Atbildētāji (kriminālprocesā)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Vai varu pārsūdzēt apgabaltiesas spriedumu?

Apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt gan prokurors, gan notiesātais. Izņēmums ir gadījumi, kad tiesa ir piespriedusi tikai naudas sodu, vai (raugoties no prokurora viedokļa) apsūdzētais ir attaisnots par mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. Lai apelācijas instances tiesa izskatītu apelācijas šajos gadījumos, ir vajadzīga īpaša atļauja.

Kādus grozījumus apgabaltiesas spriedumā varu pieprasīt?

Jūs varat spriedumu pārsūdzēt, pieprasot, lai tiesa jūs attaisno vai piemēro vieglāku sodu. Jums nav jāsniedz sīks apelācijas pamatojums, bet reizēm izvērstāks skaidrojums var nākt jums par labu.

Kas notiks ar apgabaltiesā iesniegtajiem pierādījumiem?

Apelācijā jānorāda, kādi pierādījumi apelācijas instances tiesai jūsuprāt būtu jāizvērtē. Jums arī ir tiesības iesniegt apelācijas instances tiesai jaunus pierādījumus. Apelācijas instances tiesa noskatīsies un noklausīsies apgabaltiesā nopratināto personu liecību audiovizuālos ierakstus. Parasti apelācijas instances tiesa apgabaltiesā iztaujātās personas atkārtoti nenopratina. Tas attiecas arī uz jums. Apelācijas instances tiesa var uzdod papildu jautājumus tikai izņēmuma gadījumos.

Kāds ir apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņš?

Apelācijas iesniegšanas termiņš ir trīs nedēļas no apgabaltiesas sprieduma pasludināšanas dienas. Ja šajā termiņā būsiet iesniedzis apelāciju, prokuroram nedēļas laikā būs jāizlemj, vai arī viņš vēlas iesniegt apelāciju.

Pēc cik ilga laika tiesa izskatīs apelāciju?

Ja apelācijas iesniegšanas laikā atrodaties apcietinājumā, apelācijas instances tiesas sēdei jānotiek astoņās nedēļās no apgabaltiesas sprieduma pasludināšanas dienas. Citos gadījumos varat rēķināties, ka apelācijas instances tiesa izskatīs jūsu apelāciju trīs līdz divpadsmit mēnešos.

Kas notiek apelācijas instances tiesas sēdē?

Apelācijas instances tiesas galvenās tiesas sēdes kārtība principā neatšķiras no procedūras apgabaltiesā. Galvenā atšķirība ir tā, ka jūsu un pārējo apgabaltiesā nopratināto personu atkārtotas nopratināšanas vietā tiesa noskatīsies un noklausīsies no apgabaltiesas saņemtos audiovizuālos ierakstus.

Vai apelācijas instances tiesa man var piespriest smagāku sodu?

Ja apelāciju esat iesniedzis tikai jūs, apelācijas instances tiesa jums nevar piespriest sodu, kas ir smagāks par apgabaltiesas spriedumā paredzēto sodu. Ja apelāciju ir iesniedzis arī prokurors, apelācijas instances tiesa var gan samazināt, gan palielināt apgabaltiesas piespriesto sodu.

Kas notiek, ja apelācijas instances tiesa neapmierina manu prasību?

Ja apelācijas instances tiesa neapmierina jūsu prasību, varat iesniegt sūdzību Augstākajā tiesā. Bet jāņem vērā, ka šajā gadījumā jums būs vajadzīga īpaša atļauja, lai iesniegtu sūdzību un lai Augstākā tiesa izskatītu jūsu lietu, jo Augstākā tiesa izskata sūdzības tikai īpašos gadījumos.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja tiesa mani attaisno?

Ja tiesa jūs attaisno un spriedums nav pārsūdzēts, jums ir tiesības saņemt kompensāciju par laiku, kad esat bijis aizturēts un atradies apcietinājumā. Kompensācija aptver ienākumu zudumu un faktisko brīvības atņemšanu. Jūsu kompensācijas prasību izskatīs Tieslietu kanclera birojs. Ja jums nav bijusi atņemta brīvība, jums kompensēs tikai liecināšanas izdevumus un citas izmaksas.

Vai ziņas par spriedumu iekļaus manā sodāmības vēsturē?

Ziņas par spriedumu cita starpā iekļaus arī sodāmības reģistrā. Ieraksta saglabāšanas ilgums būs atkarīgs no jums piespriestā soda. Ja tiesa jūs attaisnos, ieraksts tiks dzēsts. Jūs pats nevarat grozīt sodāmības reģistra ierakstus. Jūsu sodāmības vēsture ir pieejama tikai jums un dažām Zviedrijas un pārējo dalībvalstu tieslietu sistēmas iestādēm.

Kad spriedums kļūst galīgs?

Spriedums kļūst galīgs pēc tam, kad ir beidzies tā pārsūdzēšanas termiņš vai pēc tam, kad Augstākā tiesa ir vai nu noraidījusi lūgumu piešķirt atļauju sūdzības iesniegšanai, vai pieņēmusi spriedumu. Dažos gadījumos spriedumu ir iespējams apstiprināt pirms pārsūdzēšanas termiņa beigām, attiecīgi sākot soda izciešanu.

Vai mani var atkārtoti tiesāt pēc tam, kad spriedums ir kļuvis galīgs?

Ja tiesa jūs jau ir tiesājusi par noziedzīgu nodarījumu, tā var rīkot atkārtotu tiesas procesu tikai ļoti īpašos gadījumos. Atkārtoti tiesas procesi notiek aptuveni reizi gadā. Parasti tas attiecas arī uz noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem apsūdzība izvirzīta citā dalībvalstī.

Vai drīkstu izciest sodu savā valstī?

Ja vēlaties izciest sodu savā piederības valstī, tas principā ir iespējams. Jums jāiesniedz pieteikums Zviedrijas Cietumu un probācijas dienestam. Pretējā gadījumā sods būs jāizcieš Zviedrijā.

Saites

Tieslietu kanclera birojs

Zviedrijas Cietumu un probācijas dienests

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.