Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Miten vähäisiä liikennerikkomuksia käsitellään?

Vähäisistä liikennerikkomuksista määrätään yleensä kiinteämääräinen liikennevirhemaksu. Se voidaan määrätä vähäisistä tieliikennelaissa säädettyjen liikennerikkomusten seuraamuksena. Kiinteämääräinen liikennevirhemaksu voi olla 20–200 euroa. Sen voi määrätä poliisi, rajavalvoja tai tullivirkamies.

Jos henkilö ei hyväksy hänelle määrättyä liikennevirhemaksua, hänellä on oikeus vaatia päätökseen oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Vakavammista liikennerikkomuksista

Jos kyseessä olevasta liikennerikkomuksesta ei voida määrätä kiinteämääräistä sakkoa, poliisi voi tehdä rangaistusvaatimuksen ja lähettää sen syyttäjälle vahvistusta varten. Tässä tapauksessa sakko ei ole kiinteämääräinen. Sakko määrätään päiväsakkoina. Henkilöllä on oikeus vastustaa rangaistusvaatimusta ilmoittamalla asiasta syyttäjälle.

Jos henkilö vastustaa rangaistusvaatimusta ja syyttäjä päättää nostaa syytteen, käräjäoikeus käsittelee asiaa tavallisena rikosasiana. Tällöin henkilöllä on oikeus valittaa asiasta samaan tapaan kuin tavallisessa rikosasiassa (ks. tietosivu 4).

Liikennerikkomuksista rangaistusmääräyssakko voidaan panna täytäntöön myös muissa jäsenvaltioissa.

Jos henkilö rikkoo ajoneuvon pysäyttämistä tai pysäköintiä koskevia sääntöjä, hänen on maksettava pysäköintivirhemaksu.  Sen voi määrätä poliisi tai kunnallinen pysäköintivalvoja. Pysäköintivirhemaksu on 20-80 euroa alueen mukaan. Esimerkiksi Helsingissä pysäköintivirhemaksu on 80 euroa ydinkeskustassa ja 60 euroa muilla alueilla.

Henkilöllä on oikeus vaatia oikaisua pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon. Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudessa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Pysäköintivirhemaksu ja liikennevirhemaksu ovat hallinnollisia seuraamuksia, minkä vuoksi niitä ei panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriin?

Sakkoja ei merkitä rikosrekisteriin. Liikennevirhemaksu ja pysäköintivirhemaksu ovat hallinnollisia seuraamuksia, joten näitä ei merkitä rikosrekisteriin.

Linkkejä

Tietoa sakoista

EU-sakkojen täytäntöönpano

Valituksen tekeminen hallinto-oikeuteen

Automaattinen liikennevalvonta

Information on fines

Enforcement of EU fines

Lodging an appeal to the administrative court

Automatic traffic surveillance

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.