Atbildētāji (kriminālprocesā)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Kur notiks tiesa?

Jūsu lietu izskatīs vai nu miertiesa vai krimināltiesa galvenokārt atkarībā no tā, cik smagas apsūdzības pret jums būs izvirzītas.

Tiesas sēde būs atklāta, izņemot gadījumus, kad, piemēram, nedrīkst atklāt cietušā identitāti.

Ja lietu izskatīs miertiesa, lēmumu pieņems prezidējošais miertiesnesis. Turpretī, ja lietu izskatīs krimināltiesa, lēmumu pieņems zvērinātie, bet notiesājoša sprieduma gadījumā spriedumu nolasīs prezidējošais tiesnesis.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzības?

Apsūdzības drīkst mainīt, ja lietu izskata miertiesa. Prokuratūra drīkst lūgt precizēt apsūdzības, ja pierādījumi liecina, ka būtu piemērotāks cits apsūdzības formulējums vai tad, ja nodarījuma sākotnējā apsūdzība ir bijusi kļūdaina. Tāpat apsūdzības var arī atsaukt vai aizstāt ar citām.

Ja lietu izskata krimināltiesa, pēc tam, kad esat atzinis savu vainu vai to noliedzis, apsūdzības drīkst mainīt noteiktos apstākļos ar nosacījumu, ka mainītās apsūdzības nekļūst smagākas par sākotnējām.

Ja atzīstat savu vainu visās apsūdzībās, tiesa sagatavos spriedumu. Ja atzīstat vainu tikai dažās apsūdzībās, tiesa turpinās lietas izskatīšanu, ja vien prokurors neatsauks pārējās apsūdzības vai ja būs alternatīvas apsūdzības.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Jums ir jābūt klāt lietas izskatīšanā visās tiesas procesa stadijās.

Ja dzīvojat citā dalībvalstī, jūs nevarat piedalīties tiesas sēdē, izmantojot videokonferences iespējas.

Ja nesaprotat maltiešu valodu, bet pārvaldāt angļu valodu, tiesas sēde notiks angļu valodā. Ja nesaprotat angļu valodu, tiesas sēde notiks maltiešu valodā un jums tiks nodrošināts tulks, kas jums palīdzēs.

Jūs drīkstat pats(-i) vadīt savu aizstāvību, taču parasti tiesa uzstās, lai jūs vērstos pēc palīdzības pie advokāta. Jums tiks nozīmēts advokāts. Ja jums tiek nodrošināts valsts apmaksāts advokāts, jūs nevarat izvēlēties citu advokātu. Taču, ja izmantojat sava personīgā advokāta pakalpojumus, jūs drīkstat izvēlēties citu advokātu.

Jums nav obligāti jāizsakās tiesas sēdes laikā, un jūsu klusēšana nebūs par iemeslu jebkādu secinājumu izdarīšanai. Ja jūs tomēr nolemjat uzstāties kā liecinieks, jūs nevarat atteikties atbildēt uz inkriminējošiem jautājumiem saistībā ar jums izvirzītajām apsūdzībām.

Patiesības slēpšana var nopietni ietekmēt uzticību jums, bez tam tādējādi pastāv risks, ka jūsu liecību uzskatīs par nepatiesu.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem, kas vērsti pret mani?

Kopumā jūs drīkstat apstrīdēt pierādījumus, kas vērsti pret jums. Ja pierādījumus pret jums sniedz liecinieki, jūs drīkstat viņus nopratināt vai izsaukt savus lieciniekus, lai apstrīdētu viņu liecības. Ja par pierādījumiem kalpo dokumenti, jūs drīkstat nopratināt liecinieku vai ekspertu, kas tos sastādījis, vai izsaukt savus lieciniekus, lai šādus pierādījumus apstrīdētu. Tomēr jūs nedrīkstat iesniegt savus ekspertu atzinumus kā pierādījumus. Ekspertu atzinumus var apstrīdēt, vienīgi nopratinot attiecīgo ekspertu saistībā ar viņa konstatējumiem vai kompetenci.

Jūs drīkstat aicināt lieciniekus un iesniegt dokumentus kā pierādījumus savai aizstāvībai.

Ja jūsu lieta tiek izskatīta krimināltiesā, likums paredz termiņu, kas sākas apsūdzības raksta saņemšanas brīdī, kad jums jāsagatavo visu liecinieku saraksts un citi pierādījumi, ko plānojat izmantot savai aizstāvībai tiesā. Ja jūsu lieta tiek izskatīta miertiesā, šāds termiņš netiek piemērots.

Ja vēlaties, varat izmantot privātdetektīva pakalpojumus, lai iegūtu pierādījumus. Privātdetektīva iegūtie pierādījumi ir pieļaujami, ciktāl likumā nav paredzēts citādi.

Jūsu advokāts drīkst nopratināt apsūdzības lieciniekus un apstrīdēt viņu teikto nopratināšanas laikā.

Vai tiks ņemta vērā informācija par manu sodāmību?

Informācija par sodāmību tiks ņemta vērā, ja apsūdzība ir atkarīga no iepriekšējās sodāmības, piemēram, recidīva gadījumā vai tad, ja nosacīti notiesātais izdara pārkāpumu pārbaudes laikā. Miertiesnesis un tiesnesis arī var ņemt vērā informāciju par sodāmību, lemjot par soda mēru, kāds tiks piemērots, ja tiksiet atzīts par vainīgu.

Izskatot lietu krimināltiesā, informāciju par jūsu sodāmību var ņemt vērā, ja cenšaties pierādīt savu labo reputāciju vai apšaubīt kāda apsūdzības liecinieka reputāciju. Nosakot jums piemērojamo soda mēru, tiesa var ņemt vērā citas valsts tiesas pasludināto galīgo spriedumu.

Kas notiek tiesas procesa beigās?

Tiesas procesa beigās jūs attaisnos vai notiesās par jums izvirzītajām apsūdzībām. Jūs var attaisnot/notiesāt arī daļēji.

Notiesāšanas gadījumā jums var piespriest soda izciešanu ieslodzījumā. Ja ieslodzījuma termiņš nepārsniedz divus gadus, tiesa var atlikt tā stāšanos spēkā ilgākais uz četriem gadiem. Ja par pārkāpumu pienākas sods, kas nepārsniedz septiņu gadu ilgu ieslodzījumu, tiesa var arī atbrīvot jūs nenosacīti vai nosacīti ilgākais uz trim gadiem. Ja pārkāpsiet tiesas noteiktos atbrīvošanas nosacījumus, jums atkal nāksies stāties tiesas priekšā un jums atkal piespriedīs sodu.

Tiesa var arī izdot rīkojumu, nozīmējot jums uz pārbaudes laiku probācijas inspektoru, kas jūs uzraudzīs. Atsevišķos gadījumos tiesa var piemērot arī naudas sodu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Ja lieta tiek izskatīta krimināltiesā, cietušais var būt klāt tiesas procesa laikā un izteikt savus apsvērumus par piemērojamo sodu.

Miertiesā cietušais drīkst aktīvāk piedalīties lietas izskatīšanā, palīdzot prokuroram personīgi vai ar advokāta starpniecību.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.