Atbildētāji (kriminālprocesā)

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Kādi ir kriminālizmeklēšanas posmi?

Pirmstiesas kriminālprocesa nolūks ir noskaidrot:

  • vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums,
  • kuras personas jāsauc pie kriminālatbildības,
  • vai ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai, pabeigšanai vai virzīšanai uz tiesu.

Pirmstiesas kriminālprocesā ir divi posmi — izmeklēšana un kriminālvajāšana.

Izmeklēšanu veic dažādas policijas iestādes, tostarp Valsts policija, Drošības policijaMilitārā policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts robežsardze, muitas iestādes, tālbraucienos esošu jūras kuģu kapteiņi, ārvalstu teritorijā esošu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību komandieri, Valsts policijas iekšējās drošības birojs. Izmeklēšanu veic tā iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšana. Izmeklēšanu var veikt arī Latvijas Republikas Prokuratūra.

Kriminālvajāšanu veic prokuratūras iestādes.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Lai atrastu sīkāku informāciju par savām tiesībām pirmstiesas kriminālprocesā, klikšķiniet uz norādītajām saitēm:

1. Izmeklēšana

Izmeklēšanas nolūks

Izmeklēšanas nolūks ir noskaidrot, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kuras personas jāsauc pie kriminālatbildības, vai ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai.

Izmeklēšanu veic izmeklētājs (parasti policijas amatpersona). Izmeklēšanas posmā jūs var aizturēt uz 48 stundām un kā drošības līdzekli var piemērot apcietinājumu.

Kopējais laiks pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanai un personas tiesību ierobežošanai (no 6 līdz 22 mēnešiem ar iespēju termiņu pagarināt vēl par sešiem mēnešiem), ir atkarīgs no tā noziedzīgā nodarījuma smaguma, par kuru jūs tur aizdomās. Ja termiņi nav ievēroti, jāatceļ visi drošības līdzekļi un tiesību ierobežojumi attiecībā uz jūsu īpašumu.

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Par notiekošo jūs informēs policijas amatpersona, kas veic izmeklēšanu.

Vai man nodrošinās tulku, ja es nerunāju attiecīgajā valodā?

Jums nodrošinās tulku — par to parūpēsies policijas amatpersonas vai prokurors. Tulks iztulkos visu nepieciešamo — dokumentus, izmeklētāja un advokāta teikto, jūsu liecību.

Kurā procesa posmā varēšu runāt ar advokātu?

Jums nav obligāti jāizmanto advokāta pakalpojumi, bet, ja nerunājat vietējā valodā, tas būtu vēlams, jo jums varētu būt sveši vietējie apstākļi un likumi. Jūs varat pats izvēlēties advokātu vai lūgt, lai izmeklētājs uzaicina dežurējošo advokātu.

Ja būsiet aizturēts, ne vēlāk kā pēc 48 stundām tiks uzaicināts advokāts, kas jūs pārstāvēs kriminālprocesā. Ja procesā piedalās ārvalsts advokāts, viņam būtu ieteicams sadarboties ar kādu no vietējiem advokātiem.

Tiklīdz būs iespējams, ieradīsies tulks, jo viņa klātbūtne ir nepieciešama, lai jums izskaidrotu notiekošo un palīdzētu nopratināšanā.

Vai mani izjautās? Vai man jāsniedz informācija?

Jums ir tiesības sniegt informāciju, bet tas nav jūsu pienākums. Jums ir tiesības klusēt, un jūsu klusēšanu nevar izmantot pret jums un skaidrot kā atteikšanos sadarboties ar izmeklēšanas iestādēm.

Vai manu liecību vēlāk nevar izmantot pret mani?

Jūsu liecību izvērtēs kopā ar pārējiem lietā iegūtajiem pierādījumiem. Jums nav jāsaka nekas tāds, kas apstiprina jūsu vainu. Jums ir tiesības sniegt jebkuru paziņojumu, ko uzskatāt par nepieciešamu. Jums ir tiesības atteikties sniegt liecību.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekļiem vai draugiem?

Aizturēšanas gadījumā jums ir tiesības lūgt izmeklētājam, lai par aizturēšanu paziņo jūsu tuvākajiem ģimenes locekļiem, citiem radiniekiem, jūsu darbavietai, mācību iestādei utt., kā arī sazināties ar vienu no tiem, ciktāl šāda sazināšanās neapdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses un netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanai.

Vai vajadzības gadījumā drīkstu pieprasīt ārstu?

Jā — izmeklēšanu veic, ievērojot cilvēktiesības.

Vai drīkstu sazināties ar savas valsts vēstniecību, ja esmu no citas valsts?

Jums ir tiesības lūgt, lai informē jūsu valsts vēstniecību vai konsulātu, kā arī ar to sazināties.

Esmu no citas valsts. Vai man jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Jums jābūt klāt izmeklēšanas laikā, ja izmeklētājs jums noteicis ierašanās laiku un vietu. Izmeklētājs izlems, vai drīkstat piedalīties izmeklēšanā ar videokonferences vai telekonferences starpniecību.

Vai mani var nosūtīt atpakaļ uz manu piederības valsti?

Tiesību aktos šāda prasība nav paredzēta, bet jūs var sodīt, izraidot no Latvijas Republikas. To var darīt tikai saskaņā ar tiesas lēmumu.

Mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Izmeklēšanas tiesnesis pieņems lēmumu par jūsu apcietināšanu 48 stundās no aizturēšanas brīža. Jūs var apcietināt, ja esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēts ar brīvības atņemšanu saistīts sods, un cita drošības līdzekļa piemērošana nevar nodrošināt, ka jūs:

  • neizvairāties no izmeklēšanas / tiesas procesa / sprieduma izpildes,
  • netraucējat izmeklēšanu,
  • neizdarāt jaunu noziedzīgu nodarījumu.

Lemjot par jūsu apcietināšanu, izmeklēšanas tiesnesis uzklausīs jūsu viedokli. Jums ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka jūsu apcietināšana nebūtu pamatota. Jums nodrošinās advokātu un tulku.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jūs drīkstat izceļot no valsts, ja jums nav piemērots attiecīgs drošības līdzeklis. Tādā gadījumā to var darīt tikai ar izmeklētāja atļauju (parasti rakstisku).

Vai man liks nodot pirkstu nospiedumus, DNS (piemēram, matu, siekalu) vai citu ķermeņa sekrētu paraugus?

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Vai mani var pakļaut fiziskai pārmeklēšanai?

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Vai drīkst veikt kratīšanu manās mājās, uzņēmuma telpās, automašīnā utt.?

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Vai man ir tiesības iesniegt sūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par izmeklēšanas tiesneša lēmumu tiesas priekšsēdētājam. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par izmeklētāja vai prokurora rīcību attiecīgi uzraugošajam prokuroram vai amatā augstākam prokuroram.

Sūdzības par izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas tiesneša lēmumiem jāiesniedz desmit dienās, bet sūdzības par šo amatpersonu rīcību varat iesniegt visā izmeklēšanas gaitā.

Sūdzības par amatpersonu rīcību un lēmumiem pirmstiesas procesā var iesniegt visā pirmstiesas procesa laikā, ja likumā nav paredzēts cits termiņš.

Izmeklētāja vai prokurora lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no lēmuma kopijas vai paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas. Sūdzību par izmeklētāja vai prokurora rīcību var iesniegt 10 dienu laikā no faktiskās rīcības konstatācijas dienas.

Sūdzības par tiesneša vai tiesas nolēmumiem var iesniegt 10 dienu laikā no nolēmuma pieejamības dienas, ja šajā likumā nav paredzēts cits termiņš. Sūdzību par tiesneša rīcību var iesniegt 10 dienu laikā no faktiskās rīcības konstatācijas dienas.

Sūdzību varat iesniegt valodā, ko protat. Sūdzības jāizskata desmit dienās no to saņemšanas dienas. Ja sūdzība nav rakstīta valsts valodā, par tās izskatīšanas termiņa sākumu uzskata dienu, kad pieejams sūdzības tulkojums, un par to paziņo sūdzības iesniedzējam.

Vai pirms tiesas drīkstu atzīt vainu visās vai dažās apsūdzībās?

Izmeklēšanas un kriminālvajāšanas posmā jums ir tiesības atzīt vainu visās, dažās vai vienā apsūdzībā.

Pieteikšanos par vainīgu, vaļsirdīgu atzīšanos un izdarītā nožēlošanu uzskata par atbildību mīkstinošu apstākli, ko tiesa var ņemt vērā, piespriežot vieglāku sodu. Kā arī kriminālprocesā jums ir tiesības uz sadarbību, lai sekmētu krimināltiesisko attiecību noregulējumu. Ja jūs sadarbojaties ar izmeklēšanas iestādēm / prokuratūru, jums var piemērot mazāk stingrus drošības līdzekļus vai atbrīvot no apcietinājuma.

Vai pirms tiesas drīkst mainīt apsūdzības?

Pret jums izvirzītās apsūdzības var grozīt, ja prokurors ir ieguvis papildu pierādījumus. Ja apsūdzība izrādījusies nepamatota, prokurors šajā kriminālprocesa daļā izbeidz kriminālvajāšanu. Jūs iepazīstinās ar jaunajām apsūdzībām.

Vai pret mani drīkst izvirzīt apsūdzību, kas jau izvirzīta citā dalībvalstī?

Pret jums var izvirzīt apsūdzību, bet jūs nevar tiesāt un jums nevar piespriest sodu, ja jūs par to pašu noziedzīgo nodarījumu esat notiesāts vai attaisnots citā valstī.

Vai saņemšu informāciju par lieciniekiem, kas liecinājuši pret mani?

Pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms lietas nodošanas tiesai prokurors jums ļaus iepazīties ar lietas materiāliem, tostarp ar liecinieku sniegtajām liecībām.

Vai saņemšu informāciju par citiem pierādījumiem pret mani?

Jūs saņemsiet lietas materiālus un varēsiet iepazīties ar visiem pierādījumiem, ko prokurors gatavojas izmantot pret jums tiesā. Prokurors jums izsniegs lietas materiālu kopijas.

Par šo noziedzīgo nodarījumu jau esmu sodīts citā dalībvalstī. Vai mani var tiesāt vēlreiz?

Par to pašu noziedzīgo nodarījumu Latvijā jūs nevar tiesāt. Uz ES dalībvalstīm attiecas dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips.

Vai man pieprasīs informāciju par sodāmību?

Jā, jums pieprasīs informāciju par sodāmību.

2. Kriminālvajāšana

Kriminālvajāšanas nolūks

Kriminālvajāšanas nolūks ir apstiprināt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, pieņemt lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības, lemt par kriminālprocesa izbeigšanu vai pabeigšanu un lietas nodošanu tiesai. Kriminālvajāšanu veic prokurors.

Kopējais laiks, kurā jāpabeidz izmeklēšana un kriminālvajāšana (no 6 līdz 22 mēnešiem ar iespēju termiņu pagarināt vēl par sešiem mēnešiem), ir atkarīgs no tā noziedzīgā nodarījuma smaguma, par kuru jūs tur aizdomās. Ja termiņi nav ievēroti, jāatceļ visi drošības līdzekļi un tiesību ierobežojumi attiecībā uz mantu.

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Par notiekošo jūs informēs prokurors, kas veic kriminālvajāšanu (parasti tie neatšķiras no izmeklēšanas posma pasākumiem).

Vai man nodrošinās tulku, ja es nerunāju attiecīgajā valodā?

Jums nodrošinās tulku — par to parūpēsies prokurors. Tulks iztulkos visu nepieciešamo — dokumentus, prokurora un advokāta teikto, jūsu liecību.

Kurā procesa posmā varēšu runāt ar advokātu?

Ja nerunājat vietējā valodā, būtu vēlams izmantot advokāta pakalpojumus, jo jums varētu būt sveši vietējie apstākļi un likumi. Ja procesā piedalās ārvalsts advokāts, viņam būtu ieteicams sadarboties ar kādu no vietējiem advokātiem. Jūs varat pats izvēlēties advokātu vai lūgt, lai prokurors uzaicina dežurējošo advokātu.

Tiklīdz būs iespējams, ieradīsies tulks, jo viņa klātbūtne ir nepieciešama, lai jums izskaidrotu notiekošo, palīdzētu nopratināšanā utt.

Vai mani izjautās? Vai man jāsniedz informācija?

Jums ir tiesības sniegt informāciju, bet tas nav jūsu pienākums. Jums ir tiesības klusēt, un jūsu klusēšanu nevar izmantot pret jums un skaidrot kā atteikšanos sadarboties ar prokuratūru.

Vai manu liecību vēlāk nevar izmantot pret mani?

Jūsu liecību izvērtēs kopā ar pārējiem lietā iegūtajiem pierādījumiem. Jums nav jāsaka nekas tāds, kas apstiprina jūsu vainu. Jums ir tiesības sniegt jebkuru paziņojumu, ko uzskatāt par nepieciešamu. Jums ir tiesības atteikties sniegt liecību.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekļiem vai draugiem?

Aizturēšanas gadījumā jums ir tiesības lūgt prokuroram, lai par aizturēšanu paziņo jūsu tuvākajiem ģimenes locekļiem, citiem radiniekiem, jūsu darbavietai, mācību iestādei, kā arī sazināties ar vienu no tiem, ciktāl šāda sazināšanās neapdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses un netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanai.

Vai vajadzības gadījumā drīkstu pieprasīt ārstu?

Jā — kriminālvajāšanu veic, ievērojot cilvēktiesības.

Vai drīkstu sazināties ar savas valsts vēstniecību, ja esmu no citas valsts?

Jums ir tiesības lūgt, lai informē jūsu valsts vēstniecību vai konsulātu, kā arī ar to sazināties.

Esmu no citas valsts. Vai man jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Kriminālvajāšanas posmā jūsu klātbūtne ir obligāta, ja prokurors jums noteicis ierašanās laiku un vietu. Prokurors izlems, vai drīkstat piedalīties izmeklēšanā ar videokonferences vai telekonferences starpniecību.

Vai mani var nosūtīt atpakaļ uz manu piederības valsti?

Tiesību aktos šāda prasība nav paredzēta, bet ir paredzēts papildsods — izraidīšana no Latvijas Republikas. To var piemērot tikai saskaņā ar tiesas lēmumu

Mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Lēmumu par jūsu apcietināšanu pieņems izmeklēšanas tiesnesis. Jūs var apcietināt, ja esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēts ar brīvības atņemšanu saistīts sods, un cita drošības līdzekļa piemērošana nevar nodrošināt, ka jūs neizvairāties no izmeklēšanas / tiesas procesa / sprieduma izpildes, netraucējat izmeklēšanu, neizdarāt jaunu noziedzīgu nodarījumu.

Lemjot par jūsu apcietināšanu, izmeklēšanas tiesnesis uzklausīs jūsu viedokli. Jums ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka jūsu apcietināšana nebūtu pamatota. Jums nodrošinās advokātu un tulku.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jūs drīkstat izceļot no valsts, ja jums nav piemērots attiecīgs drošības līdzeklis. Tādā gadījumā to var darīt tikai ar prokurora atļauju (parasti rakstisku).

Vai man liks nodot pirkstu nospiedumus, DNS (piemēram, matu, siekalu) vai citu ķermeņa sekrētu paraugus?

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Vai mani var pakļaut fiziskai pārmeklēšanai?

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Vai drīkst veikt kratīšanu manās mājās, uzņēmuma telpās, automašīnā utt.?

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Vai man ir tiesības uz pārsūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par izmeklēšanas tiesneša lēmumu tiesas priekšsēdētājam. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par prokurora rīcību amatā augstākam prokuroram.

Sūdzības par prokurora vai izmeklēšanas tiesneša lēmumiem jāiesniedz desmit dienās. Sūdzības par prokurora rīcību varat iesniegt visā izmeklēšanas gaitā.

339.pants. Sūdzību iesniegšanas termiņi

(1) Sūdzības par amatpersonu rīcību un lēmumiem pirmstiesas procesā var iesniegt visā pirmstiesas procesa laikā, ja šajā pantā nav paredzēts cits termiņš.

(2) Izmeklētāja vai prokurora lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no lēmuma kopijas vai paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas. Sūdzību par izmeklētāja vai prokurora rīcību var iesniegt 10 dienu laikā no faktiskās rīcības konstatācijas dienas.

(3) Sūdzības par tiesneša vai tiesas nolēmumiem var iesniegt 10 dienu laikā no nolēmuma pieejamības dienas, ja šajā likumā nav paredzēts cits termiņš. Sūdzību par tiesneša rīcību var iesniegt 10 dienu laikā no faktiskās rīcības konstatācijas dienas.

(4) Ja sūdzības iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojoša iemesla dēļ, to pēc iesniedzēja lūguma var atjaunot tā institūcija vai amatpersona, kurai ir tiesības izskatīt sūdzību.

Sūdzību varat iesniegt valodā, ko protat. Sūdzības jāizskata desmit dienās no to saņemšanas dienas. Ja sūdzība nav rakstīta valsts valodā, par tās izskatīšanas termiņa sākumu uzskata dienu, kad pieejams sūdzības tulkojums, un par to paziņo sūdzības iesniedzējam.

Vai pirms tiesas drīkstu atzīt vainu visās vai dažās apsūdzībās?

Izmeklēšanas un kriminālvajāšanas posmā jums ir tiesības atzīt vainu visās, dažās vai vienā apsūdzībā.

Pieteikšanos par vainīgu, vaļsirdīgu atzīšanos un izdarītā nožēlošanu uzskata par atbildību mīkstinošu apstākli, ko tiesa var ņemt vērā, piespriežot vieglāku sodu. Kā arī kriminālprocesā jums ir tiesības uz sadarbību, lai sekmētu krimināltiesisko attiecību noregulējumu. Ja jūs atzīstat vainu un sadarbojaties ar izmeklēšanas iestādēm / prokuratūru, jums var piemērot mazāk stingrus drošības līdzekļus vai atbrīvot no apcietinājuma.

Ja esat atzinis vainu:

  • jūs var nosacīti atbrīvot no kriminālatbildības,
  • prokurors var piemērot priekšrakstu par sodu,
  • jūs varat vienoties ar prokuroru par vainas atzīšanu un sodu (šo vienošanos apstiprina tiesa) utt.

Vai pirms tiesas drīkst mainīt apsūdzības?

Pret jums izvirzītās apsūdzības var grozīt, ja prokurors ir ieguvis papildu pierādījumus. Ja apsūdzība izrādījusies nepamatota, prokurors šajā kriminālprocesa daļā izbeidz kriminālvajāšanu. Jūs iepazīstinās ar jaunajām apsūdzībām.

Vai pret mani drīkst izvirzīt apsūdzību, kas jau izvirzīta citā dalībvalstī?

Pret jums var izvirzīt apsūdzību, bet jūs nevar tiesāt un jums nevar piespriest sodu, ja jūs par to pašu pārkāpumu esat notiesāts vai attaisnots citā valstī.

Vai saņemšu informāciju par lieciniekiem, kas liecinājuši pret mani?

Pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms lietas nodošanas tiesai prokurors jums ļaus iepazīties ar lietas materiāliem, tostarp ar liecinieku sniegtajām liecībām.

Vai saņemšu informāciju par citiem pierādījumiem pret mani?

Jūs saņemsiet lietas materiālus un varēsiet iepazīties ar visiem pierādījumiem, ko prokurors gatavojas izmantot pret jums tiesā. Prokurors jums izsniegs lietas materiālu kopijas.

Par šo noziedzīgo nodarījumu jau esmu sodīts citā dalībvalstī. Vai mani var tiesāt vēlreiz?

Par to pašu noziedzīgo nodarījumu Latvijā jūs nevar tiesāt. Uz ES dalībvalstīm attiecas dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips.

Vai man pieprasīs informāciju par sodāmību?

Jā, jums pieprasīs informāciju par sodāmību, ja vien šīs ziņas konkrētajā kriminālprocesā jau nav noskaidrotas.

3. Dažas procesuālās darbības

Vai man liks nodot pirkstu nospiedumus, DNS (piemēram, matu, siekalu) vai citu ķermeņa sekrētu paraugus?

Jums var likt nodot pirkstu nospiedumus un DNS paraugus. Jums var likt nodot citu ķermeņa sekrētu paraugus, ja tas nepieciešams noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanai.

Jums ir tiesības iepazīties ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pirms tā nodošanas izpildei, ja ekspertīze attiecas uz jums. Pirms ekspertīzes jums ir tiesības uzdot ar ekspertīzi saistītus jautājumus.

Jums jāpiekrīt ekspertīzei. Jums jānodod paraugi salīdzinošajai izpētei vai jāļauj tos iegūt.

Ja būsiet labprātīgi nodevis paraugus salīdzinošajai izpētei, to atzīmēs izmeklēšanas darbību protokolā. Jums ir tiesības iepazīties ar protokolu un pirms parakstīšanas lūgt, lai to papildina ar jūsuprāt svarīgu informāciju. Ja nepiekritīsiet nodot salīdzinošajai izpētei vajadzīgos paraugus, amatpersonas, kas veic izmeklēšanas darbības, tos iegūs piespiedu kārtā.

Vai mani var pakļaut fiziskai pārmeklēšanai?

Jūsu ķermeni var vizuāli pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai uz tā nav redzamas noziedzīgu darbību pēdas, īpašas pazīmes, raksturīgas īpatnības utt. Ķermeņa vizuālo pārbaudi drīkst veikt tikai tā paša dzimuma persona / medicīnas speciālists. Vizuālo pārbaudi apraksta protokolā, ar kuru jums ir tiesības iepazīties un izteikt piezīmes.

Jūsu ķermeni var pārmeklēt, ja jūsu apģērbā, klātesošajās mantās, uz ķermeņa vai ķermeņa atvērtajos dobumos ir paslēpti izmeklēšanai svarīgi priekšmeti vai dokumenti. Ķermeņa pārmeklēšanu var veikt tikai tā paša dzimuma persona medicīnas speciālista klātbūtnē. Ja atrodaties apcietinājumā, lēmums par personas fizisku pārmeklēšanu nav nepieciešams. Lēmums par personas fizisku pārmeklēšanu nav nepieciešams, ja pārmeklēšanu veic vienlaikus ar tās telpas vai teritorijas kratīšanu, kurā jūs tobrīd atrodaties.

Vai drīkst veikt kratīšanu manās mājās, uzņēmuma telpās, automašīnā utt.?

Jūsu mājās, uzņēmuma telpās, automašīnā utt. drīkst veikt kratīšanu. Lēmumu par kratīšanu pieņem izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa, bet steidzamos gadījumos pietiek ar izmeklētāja lēmumu, ko apstiprinājis prokurors.

Jums (ja neesat arestēts) vai pilngadīgajiem jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības piedalīties kratīšanā, īpaši tad, ja kratīšana notiek jūsu deklarētajā dzīvesvietā vai darbavietā. Ja jūsu vai pilngadīga jūsu ģimenes locekļa klātbūtne nav iespējama, kratīšanā jāpiedalās vietējās pašvaldības pārstāvim vai pārmeklējamo telpu/ēkas pārvaldniekam/apsaim­niekotājam.

Pirms kratīšanas jums ir tiesības iepazīties ar lēmumu par kratīšanu, bet izmeklētāja pienākums ir izsniegt jums lēmuma kopiju. Visi kratīšanā atrastie un konfiscētie priekšmeti jāuzrāda klātesošajām personām, jāapraksta protokolā un, ja iespējams, jāiesaiņo un jāapzīmogo.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai vietā, kur veikta kratīšana, tiktu atjaunota iepriekšējā kārtība, ja tas praktiski iespējams. Jums ir tiesības iepazīties ar kratīšanas protokolu, izteikt piezīmes un pieprasīt, lai tās ieļauj protokolā. Kratīšanas laikā jums ir tiesības izmantot advokāta un tulka pakalpojumus.

Saites

Kriminālprocesa likums

Krimināllikums

Valsts policija

Latvijas Republikas prokuratūra

Sodu reģistra likums

Aizturēto personu turēšanas kārtības likums

Apcietinājumā turēšanas kārtības likums

Latvijas Republikas Advokatūras likums

Lapa atjaunināta: 11/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.