Atbildētāji (kriminālprocesā)

Latvija

Šajās faktu lapās paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata tiesa.

Saturu nodrošina
Latvija

Informācija par tādiem sīkiem pārkāpumiem kā ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, par ko parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudas sodu, sniegta 5. faktu lapā.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Kriminālprocess (kopsavilkums)

Kriminālprocesa galvenie posmi ir šādi:

  • izmeklēšana,
  • kriminālvajāšana,
  • lietas izskatīšana pirmās instances tiesā,
  • lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā,
  • lietas izskatīšana Augstākajā tiesā kasācijas instancē,
  • spēkā esošu tiesas nolēmumu pārskatīšana.

Plašāka informācija par visiem kriminālprocesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama uzziņu lapās.

Šī informācija neaizstāj juridisku palīdzību un ir izmantojama tikai kā vispārīgas norādes.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nav saistīta ar kriminālprocesu gaitu dalībvalstīs un nevar sniegt palīdzību sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

1. Juridiskās palīdzības saņemšana

2. Manas tiesības noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā

  • Izmeklēšana
  • Kriminālvajāšana
  • Dažas procesuālās darbības

3. Manas tiesības tiesā

4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Kriminālprocesa likums

Krimināllikums

Valsts policija

Latvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Latvijas tiesu portāls

Lapa atjaunināta: 18/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.