Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Čehija

Atbilstīgi Čehijas Konstitūcijai sodu drīkst piemērot tikai tad, ja tas ir saskaņā ar tiesību aktiem, un tādā veidā, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos. Minētajos tiesību aktos ietilpst Kriminālkodekss, Likums par nepilngadīgo tiesībām un Kriminālprocesa kodekss, ar kuriem tiek izveidoti kriminālprocesa noteikumi, ietverot arī īpašos nosacījumus par tiesību izmantošanu un piemērošanu. Šajās faktu lapās sniegts skaidrojums situācijai, kad personu apsūdz vai tur aizdomās par noziedzīgu nodarījumu. Informāciju par mazāk smagiem nodarījumiem, piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti piespriež naudas soda noteiktā apmērā, meklējiet 5. faktu lapā. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit atradīsiet visu vajadzīgo informāciju par savām tiesībām.

Saturu nodrošina
Čehija

Kriminālprocesa īss apraksts

Turpmāk ir sniegts kopsavilkums par kriminālprocesā parasti sastopamajiem posmiem.

1.             Sagatavošanās process

Sagatavošanās process ir kriminālprocesa pirmais posms. Tas ir iedalīts divās daļās:

  • izpētes stadija, kurā iestādes, kas atbildīgas par kriminālprocesu, veic procedūras, pēc kurām sāk kriminālvajāšanu;
  • izmeklēšanas stadija, kas ilgst no kriminālvajāšanas sākuma līdz apsūdzības uzrādīšanai vai, tieši otrādi, tās atcelšanai (sk. 2. faktu lapu)#Podstránka_2.

2.             Iepriekšējās apspriedes par apsūdzību

Iepriekšējās apspriedēs tiesa izvērtē, vai sagatavošanās procesā ir pareizi noskaidroti visi lietas aspekti un vai apsūdzībai ir pietiekams pamats, lai turpinātu procesu. Tāpat tā lemj par attiecīgās tiesas jurisdikciju izskatīt šo lietu.

3.             Tiesas process

Šī ir kriminālprocesa vissvarīgākā daļa, kurā pārbauda pierādījumus un pieņem spriedumu lietā. Šajā kriminālprocesa posmā notiek apsūdzētā(-o), liecinieku un cietušās(-o) personas(-u) uzklausīšana tiesā. Tiesas process ir atklāts un notiek mutiski čehu valodā. Ja neprotat čehu valodu, jums ir tiesības uz tulku.

4.             Pārsūdzības process

Apsūdzētajam, viņa ģimenei, advokātam, prokuroram vai cietušajai personai ir tiesības pārsūdzēt spriedumu 8 dienu laikā. Pārsūdzības gadījumā tiesa pārskata pirmās instances tiesas spriedumu.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas saistības ar dalībvalstu kriminālprocesiem, tāpēc ja jums ir kāda sūdzība, tā nevar sniegt jums palīdzību. Informāciju par to, kā un kam iesniegt sūdzību, ir sniegta šajās faktu lapās.

Sīkāku informāciju skatiet šeit norādītajās saitēs

1. Juridiskās konsultācijas

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas gaitā un pirms lietas nodošanas tiesai

  • Izpēte
  • Izmeklēšana
  • Apcietinājums
  • Sagatavošanās procesa lēmums, apsūdzība
  • Saīsināts sagatavošanās process

3. Manas tiesības tiesas procesā

  • Tiesas process
  • Sodi; cietušā tiesības

4. Manas tiesības pēc tiesas sprieduma pieņemšanas

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi mazāk smagi nodarījumi

Saites

Čehijas Tieslietu ministrija

Čehijas Iekšlietu ministrija

Čehijas Advokātu kolēģija

Informācija par cilvēktiesībām

Juridiskā informācija visiem

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.