Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Vai es varu pārsūdzēt spriedumu?

Jums ir tiesības pārsūdzēt spriedumu. Jūs varat iebilst gan pret jūsu notiesāšanu, gan pret sodu. Jums ir tiesības pārsūdzēt visu spriedumu vai tā daļu.

Kā es varu pārsūdzēt?

Jums ir jāinformē tiesa, kas jūs ir notiesājusi, ka vēlaties iesniegt apelāciju. Jums tas ir jādara rakstveidā 7 dienu laikā no tiesas lēmuma publicēšanas. To var izdarīt arī pa faksu.

Apelācija ir jāiesniedz tiesai, kas izdevusi spriedumu 15 dienu laikā no dienas, kad jums pirmo reizi ir iespēja iepazīties ar spriedumu. Apelācijas ir jāiesniedz rakstveidā un jānosūta tiesai pa pastu vai faksu.Gan prokurora, gan juridiskā padomnieka sagatavotas pārsūdzības nosūta tiesai elektroniski.

Tiesa, kura izdevusi spriedumu, nosūta apelāciju un krimināllietu apgabaltiesai.

Kas notiek, ja es iesniedzu apelāciju?

Ja jūs iesniedzat apelāciju, sākotnējais spriedums netiks izpildīts līdz brīdim, kad apgabaltiesa būs pieņēmusi savu lēmumu. Ja jūs tiekat apcietināts pirms sprieduma pieņemšanas vai pēc tam, jūs netiksiet atbrīvots, pamatojoties to, ka esat pārsūdzējis spriedumu. Jūs var turēt apcietinājumā līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums attiecībā uz apelāciju. Likumā nav noteikts termiņš apelācijas izskatīšanai, bet tā ir jāveic saprātīgā termiņā.

Vai apelācijā es varu iesniegt jaunus pierādījumus? Kādi ir nosacījumi?

Jums ir tiesības iesniegt jaunus pierādījumus apelācijā, ja jums ir bijis pamatots iemesls neiesniegt šos pierādījumus agrāk.

Kas notiek apelācijas tiesas sēdē?

Apgabaltiesas sēdē izskata apelācijā minētos argumentus. Ja jūs neierodaties tiesā, apgabaltiesa var izskatīt apelāciju bez jūsu līdzdalības. Ņemot vērā apelāciju, apgabala tiesa var:

  • noraidīt apelāciju;
  • grozīt pirmās instances tiesas spriedumu vai izdot jaunu spriedumu;
  • atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un izbeigt kriminālprocesu;
  • atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtīt lietu atpakaļ pārskatīšanai.

Vai turpmāka pārsūdzība ir iespējama, ja pirmā apelācija ir neveiksmīga?

Ir iespējams iesniegt kasācijas sūdzību par apgabaltiesas lēmumu Augstākajā tiesā. Kasācijas sūdzību var iesniegt tikai ar advokāta starpniecību.

Ja vēlaties iesniegt kasācijas sūdzību, jums par to ir jāinformē apgabaltiesa 7 dienu laikā pēc apelācijas lēmuma publicēšanas.

Kasācijas sūdzība pati par sevi ir jāiesniedz 30 dienu laikā no dienas, kad pirmo reizi ir bijusi iespēja iepazīties ar apgabaltiesas lēmumu. Kasācijas sūdzību iesniedz Augstākajā tiesā ar tās apgabaltiesas starpniecību, kura ir izdevusi apelācijas instances lēmumu.

Augstākajai tiesai ir tiesības izlemt, vai uzklausīt „kasācijas sūdzību” vai ne. Ja tiesa noraida „kasācijas procedūru”, iemesls netiek paskaidrots.

Kad notiesāšana ir galīga?

Notiesāšana kļūst galīga, kad spriedums stājas spēkā. Tas notiek, kad ir beidzies apelācijas vai kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš. Kasācijas sūdzības gadījumā spriedums stāsies spēkā, ja Augstākā tiesa ir vai nu noraidījusi kasācijas procedūru vai pieņēmusi lēmumu lietā.

Ja mana apelācija ir veiksmīga, vai notiesāšana tiek reģistrēta?

Jūsu notiesāšana tiks ierakstīta sodu reģistrā, ja tā tiek izpildīta. Ja Augstākā tās tiesa atceļ tiesas lēmumu, kura jūs ir notiesājusi, notiesāšana netiek ierakstīta sodu reģistrā.

Ja pirmais lēmums bijis nepareizs, vai es saņemšu kādu kompensāciju?

Jums ir tiesības uz kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu, ja jums ir nepamatoti atņemta brīvība. Jūs varat pieprasīt kompensāciju rakstveidā Finanšu ministrijai 6 mēnešu laikā no jūsu attaisnošanas vai nolēmuma spēkā stāšanās dienas, ar kuru kriminālprocess tiek izbeigts.

Kompensācijas summa par katru apcietinājumā pavadīto dienu ir noteikta, un tā ir līdzvērtīga 7 minimālajām dienas algām, kas ir spēkā Igaunijas Republikā. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt, lai valsts atmaksā naudu, kuru jūs esat samaksājis savam advokātam.

Es esmu no citas valsts. Vai pēc tiesas procesa mani var nosūtīt uz šo valsti atpakaļ?

Ja jūs esat ārvalsts pilsonis, kurš likumīgi dzīvo Igaunijā, un esat notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, piespriežot cietumsodu, tiesa var kā papildu sodu izlemt izraidīt jūs no Igaunijas un aizliegt jums iebraukt Igaunijā 10 gadus. Tā kā izraidīšana no Igaunijas arī ir sods, jums ir tiesības to pārsūdzēt.

Ja jums nav tiesību dzīvot Igaunijā, jūsu izraidīšana no Igaunijas notiek automātiski bez tiesas lēmuma. Jums ir tiesības apstrīdēt savu izraidīšanu, iesniedzot sūdzību Administratīvajā tiesā. Tas, ka jūs esat apstrīdējis sevis izraidīšanu, nebūs par iemeslu, lai to atliktu uz laiku, kamēr notiek tiesas procedūra.

Es esmu notiesāts; var pret mani var uzsākt jaunu tiesas procesu ar tādu pašu apsūdzību?

Ja jūs esat notiesāts, pret jums nevar uzsākt jaunu tiesas prāvu ar tādu pašu apsūdzību.

Vai informācija par manu notiesāšanu tiks reģistrēta, un kā šī informācija tiks glabāta?

Informāciju par jūsu notiesāšanu reģistrē sodu reģistrā. Reģistru uztur Tieslietu ministrija un pārvalda Reģistru un informācijas sistēmu centrs. Reģistros ievadītā informācija ir publiska, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

Informāciju var nosūtīt ārvalstu valdības iestādēm, ja to paredz starptautiski nolīgumi. Informācija par jūsu sodāmību tiek glabāta bez jūsu piekrišanas. Dati tiks dzēsti pēc likumā paredzētā termiņa beigām (1–15 gadi no soda izciešanas atkarībā no nodarījuma smaguma).

Saites

Kriminālprocesa kodekss

Kriminālprocesa kodekss angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Sodu reģistra likums

Sodu reģistra likums angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Likums par kompensāciju par zaudējumiem, kurus personai izraisījusi valsts, nepamatoti atņemot brīvību

Likums par kompensāciju par zaudējumiem, kurus personai izraisījusi valsts, nepamatoti atņemot brīvību, angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Likums par pienākumu atstāt valsti un iebraukšanas aizliegumu

Likums par pienākumu atstāt valsti un iebraukšanas aizliegumu angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.