Atbildētāji (kriminālprocesā)

Slovākija

Šajās faktu lapās izskaidrota procedūra tiesībaizsardzības iestādēs, ja jūs tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Saturu nodrošina
Slovākija

Kriminālprocess (kopsavilkums)

Turpmāk īsumā raksturoti galvenie kriminālprocesa posmi Slovākijas Republikā.

Pirmstiesas kriminālprocesa posmi ir šādi:

  • pasākumi pirms kriminālvajāšanas uzsākšanas,
  • pirmstiesas sagatavošanās (izmeklēšana).

Tiesas procesa posmi ir šādi:

  • apsūdzības izskatīšana un lietas sagatavošana iztiesāšanai,
  • galvenais tiesas process,
  • pārsūdzības process (parastā pārsūdzība [odvolanie] augstākas instances tiesā, turpmāka [dovolanie] pārsūdzība Slovākijas Republikas Augstākajā tiesā [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], lietas atkārtota izskatīšana),
  • izpildes process, soda izpilde un aizsardzības pasākumi.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Manas tiesības tiesas procesa laikā

Manas tiesības pēc tiesas procesa

Lapa atjaunināta: 02/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.