Atbildētāji (kriminālprocesā)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Likumā par pārkāpumiem „pārkāpums” ir definēts kā rīcība, kas pārkāpj vai apdraud sabiedrības intereses un ko šajā likumā vai citos tiesību aktos nepārprotami dēvē par pārkāpumu.

Iepriekšminētos definējumus var atrast gan Likumā par pārkāpumiem, gan arī Administratīvā procesa kodeksā, un tos izmanto ierosinātajos pārkāpuma procesos.

Kā tiek sodīta ātruma pārsniegšana, transportlīdzekļa novietošana neatļautā vietā un tamlīdzīgi pārkāpumi?

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi ir pašvaldības (pilsētas domes) pārziņā. 

Piemēram, pašvaldība var piemērot šādus sodus par šādiem pārkāpumiem:

 • pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, parasti tiek piemērots naudas sods no CZK 1000 līdz CZK 10 000, kas ir atkarīgs no pārkāpuma smaguma pakāpes. Tāpat personai var atņemt vadīšanas tiesības uz laiku no 1 mēneša līdz 1 gadam;
 • par citiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemēro naudas sodu no CZK 1500 līdz CZK 10 000 atkarībā no smaguma pakāpes, kā arī var atņemt vadīšanas tiesības uz laiku līdz 1 gadam;
 • gadījumā, ja tiek pārkāpts Likums par ceļu satiksmes noteikumiem, izraisot negadījumu ar cietušajiem vai letālām sekām, naudas sods ir no CZK 25 000 līdz CZK 50 000 un vadīšanas tiesības tiek atņemtas uz laiku no 1 līdz 2 gadiem.

   

Kā tiek veikts pārkāpuma process?

Process, izmantojot soda kvītis (talonus)

Šis ir viegls pārkāpums, par kuru ir gūti skaidri pierādījumi un kura gadījumā nepietiek ar brīdinājuma izteikšanu. Ja vēlaties maksāt mazāku soda naudu, varat iesniegt attiecīgu prasību ceļu satiksmes uzraudzības iestādē (vai policijā), kas uz vietas izraksta soda kvīti (talonu).

Standarta pārkāpuma process

Pārkāpumus izskata, ievērojot oficiāla procesa kārtību. Procesu ierosina, pamatojoties uz ziņojumu par pārkāpumu, ko sagatavo valsts iestāde, policija, pašvaldība, juridiska persona vai iedzīvotājs.

Pirms procesa sākšanas pašvaldība drīkst nodot lietu izskatīšanai citā iestādē. Ja fakti liecina par to, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums, lietu pārsūta prokuroram.

Šajā procesā jūs esat apsūdzētā persona. Cietušais arī būs viens no procesa dalībniekiem, ja ir nepieciešams izskatīt jautājumu par pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību. Visbeidzot, procesa dalībnieks ir tā priekšmeta vai mantas īpašnieks (piemēram, transportlīdzekļa īpašnieks), kurai uzlikts arests vai ko iespējams konfiscēt.

Jums ir izvirzīta apsūdzība par pārkāpumu no brīža, kad pret jums ir veikts pirmais procesuālais akts.

Jums ir tiesības:

 • izteikt viedokli par visām apsūdzībām, kas vērstas pret jums, un to pamatā esošajiem pierādījumiem;
  • atteikties sniegt liecību;
  • apstrīdēt faktus un iesniegt pierādījumus savai aizstāvībai;
  • iesniegt petīcijas;
  • izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Pašvaldība rīko mutisku uzklausīšanu un sagatavo ziņojumu. Uzklausīšanas laikā jums uzdod jautājumus un jūs varat izmantot savas tiesības (kā iepriekš noteikts). Minētais ziņojums tiek pievienots lietai. Pirms sprieduma pieņemšanas pašvaldība aicina jūs izvērtēt lietas dokumentus. Jums ir tiesības izteikt viedokli par šiem dokumentiem.

Pārkāpuma process izbeidzas:

 • ja procesu aptur, pamatojoties uz iemesliem, kas minēti Likumā par pārkāpumiem (piemēram, rīcību nevar uzskatīt par pārkāpumu, jūs neesat veikuši pārkāpumu, piemērotais sods būtu nenozīmīgs salīdzinājumā ar soda mēru, kādu varētu piespriest kriminālprocesā par citu nodarījumu u. c. iemesli);
 • ja ir pieņemts lēmums, ar kuru atzīst jūsu vainu pārkāpumā un nosaka piemērojamo sodu.

Vai pret citu dalībvalstu pilsoņiem var ierosināt lietu par pārkāpumiem?

Citu dalībvalstu pilsoņus var apsūdzēt tieši tāpat, kā Čehijas valstspiederīgos.

Vai es varu iesniegt pārsūdzību? 

Jums ir pilnīgas tiesības uz pārsūdzību. Tomēr nav iespējams pārsūdzēt naudas sodu, kas piemērots, izmantojot soda kvītis (talonus).

Pārsūdzēto lēmumu nedrīkst izpildīt līdz brīdim, kamēr augstāka līmeņa iestāde nav pieņēmusi lēmumu pārsūdzības lietā.

Pārsūdzību iesniedz administratīvajai iestādei (parasti pašvaldībai) 15 dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par lēmumu.

Vai šos pārkāpumus iekļauj informācijā par manu sodāmību?

Nē.

Saites

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.