Imputati (proċeduri kriminali)

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

X’inhu l-iskop ta’ investigazzjoni kriminali?

L-investigazzjoni tiġbor provi li jew jippruvaw jew jiċħdu allegazzjoni li persuna kkommettiet delitt. Investigazzjoni tista’ tkun ikkawżata minn lment lill-awtoritajiet inkwirenti dwar delitt li sar, jew bl-informazzjoni fil-pussess ta’ dawk l-awtoritajiet, li tkun timplika delitt. Jekk il-pulizija taqbad lil xi ħadd waqt li qed jagħmel delitt, din ukoll tista’ tkun raġuni biex tinbeda l-investigazzjoni.

Is-soltu, l-istadji kollha tal-investigazzjoni huma mmexxija mill-pulizija. Xi każi huma mmexxija minn maġistrati inkwirenti jew prosekuturi. Iżda prosekutur biss jista’ jiggwida u jikkontrolla investigazzjoni.

X’inhuma l-istadji ta’ qabel il-proċess quddiem qorti kriminali?

L-investigazzjoni (li tinkludi t-tressiq tal-akkużi u l-interrogazzjoni)

L-awtoritajiet inkwirenti għandhom l-għan li jiġbru l-provi li jippruvaw jew jiċħdu allegazzjoni li twettaq delitt. Jekk jiġbru provi biżżejjed li jsostnu l-allegazzjoni li persuna speċifika wettqet delitt, l-uffiċjal inkwirenti għandu jinnotifika lil dik il-persuna bil-miktub. Il-persuna għandha tiffirma dik in-notifika. Immedjatament wara dan, il-persuna akkużata tiġi interrogata.

L-arrest

Jekk il-pulizija ssib provi li jimplikaw li persuna wettqet delitt, il-pulizija tista’ tarresta u żżomm lil dik il-persuna, iżda għal mhux aktar minn 24 siegħa. Il-prosekutur biss jista’ jiddeċiedi jekk id-detenzjoni għandhiex tkun miżjuda, iżda għal mhux aktar minn 72 siegħa. Inkella, il-persuna miżmuma għandha tinħeles. L-għan tad-detenzjoni tal-pulizija hu li jiġi stabbilit jekk persuna għandhiex tkun akkużata jew le. Id-detenzjoni tal-prosekuzzjoni issir biex tiġi żgurata l-ewwel dehra tal-persuna akkużata quddiem il-qorti.

L-ewwel smigħ tal-qorti

Fil-prinċipju, il-prosekutur jiddetermina liema miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni għandha tkun imposta fuq il-konvenut. Iżda jekk il-prosekutur jiddeċiedi li l-miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni għandha tkun id-detenzjoni jew l-arrest domiċiljari, il-prosekutur jippreżenta tali talba lill-qorti u jiżgura li l-konvenut jidher quddiem il-qorti.

Detenzjoni jew liberazzjoni

Jekk il-konvenut jitressaq quddiem il-qorti, il-qorti biss tista’ tiddeċiedi jekk il-miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni hix se tkun id-detenzjoni jew l-arrest domiċiljari, jew jekk id-detenut għandux ikun illiberat.

Il-preparazzjoni tal-każ mill-prosekuzzjoni

Meta titlesta l-investigazzjoni, l-uffiċjal inkwirenti jibgħat il-provi miġbura lill-prosekutur. Il-prosekutur jeżamina l-provi u jiddeċiedi jekk l-allegazzjoni li twettaq delitt ġietx ippruvata mingħajr l-ebda dubju raġonevoli. Hawnhekk biss il-prosekutur jista’ jippreżenta akkuża l-qorti. Inkella, il-prosekutur iwaqqa’ l-każ.

It-tħejjija tal-każ mid-difiża

Meta jkunu informati bl-akkuża, il-konvenut u l-avukat difensur jistgħu jipprovdu provi favur il-konvenut. Wara tmiem l-investigazzjoni, jekk mitlub mill-konvenut u l-avukat difensur, l-uffiċjal inkwirenti għandu jagħmel il-provi kollha miġbura disponibbli għalihom u jagħtihom żmien biżżejjed biex jeżaminaw il-provi.

Id-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-istadji ta’ “arrest”, ta’ “l-ewwel smigħ tal-qorti” u ta’ “detenzjoni” huma possibbli iżda mhux neċessarji. Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt biex issir taf aktar dwar id-drittijiet tiegħek f’kull stadju.

L-investigazzjoni (li tinkludi t-tressiq tal-akkużi u l-interrogazzjoni) (1)

X’nista’ nsir naf dwar dak li jkun qed jiġri?

Jekk jinstabu biżżejjed provi kontrik, l-uffiċjal inkwirenti jċempillek u jinnotifikak bil-miktub dwar id-delitt li qed jakkużak bih. Immedjatament wara dan, l-uffiċjal għandu javżak dwar id-drittijiet tiegħek matul l-investigazzjoni. Int tiffirma dokument li jiddikjara li int ġejt informat dwar id-drittijiet tiegħek.

Ikun hemm interpretu jekk ma nitkellimx bil-lingwa tal-pajjiż?

Iva. Tista’ tirrifjuta milli tiffirma l-karta li tinnotifikak dwar l-akkuża jekk ma ġejtx ipprovdut b’interpretu L-interpretu jassistik matul l-investigazzjoni kollha. Int m’għandekx tħallas għall-interpretu.

F’liema stadju nkun nista’ nkellem avukat?

Meta jċempillek biex jinnotifikak dwar l-akkużi, l-uffiċjal inkwirenti għandu jgħidlek li miegħek tista’ ġġib avukat. L-uffiċjal inkwirenti għandu jagħtik żmien biżżejjed biex tikkuntattja avukat. Il-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali jistabbilixxi meta għandu jkollok difiża. Għall-għażla tiegħek ta’ avukat u d-dritt tiegħek għal parir legali bla ħlas, ara hawnhekk. Int intitolat li tiltaqa’ u titkellem mal-avukat tiegħek fil-privat. Jista’ jkollok interpretu jekk ma titkellimx bil-lingwa tal-pajjiż.

Nista’ nintalab nagħti xi informazzjoni? Għandi nagħti xi informazzjoni?

Kif tkun infurmat dwar l-akkużi, l-uffiċjal inkwirenti jinterrogak. Tista’ jew titkellem jew tibqa’ sieket b’konnessjoni mal-akkużi. Tista’ wkoll tipprovdi spjegazzjonijiet aktar tard meta trid matul l-investigazzjoni.

X’jiġri jekk ngħid xi ħaġa li tippreġudika l-każ tiegħi?

L-istqarrija tiegħek tista’ twassal għal tnaqqis fil-penali tiegħek. Jekk tibqa’ sieket ma tistax tiggrava s-sitwazzjoni tiegħek. Il-qorti ma tistax tikkundannak fuq il-bażi tal-istqarrija tiegħek biss.

Jien minn pajjiż barrani. Għandi nkun preżenti matul l-investigazzjoni?

Peress li int il-konvenut, għandek tkun għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet inkwirenti. Għal dan il-għan, miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni tista’ tkun imposta fuqek. L-investigazzjoni tista’ sseħħ fin-nuqqas tiegħek meta:

  • il-post ta’ residenza tiegħek mhuwiex magħruf;
  • ma tistax tissejjaħ għas-smigħ għal raġunijiet oħra;
  • wara li tkun ġejt imsejjaħ għas-smigħ, int ma tmurx u/jew ma tagħti l-ebda raġuni valida għalfejn ma tkunx għamilt dan.

F’dawn il-każi, avukat difensur tal-għassa jkun allokat għalik skont il-proċedura spjegata hawnhekk.

Tista’ tkun interrogat bl-użu ta’ kollegament bil-vidjow jekk qiegħed barra l-pajjiż u dan ma jxekkilx l-investigazzjoni. F’dik l-interrogazzjoni, int ikollok l-istess drittijiet bħal dawk spjegati aktar ’il fuq f’din l-iskeda informattiva.

Nista’ nintbagħat lura lejn pajjiżi?

Iva, iżda skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali. Ikollok bżonn parir mingħand avukat.

Ninżamm f’kustodja jew niġi lliberat?

Tista’ tinżamm f’kustodja. Għal informazzjoni aktar dettaljata ara L-ewwel smigħ fil-qorti (3) u Detenzjoni jew liberazzjoni (4).

Nista’ nitlaq mill-pajjiż matul l-investigazzjoni?

Tista’ jekk mintix miżmum f’kustodja iżda għandek tinforma lill-awtorità inkwirenti. Jekk jaħsbu li hemm riskju li int taħrab mill-investigazzjoni, tista’ tiġi pprojbit milli titlaq mill-pajjiż.

Nista’ nintalab nagħti l-marki tas-swaba’, kampjuni tad-DNA tiegħi (eż. xagħar, bżieq) jew fluwidi oħra tal-ġisem?

Tista’ tintalab tali kampjuni jekk ma jkunux jistgħu jinkisbu mod ieħor. Int għandek tipprovdihom. Jekk tirrifjuta, dawn jittieħdu bil-forza bil-permess tal-qorti. Jekk it-teħid tal-kampjun jirrekjedi penetrazzjoni tal-ġisem, dan jittieħed minn tabib. Għandek id-dritt li tkun infurmat dwar il-proċedura mill-uffiċjal inkwerenti.

Jista’ jkun hemm tfittxija fuq il-persuna?

L-uffiċjal inkwerenti jista’ jordna tfittxija fuq il-persuna sabiex jiġbor provi jew jieħu oġġetti li jistgħu jxekklu l-investigazzjoni jew li jistgħu jgħinuk taħrab. It-tfittxija fuq il-persuna għandha tkun sanzjonata minn mandat tal-qorti jew tkun tirrekjedi approvazzjoni sussegwenti mill-qorti. Int intitolat li tara kemm il-protokoll tat-tfittxija kif ukoll id-deċiżjoni tal-qorti.

Jista’ jkun hemm tiftix f’dari, fil-post tan-negozju tiegħi, fil-karozza tiegħi eċċ.?

It-tweġiba hi l-istess bħal ta’ fuqha.

Nista’ nwieġeb ħati għall-akkużi kollha jew għal uħud minnhom qabel il-proċess quddiem qorti kriminali?

Tista’ twieġeb ħati matul l-ewwel interrogazzjoni wara li tisma’ għalxiex int akkużat. Dwar il-konfessjoni u d-drittijiet tiegħek f’dak il-kuntest, ara l-informazzjoni mogħtija aktar ’il fuq f’din l-iskeda informattiva.

Jistgħu jinbidlu l-akkużi qabel il-proċess quddiem qorti kriminali?

Jekk jinġabru provi ġodda, l-akkużi jistgħu jinbidlu. Għandek tkun innotifikat dwar kwalunkwe bidliet ġodda immedjatament u għandek tkun interrogat fir-rigward tagħhom.

Nista’ nkun akkużat b’reat li kont diġà akkużat bih fi Stat Membru ieħor?

Iva, sakemm mhux stipulat mod ieħor skont ftehim internazzjonali effettiv li fih hija involuta l-Bulgarija.

Tista’ tintalab informazzjoni dwar il-kondotta tiegħi?

Iva, anki jekk inti ma tixtieqx li dan iseħħ.

L-arrest (inkluż il-Mandat ta’ Arrest Ewropew) (2)

X’nista’ nsir naf dwar dak li qed jiġri?

L-arrest (detenzjoni mill-pulizija) hu ordnat minn uffiċjal tal-pulizija. Ma tistax tinżamm għal aktar minn 24 siegħa. Ir-raġunijiet għad-detenzjoni huma speċifikati fil-mandat ta’ arrest. Għandek id-dritt li tkun taf ir-raġunijiet, tara l-mandat u tiffirmah. L-awtoritaijet tal-pulizija għandhom jilliberawk meta ma jkunx għad hemm raġuni għad-detenzjoni tiegħek.

Ikolli interpretu jekk ma nitkellimx bil-lingwa tal-pajjiż?

Jekk ma titkellimx bil-lingwa tal-pajjiż, int intitolat li tkun taf ir-raġunijiet għall-arrest tiegħek immedjatament. L-interpretu jkun ipprovdut bla ħlas.

F’liema stadju nkun nista’ nkellem avukat?

Tista’ tikkuntattja avukat mill-mument tal-arrest tiegħek. Għal aktar dettalji ara hawnhekk

Nista’ nintalab nagħti xi informazzjoni? Għandi nagħti informazzjoni?

Tista’ tintalab tagħti informazzjoni b’konnessjoni mad-detenzjoni. Tista’ iżda m’intix obbligat tipprovdi informazzjoni.

X’jiġri jekk ngħid xi ħaġa li tippreġudika l-każ tiegħi?

F’dak l-istadju, kwalunkwe informazzjoni mogħtija minnek mhix aċċettata bħala prova. Għaldaqstant, ma tistax tintuża kontrik. L-informazzjoni li tagħti tista’ sservi bħala prova biss waqt l-interrogazzjoni li ssir ladarba inti tkun taf bl-akkużi tiegħek. Għal aktar dettalji ara L-investigazzjoni (li tinkludi t-tressiq tal-akkużi u l-interrogazzjoni) (1).

Nista’ nikkuntattja membru tal-familja jew xi ħabib?

Tista’. L-uffiċjal tal-pulizija għandu jgħarraf immedjatament lil persuna magħżula minnek dwar l-arrest tiegħek.

Jista’ jkolli tabib jekk ikolli bżonn?

Int intitolat għal għajnuna medika f’każ ta’ bżonn. Il-pulizija ġġiblek tabib.

Nista’ nikkuntattja l-Ambaxxata tiegħi jekk jien barrani?

Tista’ tikkuntattja l-uffiċju konsulari ta’ pajjiżek. L-awtorità tad-detenzjoni għandha tgħidlek immedjatament b’dak id-dritt.

Jista’ jkun hemm tfittxija fuq il-persuna?

Wara li tkun arrestat, ikun hemm tfittxija fuq il-persuna. Aktar tard il-qorti għandha tagħti l-approvazzjoni tagħha dwar l-oġġetti personali misjuba fuqek biex jintużaw bħala provi. Għandek id-dritt li tara l-protokoll għat-tfittxija.

Nista’ nappella?

Tista’ tikkontesta l-legalità tad-detenzjoni tal-pulizija billi tappella quddiem il-qorti. Il-qorti għandha tiddeċiedi immedjatament dwar l-appell tiegħek.

X’jiġri jekk niġi arrestat b’Mandat ta’ Arrest Ewropew?

Jekk Stat Membru joħroġ Mandat ta’ Arrest Ewropew kontrik, int tista’ tinżamm fi Stat Membru ieħor u mgħoddi lill-Istat emittenti wara s-smigħ minn imħallef. Għas-smigħ, int intitolat għal avukat u għal interpretu, jekk ikollok bżonn wieħed.

L-ewwel smigħ tal-qorti (3)

Għalfejn iseħħ l-ewwel smigħ tal-qorti?

Meta tkun infurmat dwar l-akkużi kontrik bħala “konvenut”, il-prosekutur jista’ jitlob li int tinżamm taħt arrest preventiv, jew taħt arrest domiċiljari, bħala miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni. Kull waħda minn dawn iż-żewġ miżuri hi imposta mill-qorti kif propost mill-prosekutur. Peress li tali miżura ma tistax titieħed fin-nuqqas tiegħek, għandek tittieħed il-qorti li se tiddeċiedi dwar il-miżura.

Min jiżvolġi liema rwol?

Ir-rwol tal-prosekutur hu li jiżgura li int tidher quddiem il-qorti. Meta tinżamm mill-pulizija, il-prosekutur jista’ jestendi d-detenzjoni tiegħek iżda mhux għal aktar minn 72 siegħa. L-uniku għan ta’ dik id-detenzjoni hu li jiżgura d-dehra tiegħek quddiem il-qorti f’dawk it-72 siegħa. Il-qorti tisimgħek, teżamina l-provi miġbura u tiddeċiedi, skont il-liġi, jekk iżżommokx jew tilliberakx.

X’nista' nsir naf dwar dak li jkun qed jiġri?

Għandek id-dritt li tkun mgħarraf mill-prosekutur bir-raġuni għalfejn int detenut u dwar meta tkun se titressaq il-qorti.

Ikolli interpretu jekk ma nitkellimx bil-lingwa tal-pajjiż?

Jekk ma titkellimx bil-lingwa tal-pajjiż, jista’ jkollok interpretu, bla ħlas, għas-smigħ tal-qorti.

F’liema stadju nkun nista’ nitkellem ma’ avukat?

Tista’ tikkuntattja avukat qabel l-ewwel smigħ tal-qorti. Għall-għażla tiegħek ta’ avukat u d-dritt tiegħek għal parir legali bla ħlas, ara hawnhekk.

Nista’ nintalab nagħti xi informazzjoni? Għandi nagħti informazzjoni?

Il-qorti se titolbok tikkonferma d-dettalji personali tiegħek. Għandek id-dritt li tinstema’ mill-qorti dwar jekk għandekx tinżamm jew għandekx tkun illiberat. L-avukat tiegħek jagħtik parir dwar x’għandek tgħid.

X’jiġri jekk ngħid xi ħaġa li tippreġudika l-każ tiegħi?

F’dan l-istadju, kwalunkwe informazzjoni mogħtija minnek mhix aċċettata bħala prova. Għaldaqstant, kwalunkwe ħaġa li tgħid ma tistax tintuża kontrik.

Ningħata informazzjoni dwar il-provi miġjuba kontrija?

Kemm int kif ukoll l-avukat tiegħek għandkom id-dritt li taraw il-provi li fuqhom il-prosekutur ibbaża t-talba għad-detenzjoni tiegħek. Ikollok ħin biżżejjed biex teżamina l-provi qabel is-smigħ tal-qorti.

Nista’ nintalab nagħti xi informazzjoni dwar il-kondotta tiegħi?

Il-qorti titlob li tara l-kondotta tiegħek, irrispettivament minn dak li tixtieq inti.

Detenzjoni jew liberazzjoni (4)

X’nista’ nsir naf dwar dak li jkun qed jiġri?

Wara li l-qorti teżamina l-materjal miġbur u tisma’ lill-prosekutur, l-avukat tiegħek u int, tkunu tafu d-deċiżjoni tal-qorti fl-istess sessjoni tal-qorti.

Fl-ewwel smigħ, il-qorti tista’:

F’dak is-smigħ, il-qorti ma tiddeċidiex dwar kemm huma validi l-akkużi miġjuba kontrik.

Nista’ nikkuntattja membru tal-familja jew ħabib?

Jekk il-qorti tordna li int tinżamm taħt arrest, il-familja tiegħek għandha tkun mgħarrfa immedjatament.

Jista’ jkolli tabib jekk ikolli bżonn wieħed?

Jekk int miżmum taħt arrest, int intitolat għal għajnuna medika meta jkollok bżonnha.

Nista’ nikkuntattja l-Ambaxxata tiegħi jekk jien barrani?

Jekk int detenut, il-qorti tordna li l-Ministeru Bulgaru għall-Affarijiet Barranin ikun mgħarraf immedjatament sabiex tkun tista’ tikkuntattja l-uffiċċju konsolari tal-pajjiż tiegħek.

Nista’ nappella?

Tista’ tappella kontra d-deċiżjoni tal-qorti dwar id-detenzjoni jew il-liberazzjoni tiegħek fi żmien 3 ijiem mill-ġurnata li tittieħed. Il-Qorti tal-Appell tikkonsidra l-appell tiegħek fi żmien 7 ijiem mill-għoti tad-deċiżjoni tal-ewwel istanza. Id-deċiżjoni tagħha tkun finali.

It-tħejjija tal-każ mill-prosekuzzjoni (5)

X’inhu l-għan ta’ dan l-istadju?

Dan l-istadju jintlaħaq wara li l-investigazzjoni titlesta (għal aktar informazzjoni dwar l-investigazzjoni ara hawnhekk). L-għan ta’ dan hu sabiex il-prosekutur jeżamina l-provi miġbura u jiddeċiedi dwar jekk is-suppożizzjoni li twettaq delitt tkunx ġiet ippruvata mingħajr ebda dubju. Huwa biss f’dan il-mument li każ jista’ jittieħed il-qorti biex jinbeda proċess quddiem qorti kriminali.

Min għandu r-rwol ewlieni?

Il-prosekutur. F’dan l-istadju, il-prosekutur jiddeċiedi jekk jiħux il-każ il-qorti. Barra minn hekk, il-prosekutur jista’ jtemm il-proċedimenti ta’ qabel il-proċess quddiem qorti kriminali meta dan ikun ipprovdut mil-liġi. B’hekk, il-każ ma jitressaqx il-qorti. Apparti dan, il-prosekutur jista’ jissospendi l-proċedimenti ta’ qabel il-proċess quddiem qorti kriminali jekk ikun permess mil-liġi sakemm ir-raġunijiet għal sospensjoni ma jkunux validi aktar u mbagħad il-proċedimenti jkunu jistgħu jitkomplew. Jekk il-prosekutur isib xi ħaġa mhux korretta fil-mod kif il-materjal tal-investigazzjoni ikun qed jiġi eżaminat mill-kovenut, il-prosekutur jista’ jirreferi lura l-każ lill-uffiċjal inkwirenti sabiex l-iżball ikun ikkoreġut jew jista’ jikkoreġih hu stess.

Kif nista’ nkun naf x’ikun qed jiġri?

Jekk l-akkużi kontrik huma ppreżentati fil-qorti, il-qorti tibgħatlek kopja tal-att tal-akkuża. Jekk il-prosekutur jtemm jew jissospendi l-proċedimenti, il-prosekutur jibgħatlek kopja tad-deċiżjoni.

Nista’ nappella?

Tista’ tappella, quddiem il-qorti, kontra d-deċiżjoni ta’ terminazzjoni mill-prosekutur fi żmien 7 ijiem mill-irċevuta tal-kopja. Il-qorti tal-ewwel istanza teżamina l-appell fi żmien 7 ijiem mid-data li jkun ġie ppreżentat. Id-deċiżjoni tal-qorti tista’ tkun appellata quddiem il-Qorti tal-Appell li tieħu d-deċiżjoni finali. Tista’ tappella wkoll, quddiem il-qorti, kontra d-deċiżjoni ta’ sospensjoni mill-prosekutur. Imbagħad id-deċiżjoni tal-qorti tkun finali.

Nista' ningħata informazzjoni ulterjuri?

Fejn il-prosekutur isib xi ħaġa ħażina fil-mod kif eżaminajt il-materjal tal-investigazzjoni u jirreferi l-każ lura lill-uffiċjal inkwirenti biex jikkoreġi l-irregolarità jew jikkoreġiha hu stess, għandek id-dritt li tkun infurmat b’dawn l-atti ulterjuri.

It-tħejjija tal-każ min-naħa tad-difiża (6)

X’inhu l-għan ta’ dan l-istadju?

L-għan tiegħu hu sabiex int u l-avukat tiegħek teżaminaw il-provi kollha miġbura matul l-investigazzjoni, wara li din titlesta, inkluż il-materjal li hu favurik. Għaldaqstant, int tkun taf xi provi se jsostnu lill-prosekutur meta jippreżenta l-akkużi kontrik fil-qorti. Dan ikun jista’ jgħin lilek u lill-avukat tiegħek sabiex torganizzaw id-difiża għal matul il-proċess quddiem qorti kriminali.

Kif inkun naf x’ikun qed jiġri?

Meta l-investigazzjoni titlesta u jekk int, jew l-avukat tiegħek, titolbu hekk, l-uffiċjal inkwirenti, qabel ma jibgħat il-materjal miġbur lill-prosekutur, jgħarraf lilek u lill-avukat tiegħek dwar il-post, id-data u l-ħin li fihom tkunu tistgħu teżaminaw il-provi. Int u l-avukat tiegħek intitolati għal ħin biżżejjed biex tagħmlu dan.

Ikolli interpretu jekk ma nitkellimx bil-lingwa tal-pajjiż?

Jekk ma titkellimx bil-lingwa tal-pajjiż, għandek teżamina l-provi fil-preżenza ta’ interpretu. M’għandekx tħallas għat-traduzzjoni.

Nista’ nintalab nagħti xi informazzjoni? Għandi nagħti informazzjoni?

F’dak l-istadju, mhux se tkun interrogat u m’għandek tipprovdi l-ebda informazzjoni dwar il-każ.

X’informazzjoni se jkolli?

Tista’ tara l-provi kollha miġbura u taqra x-xhieda kollha mogħtija. L-avukat tiegħek għandu jispjegalek xi jfissru l-provi kollha miġbura.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li nara l-provi?

Fl-assistenza ta’ avukat, tista’ titlob provi ġodda jew tikkummenta dwar, jew toġġezzjona għal, kwalunkwe att relatat mal-investigazzjoni. L-uffiċjal inkwerenti għandu jżomm rekord tat-talbiet, il-kummenti u l-oġġezzjonijiet tiegħek filwaqt li l-prosekutur jiddeċiedi dwar jekk humiex ġustifikati jew le.

X’jiġri jekk it-talbiet, il-kummenti u l-oġġezzjonijiet tiegħi jkunu ġustifikati?

Il-prosekutur jordna lill-uffiċjal inkwirenti sabiex jieħu azzjoni ulterjuri dwar l-investigazzjoni. Għandek id-dritt li tkun innotifikat dwar tali azzjoni u dwar provi ġodda, jekk ikun hemm, skont il-proċedura spjegata s’issa.

Miżuri għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni (7)

Miżuri ta' infurzar jistgħu jkunu imposti fuqek jekk jista’ jkun maħsub raġonevolment, fuq il-bażi tal-provi, li int wettaqt id-delitt li tkun ġejt akkużat bih. Il-miżuri għandhom l-għan li ma jippermettulekx taħrab, li twettaq reat ieħor jew li tfixkel l-infurzar ta’ pieni previsti.

Miżuri għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni huma:

  • L-iffirmar – int tassumi l-obbligu li ma titlaqx mill-post ta’ residenza tiegħek mingħajr il-permess ta’ awtorità kompetenti.
  • Garanzija – tħallas ċertu ammont ta’ flus kontanti jew b’titoli. Jekk taħrab, dak l-ammont jittieħed u tkun imposta fuqek miżura aktar severa.
  • Arrest domiċiljari – ma titħalliex titlaq minn darek mingħajr permess.
  • Arrest preventiv – tinżamm f’iżolament sfurzat.

Persuna għandha tiżamm taħt arrest preventiv f’faċilitajiet tal-pulizija jew fil-ħabs.

Għandek id-dritt li tkun taf, billi tiffirma għal dan, dwar il-miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni li jkun hemm kontrik. L-iffirmar u l-garanzija huma imposti mill-prosekutur. L-arrest domiċiljari u l-arrest preventiv huma determinati mill-qorti kif mitlub mill-prosekutur. Il-miżura hi bbażata skont il-gravità tal-akkuża, tal-provi u tal-istat personali tiegħek. Fuq il-bażi ta’ dawn il-fatturi, jista’ jkun deċiż li ma tkun imposta l-ebda miżura preventiva bħal din fuqek.

L-ebda miżura għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni ma tista’ tkun imposta fin-nuqqas tiegħek. Il-qorti għandha tikkunsidra kull applikazzjoni ppreżentata minnek għal bidla tal-miżuri ta’ “arrest preventiv” u ta’ “arrest domiċiljari” f’oħrajn inqas severi.

L-arrest mill-pulizija u d-detenzjoni ordnati minn prosekutur sa 72 siegħa huma miżuri preparatorji u bil-liġi, ma jikkostitwixxux miżuri għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-prosekuzzjoni.

Projbizzjoni fuq it-tluq mill-Bulgarija (8)

Jekk int akkużat b’delitt, punibbli bi priġunerija għal aktar minn 5 snin, il-prosekutur jista’ jipprojbik milli titlaq mill-Bulgarija mingħajr il-permess tiegħu. Il-punti ta’ kontroll fuq il-fruntieri jkunu nnotifikati immedjatament dwar il-projbizzjoni. Il-miżura għandha l-għan li ma tħallikx tevadi mill-investigazzjoni.

Int jew l-avukat tiegħek tistgħu titolbu lill-prosekutur sabiex iħallik titlaq mill-pajjiż għal darba, għal perjodu ta’ żmien fiss. Il-prosekutur jirrispondi fi żmien tliet ijiem mid-data tal-irċevuta tat-talba tiegħek. Jekk din tkun miċħuda, int intitolat li tappella quddiem il-qorti. Il-qorti immedjatament tikkunsidra t-talba tiegħek mingħajr smigħ. Il-qorti tista’ tikkonferma ċ-ċaħda tal-prosekutur jew tippermettilek titlaq mill-pajjiż għal ċertu perjodu ta’ żmien. Dik id-deċiżjoni tkun finali.

Bl-istess mod, int u l-avukat tiegħek tistgħu titolbu lill-qorti sabiex tneħħi kompletament il-projbizzjoni fuq it-tluq mill-Bulgarija. Il-qorti tagħmel dan jekk tiddeċiedi li m’hemm l-ebda riskju li int taħrab meta tkun barra mill-pajjiż.

Fil-proċeduri tal-qorti msemmija hawn fuq, ir-raġunijiet tal-akkużi kontrik ma jiġux ikkunsidrati.

Links relatati

Il-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali

Il-Ministeru tal-Att dwar l-Affarijiet Interni

Att dwar l-Estradizzjoni u l-Mandat ta’ Arrest Ewropew

Regolamenti dwar l-Infurzar tal-Ministeru dwar l-Affarijiet Interni

L-aħħar aġġornament: 20/07/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.