Atbildētāji (kriminālprocesā)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Vai varu pārsūdzēt tiesas lēmumu un/vai spriedumu?

Jūs varat pārsūdzēt notiesājošu tiesas spriedumu. Tiesības uz pārsūdzību ir atkarīgas no soda veida un smaguma, kā arī no tiesas, kas piespriedusi sodu.

Piemēri:

  • spriedumus, ko pieņēmusi kriminālpārkāpumu tiesa viena tiesneša sastāvā, var pārsūdzēt, ja ar brīvības atņemšanu saistītā soda ilgums pārsniedz 60 dienas vai ja finansiālā soda apmērs pārsniedz 1000 eiro;
  • spriedumus, ko pieņēmusi kriminālpārkāpumu tiesa trīs tiesnešu sastāvā un tiesa, kura izskata apelācijas sūdzības par šīs tiesas lēmumiem, var pārsūdzēt, ja ar brīvības atņemšanu saistītā soda ilgums pārsniedz četrus mēnešus vai ja finansiālā soda apmērs pārsniedz 1500 eiro;
  • spriedumus, ko pieņēmusi jauktā paplašinātā sastāva zvērināto tiesa un trīs tiesnešu tiesa, kura izskata apelācijas sūdzības pret spriedumiem par noziegumiem, var pārsūdzēt, ja ar brīvības atņemšanu saistītā soda ilgums pārsniedz divus gadus noziegumu gadījumā un vienu gadu kriminālpārkāpumu gadījumā.

Attaisnojošu tiesas spriedumu varat pārsūdzēt tikai tad, ja esat attaisnots, jo esat patiesi nožēlojis izdarīto, kā arī tad, ja attaisnojošais spriedums ir saistīts ar jūsu reputācijas atjaunošanu.

Kā notiek pārsūdzēšana? 

Lai iesniegtu apelāciju, jums jāsagatavo paziņojums par apelāciju, kurš jāiesniedz tās tiesas kancelejā, kas pieņēmusi nolēmumu, un kurā jānorāda pārsūdzības pamatojums, jūsu mājas adrese un jūsu advokāta vārds un uzvārds.

Apelācija jāiesniedz desmit dienās no tiesas nolēmuma pieņemšanas dienas vai dokumentu nodošanas dienas, ja lieta izskatīta bez jūsu klātbūtnes. Taču, ja dzīvojat citā valstī un tiesa ir taisījusi spriedumu bez jūsu klātbūtnes vai tiesai nav bijusi zināma jūsu dzīvesvieta, apelācijas iesniegšanas termiņu pagarina līdz 30 dienām no dokumentu nodošanas dienas.

Kas var būt par pamatu pārsūdzēšanai?

Apelācijas pamatā var būt tiklab lietas fakti, kā tiesību aktu interpretācija.

Kas notiek, ja iesniedzu apelāciju?

Lietu atkārtoti izskata otrās instances tiesa.

Kas notiek, ja apelācijas iesniegšanas laikā atrodos cietumā?

Apelāciju nosūta prokuratūrai, nosaka tiesas procesa dienu un jūs uzaicina ierasties uz tiesu. Ievērojot dažus tiesiskus nosacījumus, varat lūgt, lai līdz apelācijas izskatīšanai atliek soda izpildi.

Pēc cik ilga laika izskatīs apelāciju?

Parasti pēc 1–3 gadiem atkarībā no pārkāpuma, tiesas atrašanās vietas un no tā, vai apsūdzētais atrodas apcietinājumā.

Vai apelācijas tiesā varu uzrādīt jaunus pierādījumus?

Jā, apelācijas tiesā varat uzrādīt jaunus pierādījumus. Procedūra ir tāda pati kā sākotnējā tiesas procesā. Otrās instances tiesā lietu nedrīkst izskatīt tie paši tiesneši, kas to izskatījuši pirmajā instancē. Tiesa pārbaudīs, vai apelācija iesniegta pareizi un noteiktajā termiņā.

Kas notiek apelācijas tiesas sēdē?

Ja jūs vai jūsu oficiālais pārstāvis neieradīsies uz tiesas sēdi, apelācijas lietu izbeigs, atstājot spēkā zemākās instances tiesas spriedumu. Ja jūs vai jūsu oficiālais pārstāvis ieradīsies uz tiesas sēdi, lietu izskatīs atkārtoti, un jūs varēsiet uzrādīt jaunus pierādījumus.

Ko tiesa var nolemt?

Apelācijas tiesai nav tiesību piemērot sodu, kas ir stingrāks par zemākās instances tiesas piespriesto sodu. Taču apelācijas tiesa var jūs attaisnot vai samazināt sodu, vai atstāt spēkā zemākās instances tiesas spriedumu.

Kas notiek, ja pārsūdzēšana ir veiksmīga/ neveiksmīga?

Ja apelācijas tiesa atzīst apelāciju par pamatotu, tā var jūs attaisnot vai samazināt sodu, — pretējā gadījumā paliek spēkā zemākās instances tiesas spriedums.

Vai var iesniegt atkārtotu apelāciju citā vai augstākas instances tiesā?

Nē, vienīgā iespēja ir otrās instances tiesas sprieduma atcelšana tiesisku pārkāpumu dēļ. 

Ja izrādīsies, ka pirmais lēmums bijis nepareizs, vai man būs tiesības uz kompensāciju?  

Attiecībā uz nepareiziem notiesājošiem spriedumiem, ko pieņēmušas pirmās instances tiesas, kompensācijas nav paredzētas, izņemot gadījumus, kad notiesātais ir izcietis ar brīvības atņemšanu saistītu sodu un pēc pārsūdzības attaisnots.

Ja pārsūdzība būs veiksmīga, vai tiks saglabāts ieraksts par sodāmību?

Saglabās tikai apelācijas tiesas spriedumu. Iepriekšējo spriedumu svītros.

Kad spriedums kļūst galīgs?

Spriedums kļūst galīgs, ja pret otrās instances tiesas nolēmumu nav iesniegta kasācija vai ja kasācija ir iesniegta, bet augstākā kasācijas tiesa (Areios Pagos) lietu ir izbeigusi.

Esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas procesa mani var nosūtīt atpakaļ?

Jūs var nosūtīt atpakaļ uz jūsu valsti, ja tiesa ir izdevusi rīkojumu par izraidīšanu. Jūs var izraidīt, ja jums piespriests vismaz trīs mēnešus ilgs ar brīvības atņemšanu saistīts sods vai rīkojums par izraidīšanu ir jāizdod kā daļa no papildsoda, vai ir jāpiemēro drošības pasākumi. Smagu, jo īpaši ar narkotikām saistītu noziegumu gadījumos obligāti jāpiespriež izraidīšana uz mūžu.

Vai izraidīšana notiek uzreiz?

Nē, vispirms jums jāizcieš sods. Ja jums piespriests līdz pieciem gadiem ilgs ar brīvības atņemšanu saistīts sods un ir izdots rīkojums par jūsu izraidīšanu, izņēmuma gadījumos tiesa var atlikt soda izpildi un atļaut jūs nekavējoties izraidīt. 

Rīkojums par izraidīšanu jāpieņem saskaņā ar tiesas spriedumu, ja soda izpilde nav atlikta un sods ir izciests.

Jūs varat iesniegt apelāciju, ja rīkojumu ir izdevusi pirmās instances tiesa un jums ir piespriests ar brīvības atņemšanu saistīts sods, kuru var apstrīdēt. Apelācija jāiesniedz pirmās instances tiesas kancelejā.

Vai par to pašu pārkāpumu mani drīkst atkārtoti tiesāt citā dalībvalstī?

 Tas atkarīgs no attiecīgās valsts tiesību normām.

Vai informāciju par apsūdzībām un/vai notiesāšanu pievienos manai sodāmības vēsturei?

Ierakstu par notiesāšanu pievienos jūsu sodāmības vēsturei tikai tad, ja tiesas nolēmums būs galīgs. Informāciju oficiāli reģistrēs Sodāmības reģistru birojs.

Sodāmības vēsturi iznīcina šādos gadījumos:

  • pēc personas nāves vai 80 gadu vecuma sasniegšanas,
  • ja soda izpilde ir atlikta, ierakstu sodāmības vēsturē svītro piecus gadus pēc soda atlikšanas perioda beigām, ja šajā laikā atliktais sods nav atcelts vai atsaukts,
  • kad ir pagājuši desmit gadi no soda izciešanas par apzinātu pārkāpumu, par kuru piespriestais sods ir līdz vienam mēnesim ieslodzījumā, vai par noziedzīgas nolaidības dēļ izdarītu pārkāpumu, par kuru piespriestais sods ir līdz diviem mēnešiem ieslodzījumā, ja šajā laikā persona nav notiesāta par citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Jūsu piekrišana šīs informācijas saglabāšanai nav vajadzīga.

Ja rodas domstarpības, varat lūgt, lai prokurors vai kriminālpārkāpumu tiesa pieņem lēmumu. Šo lēmumu vienā mēnesī no tā saņemšanas varat pārsūdzēt kriminālpārkāpumu tiesas izmeklēšanas palātā.

Lapa atjaunināta: 25/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.