Atbildētāji (kriminālprocesā)

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Tiesa pieņem lēmumu tiesas sēdē. Jūs varat iesniegt apelāciju par tiesas lēmumu vai spriedumu augstajā tiesā. Ja uzskatāt, ka jūsu lietas izskatīšanas laikā rajona tiesā bija pieļautas nozīmīgas kļūdas, varat lūgt lietu nosūtīt atpakaļ uz rajona tiesu atkārtotai iztiesāšanai citu tiesnešu sastāvā.

Jūs varat mutiski apstrīdēt piespriesto sodu, spriedumu vai sodu tiesas sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums. Jūs varat iesniegt arī rakstisku apelāciju rajona tiesā vai prokuratūrā. Apelācija ir jāiesniedz divu nedēļu laikā. Ja jums ir advokāts, parasti viņš vai viņa rūpējas par praktiskajiem aspektiem saistībā ar jūsu apelāciju. Ja piespriestais sods ir naudas sods DKK 3000 apmērā vai mazāks, lai iesniegtu apelāciju par lēmumu, jums ir jāsaņem atļauja no Dānijas Apelāciju padomes. Iesniegums Apelāciju padomei jāiesniedz divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Kas notiks, ja es iesniegšu apelāciju?

Ja iesniegsiet apelāciju par tiesas lēmumu, lietu izskatīs augstajā tiesā. Arī šī tiesa ir publiska. Nav noteikts termiņš, kad lieta jāizskata augstajā tiesā.

Ja esat paturēts apcietinājumā, augstajai tiesai jāizskata jūsu lieta pirms citu lietu izskatīšanas. Augstajai tiesai jālemj arī par to, vai jums jāpaliek apcietinājumā līdz apelācijas izskatīšanai un tās laikā.

Ja iesniedzat apelāciju, lai saņemtu attaisnojošu spriedumu, jūsu lietu atkārtoti izskatīs augstajā tiesā. Šajā gadījumā jums ir tiesības iesniegt jaunus pierādījumus. Jums pēc iespējas ātrāk jāapspriežas ar savu advokātu par to, kādus jaunus pierādījumus būtu jāiekļauj apelācijas lietā. Kad prokuratūra ir paziņojusi, uz kādiem pierādījumiem tā balstīsies augstās tiesas procesā, jūsu advokātam, visticamāk, būs 14 dienas, lai iesniegtu jūsu pierādījumus. Ir iespējams saņemt atļauju pārsniegt 14 dienu termiņu.

Ja iesniedzat apelāciju tikai par piespriestā soda samazināšanu, augstā tiesa izskatīs tikai jautājumus par sodu. Šādos gadījumos puses neiesniegs augstajai tiesai nekādus pierādījumus, bet jūsu advokāts var lūgt tiesu iegūt papildu informāciju par jūsu personīgajiem apstākļiem, kas ir būtiski soda noteikšanai vai lemšanai par jūsu izdošanu.

Kas notiek apelācijas izskatīšanas sēdē?

Ja esat iesniedzis apelāciju, lai saņemtu attaisnojošu spriedumu, lietu atkārtoti izskatīs augstā tiesa. Augstā tiesa bieži sāk procesu ar to liecību nolasīšanu, kuras jūs un liecinieki ir devuši rajona tiesas sēdēs. Tomēr, ja jūs un jūsu advokāts nepiekrīt šādai procedūrai, liecības ir jādod vēlreiz.

Ja esat iesniedzis apelāciju par piespriestā soda samazināšanu, augstā tiesa ņems vērā rajona tiesā iesniegtos pierādījumus un pieņems lēmumu par piespriesto sodu uz šo pierādījumu pamata.

Augstā tiesa pasludinās spriedumu tiesas sēdē. Augstā tiesa var nolemt apstiprināt rajona tiesas spriedumu, palielināt vai samazināt sodu vai jūs attaisnot. Ja tiekat attaisnots vai tiek samazināts sods, kā arī tad, ja prokuratūra ir iesniegusi apelāciju par spriedumu, bet augstā tiesa to tikai apstiprina, izmaksas par apelācijas izskatīšanu segs no valsts līdzekļiem. Visos citos gadījumos jums, visticamāk, dos rīkojumu samaksāt apelācijas izskatīšanas izdevumus.

Kas notiks, ja apelācija tiek apmierināta/noraidīta?

Augstās tiesas lēmums aizstās rajona tiesas lēmumu un parasti būs galīgs. Izņēmuma gadījumos ar Apelāciju padomes atļauju lietu var iesniegt izskatīšanai Augstākajā tiesā. Šādu atļauju parasti piešķir tikai tad, ja lietā būtiska ir principa piemēroša un tādēļ tā ir precedenta lieta, vai arī citu īpašu iemeslu dēļ. Apelāciju padome dod atļauju tikai attiecībā uz krimināllietām, kuras paredzēts nodot izskatīšanai Augstākajā tiesā. Jūsu advokāts var jūs konsultēt par iespēju saņemt šādu atļauju.

Ja esat attaisnots un izmeklēšanā tika izmantoti piespiedu līdzekļi, piemēram, apcietināšana, aizturēšana vai kratīšana, jūs varat pieprasīt zaudējumu kompensāciju. Prasībai jābūt rakstiskai, un tā jāiesniedz apgabala prokuroram vēlākais divus mēnešus pēc tiesas lēmuma pasludināšanas. Parasti jūsu advokāts rūpēsies par praktiskajiem aspektiem saistībā ar prasības izvirzīšanu. Neaizmirstiet informēt savu advokātu par to, kur ar jums var sazināties jūsu mītnes valstī.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai mani pēc tiesas var nosūtīt atpakaļ?

Jūs var nosūtīt uz citu dalībvalsti, lai jūs tur izciestu savu sodu. Parasti tas notiek tikai tad, ja lūdzat nosūtīt jūs uz jūsu valsti, lai tur izciestu savu sodu. Iesniegums, ka vēlaties izciest sodu savā valstī, jums jānosūta Dānijas Tieslietu ministrijai.

Ja esmu notiesāts, vai mani var vēlreiz tiesāt par to pašu noziedzīgo nodarījumu?

Dānijā jūs nevar divreiz notiesāt pat to pašu noziegumu. Tādu pašu principu ievēro arī citās Eiropas valstīs. Tā kā noteikumi par sodu dažādās valstīs var atšķirties, jums par to jāinteresējas tajā valstī, kurā arī varētu būt izvirzīta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Informācija par apsūdzībām un sodāmību

Tiklīdz lietā ir pieņemts lēmums, par to ziņos Centrālajam sodāmības reģistram. Lēmumi attiecībā uz Dānijas Kriminālkodeksa pārkāpumiem tiks reģistrēti sodāmības reģistra lēmumu daļā. Lēmumi attiecībā uz citu tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem tiks reģistrēti, ja jums ir piespriesta brīvības atņemšana vai tiesību ierobežošana (sods, atņemot noteiktas tiesības). Lēmums tiks reģistrēts, norādot tās tiesas nosaukumu, kurā taisīts spriedums, sprieduma datumu, likuma noteikumus, kuri tikuši pārkāpti, un piespriesto sodu.

Ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz to, kuri lēmumi tiks iekļauti sodāmības sarakstā, ko var izdot jūsu personīgai lietošanai. Dati tiek glabāti elektroniskā formātā, un datu dzēšana ir atkarīga no soda smaguma. Jūs varat iesniegt sūdzību par reģistrācijas vai tās dzēšanas kļūdām, bet ne par pašu lēmuma reģistrēšanu. Sūdzības par reģistrāciju jāiesniedz Dānijas Policijas komisāra birojā, kas ir atbildīgā iestāde attiecībā uz datiem par sodāmību.

Saites

Dānijas Likums par tiesu sistēmas pārvaldi

Rīkojums par personas datu apstrādi Centrālajā sodāmības reģistrā

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.