Atbildētāji (kriminālprocesā)

Grieķija

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās palīdzības saņemšana ir ļoti svarīga. Uzziņu lapās atradīsiet informāciju par to, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tur arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā uzziņu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas, ja nespēsiet samaksāt par advokāta pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Grieķija

Kā atrast advokātu

Ja jums vajag advokātu un jūs neesat apcietināts, varat sazināties ar Atēnu Advokātu asociāciju vai tā reģiona advokātu asociāciju, kur paredzēts jūsu tiesas process (piemēram, Saloniku Advokātu asociāciju, Pirejas Advokātu asociāciju, Heraklionas Advokātu asociāciju utt.).

Ja jums vajag advokātu un jūs esat apcietināts, varat lūgt, lai policija vai cietuma amatpersonas palīdz jums atrast advokātu vai palīdz sazināties ar minētajām advokātu asociācijām.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Ja jums ir zemi ienākumi, jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību. Bezmaksas juridiskā palīdzība nozīmē, ka jums piešķir advokātu. Norīkotais advokāts jūs pārstāv līdz tiesas procesa vai attiecīgās instances tiesu procedūras beigām, kā arī pārsūdzības procesā, ja esat pārsūdzējis tiesas nolēmumu.

Advokātu var norīkot:

  • dažu īpaši noteiktu nodarījumu gadījumā — apsūdzības sagatavošanas un iesniegšanas posmā,
  • noziegumu gadījumā — kriminālizmeklēšanas un lietas izskatīšanas posmā,
  • tādu kriminālpārkāpumu gadījumā, kurus izskata kriminālpārkāpumu tiesa trīs tiesnešu sastāvā un par kuriem var piespriest vismaz sešus mēnešus ilgu ar brīvības atņemšanu saistītu sodu — lietas iztiesāšanas posmā,
  • ja pirmās instances tiesa jums piespriedusi vismaz sešus mēnešus ilgu ar brīvības atņemšanu saistītu sodu — lai iesniegtu apelāciju un apelācijas izskatīšanas laikā pārstāvētu jūs otrās instances tiesā,
  • ja jums piespriests vismaz gadu ilgs ar brīvības atņemšanu saistīts sods — lai iesniegtu kasācijas sūdzību,
  • ja jums piespriests vismaz sešus mēnešus ilgs ar brīvības atņemšanu saistīts sods — lai iesniegtu pieteikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu.

Jums ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību arī tad, ja jūsu ienākumi nav ļoti zemi, bet tādā gadījumā jums jāpierāda, ka nespējat segt juridiskos izdevumus tāpēc, ka dzīves dārdzība Grieķijā atšķiras no dzīves dārdzības jūsu pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

Lai jūs varētu saņemt bezmaksas juridisko palīdzību un jums piešķirtu advokātu, jums jāiesniedz pieteikums tiesā, kurā paredzēts izskatīt jūsu lietu, vai tiesā, kurā paredzēts izskatīt jūsu apelāciju vai kasāciju, vai pieteikumu par lietas atkārtotu izskatīšanu.

Pieteikums jāiesniedz 15 dienas pirms tiesas procesa vai darbības, saistībā ar kuru vēlaties saņemt juridisko palīdzību. Pieteikumā īsi jāapraksta tiesas procesa vai darbības būtība un jāpievieno pierādījumi par jūsu atbilstību bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas kritērijiem, kā arī visi vajadzīgie dokumenti par jūsu finanšu stāvokli (plašāku informāciju sk. likumā 3226/4-2-2004, Valdības Vēstnesis Α’ 24/2004).

Saites

Advokātu asociāciju saraksts

Lapa atjaunināta: 25/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.