Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kur notiek tiesas process?

Visas krimināllietas tiek izskatītas apgabaltiesās. Parasti lēmumus pieņem tiesnesis vienpersoniski. Krimināllietas par pirmās pakāpes noziedzīgiem nodarījumiem tiesa izskata koleģiāli priekšsēdētāja un divu tiesas piesēdētāju sastāvā.

Vai tiesas process notiek atklāti?

Tiesas process notiek atklātā tiesas sēdē.

Tiesa var paziņot, ka process notiks daļēji vai pilnīgi slēgtā sēdē:

  • lai aizsargātu valsts vai komercnoslēpumu,
  • lai aizsargātu tikumību, ģimenes vai privāto dzīvi,
  • nepilngadīgā interesēs,
  • tiesas spriešanas interesēs, tostarp gadījumos, kad atklāts tiesas process var apdraudēt tiesas drošību, lietā iesaistīto pušu vai liecinieku intereses.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzības?

Līdz tiesas sēdes beigām prokuratūra pret jums vērstās apsūdzības var mainīt vai papildināt. Ja tas notiek, prokuratūra izstrādās jaunu apsūdzības rakstu. Tas netiks darīts, ja apsūdzības tiek mainītas jūsu labā. Ja apsūdzības ir mainījušās, jums un jūsu advokātam ir tiesības prasīt, lai tiesu atliek, lai jūs varētu sagatavot savu aizstāvību.

Kas notiek, ja tiesas procesa laikā es savu vainu atzīstu dažās vai visās apsūdzībās?

Jūsu atzīšanās tiek uzskatīta par vienu no noziedzīga nodarījuma pierādījumiem. Ja jūs atzīstat savu vainu, prokuratūrai joprojām ir jāpierāda jūsu vaina ar citiem pierādījumiem.

Vai man ir jābūt klāt tiesas procesā? Vai tas var notikt bez manis?

Apsūdzētajai personai tiesas sēdē ir jāpiedalās obligāti. Izņēmuma kārtā tiesas process var notikt bez jums šādos gadījumos:

  • ja esat traucējis tiesas procesu un ignorējis tiesneša rīkojumus, kā rezultātā esat izsūtīts no tiesas zāles;
  • ja atrodaties ārpus Igaunijas Republikas un neesat ieradies tiesā, un lietu ir iespējams iztiesāt bez jūsu klātbūtnes;
  • ja pēc jūsu nopratināšanas tiesā jūs esat tādā stāvoklī, ka nevarat turpināt dalību tiesas procesā, un lietu ir iespējams iztiesāt bez jūsu klātbūtnes.

Ja es dzīvoju citā valstī, vai es varu piedalīties, izmantojot video saiti?

Tiesai ir tiesības atļaut jums piedalīties tiesas procesā, izmantojot video saiti, ja jums ir problemātiski ierasties tiesā. Tas ir iespējams tikai ar jūsu piekrišanu.

Vai man nodrošinās tulkojumu, ja es nesaprotu, kas notiek?

Ja jūs nesaprotat valodu, kurā notiek tiesas process, tiesai ir jānodrošina jums tulks tiesas procesa laikā. Tiek nodrošināta tikai mutiskā tulkošana (bet ne rakstiska tulkošana).

Vai man ir jānolīgst advokāts? Vai man norīkos advokātu?

Jums ir jānolīgst advokāts, un, ja neesat izvēlējies advokātu pats, jums to norīkos Igaunijas Advokātu asociācija (sk. 1. faktu lapa).

Vai es varu izteikties tiesas procesā? Vai man ir jārunā tiesas procesā?

Jums ir tiesības tiesas procesa laikā runāt un paust savu viedokli par visiem jūsu lietas apstākļiem. Jums nav pienākuma tiesā runāt, un jums ir tiesības klusēt.

Kas notiek, ja es nesaku patiesību tiesas procesa laikā?

Apsūdzētajam nav pienākuma teikt patiesību tiesā. Ja jūs nesakāt patiesību, nekādas sankcijas jums nevar piemērot. Ja procesa laikā tiek pierādīts, ka tiesā esat melojis, visas jūsu liecības (arī patieso daļu) var uzskatīt par neuzticamām. Tādā gadījumā jūsu liecību nevar uzskatīt par pierādījumu.

Vai es varu apstrīdēt pierādījumus, kuri tiek iesniegti pret mani?

Jums ir tiesības iesniegt tiesai iebildumus pret pierādījumiem, kas ir sniegti pret jums. Pierādījumus nav atļauts izmantot tiesā, ja tie ir iegūti, būtiski pārkāpjot likumu. Jums ir tiesības apstrīdēt pierādījumu ticamību, kā arī to juridisko pieļaujamību.

Jūs un jūsu advokāts var apstrīdēt pierādījumus gan mutiski, gan rakstiski visos procedūras posmos līdz tiesas procesa beigām.

Kāda veida pierādījumus es varu iesniegt?

Jums ir tiesības iesniegt tiesā visus pierādījumus, kuri attiecas uz lietu un ir iegūti likumīgi.

Kādi nosacījumi attiecas uz maniem pierādījumiem?

Parasti, lai iesniegtu jaunus pierādījumus, pēc iepazīšanās ar krimināllietu vai vismaz 3 darba dienas pirms dienas, kad notiek pirmstiesas sēde, ir jāiesniedz lūgums. Tomēr ir iespējams iesniegt jaunus pierādījumus arī tiesas procesa laikā, ja pamatotu iemeslu dēļ nav bijis iespējams tos iesniegt agrāk.

Vai es varu izmantot privātdetektīva pakalpojumus, lai savāktu pierādījumus?

Jums ir tiesības izmantot privātdetektīva pakalpojumus, lai savāktu pierādījumus. Privātdetektīva iegūti pierādījumi tiesā ir pieļaujami, ja privātdetektīvs pierādījumus ir ieguvis, nepārkāpjot likumu.

Vai es varu lūgt, lai liecinieki runā man par labu?

Jums ir tiesības lūgt, lai uz tiesu tiek uzaicināti cilvēki, kuriem ir svarīga informācija, kas nepieciešama, lai atrisinātu jūsu lietu.

Vai es vai mans advokāts var uzdot jautājumus citiem lieciniekiem manā lietā? Vai es vai mans advokāts var apstrīdēt viņu teikto?

Jums un jūsu advokātam ir tiesības uzdot jautājumus visiem lieciniekiem. Jums ir tiesības izteikt savu viedokli par liecinieka paziņojumu atbilstību un patiesumu. Jums ir tiesības iesniegt pierādījumus, kuri pierāda, ka liecinieka apgalvojumi ir nepareizi, vai kuri rada šaubas par liecinieka apgalvojumu ticamību.

Vai tiek ņemta vērā informācija par maniem iepriekšējiem pārkāpumiem?

Tiesā var ņemt vērā tikai tādu informāciju par jūsu iepriekšējiem pārkāpumiem, kura ir reģistrēta sodu reģistrā un nav dzēsta no jūsu sodāmības reģistra (noziedzīgs nodarījums tiek dzēsts no jūsu sodāmības reģistra 1-15 gadu laikā pēc soda izciešanas atkarībā no pārkāpuma smaguma).

Var tikt ņemta vērā arī no citām valstīm saņemta informācija par jūsu iepriekšējiem pārkāpumiem. Pārkāpumi, kuri tiek ņemti vērā tiesā, ir jānorāda apsūdzības rakstā. Attiecībā uz atsevišķiem noziedzīgiem nodarījumiem, ja iepriekš ir izdarīts līdzīgs pārkāpums, piespriestais sods var būt bargāks.

Kādi ir iespējamie tiesas procesa rezultāti?

Pēc tiesas sēdes jūs vai nu attaisno, vai notiesā. Jūs attaisnos, ja tiesas procesa laikā nav pierādīts, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums vai ka to esat izdarījis jūs. Jūs attaisnos arī tad, ja prokuratūra atcels apsūdzības. Jūs notiesās, ja tiesā tiks pierādīts, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu.

Ja jūs tiekat atzīts par vainīgu, tiesa piespriedīs jums sodu saskaņā ar likumu. Iespējamie sodi ir šādi:

  • naudas sods, kas var būt 30 līdz 500 jūsu vidējo dienas ieņēmumu apmērā;
  • brīvības atņemšana uz laiku no 30 dienām līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījums.

Ja jūs piekrītat, tiesa var aizstāt brīvības atņemšanu ar sabiedriskiem darbiem.

Noteiktos apstākļos tiesa var noteikt jums pārbaudes laiku. Šādā gadījumā jums nav jāizcieš sākotnējais sods vai tas jāizcieš daļēji, ja vien pārbaudes laikā jūs neizdarāt jaunu noziedzīgu nodarījumu. Pārbaudes laiks ir 3 līdz 5 gadi.

Papildus pamatsodam, tiesa var noteikt papildu sodus, piemēram, aizliegt jums iesaistīties noteiktās darbībās vai izraidīt jūs no Igaunijas. Var konfiscēt arī jebkuru īpašumu, kas saistīts ar noziedzīgu nodarījumu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesā?

Cietušajam ir tiesības piedalīties tiesas procesā, izteikties un iesniegt pierādījumus, pieprasīt kompensāciju tādu zaudējumu segšanai, kuri radušies noziedzīgā nodarījuma dēļ, kā arī paust viedokli par prokuratūras ierosināto sodu jūsu sodīšanai.

Saites

Kriminālprocesa kodekss

Kriminālprocesa kodekss angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Sodu kodekss

Sodu kodekss angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.