Imputati (proċeduri kriminali)

Greċja

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x’jiġri meta persuna tkun issuspettata jew akkużata b’reat li jiġi indirizzat bi proċess fil-qorti.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Sommarju tal-proċedimenti kriminali:

Qabel il-proċess / il-bidu tal-proċedimenti kriminali

Din il-parti tal-proċess tibda meta l-Prosekutur jiġi nnotifikat li probabbilment twettaq reat. Din tkompli bil-proċedimenti kriminali li qed jinbdew u tispiċċa bil-persuna akkużata li tkun qed tiġi mixlija għall-proċess jew bi kwalunkwe akkuża li tiġi rtirata.

Dan l-istadju għandu l-għan li jiċċara l-każ kemm jista’ jkun sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx indikazzjonijiet sodi li l-akkużat wettaq ir-reat, biex jitressaq għall-proċess quddiem il-qorti kompetenti.

Seduta fil-qorti

F’dan l-istadju, isir il-proċess sakemm jintlaħaq u jingħata verdett.

Rimedji

Dan jirreferi għall-mezzi legali pprovduti lil persuna biex tkun tista’ tikkontesta deċiżjoni ta’ qorti kriminali.

Dawn il-mezzi huma:

  • appell, bil-ħsieb li tiġi emendata jew annullata d-deċiżjoni kkontestata għal raġunijiet fattwali jew legali;
  • proċess ġdid tal-każ, u annullament parzjali jew sħiħ tad-deċiżjoni kkontestata għal raġunijiet legali.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata dwar dawn l-istadji kollha fil-proċess u dwar drittijietek fl-iskedi informattivi li ġejjin. Din l-informazzjoni ma hijiex sostituzzjoni għal konsulenza legali u hija maħsuba biss bħala gwida ġenerali.

Jekk inti vittma ta’ delitt, tista’ ssib l-informazzjoni kollha dwar drittijietek hawnhekk.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda rwol fil-proċeduri għall-prosekuzzjonijiet kriminali adottati fid-diversi Stati Membri u ma tistax tgħinek jekk tixtieq tressaq ilment. F’dawn l-iskedi informattivi għandek issib informazzjoni dwar kif tressaq ilment u lil min tindirizzah.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib it-tagħrif li teħtieġ

Id-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni

Id-drittijiet tiegħi matul il-proċess

Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

L-aħħar aġġornament: 29/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.