Atbildētāji (kriminālprocesā)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kur notiks tiesas process?

Tiesas procesu vadīs tiesnesis, kurš ir kompetents attiecībā uz jurisdikciju un tematu.

Maznozīmīgiem pārkāpumiem kompetentā tiesa ir miertiesa un tiesa viena tiesneša sastāvā. Lietas, kuras ir saistītas ar nozīmīgākiem noziedzīgiem nodarījumiem, izskata koleģiāla tiesa. Noziedzīgiem nodarījumiem, ko uzskata par nopietnu draudu sabiedrībai (slepkavība un terorisms), kompetentā tiesa ir „Assise” tiesa.

Tiesas procesam jābūt publiskam. Ja tā nav, tiesas procesu uzskata par spēkā neesošu.

Tiesnesis atsevišķos gadījumos var izlemt tiesas procesu vai dažas tā daļas vadīt aiz slēgtām durvīm. Jūs varat lūgt, lai lieciniekus izjautā aiz slēgtām durvīm, ja atklāta izskatīšana kaitētu jūsu privātās dzīves neaizskaramībai, izpaužot faktus, kas nav saistīti ar tiesvedību.

Tiesas lēmumu pieņem tas pats tiesnesis, kurš vada tiesas procesu. Lēmumus tiesas procesos, kas notiek tiesā „Assise”, pieņem tiesnesis kopā ar zvērinātajiem.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Tiesas procesa laikā var mainīt jums izvirzītās apsūdzības.

Valsts prokurors var izvirzīt jaunas apsūdzības pret jums, ja noziedzīgs nodarījums izrādās citādāks nekā apsūdzībā aprakstītais vai ja atklāj papildu noziedzīgu nodarījumu vai atbildību pastiprinošus apstākļus.

Lai sagatavotu aizstāvību, jūs varat lūgt sev piešķirt laiku.

Kas notiek, ja es atzīstu savu vainu?

Savas vainas atzīšana nav paredzēta Itālijas tiesiskajā sistēmā.

Ja nevēlaties tiesas procesu un vēlaties samazinātu sodu, jums jālūdz valsts prokuroram vienoties par sodu (atzīšanās mazākā nodarījumā). Sava prasība jums jāizsaka pirmstiesas izskatīšanas laikā vai, ja nav pirmstiesas izskatīšanas, pašā tiesas procesa sākumā.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Jums nav jābūt tiesā.

Jūsu klātbūtne var būt nepieciešama atsevišķām darbībām, piemēram, lai liecinieks varētu veikt atpazīšanu.

Ja šādos gadījumos neierodaties brīvprātīgi, tiesnesis var noteikt tiesas procesa obligātu apmeklēšanu.

Ja vēlaties piedalīties, taču jums ir nopietns šķērslis (slimība), jūsu aizstāvis var lūgt atcelt izskatīšanu.

Jūs arī varat piedalīties tikai atsevišķās izskatīšanas daļās. Ja tiesā neieradīsities pat tikai vienu reizi, tiesa pieņems spriedumu neatkarīgi no jūsu klātbūtnes.

Ja jūs nesaprotat tiesas procesa valodu, jums obligāti jāizmanto tulka pakalpojumi.

Obligāta ir arī advokāta palīdzība, un viņam jāpiedalās tiesas procesā.

Jums ir tiesības uz personīgo aizstāvi. Ja jums nav līdzekļu, lai viņam samaksātu, jūs varat pieteikties juridiskajai palīdzībai (valsts apmaksāta aizstāvība).

Ja jūs sev neizvēlaties personīgo advokātu, jūsu vietā to izvēlēsies tiesa.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet 1. faktu lapu. Savu aizstāvi varat atsaukt jebkurā laikā. Lai mainītu tiesas iecelto aizstāvi, jums no tiesneša jāiegūst rīkojums, norādot tam iemeslus.

Jums ir tiesības klusēt visu tiesas procesa laiku.

Ja valsts prokurors vai kāda no pusēm pieprasa jūsu izjautāšanu, jūs varat piekrist vai atteikties.

Jums ir tiesības sniegt paziņojumus jebkurā tiesas procesa laikā.

Jums ir tiesības būt izjautātam.

Ja nevar sodīt par to, ka neesat teicis patiesību, taču tiesnesis var ņemt to vērā, lai izmantotu pret jums.

Ja jūs apvainojat vai apsūdzat citus cilvēkus, jums jābūt drošam par savu paziņojumu patiesumu. Ja jūs melojat, jūs var apsūdzēt par apmelošanu.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Uzreiz tiesas procesa sākumā valsts prokurors, jūsu aizstāvis vai jebkura cita puse tiesnesim lūgs atzīt pierādījumus par derīgiem.

Jūsu aizstāvis var noraidīt citu pušu pieprasītos pierādījumus.

Jūsu aizstāvis var pieprasīt uzklausīt lieciniekus un ekspertus un lūgt iegūt dokumentus. Tie ir pierādījumi, ko jūsu aizstāvis var būt ieguvis, veicot izmeklēšanu jūsu aizstāvībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet 2. faktu lapu. Lieciniekus un ekspertus uzklausa pušu konfrontējošās nopratināšanas laikā.

Jūsu aizstāvis var uzdot jautājumus gan apsūdzības lieciniekiem, gan jūsu lieciniekiem.

Jūsu aizstāvis var atspēkot liecinieku iepriekš izteiktos apgalvojumus. Tiesnesis ņems vērā neatbilstības starp iepriekš izteiktiem un tiesā izteiktiem apgalvojumiem, lai noteiktu, vai liecinieks ir uzticams.

Vai tiks ņemta vērā informācija par mani sodu reģistrā?

Tiesnesis var ņemt vērā jebkuras jūsu iepriekšējās sodāmības.

Jūs var apsūdzēt par recidīvismu. Šādā gadījumā, jūs notiesājot, sods tiks pastiprināts.

Iepriekšējo sodāmību citās dalībvalstīs var ņemt vērā, ja to atzīst Itālijas valdība.

Kas notiek tiesas procesa beigās?

Pēc tiesas procesa beigām valsts prokurors, jūsu aizstāvis un citas puses izsaka savas noslēguma runas un iepazīstina ar savām prasībām.

Tiesnesis paziņo savu spriedumu un nekavējoties nolasa apsūdzības.

Spriedums var būt attaisnojošs vai notiesājošs.

Notiesāšanas gadījumā sods var būt naudas sods vai brīvības atņemšana, vai abi.

Tiesnesis var atlikt sprieduma izpildi.

Spriedumu, kas nosaka brīvības atņemšanu bez sprieduma izpildes atlikšanas, jāsāk izpildīt, kad spriedums ir galīgs.

Ja tiesnesis uzskata par nepieciešamu, viņš var pieprasīt drošības apcietinājumu vai mājas arestu vai tam piekrist. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet 2. faktu lapu.

Tiesas procesos miertiesā iespējamie sodi ir: naudas sods, mājas arests un sabiedriskais darbs.

Sprieduma izpildes atlikšana nav piemērojama.

Miertiesnesis var aizstāt izraidīšanu ar sodu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Noziedzīgā nodarījumā cietušais var piedalīties kriminālprocesā ar advokāta palīdzību.

Aizstāvis piedalās tiesas procesā, var lūgt pierādījumus, kā arī nopratināt lieciniekus un ekspertus.

Ja tiekat notiesāts, tiesnesis spriedumā var noteikt, lai jūs atlīdzināt zaudējumus cietušajai pusei.

Tiesnesis var lemt par zaudējumu atlīdzināšanu cietušajai pusei nekavējoties.

Saites

Tieslietu Ministrija

Vispārīgi tiesību jautājumi

Krimināltiesību jautājumi

Itālijas Krimināllietu advokātu palāta

Cilvēktiesības

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.