Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Vai es drīkstu iesniegt pārsūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt apelāciju par spriedumu četrdesmit dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas tiesā. Minēto apelāciju drīkst iesniegt tikai attiecībā uz soda lielumu vai civilprasību.

Kompetences

  • Pārkāpums = policijas tiesa, pārsūdzības rakstu iesniedz labošanas tiesā.
  • Kriminālpārkāpums = apgabaltiesas kriminālpalāta; pārsūdzības rakstu iesniedz apelācijas tiesā.
  • Noziegums = apgabaltiesas kriminālpalāta; pārsūdzības rakstu iesniedz apelācijas tiesas kriminālpalātā.

Kas notiks, ja iesniegšu pārsūdzību?

Tiesas, kurā tiek iesniegta apelācija, valsts prokurors tiek informēts par šo faktu divdesmit četru stundu laikā. Tiks noteikts apelācijas izskatīšanas datums, un par to informēs arī jūs.

Cik ilgā laikā pārsūdzība tiks izskatīta?

Līdz apelācijas izskatīšanai būs jāgaida vairāki mēneši.

Vai es līdz ar pārsūdzības rakstu varēšu iesniegt jaunus pierādījumus? Kādi noteikumi ir piemērojami?

Pārsūdzības ietvaros jums ir tiesības iesniegt jaunus pierādījumus. Šajā gadījumā ir piemērojami tiesību noteikumi par pierādījumiem. Tiesa pieņem jebkādus likumīgi iesniegtus pierādījumus. Savukārt netiks apstiprināta tāda procedūra kā dokumenta atzīšana par spēkā neesošu, jo šāda prasība bija iesniedzama lietas izskatīšanas laikā pirmajā instancē.

Kas notiks pārsūdzības raksta izskatīšanas laikā un kāds var būt tiesas lēmums?

Tiesneši no jauna izskata faktus, bet viņi atkārtoti neuzklausa lieciniekus, ja vien tiesa neuzskata to par vajadzīgu. Bet vajadzības gadījumā ir iespējama liecinieku atkārtota uzklausīšana.

Principā apelācijas tiesnesis nevar noteikt sodu, kas ir bargāks nekā pirmajā instancē noteiktais sods, ja pret spriedumu iebilst tikai apsūdzētā persona. Šajā gadījumā tiesa var tikai saglabāt vai samazināt apsūdzētajai personai piespriesto sodu. Bargāka soda noteikšana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja apelāciju par spriedumu ir iesniedzis arī valsts prokurors, un tā parasti notiek, ja apsūdzētā persona iesniedz apelāciju par lietas kriminālo aspektu.

Kas notiks, ja tiesa pieņems/noraidīs pārsūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt kasācijas sūdzību. Kasācijas tiesa tikai pārbauda, vai ir pareizi piemēroti tiesību akti. Tā neizskata faktus.

Ja pirmais lēmums bija nepamatots, vai man tiks izmaksāta kompensācija? Kādā veidā? Kā?

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju tikai tādā gadījumā, ja esat bijis nepamatoti ievietots cietumā. Šīs tiesības ir pieejamas jebkurai personai, kas piesardzības nolūkos ir bijusi aizturēta uz vairāk nekā trīs dienām, ja šīs aizturēšanas vai tās pagarināšanas iemesls nebija jūsu pašu vaina.

Ja manu pārsūdzības rakstu pieņem, vai manā lietā pasludināto spriedumu reģistrēs sodāmības reģistrā?

Ja jūsu pārsūdzības rakstu pieņem un tiek pasludināts attaisnojošs lēmums, iepriekšējais notiesājošais lēmums netiks reģistrēts jūsu sodāmības reģistrā.

Vai ir iespējams iesniegt vēl vienu pārsūdzības rakstu, ja pirmajā reizē tiek piedzīvots nelabvēlīgs iznākums? Kam to adresēt? Kādos apstākļos?

Atkārtotu izskatīšanu var pieprasīt jebkura persona, kas ir atzīta par kriminālpārkāpuma vai nozieguma izdarītāju saskaņā ar notiesājošu lēmumu šādos apstākļos:

  • ja pēc tam, kad ir pieņemts notiesājošs lēmums par kriminālpārkāpuma vai nozieguma izdarīšanu, saskaņā ar jaunu tiesas lēmumu par to pašu nodarījumu ir notiesāta cita persona un abi notiesājošie spriedumi nav apvienojami, šajā gadījumā to pretrunīgums pierāda vienas vai otras personas nevainīgumu,
  • ja uzklausītie liecinieki pēc tam tiek notiesāti par nepatiesas liecības sniegšanu,
  • ja pēc notiesājoša lēmuma pasludināšanas tiek noskaidrots fakts vai parādās neizskatīti dokumenti, kuru rezultātā ir iespējams pilnībā vai daļēji pierādīt jūsu nevainīgumu,
  • ja pēc notiesājoša lēmuma pasludināšanas slepkavības gadījumā tiek iesniegti pierādījumi, kas ļauj rasties pietiekamām šaubām par šķietamo slepkavības upuri,
  • ja no Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma izriet, ka tika pasludināts kriminālspriedums saistībā ar šīs konvencijas pārkāpumu.

Augstākā tiesa, kas pilda kasācijas tiesas funkcijas, pieņem lēmumus par pārskatīšanas iesniegumiem.

Kādā gadījumā spriedums ir nepārsūdzams?

Spriedums ir nepārsūdzams pēc visu iespējamo pārsūdzības līdzekļu izmantošanas, cita starpā, arī gadījumā, kad ir pagājis termiņš apelācijas vai kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Vai mani drīkst izraidīt no valsts pēc tiesas prāvas, ja esmu citas dalībvalsts pilsonis?

Jūs kā citas dalībvalsts pilsoni var izraidīt no valsts pēc tiesas prāvas, ja esat radījis reālus un nopietnus sabiedriskās kārtības traucējumus. Trešās valsts pilsonis var pieprasīt atbrīvošanu pēc tam, kad ir izcietis pusi piespriestā ieslodzījuma soda, ja rakstiski apņemas vairs nekad neatgriezties valstī.

Jūs varat iesniegt pārsūdzības rakstu attiecībā uz Imigrācijas ministrijas lēmumu, saskaņā ar kuru jums jāstājas administratīvās tiesas priekšā.

Kas notiks ar informāciju par apsūdzības punktiem/notiesājošo spriedumu?

Informācija par notiesājošo spriedumu tiks reģistrēta jūsu sodāmības reģistrā – informatīvā lapā, kuras mērķis ir apkopot informāciju par Luksemburgas krimināltiesu pasludinātajiem notiesājošajiem spriedumiem.

Kā un kur tiks glabāta šī informācija?

Sodāmības reģistrs tiek glabāts Ģenerālprokuratūrā valsts ģenerālprokurora uzraudzībā datņu formā. Datnē identifikācijas nolūkiem ir norādīts jūsu uzvārds un vārds, jūsu tēva un mātes vārds, attiecīgā gadījumā jūsu laulātā vārds, jūsu dzimšanas datums un vietas, dzīvesvieta un profesija vai identifikācijas numurs.

Cik ilgi šī informācija tiks glabāta?

Luksemburgas tiesas pasludinātie notiesājošie spriedumi tiek dzēsti no sodāmības reģistra pēc tam, kad jums tiek noteikta tiesību vai tiesiskā reabilitācija.

Vai šo informāciju drīkst glabāt bez manas piekrišanas?

Informācijas uzglabāšana sodāmības reģistrā ir obligāta, un to drīkst darīt bez jūsu piekrišanas.

Vai es drīkstu iebilst pret šīs informācijas glabāšanu? Kā? Kam?

Jums ir tiesības apstrīdēt ierakstus sodāmības reģistrā; jūs varat iesniegt pārsūdzības rakstu apgabaltiesas apspriežu palātā.

Saites

Sodāmības reģistrs

Kriminālkodekss

Kriminālprocesa kodekss

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.