Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Ar galiu apskųsti teismo nuosprendį?

Jūs galite apskųsti teismo nuosprendį. Galite ginčyti teismo išvadą, kad dalyvavote darant nusikaltimą, nuosprendį, kad esate kaltas, nusikaltimo aprašymą ar, jūsų manymu, per griežtą bausmę.

Jeigu buvote nuteistas arba jums iškelta byla buvo nutraukta, turite teisę teikti apeliacinį skundą dėl teismo nuosprendžio, kuris dar neįsiteisėjęs. Jeigu esate išteisintas, galite teikti apeliacinį skundą dėl išteisinimo pagrindo.

Kas nagrinės mano apeliacinį skundą?

Apeliacinį skundą nagrinės arba apygardos teismas, arba Lietuvos apeliacinis teismas. Jeigu nuosprendį priėmė apylinkės teismas, apeliacinį skundą nagrinės apygardos teismas. Jeigu pirmąjį nuosprendį priėmė apygardos teismas, jūsų apeliacinį skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas.

Kada ir kam turiu pateikti apeliacinį skundą?

Apeliacinį skundą turite pateikti per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Apeliacinį skundą turite pateikti nuosprendį priėmusiam teismui, iš ten jis bus persiųstas apeliacinės instancijos teismui.

Apeliaciniame skunde turite nurodyti apeliacinės instancijos teismo pavadinimą, bylą, dėl kurios teikiate apeliacinį skundą, skundžiamą nuosprendžio dalį, apeliacinio skundo pagrindą ir išdėstyti savo prašymus.

Kokios gali būti apeliacinio skundo pasekmės?

Jeigu pateikėte apeliacinį skundą, bausmė nebus pradedama vykdyti, nebent pats raštu pareikšite norą pradėti atlikti bausmę.

Siekdamas užtikrinti jūsų dalyvavimą apeliaciniame procese, teismas gali nurodyti jus suimti. Jeigu esate suimtas teismo nurodymu, apeliacinį skundą galite pateikti iš kardomojo kalinimo vietos.

Posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas jūsų apeliacinis skundas, datą nurodo pirmosios instancijos teismas, prieš tai išnagrinėjęs ir atsakęs į visus susijusius skundus.

Apeliacinės instancijos teismui galite pateikti papildomos medžiagos ar įrodymų.

Kaip nagrinėjamas apeliacinis skundas?

Jūsų bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinės trijų teisėjų kolegija.

Apeliacinės instancijos teisme byla bus nagrinėjama tik tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Byla bus nagrinėjama tik dėl apeliacinius skundus pateikusių asmenų arba asmenų, dėl kurių buvo pateikti apeliaciniai skundai. Esant tam tikroms aplinkybėms, teismas gali nesilaikyti šios taisyklės ir išplėsti nagrinėjimo ribas. Tačiau skirti jums ar kitiems dalyvaujantiems asmenims griežtesnę bausmę apeliacinės instancijos teismas gali tik tuo atveju, jeigu to prašo prokuroras ar tam tikri kiti asmenys.

Teismo posėdis dažniausiai yra viešas. Jis gali būti neviešas, jeigu kaltinamas asmuo yra nepilnametis, byla susijusi su seksualiniais nusikaltimais, būtina užkirsti kelią žinių apie privatų proceso dalyvių gyvenimą paskelbimui arba išsaugoti valstybės, profesinę ar komercinę paslaptį. Tokiu atveju teismas privalo priimti sprendimą, kad teismo posėdis bus neviešas.

Teismo posėdyje teismas pateiks visą su apeliaciniu skundu susijusią informaciją. Jums bus leista teikti prašymus arba reikalauti, kad būtų nušalinti tam tikri pareigūnai. Jeigu būtina, apeliacinės instancijos teismas gali nagrinėti įrodymus. Tai daryti teismas gali nuspręsti pats arba to galite prašyti jūs ar kiti proceso dalyviai.

Proceso pabaigoje bus išklausytos baigiamosios kalbos. Po šių kalbų galėsite tarti paskutinįjį žodį.

Ką gali nuspręsti apeliacinės instancijos teismas?

Išnagrinėjęs bylą teismas gali priimti nuosprendį arba nutartį.

Priimdamas nuosprendį teismas gali nuspręsti:

  • panaikinti jūsų nuosprendį ir nutraukti bylą;
  • pakeisti jums skirtą bausmę;
  • panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir priimti naują.

Nutartys taip pat gali būti keleto rūšių. Nutartimi galima:

  • atmesti jūsų apeliacinį skundą;
  • panaikinti nuosprendį ir nutraukti jums iškeltą bylą;
  • pakeisti jums skirtą bausmę;
  • panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui;
  • panaikinti nuosprendį ir grąžinti bylą prokurorui.

Kas bus priėmus apeliacinės instancijos teismo sprendimą?

Jeigu pateikėte apeliacinį skundą, teismo nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar jūsų apeliacinis skundas patenkintas, ar ne. Nuosprendžio įsiteisėjimas reiškia, kad jis bus pateiktas vykdyti ir įvykdytas.

Ar galiu ginčyti apeliacinės instancijos teismo sprendimą?

Galite ginčyti apeliacinės instancijos teismo sprendimą kasacinio proceso tvarka kreipdamiesi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Šiame etape galite ginčyti nuosprendį tik tais klausimais, kurie buvo nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme.

Į Aukščiausiąjį Teismą galite kreiptis tik tuo atveju, jeigu procese buvo netinkamai taikoma baudžiamoji teisė arba padaryta esminių procesinių įstatymų pažeidimų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Tačiau tam tikrais atvejais Aukščiausiasis Teismas gali priimti nutartį jums iškeltą bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui arba pakartotinai nagrinėti bylą apeliaciniame teisme.

Ar būsiu laikomas turinčiu teistumą, jeigu mano apeliacinis skundas patenkintas?

Jeigu esate išteisintas, nebūsite laikomas turinčiu teistumą. Lietuvoje asmuo laikomas turinčiu teistumą tik tuo atveju, jeigu jam yra įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Ar man bus atlyginta neteisingu sprendimu padaryta žala?

Jeigu buvote neteisėtai nuteistas, suimtas arba patyrėte kitokį neteisėtą elgesį, valstybė atlygins jums žalą. Tačiau vien tai, kad jums priimtas išteisinamasis nuosprendis, nereiškia, jog jau turite teisę į žalos atlyginimą – priimti sprendimai ir (arba) nuosprendis turėjo būti neteisėti. Norėdamas gauti žalos atlyginimą, turėsite pateikti ieškinį civilinio proceso tvarka.

Jeigu esu iš kitos valstybės, ar po teismo proceso galiu būti išsiųstas atgal į ją?

Galite būti perduotas kitai valstybei narei atlikti bausmės, jeigu ši valstybė yra pasirašiusi Nuteistųjų asmenų perdavimo konvenciją.

Nebūsite perduotas automatiškai. Prašymą likusį bausmės laiką atlikti kitoje valstybėje narėje galite pateikti pats arba to gali prašyti Lietuvos institucijos arba kita valstybė. Galite prašyti būti perduotas bet kuriuo bausmės atlikimo metu.

Galite būti perduotas tik tai valstybei, kurios pilietis esate. Jūsų atžvilgiu priimtas nuosprendis turi būti galutinis ir turi būti likę mažiausiai šeši mėnesiai iki bausmės pabaigos. Teisės pažeidimas, už kurį esate nubaustas, turi būti uždraustas ir toje valstybėje narėje, kurioje bus atliekama bausmė.

Galite būti perduotas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublika ir valstybė narė, kurioje bus atliekama bausmė, dėl to susitaria. Jūsų sutikimas nėra būtinas, jeigu teismas nusprendžia, kad turite būti išsiųstas iš valstybės.

Kokia informacija apie mano teistumą bus saugoma?

Lietuvoje turinčiu teistumą laikomas tik tas asmuo, kuriam įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Jeigu esate išteisintas, nebūsite laikomas turinčiu ankstesnį teistumą.

Informacija apie jūsų ankstesnį teistumą bus saugoma Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. Teistumo galiojimo terminas priklauso nuo nusikaltimo sunkumo. Jeigu bausmės vykdymas buvo atidėtas, teistumas galioja tik laikotarpiu, kuriam jis buvo atidėtas. Jeigu buvote nuteistas už nusikaltimus dėl neatsargumo, teistumas galios tik bausmės atlikimo laikotarpiu. Ilgiausias galimas teistumo laikotarpis yra 10 metų nuo bausmės atlikimo pabaigos.

Informacija apie jūsų teistumą gali būti saugoma be jūsų sutikimo.

Informacija apie jūsų teistumą bus saugoma ir pasibaigus ankstesnio teistumo terminui. Tokio pobūdžio informacija gali neturėti jokios įtakos jūsų teisiniam statusui, tačiau į ją gali būti atsižvelgta kaip į jūsų charakterį apibūdinančią informaciją, jeigu ateityje tapsite įtariamuoju arba kaltinamuoju.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas (lietuvių kalba)

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.