Atbildētāji (kriminālprocesā)

Spānija

Šajās faktu lapās izskaidrots, kas notiek, ja persona tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai apsūdzēta par to, un lietu izskata tiesā.

Saturu nodrošina
Spānija

Spānijas Konstitūcijā ir atzīta cilvēka cieņa, viņa neaizskaramās tiesības, brīva personības attīstība, tiesiskums un citu personu tiesību ievērošana.

Pašā Konstitūcijā ir iekļautas cilvēku pamattiesības un pamatbrīvības, kas atspoguļo Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Spānijas ratificētos starptautiskos līgumus un nolīgumus cilvēktiesību jomā.

Spānijas Konstitūcijā ietvertās vispārējās pamattiesības ir plašāk izstrādātas valsts tiesību aktos.

Personas, pret kuru notiek izmeklēšana vai kura ir apsūdzēta kriminālprocesā, tiesības ir īpaši noteiktas Spānijas Kriminālprocesa kodeksā (Ley de Enjuiciamiento Criminal), kurā:

 1. jēdzienu “persona, pret kuru notiek izmeklēšana” (investigado) izmanto, apzīmējot personu, pret kuru notiek izmeklēšana par personas saistību ar noziedzīgu nodarījumu;
 2. jēdzienu “apsūdzētais” (encausado) izmanto, vispārīgi apzīmējot personu, kuru pēc pabeigtas lietas izmeklēšanas tiesu iestāde formāli apsūdz par piedalīšanos konkrēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;
 3. turpina izmantot jēdzienus spāņu valodā “acusado” [parasti persona, pret kuru ir izvirzīta apsūdzība mutiskā procesā] un “procesdo” [parasti persona, pret kuru ir izvirzīta apsūdzība īpašā kriminālprocesā], angļu valodā abus var tulkot kā “apsūdzētais” un tos abus attiecīgajās tiesvedības stadijās var lietot, savstarpēji aizstājot ar jēdzienu spāņu valodā “encausado”.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, sīkāku informāciju par savām tiesībām varat atrast šeit.

Kriminālprocesa īss apraksts

Uzsākšana

Kriminālprocesu var uzsākt:

 • Iesniedzot sūdzību kompetentajā iestādē (policijā, prokuratūrā vai dežūrējošajā tiesā).
 • Ar sūdzību, ko var iesniegt ikviena persona neatkarīgi no tā, vai tā ir cietusi noziedzīga nodarījuma rezultātā.
 • Ar policijas paziņojumu.
 • Izmeklēšanas tiesnesis pēc savas iniciatīvas.

Izmeklēšanas posms

Pēc kriminālprocesa uzsākšanas tiek sākts pirmstiesas izmeklēšanas posms, kurā veic pasākumus, lai sagatavotos lietas izskatīšanai tiesā, izmeklējot un pierādot jebkādus iespējamos izdarītos noziedzīgos nodarījumus, visus apstākļus, kuri var ietekmēt šo nodarījumu kvalifikāciju, kā arī likumpārkāpēju vainu, un nodrošinot personu neizvairīšanos un viņu finansiālo atbildību.

Izmeklēšanas pabeigšana

Pēc “pirmstiesas” izmeklēšanas pabeigšanas iespējamas šādas darbības.

 • Procesa izbeigšana, ja nav gūti pierādījumi par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ja nav zināms nodarījuma izdarītājs.
 • Procesa turpināšana ar tā saukto “starpposmu”, kura mērķis ir noteikt, vai izmeklēšana bijusi pilnīga un vai var celt apsūdzību.
 • Attiecīgā gadījumā pēc attiecīgā apsūdzības raksta un aizstāvības argumentu izklāsta iesniegšanas puses tiek uzaicinātas uz lietas izskatīšanu tiesā.

Tiesas process

Tiesas procesu, kas (ar dažiem izņēmumiem) ir publisks, vada tiesnesis vai tiesa, kura nav izmeklēšanu veikusī tiesa, un tas noslēdzas ar spriedumu, kurš var būt:

 • apsūdzētajam nelabvēlīgs spriedums,
 • apsūdzētajam labvēlīgs spriedums.

Abos gadījumos jebkura puse var pārsūdzēt spriedumu augstākas instances tiesā.

Faktu lapas

Sīkāku informāciju par minētajiem procesa posmiem un jūsu tiesībām skatiet faktu lapās. Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un ar to nevar aizstāt juridiskās konsultācijas.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas saistības ar dalībvalstu kriminālprocesiem, tāpēc tā nevar sniegt jums palīdzību, ja jums ir kāda sūdzība. Informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību, ir sniegta šajās faktu lapās.

Sīkāku informāciju skatiet šeit norādītajās saitēs

1 - Manas tiesības izmeklēšanas laikā

2 - Manas tiesības tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.