Atbildētāji (kriminālprocesā)

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Kā izskata sīkus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Par atļautā braukšanas ātruma (50 kilometru stundā apdzīvotās vietās un 90 kilometru stundā ārpus apdzīvotām vietām) pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā policija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt piecu latu naudas sodu.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 līdz 30 kilometriem stundā policija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 20 latu naudas sodu.

Jo vairāk pārsniedzat atļauto braukšanas ātrumu, jo lielāku naudas sodu jums var uzlikt — tā apmērs var sasniegt 300 latu, turklāt jums uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem var atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Par stāvēšanu neatļautā vietā policija var uzlikt 20 latu naudas sodu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja jums nav klāt vadītāja apliecības, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu, tehniskās apskates uzlīmes utt., policija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt divu latu naudas sodu.

Par braukšanu bez iedegtiem priekšējiem lukturiem diennakts gaišajā laikā policija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu piecu latu apmērā. Par tādu pašu pārkāpumu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos policija vai uzlikt 30 latu naudas sodu.

Ja jūs vai jūsu pasažieris braukšanas laikā neesat piesprādzējušies ar drošības jostu, policija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 20 latu naudas sodu.

Par konstatēto pārkāpumu policija uzraksta protokolu un var uz vietas pieņemt lēmumu par sodu. Policijas lēmumu mēneša laikā no tā paziņošanas var apstrīdēt augstāka līmeņa iestādē. Šīs iestādes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Sūdzības iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis.

Pārkāpumus, kuros vainojami gājēji, izskata pašvaldības policija. Jums var uzlikt 5–20 latu naudas sodu. Policijas lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

Par braukšanu alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija transportlīdzekļa vadītāja asinīs ir no 0,2 līdz 0,5 promilēm un vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, policija vai rajona/pilsētas tiesa uzliek 100–200 latu naudas sodu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem. Šo lēmumu mēneša laikā no tā paziņošanas var apstrīdēt augstāka līmeņa iestādē, bet šīs iestādes lēmumu — administratīvajā rajona tiesā (ja naudas sodu uzlikusi policija) vai apgabaltiesā (ja naudas sodu uzlikusi tiesa).

Vai šie pārkāpumi parādīsies manā sodāmības vēsturē?

Administratīvie sodi parādīsies jūsu sodāmības vēsturē. Ziņas par administratīviem sodiem bez personas piekrišanas gadu pēc soda izpildes glabā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sodu reģistra aktuālajā datubāzē, bet vēlāk arhīva datubāzē.

 

Saites

Ceļu satiksmes noteikumi

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Administratīvā procesa likums

Likums par policiju

Sodu reģistra likums

Valsts policija

Ceļu satiksmes drošības direkcija

Lapa atjaunināta: 12/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.