Atbildētāji (kriminālprocesā)

Grieķija

Šajās uzziņu lapās paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata tiesa.

Saturu nodrošina
Grieķija

Pārskats par kriminālprocesa izmaksām

Pirmstiesas procedūra / kriminālprocesa sākšana

Šis procesa posms sākas ar prokurora informēšanu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Prokurors ierosina kriminālprocesu un šā posma beigās pieņem lēmumu — vai nu par to, ka apsūdzētajam jāstājas tiesas priekšā, vai par apsūdzības atsaukšanu.

Šā posma mērķis ir pēc iespējas noskaidrot lietu, lai noteiktu, vai pastāv pietiekami pierādījumi, kas liecina, ka atbildētājs ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu un lieta jānodod kompetentajai tiesai.

Tiesas sēde

Šajā posmā lietu izskata tiesa, kas pieņem un pasludina spriedumu.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Tie ir tiesiskie līdzekļi, ko persona var izmantot, lai apstrīdētu krimināltiesas nolēmumu.

Šie līdzekļi ir:

  • pārsūdzība, kuras mērķis ir apstrīdētā nolēmuma grozīšana vai atcelšana, pamatojoties uz faktiskiem vai tiesiskiem apstākļiem;
  • krimināllietas jauna iztiesāšana un apstrīdētā sprieduma daļēja vai pilnīga atcelšana tiesisku apstākļu dēļ.

Plašāka informācija par visiem procesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama tālāk norādītajās uzziņu lapās. Šī informācija neaizstāj juridisku palīdzību un ir paredzēta tikai kā vispārīgi norādījumi.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Eiropas Komisijas loma

Eiropas Komisija nav saistīta ar kriminālprocesu gaitu dalībvalstīs un nevar jums sniegt palīdzību, ja vēlaties iesniegt sūdzību. Šajās uzziņu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Manas tiesības tiesas procesa laikā

Manas tiesības pēc tiesas procesa

Lapa atjaunināta: 29/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.