Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Luksemburga

Ja esat jebkādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu advokāta konsultāciju. Informatīvajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās vēl var uzzināt, kāda būs advokāta sniegtā palīdzība. Šajā vispārējā faktu lapā ir apkopota informācija par to, kā atrast advokātu un kādā veidā tiks apmaksāts advokāta honorārs, ja nevarat samaksāt par tā sniegtajiem pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast advokātu?

Jums ir absolūtas tiesības uz advokāta palīdzību visa veida lietās. Jūs varat izvēlēties advokātu pēc saviem ieskatiem vai sazināties ar Luksemburgas Advokātu kolēģiju, lai saņemtu advokātu sarakstu un izdarītu izvēli atbilstoši jūsu vēlmēm.

Ja neizdarāt savu izvēli vai arī ja Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs uzskata jūsu izvēli par neatbilstošu, advokāta norīkošanu uzņemsies priekšsēdētājs. Advokāta pienākums ir uzņemties viņam uzticētās pilnvaras, ja vien nepastāv šķēršļi vai interešu konflikts.

Ja esat aizturēts, procesa sākumā jūs varat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim iecelt advokātu, pamatojoties uz amata pienākumiem, vai jūsu izvēlētu advokātu.

Kā samaksāt advokātam?

Advokāta honorārs ir brīvi nosakāms. Ja jūsu rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu advokāta nolīgšanai, jūs varat lūgt juridisko palīdzību tiesu Informācijas nodaļā.

Informācijas nodaļa ir izveidota Luksemburgā, Dīkirhē un Ešā pie Alzetas:

  • Luksemburgā: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 22 18 46;
  • Dīkirhē: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15;
  • Ešā pie Alzetas: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52.

Ja jūsu finanšu līdzekļi nav lielāki par likumā garantētajiem minimālajiem ienākumiem, jūs tiekat uzskatīts par personu, kuras rīcībā nav pietiekamu resursu.

Saites

Tieslietu ministrija – juridiskā palīdzība

Tieslietu ministrija – juridiskais atbalsts

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.