīkst iemaksāt arī kāda cita persona.

Sagatavošanās procesa lēmums - apsūdzība (4)

Kāds ir šīs stadijas mērķis?

Ar šo stadiju noslēdzas krimināllietas izmeklēšana, un prokurors lemj par turpmāko procesu:

 • iesniegt lietu citai iestādei;
 • izbeigt kriminālvajāšanu;
 • nosacīti izbeigt kriminālvajāšanu;
 • piekrist mierizlīgumam;
 • izvirzīt tiesā apsūdzību pret jums.

Kādu informāciju man sniegs par darba gaitu?

Jūs informēs par prokurora lēmumu vai apsūdzību. Jums ir tiesības iesniegt šādas pretenzijas:

 • par lietas ierosināšanu pret jums;
 • par kriminālvajāšanas pārtraukšanu;
 • par kriminālvajāšanas nosacītu pārtraukšanu;
 • par mierizlīgumu.

Augstākstāvošs prokurors izskata jūsu pretenziju un pieņem lēmumu.

Vai man tiek nodrošināti tulka pakalpojumi, ja neprotu čehu valodu?

Sk. iedaļu Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).

Kad es drīkstu konsultēties ar advokātu?

Sk. iedaļu #Podstránka_2Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).

Vai mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Ja ir pamats jūs turēt apcietinājumā un nav beidzies likumā noteiktais termiņš, apcietinājuma ilgums netiek mainīts, izvirzot apsūdzību.

Vai pirms tiesas procesa drīkst mainīt apsūdzību?

Šajā stadijā apsūdzības un prokurora lēmuma pamatā jābūt tikai tiem faktiem, kuri izmantoti apsūdzības izvirzīšanai. Tomēr prokurors pēc vajadzības drīkst mainīt juridisko formulējumu.

Vai mani var atzīt par vainīgu un noteikt sodu bez tiesas procesa?

Maznozīmīgākos gadījumos tiesnesis drīkst pieņemt lēmumu krimināllietā bez tiesas procesa, pasludinot jūsu vainu un piespriesto sodu.

Lēmums krimināllietā var būt šāds:

 • nosacīta brīvības atņemšana vai mājas arests uz 1 gadu;
 • sabiedriskie darbi;
 • noteiktas rīcības aizliegums uz 5 gadiem;
 • finansiāls sods;
 • uzturēšanās aizliegums uz 5 gadiem;
 • izraidīšana no valsts uz 5 gadiem;
 • tamlīdzīgs sods.

Ja jūs neapstrīdat lēmumu 8 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, tas stājas spēkā un ir izpildāms. Ja jūs minētajā termiņā apstrīdat lēmumu vai to nevar piegādāt, tiks uzsākts tiesas process. Sk. 3. faktu lapu.

Vai man sniegs informāciju par pierādījumiem pret mani?

Apsūdzībā ir iekļauti pierādījumi, kurus prokurors izmantos tiesas procesā. Lietas materiālos var atrasties vēl citi pierādījumi vai arī tie var parādīties lietas izskatīšanas laikā.

Vai tiek pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Minētais ziņojums jau ir pievienots lietai.

Saīsināts sagatavošanās process (5)

Kāds ir šīs stadijas mērķis?

Saīsināto procesu var izmantot, ja aizdomās turētais ir pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī un viņam par to var piespriest ne vairāk kā 3 gadus ilgu brīvības atņemšanu, vai arī gadījumā, ja tiesas process paredzams tuvāko 2 nedēļu laikā.

Šāda procesa gadījumā policija nesāk kriminālvajāšanu, bet informē personu, ka to tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Ja saīsinātais sagatavošanās process tiek pabeigts divu nedēļu laikā, prokuroram ir tiesības iesniegt tiesā prasību par vainīgā sodīšanu. 

Kādu informāciju man sniegs par darba gaitu?

Jūs informē par noziedzīgu nodarījumu, par kura izdarīšanu jūs tur aizdomās, ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sākta izpēte. Tāpat jums tiek izklāstītas jūsu tiesības.

Vai man tiek nodrošināti tulka pakalpojumi, ja neprotu valodu?

Jā, jums tiek nodrošināts tulks vai nu valodā, kuru protat, vai arī jūsu dzimtajā valodā. Rakstisks tulkojums tiks nodrošināts prasībai par soda piemērošanu.

Kad es drīkstu konsultēties ar advokātu?

Jebkurā laikā, ja jums ir advokāts. Ja pēc izpētes jūs patur apcietinājumā un jums nav sava advokāta, tiesa jums to ieceļ.

Vai man pieprasa sniegt informāciju, un vai man tā ir jāsniedz?

Sk. iedaļu Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).

Kas notiek, ja mani izteikumi var kaitēt manai lietai?

Jūs varat pasliktināt savas izredzes, un tiesa jūs var pasludināt par vainīgu.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekli vai draugu? Vai drīkstu konsultēties ar ārstu, ja vajadzīgs?

Sk. iedaļu Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).

Vai drīkstu sazināties ar vēstniecību, ja esmu citas valsts pilsonis?

Sk. iedaļu Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).

Vai man ir jāpiedalās izmeklēšanā, ja esmu citas valsts iedzīvotājs?

Jums tas nav jādara, ja jūs atbrīvo. Tomēr ieteicams sazināties ar iestādēm, kuras atbild par kriminālprocesu, un norādīt tām derīgu pasta adresi, lai jūsu prombūtnē nerastos aizdomas par bēgšanu, par kuru varat saņemt sodu.

Vai mani drīkst nosūtīt atpakaļ uz mītnes valsti?

Jā, ja ar tiesas spriedumu jums kā sods paredzēta izraidīšana.

Vai mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos? 

Jūs apcietina tikai tad, ja tam ir pamatojums. Sk. iedaļu Pirmstiesas apcietinājums (3).

Vai no manis pieprasīs pirkstu nospiedumus, DNS paraugus (piemēram, matus, siekalas u.c.) vai ķermeņa šķidrumu paraugus? Vai drīkst izmeklēt manu ķermeni? Vai drīkst pārmeklēt manu mājokli, uzņēmuma telpas, automobili vai citus īpašumus?

Sk. iedaļu #Podstránka_2Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).

Vai pirms tiesas procesa drīkstu atzīt savu vainu visās apsūdzībās vai dažās no tām?

Jā, kad esat pakļauti sākotnējai izpētei, vai saīsinātajā procesā, kad tiesa uzklausa jūsu liecību.

Vai pirms tiesas procesa drīkst mainīt apsūdzību?

Apsūdzībai nedrīkst pievienot jaunus faktus, bet juridisko formulējumu drīkst mainīt.

Vai mani drīkst apsūdzēt pārkāpumā, kurā mani jau reiz apsūdzēja kādā citā dalībvalstī?

Sk. iedaļu Kriminālvajāšanas sākšana — izmeklēšana (2).#Podstránka_2

Vai man sniedz informāciju par personām, kuras liecinājušas pret mani? Vai man sniedz informāciju par citiem pierādījumiem pret mani?

Jā, šādu informāciju varat iegūt, kad jums ļauj piekļūt lietas materiāliem (parasti saīsinātā procesa laikā) vai arī izpētes procesā, ja jūs tajā piedalāties.

Vai tiek pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Jā.

Saites

Kriminālprocesa kodekss

Tieslietu ministrija

Juridiskā informācija visiem

Kriminālkodekss

Likums Nr. 273/2008 par Čehijas Republikas policiju

1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencija par diplomātiskajām attiecībām

Likums Nr. 101/2000 par sadarbību personas datu aizsardzībā

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.