Atbildētāji (kriminālprocesā)

Itālija

Šajās infolapās ir paskaidrots, kas notiek, kad persona tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai apsūdzēta par to.

Saturu nodrošina
Itālija

Kriminālprocesa īss apraksts

Turpmāk ir īsi aprakstīti parastie kriminālprocesa posmi attiecībā uz pieaugušajiem.

Infolapās atrodams detalizēts apraksts par katru procesa posmu, kā arī par jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj jurista konsultāciju un tā ir domāta tikai kā ievirze.

Kriminālprocesu uzsāk, kad policijai vai prokuratūrai kļūst zināms par rīcību, kas varētu būt noziedzīgs nodarījums.

Kad ir pabeigta izmeklēšana, prokurors procesu virza tiesā, izņemot gadījumus, kad viņš uzskata par lietderīgu lietu izbeigt.

Attiecībā uz pārkāpumiem, par kuriem spriež tiesa koleģiālā sastāvā, zvērināto tiesa (tā ir līdzīga Kroņa tiesai Apvienotajā Karalistē (Anglijā un Velsā) vai Federālā apgabala tiesai Amerikas Savienotajās Valstīs) vai dažos gadījumos tiesa viena tiesneša sastāvā, prokurors pirmstiesas sēdē nosūta tiesnesim rīkojumu par lietas nodošanu pirmstiesas izskatīšanai.

Pirmstiesas izskatīšanas beigās tiesa var nolemt, ka attiecībā uz apsūdzēto tiesas process ir jāturpina vai ka process ir jāizbeidz.

Attiecībā uz pārkāpumiem, kuri ir tiesas viena tiesneša sastāvā vai miertiesneša kompetencē, prokurors izdod pavēsti vai tiešu prokuratūras pavēsti ar uzaicinājumu ierasties tiesā (mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Tāpat pastāv vairākas īpašās procedūras: saīsinātā procedūra, soda piemērošana pēc pušu pieprasījuma (iespēja vienoties par soda samazināšanu), tūlītēja vai tieša lietas nodošana tiesai (giudizio immediato, giudizio direttissimo), priekšraksts par sodu.

Kriminālprocess parasti notiek trīs posmos:

  • pirmās instances tiesa (zvērināto tiesa, tiesa koleģiālā sastāvā, viens tiesnesis vai miertiesnesis),
  • apelācijas tiesa un
  • kasācijas tiesa (augstākās instances tiesa).

Pirmās instances tiesā tiek savākti visi pierādījumu, liecinieku liecības un dokumenti; procesa beigās pasludina notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu.

Pirmās instances tiesas spriedumu var pārsūdzēt.

Apelācijas tiesa lemj par to, vai paturēt spēkā pirmās instances tiesas spriedumu, to grozīt pilnībā vai daļēji vai atcelt un nodot atpakaļ izskatīšanai pirmās instances tiesai.

Apelācijas tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas tiesā (augstākās instances tiesā).

Kasācijas tiesa pasludina savu spriedumu, ar kuru tā atzīst pieteikumu par nepieņemamu vai noraida to, atceļ pārsūdzēto spriedumu, nenosūtot lietu atpakaļ, vai atceļ pārsūdzēto spriedumu, nosūtot lietu atpakaļ pirmās instances tiesai.

Kad ir pabeigti visi kriminālprocesa posmi, spriedums ir galīgs. Ja notiesājošā spriedumā ir noteikts piemērojamais sods, tas kļūst izpildāms.

Infolapās atrodams detalizēts apraksts par katru procesa posmu, kā arī par jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj jurista konsultāciju un tai ir tikai ievirzoša loma.

Ja jūs esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, jūs varat atrast informāciju par savām tiesībā šeit.

Eiropas Komisijas uzdevumi

Jāatzīmē, ka Eiropas Komisija neiesaistās dalībvalstīs notiekošos kriminālprocesos un tādēļ nevar jums palīdzēt pārsūdzībā. Šajās infolapās sniegtās informācijas mērķis ir informēt jūs par to, kā jūs varat iesniegt sūdzību, un sniegt kontaktinformāciju.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju:

1 - Manas tiesības izmeklēšanas laikā

2 - Manas tiesības tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saites

Tieslietu Ministrija

Vispārīgi tiesību jautājumi

Krimināltiesību jautājumi

Itālijas Krimināllietu advokātu palāta

Cilvēktiesības

Lapa atjaunināta: 22/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.