Atbildētāji (kriminālprocesā)

Dānija

Šajā faktu lapā ir paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai attiecībā uz to ir izvirzīta apsūdzība par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata krimināltiesā. Lai iegūtu informāciju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro sodu, kas paredzēts par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, naudas sodu, skatīt 5. faktu lapu. Ja esat cietušais noziedzīgā nodarījumā, informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Saturu nodrošina
Dānija

Kriminālprocesa īss apraksts

Šeit turpmāk ir sniegts īss parasto kriminālprocesa stadiju apraksts.

 • Policija veic visu krimināllietu izmeklēšanu, ieskaitot aizdomās turēto, cietušo un liecinieku nopratināšanu.
 • Ja policijai ir aizdomas, ka esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, jums izvirzīs apsūdzību. Kad ir izvirzīta apsūdzība, jums ir noteiktas pamattiesības, piemēram, tiesības uz juridiskajām konsultācijām, ja apsūdzība izvirzīta par smagu noziegumu izdarīšanu.
 • Par jūsu aizturēšanu lemj policija.
 • Ja esat izdarījis smagu noziegumu, pēc tam, kad lietu ir izvērtējis tiesnesis, jūs var paturēt apcietinājumā, kamēr lieta tiek izmeklēta.
 • Kad izmeklēšana ir pabeigta, lietu nosūta prokuratūrai, kura nosaka, vai izbeigt kriminālprocesu vai nodot lietu tiesai.
 • Ja prokuratūra nolemj lietu nodot tiesai, tai jāizsniedz paziņojums par maznozīmīgiem nodarījumiem piemērojamo sodu, apsūdzības raksts vai lūgums tiesai dot norādījumus.
 • Rajona tiesa iztiesā krimināllietas kā pirmās instances tiesa. Tiesnešu skaits ir atkarīgs no nozieguma smaguma un tā, vai esat atzinis savu vainu vai ne.
 • Par tiesas spriedumu parasti var iesniegt apelāciju augstajā tiesā. Jūs varat lūgt atkārtoti iztiesāt lietu vai pārsūdzēt spriedumu.
 • Ja pret jums ierosinātā krimināllieta tiek izbeigta vai jūs attaisno, jums ir tiesības un kompensāciju par nepamatotu turēšanu apcietinājumā.
 • Dānijas Ieslodzījuma vietu un probācijas dienests atbild uz jautājumiem par soda izciešanu.

Plašāku informāciju par kriminālprocesa stadijām un jūsu tiesībām atradīsiet faktu lapās. Šī informācija neaizstāj juridiskās konsultācijas un ir paredzēta tikai jūsu zināšanai.

Noteikumi attiecībā uz kriminālprocesu, ieskaitot policijas veikto izmeklēšanu, lietas sagatavošanu no apsūdzības puses un tiesas procesu, ir noteikti Dānijas Likumā par tiesu sistēmas pārvaldi.

Ņemiet vērā, ka īpašus noteikumus piemēro Grenlandē un Farēru salās.

Saskaņā ar Lisabonas Līgumu Dānija ir izvēlējusies nepiedalīties ES sadarbībā tieslietu un iekšlietu jomā, tātad tā nepiedalās šajā sadarbībā tāpat, kā citas dalībvalstis. Tāpēc katrā atsevišķā gadījumā jums ir jānoskaidro, vai konkrētie tiesību akti ir piemērojami Dānijā.

Eiropas Komisijas loma

Ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādu pilnvaru kriminālprocesos dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzības. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija, kā un kam iesniegt sūdzību.

Sīkāku informāciju skatiet šeit norādītajās saitēs

1. Juridiskās konsultācijas

2. Manas tiesības noziedzīga nodarīuma izmeklēšanā

 • Pirmstiesas izmeklēšana, t. sk. nopratināšana
 • Aizturēšana (t. sk. Eiropas apcietināšanas orderis)
 • Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un paturēšana apcietinājumā
 • Piespiedu līdzekļi
 • Lēmums, vai pret jums izvirzīt apsūdzību vai ne
 • Aizstāvības sagatavošanās tiesai

3. Manas tiesības tiesas procesā

4. Manas tiesības pēc lietas izskatīšanas tiesā

5. Ceļu satiksmes noteikumu un citi maznozīmīgi pārkāpumi

Saites

Dānijas tiesu sistēma

Tiesību aktu pilna teksta datubāze

Kā Dānijā atrast advokātu

Informācija par soda izciešanu:

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.