Atbildētāji (kriminālprocesā)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Kā izskata sīkus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Satiksmes noteikumu pārkāpumus, piemēram, atļautā ātruma pārsniegšanu, braukšanu alkohola reibumā, drošības jostas neizmantošanu, luksofora sarkanā signāla vai apstāšanās zīmes neievērošanu, transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, mobilā tālruņa lietošanu braukšanas laikā, pārsvarā izskata administratīvi. Šos pārkāpumus parasti izskata kompetentās policijas iestādes.

Kāda ir izskatīšanas procedūra?

Jūs saņemsiet soda kvīti, kurā būs norādīts izdarītais pārkāpums. Uz soda kvīts būs norādīts jums piemērotais administratīvais un/vai finansiālais sods un jums būs jāierodas attiecīgajā policijas iestādē.

Kādi ir iespējamie sodi?

Satiksmes noteikumu pārkāpējus parasti soda ar administratīviem naudas sodiem (40–2000 eiro apmērā) un citiem administratīviem sodiem, piemēram, uz noteiktu laiku atņemot autovadītāja apliecību vai autovadīšanas iespējas, piemēram, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi.

Vai citu dalībvalstu valstspiederīgos soda par šādiem pārkāpumiem?

Citu dalībvalstu valstspiederīgos soda par Grieķijā izdarītiem pārkāpumiem.

Vai man ir tiesības iebilst?

Trijās dienās jūs varat iesniegt iebildumus pret administratīvo sodu iestādei, kuru pārstāv amatpersona, kas sodu piemērojusi. Iebildumu noraidīšanas gadījumā jums vietējās iestādes attiecīgajā nodaļā jāsamaksā soda nauda.

Varat arī personīgi ierasties kompetentajā policijas iestādē, lai izteiktu iebildumus pret jums uzliktu administratīvu sodu.

Vai šie pārkāpumi parādīsies manā sodāmības vēsturē?

Šie pārkāpumi neparādīsies jūsu sodāmības vēsturē, jo tos izskata administratīvi, piemērojot tikai administratīvus sodus.

Saites

Infrastruktūras, transporta un tīklu ministrija

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.