Atbildētāji (kriminālprocesā)

Francija

Francijā noteiktu skaitu nenozīmīgus pārkāpumus nepastarpināti izskata valsts administrācija, nevis tiesu iestādes. Tas galvenokārt attiecas uz ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Minētās specifiskās procedūras nodrošina jūsu pamattiesību, īpaši aizstāvības tiesību, ievērošanu. Turklāt administratīvais sods nevar ietvert brīvības atņemšanu. Sodu jums automātiski, uzliek kompetentā administratīvā iestāde, kura konstatējusi tiesiska pienākuma neizpildi. Ikvienam lēmumam, kas paredz sodu, jābūt pamatotam, un jūs to varat apstrīdēt. Piespriesto sodu izpilda nekavējoties, pat ja nolemjat to pārsūdzēt.

Saturu nodrošina
Francija

Kā notiek nenozīmīgu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izskatīšana?

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus nepastarpināti reģistrē protokola sastādītājs, policijas vai žandarmērijas darbinieks. Ja tiek konstatēts pārkāpums, jums tiks nekavējoties izklāstīts piemērojamais sods. Vispirms jums izskaidros soda pamatojumu, un jūs varēsiet izteikt savus komentārus. Jums tiks izsniegts protokols, kurā būs norādīts pārkāpums, kā arī piespriestais sods. Jūsu pienākums ir pakļauties soda izpildei uzreiz pēc tā pasludināšanas.

Minētais sods var ietvert noteikta apmēra naudas sodu un, iespējams, transportlīdzekļa izņemšana no apgrozības.

Ja esat citas dalībvalsts pilsonis un neievērojat ceļu satiksmes noteikumus, jums piemēros sodu Francijā. Ja neizpildīsiet piespriesto sodu pirms atgriešanās savā valstī, pret jums var uzsākt tiesas procesu.

Apstrīdēšanas gadījumā jūs varēsiet iesniegt pārsūdzību par šo lēmumu desmit mēnešu laikā. Tādējādi tiks garantēts, ka jums netiks piespriests bargāks sods tā atkārtotas izskatīšanas laikā.

Lēmuma apstrīdēšana notiek tieši valsts administrācijā, neuzsākot tiesas procesu. Pārsūdzību iesniedz iestādei, kura pasludināja sākotnējo sodu (pārsūdzība), savukārt noraidījuma gadījumā jūs varēsiet apstrīdēt lēmumu augstāka līmeņa iestādē (apstrīdēšana padotības kārtībā)

Turpmākā procedūras gaita jums tiks nepastarpināti izskaidrota protokolā, kuru jūs būsiet saņēmis.

Tikai tad, kad būsiet izmantojis visas pārsūdzības iespējas, jūs varēsiet vērsties pie administratīvā tiesneša.

Kā notiek citu nenozīmīgu pārkāpumu izskatīšana?

Citi administratīvi izskatāmi pārkāpumi ir smagāki pārkāpumi, kas saistīti ar finanšu tirgus regulējumu, konkurences tiesībām vai nodokļu vai imigrācijas regulējumu.

Vai šos pārkāpumus iekļaus manā sodāmības reģistrā?

Administratīvi izskatītie pārkāpumi Francijā, īpaši ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, netiks iekļauti jūsu sodāmības reģistrā.

Lapa atjaunināta: 30/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.