Imputati (proċeduri kriminali)

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

Fejn isir il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-proċess isir quddiem l-imħallef li jkollu l-kompetenza għal dik il-ġurisdizzjoni u għal dak is-suġġett.

Għal reati minuri, l-imħallef kompetenti jkun il-Ġudikant Lajk (Giudice di pace) u l-qorti kompetenti tkun il-Qorti b’Imħallef Uniku. Għal delitti iktar serji, tieħu ħsieb il-kwistjoni l-Qorti Kulleġġjali. Għal dawk id-delitti kkunsidrati bħala theddida soċjali serja (omiċidju u terroriżmu), il-qorti kompetenti hija l-Qorti tal-“Assise”.

Il-proċess quddiem il-qorti kriminali jrid isir fil-pubbliku. Jekk dan ma jsirx, jitqies li huwa invalidu.

L-imħallef jista’ jiddeċiedi li, għal kawżi partikolari, il-proċess quddiem il-qorti kriminali jew partijiet minnu għandhom isiru fil-privat. Inti tista’ titlob li xhud jinstema’ fil-privat jekk is-smigħ pubbliku jista' jippreġudika l-privatezza tiegħek fir-rigward ta’ fatti li mhumiex relatati mal-proċeduri.

Id-deċiżjoni ġudizzjarja tittieħed mill-istess imħallef li jippresjedi l-proċess quddiem il-qorti kriminali. Għall-proċessi quddiem il-Qorti tal-“Assise” id-deċiżjoni ġudizzjarja tittieħed flimkien ma’ ġurija.

Il-kapi tal-akkuża jistgħu jinbidlu waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-kapi tal-akkuża kontra tiegħek jistgħu jinbidlu waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Il-Prosekutur Pubbliku jista’ jiskopri kapi tal-akkuża ġodda kontrik jekk jirriżulta li d-delitt kien differenti minn dak deskritt fl-att ta’ akkuża jew jekk fl-istess ħin jirriżulta li kien hemm delitt/reat ieħor jew ċirkustanzi aggravanti.

Inti tista’ titlob biex tingħata perjodu ta’ żmien biex tipprepara d-difiża tiegħek.

X’jiġri jekk nistqarr li jiena ħati?

L-istqarrija ta’ ħtija mhijiex mistennija fis-sistema legali Taljana.

Jekk ma tridx tgħaddi minn proċess quddiem il-qorti kriminali u trid piena mnaqqsa, inti trid titlob lill-Prosekutur Pubbliku għal patteġġament fuq il-piena (proċedura bil-patteġġjament). Inti trid tagħmel it-talba tiegħek waqt is-smigħ preliminari jew, jekk ma jkunx hemm smigħ preliminari, fil-bidu nett tal-proċess quddiem il-qorti kriminali.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Ma hemmx għalfejn li inti tkun preżenti fil-qorti.

Il-preżenza tiegħek tista’ tkun mitluba għal xi atti partikolari, pereżempju biex tkun identifikat minn xhud.

F’każ bħal dan, jekk inti ma tidhirx spontanjament fil-qorti, l-imħallef jista’ jordni li inti tattendi bilfors għall-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Jekk inti tixtieq tkun preżenti imma għandek impediment serju (mard), l-avukat tiegħek jista’ jitlob li s-seduta ta' smigħ tkun posposta.

Inti tista’ tipparteċipa wkoll f’uħud mis-seduti. Jekk inti ma tattendix imqar darba waħda, il-qorti tagħti sentenza b’kontumaċja.

Jekk inti ma tifhimx il-lingwa bilfors irid ikollok interpretu.

Li tkun assistit minn avukat huwa obbligatorju u huwa jrid ikun preżenti waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Inti għandek id-dritt għal avukat personali. Jekk ma jkollokx il-mezzi biex tħallsu, inti tista’ tapplika għall-għajnuna legali (difiża mħallsa mill-gvern).

Jekk inti ma taħtarx avukat personali, il-qorti taħtar wieħed għalik hi.

Għal iktar informazzjoni, ara l-Iskeda Informattiva 1. Inti tista’ tirrevoka lill-avukat tiegħek fi kwalunkwe ħin. Biex tibdel l-avukat maħtur għalik mill-qorti, jeħtieġ li inti tikseb ordni mingħand l-imħallef fejn tagħti r-raġunijiet tiegħek għal din l-għażla.

Inti għandek id-dritt li tibqa’ sieket matul il-proċess kollu quddiem il-qorti kriminali.

Jekk il-Prosekutur Pubbliku jew kwalunkwe waħda mill-partijiet jitolbu biex inti tiġi interrogat, inti tista’ taċċetta jew tirrifjuta.

Inti titħalla tagħmel dikjarazzjonijiet fi kwalunkwe ħin waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Inti għandek id-dritt li tiġi interrogat.

Jekk ma tgħidx il-verità ma intix se tiġi ssanzjonat; madankollu, l-imħallef jista’ jikkunsidra dan il-fatt bi żvantaġġ għalik.

Jekk tagħti t-tort lil persuni oħrajn jew takkużahom, inti trid tkun ċert li d-dikjarazzjonijiet tiegħek ikunu veri. Jekk tigdeb tista’ tiġi akkużat b’malafama.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi fir-rigward tal-provi kontrija?

Fil-bidu nett tal-proċess quddiem il-qorti kriminali, il-Prosekutur Pubbliku, l-avukat tiegħek u kwalunkwe parti oħra jitolbu lill-imħallef biex jiġu ammessi l-provi.

L-avukat tiegħek jista’ jirrifjuta l-provi mitluba mill-partijiet l-oħra.

L-avukat tiegħek jista’ jitlob biex jinstemgħu xhieda u esperti partikolari u jista’ jitlob biex jinkisbu xi dokumenti. Dawn ikunu l-provi li l-avukat tiegħek seta’ kiseb permezz ta’ investigazzjonijiet li wettaq għad-difiża tiegħek. Għal iktar informazzjoni, ara l-Iskeda Informattiva 2. Ix-xhieda u l-esperti jinstemgħu waqt il-kontroeżami tal-partijiet.

L-avukat tiegħek jista’ jinterroga kemm lix-xhieda tal-prosekuzzjoni kif ukoll lix-xhieda tiegħek.

L-avukat tiegħek jista’ jirribatti kwalunkwe dikjarazzjoni li tkun saret preċedentement mix-xhieda. Id-differenzi bejn id-dikjarazzjonijiet li jkunu saru preċedentement u dawk li jsiru fil-qorti jiġu kkunsidrati mill-imħallef sabiex jistabbilixxi jekk ix-xhud huwiex affidabbli jew le.

Tista' tiġi kkunsidrata l-informazzjoni dwar il-kondotta tiegħi?

L-Imħallef jista’ jikkunsidra kwalunkwe kundanna preċedenti li seta’ kellek.

Inti tista’ tiġi akkużat li inti reċidiv. F’dan il-każ, jekk tiġi kkundannat, il-piena tkun iktar ħarxa.

Jistgħu jiġu kkunsidrati kundanni preċedenti fi Stati Membri oħrajn jekk dawn jiġu rikonoxxuti mill-Gvern Taljan.

X’jiġri fi tmiem il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Malli jintemm il-proċess quddiem il-qorti kriminali, il-Prosekutur Pubbliku, l-avukat tiegħek u kwalunkwe parti oħra jagħmlu d-dikjarazzjonijiet finali tagħhom u jressqu t-talbiet tagħhom.

L-imħallef jippreżenta l-verdett tiegħu u jaqra immedjatament il-kapi tal-akkuża.

Is-sentenza tista’ tkun jew liberazzjoni mill-akkużi jew kundanna.

Fil-każ ta’ kundanna, il-piena tista’ tkun jew multa jew sentenza ta’ ħabs jew it-tnejn li huma.

L-imħallef jista’ jagħti sentenza sospiża.

Sentenza ta’ priġunerija bla ebda sentenza sospiża tista’ tiġi infurzata biss meta s-sentenza tkun finali.

Jekk l-imħallef jaħseb li dan ikun meħtieġ, huwa jista’ jaqbel ma’ żamma taħt arrest preventiv fil-ħabs jew ma' arrest domiċiljarju jew jitlob biex issir waħda minn dawn il-miżuri. Għal iktar informazzjoni, ara l-Iskeda Informattiva 2.

Fi proċessi quddiem Ġudikant Lajk (Giudice di pace), il-pieni possibbli huma: multi, għeluq fid-dar u servizz fil-komunità.

Sentenza sospiża mhijiex applikabbli.

Il-Ġudikant Lajk (Giudice di pace) jista’ jissostitwixxi l-piena b'deportazzjoni.

X’inhu r-rwol tal-vittma waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-vittma ta’ reat/delitt tista’ tipparteċipa fi proċeduri kriminali bl-assistenza ta’ avukat.

L-avukat jieħu sehem fil-proċess quddiem il-qorti kriminali, jista’ jagħmel talba għal provi u jinterroga lix-xhieda u lill-esperti.

Jekk inti tiġi kkundannat, is-sentenza li jagħtik l-imħallef tista’ tobbligak tħallas għad-danni lill-parti leża.

L-Imħallef jista’ jiddeċiedi li l-ħlas tad-danni lill-parti leża jrid isir immedjatament.

Links relatati

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Kwistjonijiet ta' liġi ġenerali

Kwistjonijiet tal-liġi kriminali

Il-Kamra tal-Avukati tal-Kawżi Kriminali Taljana

Id-Drittijiet tal-Bniedem

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.