Atbildētāji (kriminālprocesā)

Francija

Ja esat jebkādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu advokāta konsultāciju. Informatīvajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās vēl var uzzināt, kāda būs advokāta sniegtā palīdzība. Šajā vispārējā informatīvajā lapā ir apkopota informācija par to, kā atrast advokātu un kādā veidā tiks apmaksāts advokāta honorārs, ja nevarat samaksāt par tā sniegtajiem pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Francija

Kā atrast advokātu?

Izņemot krimināllietu, advokāta palīdzība nav obligāta, bet ir ieteicama.

Advokāta brīva izvēle ir pamatprincips.

Jūs varat brīvi izvēlēties pazīstamu advokātu vai arī pieprasīt, lai jums norīko advokātu.

Jūs varat izvēlēties advokātu pēc mutiskiem ieteikumiem, ja jūsu paziņu lokā ir advokāts vai arī jums to iesaka kāds no radiniekiem.

Jūs varat izskatīt jūsu apkaimē esošo advokātu sarakstu, kuri darbojas jūsu pilsētas apgabaltiesā, mērijās vai advokātu kolēģijās, kas atrodas vistuvāk jūsu dzīvesvietai.

Vēl jūs varat izmantot telefonu grāmatu vai meklēt attiecīgo informāciju internetā.

Tiešsaistē ir pieejamas vairākas advokātu adrešu grāmatas atbilstoši viņu specializācijas jomai:

Daudzām advokātu kolēģijām ir arī regulārs pieņemšanas laiks tiesas namos, mērijā vai juridisko konsultāciju centros.

Ja esat aizturēts, jums ir vairākas iespējas, kā izvēlēties advokātu.

Cietumos ir publiski pieejami advokātu saraksti.

Jūs varat konsultēties ar biedrībām, kuras sniedz pakalpojumus cietumos, un tās var palīdzēt advokāta izvēlē (Starptautiskais cietumu uzraudzības centrs (Observatoire International des Prisons), Cietumu apmeklētāju biedrība (Association des Visiteurs de Prisons) u.c.).

Advokāta izvēlē jums var palīdzēt jūsu izcelsmes valsts konsulārais dienests.

Vēl jūs varat lūgt sava reģiona advokātu kolēģiju apvienības vadītāju iecelt tiesas nozīmētu advokātu, lai tas jums palīdzētu.

Kā samaksāt advokātam?

Ja izmantojat advokāta pakalpojumus, jums tie ir jāapmaksā. Advokāta honorārs nav fiksēts. To nosaka vienojoties ar jums.

Jūs varat parakstīt vienošanos par honorāru ar advokātu, un advokātam ir tiesības pieprasīt avansa maksājumu jūsu lietas izskatīšanas laikā.

Tomēr, ja jūsu ienākumi ir zemāki par noteiktu summu, jūs, ievērojot konkrētus nosacījumus, varat saņemt juridisko palīdzību.

Atkarībā no jūsu ienākumiem valsts var pieņemt lēmumu daļēji vai pilnībā segt jums nozīmēta advokāta honorāru. Ja jūs nevarat saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, nozīmēšana, pamatojoties uz amata pienākumiem, tiek pārkvalificēta par norīkojumu, un jums ir jāvienojas ar advokātu par honorāra apjomu.

Gadījumā, ja jums pienākas tikai daļēja izdevumu apmaksa, jūsu pienākums ir samaksāt advokātam atlikušo honorāra summu.

Lapa atjaunināta: 30/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.