Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Somija

Saturu nodrošina
Somija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā izskata sīkus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Par sīkiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem bieži piemēro fiksētu naudas sodu. To var piemērot tādu pārkāpumu gadījumā, par kuriem maksimālais sods ir naudas sods vai sešu mēnešu ilga brīvības atņemšana. Fiksētā naudas soda lielums var būt 10–115 eiro. Fiksēto naudas sodu var piemērot policijas, robežsardzes un muitas amatpersonas.

Ja nepiekrītat jums uzliktajam fiksētajam naudas sodam, varat to apstrīdēt apgabaltiesā. Tādā gadījumā jums apgabaltiesas kanceleja jāinformē par vietu, kur noticis pārkāpums. Tas jāizdara vienā nedēļā no dienas, kad esat saņēmis paziņojumu par fiksēto naudas sodu. Apgabaltiesas lēmums par fiksēto naudas sodu nav pārsūdzams.

Ja par attiecīgo satiksmes noteikumu pārkāpumu nevar piemērot fiksētu naudas sodu, policija var izdot rīkojumu par naudas sodu un nosūtīt to prokuroram apstiprināšanai. Tādā gadījumā naudas sods nav fiksēts. Naudas sodus izsaka vienībās. Jums ir tiesības iebilst pret rīkojumu par naudas sodu. Par iebildumiem jāpaziņo prokuroram.

Ja esat apstrīdējis rīkojumu par naudas sodu un prokurors nolemj izvirzīt apsūdzību, apgabaltiesa izskata šo lietu kā parastu krimināllietu. Jums ir tiesības iesniegt apelāciju tāpat kā parastā krimināllietā (sk. 4. uzziņu lapu).

Lēmumus par fiksētiem naudas sodiem un saīsinātā procedūrā pieņemtus spriedumus par naudas sodiem satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumos var izpildīt arī citās dalībvalstīs.

Ja būsiet pārkāpis transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, jums būs jāapmaksā soda kvīts. To var izsniegt policija vai pašvaldības autoinspektors. Kvītī norādītā summa ir no 10 līdz 50 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Piemēram, Helsinku centrā jums būs jāmaksā 50 eiro, bet pārējās pilsētas daļās — 40 eiro.

Jums ir tiesības iebilst pret sodu par stāvēšanas noteikumu pārkāpumu. Par iebildumiem divās nedēļās no soda kvīts izsniegšanas jāpaziņo autoinspekcijai. Ja autoinspekcija piekritīs jūsu iebildumiem, tā anulēs soda kvīti. Ja autoinspekcija jūsu iebildumus noraida, jums ir tiesības iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā. Tas jāizdara 30 dienās no dienas, kurā jums paziņots par negatīvo lēmumu. Administratīvās tiesas lēmums ir galīgs.

Sodus par stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem nevar izpildīt citās dalībvalstīs, jo tos uzskata par administratīvām sankcijām.

Vai šādus pārkāpumus reģistrē sodāmības reģistros?

Naudas sodus sodāmības reģistros nereģistrē. Tātad, ja saņemat lēmumu par fiksētu naudas sodu vai saīsinātā procedūrā pieņemtu spriedumu par naudas sodu, tie jūsu sodāmības vēsturē neparādīsies. Sodi par stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem nav naudas sodi, bet administratīvas sankcijas, tāpēc arī tos sodāmības reģistros nereģistrē.

Saites

Automātiskā ātruma uzraudzība

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.