Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiżl-Olandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Belġju

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw dak li jiġri meta wieħed ikun issuspettat b’reat ittrattat permezz ta’ proċess quddiem qorti. Għal tagħrif dwar kontravenzjonijiet minuri bħal kontravenzjonijiet tat-traffiku li normalment ikunu punibbli b’piena fissa bħal multa, ara l-iskeda informattiva 5. Jekk inti vittma ta’ xi reat, inti tista’ ssib tagħrif sħiħ dwar id-drittijiet tiegħek hawnhekk.

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

Il-proċedura kriminali fil-qosor

Hawn taħt ser issib tagħrif fil-qosor dwar l-istadji normali ta’ proċedura kriminali

Il-qrati istruttorji

Il-Kamra tal-Kunsill u x-chambre des mises en accusation (fuq appell) huma qrati istruttorji. Dawn jivverifikaw il-legalità tal-mandat ta’ arrest, jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-arrest preventiv, jassiguraw il-kontroll tal-investigazzjoni u jiddeċiedu dwar ir-rinviju eventwali quddiem qorti kompetenti.

Proċedura quddiem il-Kamra tal-Kunsill:

 • taħrika permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • konsultazzjoni tal-atti tal-proċess;
 • talba sabiex jitlesta x-xogħol addizzjonali qabel is-seduta;
 • smigħ dwar l-eżistenza ta’ provi suffiċjenti sabiex wieħed jiġi akkużat;
 • il-każ jiġi ddeliberat u tiġi ffissata l-ġurnata tal-qari tas-sentenza;
 • qari tas-sentenza tar-rinviju. Ħlief f’każ ta’ eċċezzjoni legali, l-akkużat m’għandu l-ebda dritt li jappella kontra din id-deċiżjoni.

Il-qrati kriminali

Jekk inti tiġi akkużat b’delitt (reat punibbli b’multa ta’ mill-inqas 26 Euro u/jew bi priġunerija ta’ tmint ijiem sa 5 sena), inti titressaq quddiem il-qorti kriminali li tistabbilixxi jekk intix ħati tal-fatti attribwiti lilek, tippronunzja l-liberazzjoni jew il-kundanna tiegħek, u eventwalment tistabbilixxi l-ammont ta’ flus li għandu jingħata bħala kumpens għad-danni lill-vittmi. Il-qorti kriminali tista' ttik piena massima ta' 20 sena priġunerija għal delitt imnaqqas bil-liġi għal-livell ta' reat serju.

Proċedura quddiem il-qrati kriminali:

 • taħrika mill-marixxall;
 • konsultazzjoni tal-atti tal-proċess;
 • smigħ quddiem il-qorti;
 • deliberazzjoni tal-imħallef għal xahar;
 • qari tas-sentenza;
 • dritt ta' appell.

Il-Qorti Kriminali (cour d'assises)

Jekk inti tiġi akkużat b’reat (vjolazzjoni punibbli bil-piena massima ta’ priġunerija għal għomrok), inti titressaq quddiem il-Qorti Kriminali. Ġurija kkostitwita minn 12-il ġurat magħżula minn fost il-pubbliku tiddeċiedi jekk intix ħati tal-akkużi. Flimkien mal-qorti, li tkun magħmula minn tliet imħallfin, dawn il-ġurati jiddeċiedu liema piena se tieħu, jekk inti tinstab ħati. Madankollu hija l-qorti li tiddeċiedi l-kumpens u l-interessi għad-danni li għandhom jingħataw lill-vittmi, jekk dawn jitolbuhom.

Proċedura quddiem il-Qorti Kriminali:

 • sentenza ta’ rinviju tax-chambre des mises en accusation, u taħrika mill-marixxall;
 • konsultazzjoni tal-atti tal-proċess (tista’ titlob kopja bla ħlas);
 • smigħ preliminari: issir il-lista tax-xiehda, u dik tal-ġurati bil-polza;
 • smigħ tal-kawża;
 • diskussjoni dwar il-ħtija, imbagħad eventwalment dwar is-sentenza, u wara dwar l-interessi ċivili;
 • l-ebda appell (possibbiltà ta’ appell fil-qorti tal-Kassazzjoni).

Inti tista’ ssib dettalji dwar dawn l-istadji kollha tal-proċedura u dwar id-drittijiet tiegħek fl-iskedi informattivi. Dan it-tagħrif m’għandux jieħu post il-konsultazzjoni ma’ avukat u għandu jservi biss bħala gwida.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok innota li l-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda rwol fil-proċeduri kriminali fl-Istati Membri u ma tistax tgħinek jekk tixtieq tilmenta. Dawn l-iskedi informattivi jgħidulek kif għandek tressaq l-ilment tiegħek u quddiem min.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib l-informazzjoni li teħtieġ

1 – Konsultazzjoni ma’ avukat

2 – Id-drittijiet tiegħi waqt l-inkjesta

 • Arrest u interrogatorju mill-pulizija
 • Il-fajl tal-informazzjoni
 • Il-fajl tal-investigazzjoni
 • Każ partikolari: l-arrest preventiv
 • L-għeluq tal-investigazzjoni

3 – Id-drittijiet tiegħi waqt il-proċess

4 – Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

5 – Kontravenzjonijiet tat-traffiku u kontravenzjonijiet minuri oħrajn

L-aħħar aġġornament: 28/06/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.