Atbildētāji (kriminālprocesā)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādi ir kriminālizmeklēšanas posmi?

Lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas mērķis ir savākt pierādījumus par izdarītu noziedzīgu nodarījumu un noteikt, vai to ir izdarījusi vai izplānojusi viena vai vairākas personas.

Valsts prokurors uzdod sākotnējās lietas apstākļu izpētes veikšanu policijai, kas nopratina iespējamos izdarītājus, vāc pierādījumus un apraksta lietu protokolā.

Lietas apstākļu izpētes beigās valsts prokurors pieņem lēmumu par lietas slēgšanu, neveicot tālāku izmeklēšanu, vai arī par apsūdzētās personas nosūtīšanu uz tiesu lietas iztiesāšanai.

Ja ir pastrādāts noziegums vai sarežģītu kriminālpārkāpumu gadījumā, valsts prokurors ieceļ izmeklēšanas tiesnesi, kurš apkopo un pārbauda faktus un apstākļus par labu un par sliktu apsūdzētajai personai. Tiesnesis izvirza apsūdzību jebkurai personai, kura šķiet iesaistīta lietā, un var pats vai ar policijas starpniecību veikt kratīšanas, konfiskācijas vai citas darbības. Viņš var pieņemt lēmumu par jebkuras apsūdzētās personas ievietošanu cietumā.

Izmeklēšanas gadījumā – vismaz krimināllietā – tiesnesis iesniedz valsts prokuroram ziņojumu par lietas materiāliem. Valsts prokurors pieprasa lietas izbeigšanu, neveicot tālāku izmeklēšanu, vai arī apsūdzētās personas nosūtīšanu uz tiesu lietas iztiesāšanai. Apgabaltiesas apspriežu palāta pieņem lēmumu par valsts prokurora prasību apmierināšanu vai neapmierināšanu.

Manas tiesības lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas laikā

Policijas nopratināšana/sākotnējā izmeklēšana (1)

Kas notiek sākotnējās izmeklēšanas laikā?

Pēc cietušā sūdzības saņemšanas vai pēc tam, kad policija ir konstatējusi kriminālpārkāpumu vai noziegumu, valsts prokurors vada sākotnējo izmeklēšanu un cenšas noskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Viņš var uzdot izmeklēšanas veikšanu izmeklēšanas tiesnesim pierādījumu savākšanai attiecībā uz jebkuru kriminālpārkāpumu. Noziegumu gadījumā izmeklēšanas tiesneša norīkošana ir obligāta. Var uzklausīt jebkurus lieciniekus. Jūs var izsaukt valsts prokurors, policija vai izmeklēšanas tiesnesis, lai noskaidrotu jūsu lomu konkrētajā lietā.

Ko nozīmē „apsūdzēta persona”?

Lietas apstākļu izpētes un izmeklēšanas laikā jūsu tiesības rodas brīdī, kad izmeklēšanas tiesnesis kvalificē jūs kā „apsūdzētu personu”, tādējādi apsūdzot jūs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tomēr jūs tiekat uzskatīts par nevainīgu, līdz jūsu vaina ir pierādīta un apstiprināta tiesā.

Kas man izskaidros notiekošo?

Jums ir tiesības saņemt informāciju par apsūdzības dabu un cēloni, t.i., par faktiem, par ko jūs apsūdz, un juridisko pamatojumu. Minētās tiesības uz informāciju ļauj jums pēc iespējas labāk sagatavoties savai aizstāvībai. Informācijai jābūt saprotamai un pilnīgai, un jums to paziņos tiesībaizsardzības amatpersona vai izmeklēšanas tiesnesis.

Vai man palīdzēs tulks, ja nesaprotu valodu?

Ja nerunājat nevienā no tiesu iestādēs (policijas vai izmeklēšanas tiesneša) lietotajām valodām, jums tiks nodrošināta tulka palīdzība. Viņš iztulkos visus jautājumus un jūsu atbildes.

Apcietināšana (tostarp Eiropas apcietināšanas orderis) (2)

Kas notiek acīmredzama kriminālpārkāpuma vai nozieguma gadījumā?

Acīmredzama kriminālpārkāpuma vai nozieguma, t.i., noziedzīga nodarījuma, kas nupat izdarīts, gadījumā, policija var jūs nekavējoties aizturēt, ja jūs tur aizdomās par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Policija var jūs aizturēt uz ne vairāk kā 24 stundām. Var tikt konfiscēti priekšmeti, kuri, iespējams, izmantoti noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Var tikt noņemti jūsu pirkstu nospiedumi, kā arī uzņemta jūsu fotogrāfija. Ir iespējama arī jūsu DNS parauga noņemšana. Pēc tam jums jāstājas izmeklēšanas tiesneša priekšā.

Kad un kā es varēšu saņemt advokāta palīdzību?

Ja tiesībaizsardzības amatpersonas ir aizturējušas jūs par acīmredzama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai arī jūs ir nopratinājis izmeklēšanas tiesnesis, tiesībaizsardzības amatpersonu vai izmeklēšanas tiesneša pienākums ir ieteikt jums izmantot jūsu tiesības uz advokātu un ļaut jums ar viņu sazināties palīdzības saņemšanai. Šis ieteikums ir jāizsaka, pirms turpināt jūsu nopratināšanu, rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par tā saņemšanu jums saprotamā valodā.

Vai varu sazināties ar ģimenes locekli vai draugu?

Policijas pienākums ir rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par saņemšanu jums saprotamā valodā brīdināt jūs par tiesībām brīdināt jūsu izvēlētu personu, un jūsu rīcībā tiek nodots telefons. Jūs varat sazināties ar ģimenes locekli vai draugu, izņemot, ja tas ir pretrunā ar lietas apstākļu izpētes interesēm.

Vai nepieciešamības gadījumā varu sazināties ar ārstu?

Aizturēšanas brīdī jūs rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par saņemšanu jums saprotamā valodā informē par tiesībām, ka jūs nekavējoties izmeklē ārsts. Ārsta izmeklēšanu jums var nozīmēt arī valsts prokurors pēc savas iniciatīvas vai pēc jūsu ģimenes locekļa pieprasījuma.

Vai varu sazināties ar vēstniecību, ja esmu citas valsts pilsonis?

Jūs varat sazināties ar jūsu izvēlētu personu, arī jūsu valsts vēstniecību, ja vēlaties.

Vai man ir jāpakļaujas pārmeklēšanai?

Ja aizturēšanas laikā rodas aizdomas, ka jūs slēpjat priekšmetus, kas var noderēt patiesības noskaidrošanai vai apdraud jūs vai citas personas, jūs var pārmeklēt tā paša dzimuma persona.

Vai drīkst veikt kratīšanu manā mājoklī, birojā, automašīnā u.tml.?

Sākotnējās izmeklēšanas ietvaros kratīšanu drīkst veikt tikai tādā gadījumā, ja esat tai nepārprotami piekritis, apliecinot to ar savu parakstu. Nozieguma vai smaga kriminālpārkāpuma gadījumā minētā piekrišana nav nepieciešama, un kratīšana var notikt jebkurā diennakts laikā. Ir iespējama arī jūsu automašīnas pārmeklēšana, ja pastāv norādes, kas liecina, ka esat pastrādājis noziegumu vai kriminālpārkāpumu.

Izmeklēšanas ietvaros kratīšanu jūsu mājoklī drīkst veikt tikai laikā posmā no plkst. 6:30 līdz plkst. 20:00. Jūs drīkstat saņemt konfiscēto dokumentu kopijas un pieprasīt, lai jums atdod izņemtos priekšmetus. Valsts atdos šo objektu, ja tas vairs nebūs noderīgs patiesības noskaidrošanai vai arī iesaistīto pušu tiesību garantēšanai un ja šāda atdošana neapdraud personas vai īpašumus. Pieprasījumu atdot priekšmetus var noraidīt gadījumos, kad likumā paredzēta to konfiskācija.

Vai man būs jānodod DNS, pirkstu nospiedumu vai citu ķermeņa šķidrumu paraugi?

Tiesībaizsardzības amatpersona saskaņā ar valsts prokurora vai izmeklēšanas tiesneša rīkojumu un jūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu var noņemt jūsu šūnu paraugu, lai izveidotu DNS salīdzināšanas profilu.

Jūs var piespiest nodot šūnu paraugus, ja ir aizdomas par tiešu saikni starp jums un attiecīgu darbību veikšanu un ja par šādu darbību veikšanu ir piespriežams divus vai vairāk gadus ilgs brīvības atņemšanas sods.

Jūs nedrīkst piespiest nodot asins paraugu.   

Valsts prokurors var pieņemt lēmumu par pirkstu nospiedumu noņemšanu, ja ir aizdomas par jūsu līdzdalību acīmredzamā noziedzīgā nodarījumā, vai sākotnējās lietas apstākļu izpētes laikā. Vēlāk policija drīkstēs izmantot šos pirkstu nospiedumus noziedzīgu nodarījumu novēršanai, noskaidrošanai un atklāšanai.

Ja pirkstu nospiedumi ir obligāti nepieciešami jūsu identitātes noskaidrošanai, tos drīkst pieprasīt acīmredzama nozieguma vai kriminālpārkāpuma apstākļu izpētes vai sākotnējās lietas apstākļu izpētes ietvaros vai atsevišķu darbību ietvaros vai izpildot tiesu iestādes izdotu meklēšanas orderi ar valsts prokurora vai izmeklēšanas tiesneša pilnvarojumu. Vēlāk policija drīkstēs izmantot šos pirkstu nospiedumus noziedzīgu nodarījumu novēršanai, noskaidrošanai un atklāšanai, izņemot, ja attiecībā uz jums netiek veikta kriminālizmeklēšana vai izpildes pasākums.

Kādā veidā izmeklēšanas tiesnesis drīkst izsaukt jūs uz nopratināšanu?

Ja esat brīvībā, izmeklēšanas tiesnesis drīkst jūs izsaukt ar vēstuli, proti, tiesas pavēsti. Tādējādi jums tiek uzlikts pienākums ierasties norādītajā datumā un laikā, un izmeklēšanas tiesnesis jūs nekavējoties uzklausīs.

Bet viņš var arī uzdot policijai atrast un atvest jūs, ja izmeklēšanas tiesnesis uzskata, ka pastāv bēgšanas vai pierādījumu pazušanas draudi vai arī iespēja, ka jūs neieradīsieties pēc viņa uzaicinājuma. Nozieguma gadījumā tiek pieņemts, ka pastāv bēgšanas draudi, ja par noziegumu tiek piemērots sods saskaņā ar likumu par kriminālsodiem.

Ir iespējama apcietināšanas ordera izdošana, ja apsūdzētā persona ir aizbēgusi vai dzīvo ārvalstīs, ja par izvirzītajām apsūdzībām tai pienākas brīvības atnemšanas sods.

Ja esmu citas valsts pilsonis, vai man personīgi jāpiedalās izmeklēšanā un vai es drīkstu piedalīties ar video starpniecību?

Jums personīgi jāpiedalās tiesas sēdē. Likumā nav paredzēta piedalīšanās ar video starpniecību.

Izmeklēšanas tiesneša veikta nopratināšana un aizturēšana (3)

Kāds ir izmeklēšanas tiesneša veiktas nopratināšanas mērķis?

Izmeklēšanas tiesnesis noskaidro jūsu identitāti un iepazīstina ar procedūras laikā veiktajām darbībām. Pēc tam viņš jūs informē par izvirzīto apsūdzību, t.i., no tā brīža jūs esat oficiāli apsūdzēts noteikta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un jūs nopratina saistībā ar darbībām, par kuru izdarīšanu jūs tur aizdomās (vai „par kuru izdarīšanu jūs apsūdz”).

Kādas ir jūsu tiesības izmeklēšanas tiesneša veiktas nopratināšanas laikā?

Jums ir tiesības saņemt informāciju par visām jums izvirzītajām apsūdzībām un darbībām, kuras veiktas acīmredzama nozieguma vai kriminālpārkāpuma izmeklēšanas procedūras vai sākotnējās lietas apstākļu izpētes laikā.

Izmeklēšanas tiesneša pienākums ir informēt jūs par jūsu tiesībām saņemt paša izvēlēta advokāta palīdzību. Tas ir jāizdara, pirms turpināt jūsu nopratināšanu, rakstveidā un apmaiņā pret apstiprinājumu par tā saņemšanu jums saprotamā valodā. Ja neizvēlaties advokātu pats, izmeklēšanas tiesnesis var pēc jūsu pieprasījuma iecelt advokātu, pamatojoties uz amata pienākumiem.

Jūs drīkst nopratināt tikai jūsu advokāta klātbūtnē, ja vien nepārprotami neesat atteicies no viņa klātbūtnes.

Jums ir tiesības atteikties atbildēt uz jautājumu arī, ja esat ieradies uz nopratināšanu. Jūs ir jāinformē par šīm tiesībām.

Jums ir nemainīgas tiesības atsaukties uz iepriekšējiem paziņojumiem; jūs nedrīkst piespiest atzīties, ja vien atzīšanās nav izteikta brīvprātīgi.

Jums ir tiesības uzdot jautājumus lieciniekiem.

Jums nav tiesību sazināties ar advokātu līdz pirmās nopratināšanas beigām. Tiesnesis var ar motivētu lēmumu aizliegt jums sazināties (sarakstīties) ar tuviniekiem ne vairāk kā 10 dienas.

Vai man palīdzēs tulks, ja nesaprotu valodu?

Izmeklēšanas tiesneša pienākums ir uzaicināt uz nopratināšanu tulku, kas tulkos visus jautājumus un atbildes un pārtulkos jūsu liecību tās pārlasīšanas laikā.

Vai mani drīkst nodot izcelsmes valstij?

Nē, ja jūsu valsts iestādes nepieprasa jūsu atgriešanos saistībā ar tādu pašu pārkāpumu un Luksemburgas valsts iestādes piekrīt, ka izmeklēšana vai lietas apstākļu izpēte notiek jūsu valstī, jums jāpaliek Luksemburgā, nepieciešamības gadījumā cietumā.

Vai tiks pieprasīta informācija par manu agrāko sodāmību?

Praksē tiesu iestādes pārbauda agrāko sodāmību informācijas apkopošanas ietvaros, tātad iegūst informāciju no jūsu sodāmības reģistra.

Vai mani informēs par lieciniekiem, kuru rīcībā ir pierādījumi pret mani, un citiem pierādījumiem pret mani?

Jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem – parasti tas notiek ar advokāta starpniecību –, jūs varat saņemt informāciju par lieciniekiem, kuru rīcībā ir pierādījumi pret jums, un par citiem pierādījumiem pret jums. Lietas materiāli jums ir pieejami pēc pirmās nopratināšanas. Jūs arīdzan jebkurā brīdī varat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim iespēju iepazīties ar jūsu lietai pievienotajiem dokumentiem.

Vai mani atbrīvos vai aizturēs?

Izmeklēšanas tiesnesis pēc apsūdzības izvirzīšanas un nopratināšanas drīkst jūs atbrīvot. Viņš var arī jūs ievietot pirmstiesas apcietinājumā, izdodot apcietināšanas orderi. Policija aizvedīs jūs uz cietumu. Izmeklēšanas tiesnesis var aizliegt jums sazināties ar ārpasauli, ja tas ir nepieciešamas izmeklēšanas vajadzībām. Ja minētais aizliegums tiek atcelts, jūs drīkstat piezvanīt tuviniekiem no cietuma, ievērojot stingru cietumā noteiktu kārtību.

Jums jebkurā procedūras brīdī ir tiesības pieprasīt uz laiku atbrīvot jūs. Minētajai atbrīvošanai ir piemērojams pienākums izteikt brīdinājumu un izvēlēties dzīvesvietu Luksemburgā.

Vai es drīkstu atstāt valsti izmeklēšanas laikā?

Jūs drīkstat atstāt valsti izmeklēšanas laikā, izņemot, ja esat ieslodzīts. Savukārt, ja jums var  piespriest labošanas ieslodzījumu vai nopietnāku sodu (kura maksimālais ilgums ir divi vai vairāk gadi brīvības atņemšanas, ja dzīvojat Luksemburgā), izmeklēšanas tiesnesis vai apspriežu palāta var noteikt jums tiesisku uzraudzību, saskaņā ar kuru jūs, piemēram, nedrīkstat atstāt izmeklēšanas tiesneša noteiktu teritoriju.

Mani jau tiesāja par to pašu noziedzīgu nodarījumu citā dalībvalstī. Kas notiks tālāk?

Jūs drīkst sodīt par vienu un to pašu pārkāpumu tikai vienu reizi, tomēr ir iespējama atkārtota tiesāšana, ja jūsu valstī netika pieņemts galīgais spriedums. Ja šajā valstī notiek izmeklēšana, jūs drīkst izraidīt uz šo valsti, lai jūs tiesātu šajā valstī, nevis Luksemburgā.

Apspriežu palātas tiesas sēde par atbrīvošanu (4)

Ja esmu aizturēts, kā un kam drīkstu pieprasīt pagaidu atbrīvošanu?

Atbrīvošanu drīkst pieprasīt jebkurā gadījumā, t.i., jebkurā izmeklēšanas brīdī un neierobežotu reižu skaitu. Jums vienkārši jāiesniedz pieprasījums rajona tiesas apspriežu palātai.

Bet, ja esat uz laiku ievietots cietumā, jūs arī varat pieprasīt pagaidu atbrīvošanu, vienkārši iesniedzot rakstveida pieprasījumu un nododot to personālam.

Kāda ir procedūra un termiņi?

Lēmums tiek pieņemts steidzamā kārtā un vēlākais trīs dienas pēc pieprasījuma par pagaidu atbrīvošanu iesniegšanas. Jūs kā apsūdzēto personu un attiecīgā gadījumā jūsu advokātu ir jāuzklausa. Rajona tiesas apspriežu palāta pieņem lēmumu, balstoties uz izmeklēšanas tiesneša rakstisku un motivētu atzinumu.

Vai mani drīkst uz laiku atbrīvot apmaiņā pret noteiktas naudas summas iemaksu (galvojums)?

Kodeksā ir paredzēts galvojuma apmērs. Tiesa var jūs uz laiku atbrīvot apmaiņā pret tādu naudas summu, kuru tā nosaka pēc saviem ieskatiem. Šī summa garantē, ka jūs ieradīsieties pie izmeklēšanas tiesneša un stāsieties tiesas priekšā, kā arī izcietīsiet sodu un segsiet naudas sodu un tiesas izdevumus.

Vai man tiks piemērota uzraudzību, ja tikšu uz laiku atbrīvots?

Atbrīvošanas pamatā var būt tiesiskas uzraudzības noteikšana. Iestādes var uzlikt jums noteiktus pienākumus, piemēram, netikties ar noteiktām personām vai nedoties ceļojumā.

Vai ir iespējams pārsūdzēt tiesas nolēmumus?

Ja jūs atbrīvo, valsts prokurors dienas laikā no lēmuma pasludināšanas brīža var iesniegt apelāciju par lēmumu. Šajā gadījumā jūs netiksiet atbrīvots līdz apelācijas tiesas lēmuma pasludināšanai.

Tomēr jūs varat iesniegt apelāciju par tiesas lēmumu, kurā ir atteikts atbrīvojums, apelācijas tiesā.

Valsts prokurora/izmeklēšanas tiesneša veikta lietas izmeklēšana un aizstāvības tiesības (5)

Kādas darbības drīkst veikt izmeklēšanas tiesnesis?

Izmeklēšanas laikā izmeklēšanas tiesnesis drīkst izmantot virkni dažādu līdzekļu, lai noskaidrotu reālos faktus, kas ir izdarītā noziedzīgā nodarījuma pamatā. 

Līdz ar to tiesnesis drīkst rīkot kratīšanu, uzklausīt lieciniekus, organizēt konfrontācijas, izdot rīkojumu par ekspertīzes veikšanu vai telefonsarunu noklausīšanos un attiecīgā gadījumā iefiltrēšanos.

Vai es drīkstu iesniegt prasību pret izmeklēšanas procedūras darbību?

Jums ir tiesības rajona tiesas apspriežu palātai pieprasīt izmeklēšanas procedūras darbības anulēšanu.

Šis pieprasījums jāizsaka izmeklēšanas laikā piecu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbību. Ja neiesniegsiet prasību atzīt par spēkā neesošu izmeklēšanas laikā, jūs vairs nedrīkstēsiet to pieprasīt tiesas sēdes laikā.

Kādus vēl pārsūdzības rakstus es drīkstu iesniegt?

Izņemot minētos spēkā neesamības atzīšanas gadījumus, jums vēl ir tiesības izmeklēšanas laikā pieprasīt likumā paredzētu tiesību ievērošanu vai īstenošanu. Ja tas netiek ievērots vai ir saņemts atteikums iekļaut to jūsu pieprasījumā, jūs drīkstat vērsties citā instancē un sūdzēties, ka process nav taisnīgs.

Kādu darbību veikšanu es drīkstu pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim?

Jūs ar advokāta starpniecību drīkstat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim veikt darbības, kuru mērķis ir pierādīt jūsu nevainīgumu. Līdz ar to jūs drīkstat pieprasīt veikt kratīšanu, rīkot jaunu tiesas sēdi, uzklausīt noteiktus lieciniekus, kuru rīcībā ir jūs attaisnojošas liecības, organizēt konfrontāciju vai pieprasīt ekspertīzes veikšanu.

Vēl jūs drīkstat nodot tiesneša rīcībā dokumentu, kas pierāda jūsu nevainību, vai pieprasīt atcelt tiesneša uzlikto arestu dokumentiem, priekšmetiem vai bankas kontiem.

Izmeklēšanas izbeigšanas procedūra un lietas nodošana iztiesāšanai tiesā (6)

Kas notiek izmeklēšanas beigās?

Izmeklēšanas tiesnesis pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu. Viņš uzskata, ka ir izdarījis visu nepieciešamo, lai noskaidrotu patiesību, un ir nosaukti tiesājamie apsūdzētie noziedzīga nodarījuma izdarītāji.

Kādas ir jūsu tiesības pēc lēmuma par izbeigšanu?

Jūsu un advokāta rīcībā tiek nodoti lietas materiāli ar izmeklēšanas tiesneša atzinumu vismaz astoņas dienas pirms paredzētā lietas izskatīšanas datuma rajona tiesas apspriežu palātā. Jums ir tiesības iegūt informāciju par visiem izmeklēšanas gaitā iegūtajiem pierādījumiem.

Pirms apspriežu palāta pieņem lēmumu, saskaņā ar kuru lieta tiek izbeigta (process tiek izbeigts pierādījumu trūkuma dēļ) vai lieta tiek nosūtīta iztiesāšanai tiesā (lai tiesātu apsūdzētās personas), jums ir tiesības ar advokāta starpniecību iesniegt rakstisku ziņojumu.

Jūs drīkstat iesniegt pārsūdzību par izmeklēšanas tiesneša un apspriežu palātas minētajiem lēmumiem: jūs drīkstat iesniegt apelāciju par izmeklēšanas tiesneša spriedumu vai rajona tiesas apspriežu palātas lēmumu. Minētā apelācija ir iesniedzama apelācijas tiesas apspriežu palātā.

Vai es drīkstu pirms procesa atzīt savu vainu visos apsūdzības punktos vai tikai dažos no tiem?

Šobrīd Luksemburgā nepastāv vainas atzīšanas procedūra.

Vai pirms procesa var mainīt apsūdzības punktus?

Apsūdzības punktus drīkst mainīt pirms procesa atbilstoši lietas apstākļu izpētes vai izmeklēšanas laikā atklātajiem faktiem.

Saites

Kriminālkodekss

Kriminālprocesa kodekss

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.