Atbildētāji (kriminālprocesā)

Francija

Šajās informatīvajās lapās ir paskaidrots, kas notiek, ja kādu tur aizdomās vai apsūdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kurš tiek iztiesāts tiesā. Vairāk informācijas par nenozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, skat. 5. faktu lapu. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais , pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Saturu nodrošina
Francija

Vispārējs ievads

Kopumā ir četri tiesu veidi:

  • Policijas tiesa (Le tribunal de police)

Tajā lēmumus pieņem viens tiesnesis, un galvenokārt tiek iztiesāti piektās kategorijas nodarījumi. Noteiktos gadījumos pārsūdzību izskata krimināllietu apelācijas palātā.

  • Vietējā tiesa (La juridiction de proximité)

Tajā lēmumus pieņem viens tiesnesis. Tajā tiek iztiesāti pirmo četru kategorijunodarījumi.

Šīs tiesas nolēmumu pārsūdzību reglamentē tādi paši noteikumi kā policijas tiesas nolēmumu pārsūdzības gadījumā.

  • Krimināltiesa (Tribunal correctionnel)

Tiesu parasti spriež trīs tiesneši, un tajā galvenokārt tiek iztiesāti noziedzīgi nodarījumi, ko Francijas tiesībās apzīmē ar terminu délits.

Procesu var ierosināt tā rajona tiesā, kurā tika izdarīts nodarījums vai kurā dzīvo apsūdzētā(-s) persona(-s), vai kurā apsūdzētā persona tika apcietināta.

Apelāciju par pirmās instances pieņemtajiem lēmumiem iesniedz apelācijas tiesā, krimināllietu apelācijas palātā.

  • Zvērināto tiesa (La cour d’assises)

Tā ir kompetenta iztiesāt pilngadīgu personu izdarītus noziegumus (les crimes), kas nav izskatāmi specializētā tiesā.

To veido trīs profesionālie maģistrāti un deviņi zvērinātie, kas pēc nejaušības principa izvēlēti no Francijas pilsoņu vidus.

Prokuratūra vai notiesātās personas var iesniegt apelāciju par notiesājošiem spriedumiem zvērināto tiesā, ko veido divpadsmit zvērinātie no pilsoņu vidus un trīs profesionālie maģistrāti. Apsūdzētā persona un ģenerālprokurors var iesniegt apelāciju par zvērināto tiesas pieņemtu lēmumu neatkarīgi no tā, vai lēmums ir bijis notiesājošs vai attaisnojošs. Civilprasītājs var iesniegt apelāciju tikai attiecībā uz nodarīto kaitējumu un tiesas piespriesto zaudējumu atlīdzināšanu.

Īss kriminālprocesa apskats

Tālāk tekstā ir sniegts īss kriminālprocesa tradicionālo posmu apskats.

Lietas apstākļu izpēte

Lietas apstākļu izpēti vada policija vai žandarmērija, un tās mērķis ir konstatēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, savākt pierādījumus un noskaidrot noziedzīga nodarījuma izdarītājus. Izpētes veikšanu kontrolē valsts prokurors. Tā ir sistemātiska, ja prokuratūra ir izvirzījusi publisku apsūdzību.

Vēl ir iespējama lietas apstākļu izpēte pārkāpuma izdarīšanas brīdī un administratīvā kārtā veikta sākotnējā lietas apstākļu izpēte, kuru īsteno tiesībaizsardzības amatpersona vai pēc valsts prokurora norādījumiem.

Jebkurā gadījumā lietas apstākļu izpēte ir  slepena un neitrāla.

Izmeklēšana

Izmeklēšanu veic izmeklēšanas tiesnesis un tās mērķis ir savākt pierādījumus par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un noskaidrot izdarītāju. Tās laikā tiek noteikts, vai ir pietiekami daudz pierādījumu, lai liktu noziedzīga nodarījuma izdarītājam stāties tiesas priekšā. Izmeklēšanas rezultātā tiek nodrošināta lietas iztiesājamība. Tā ir slepena, tomēr procedūrā iesaistītajām personām ir pieejami lietas materiāli, un tās var izteikt izmeklēšanas pieprasījumus, ievērojot noteiktus nosacījumus.

Tiesas spriedums

Tiesas sprieduma pieņemšana notiek pēc publiskas un mutiskas iztiesāšanas. Tiesneši pēc apspriedes pieņem lēmumu, par kuru var iesniegt pārsūdzības rakstu.

Detalizētu informāciju par šiem procedūras posmiem un savām tiesībām atradīsiet faktu lapās. Šī informācija nav pielīdzināma advokāta konsultācijai, un tai ir tikai informatīvs raksturs.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija nevar ietekmēt kriminālprocesu dalībvalstīs, un tā nevarēs jums palīdzēt, ja vēlēsieties iesniegt sūdzību. Informācija par to, kā un kam varat iesniegt sūdzību, ir norādīta šajās faktulapās.

Klikšķiniet uz tālāk tekstā norādītajām saitēm, lai atrastu vajadzīgo informāciju

1 – Advokāta konsultācija

2 – Manas tiesības izmeklēšanas gaitā

  • Manas tiesības aizturēšanas laikā
  • Manas tiesības pirmās nopratināšanas laikā
  • Apsūdzētās personas un juridiski pārstāvēta liecinieka (témoin assisté) statuss
  • Izmeklēšanas pabeigšana
  • Eiropas apcietināšanas orderis
  • Aizstāvības sagatavošanās tiesas procesam

3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi nenozīmīgi pārkāpumi

Saites

Jūsu tiesības

Lapa atjaunināta: 06/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.