Atbildētāji (kriminālprocesā)

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

Vai man ir tiesības uz pārsūdzību?

Jums ir tiesības pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu, desmit dienās no sprieduma pieņemšanas iesniedzot apelācijas sūdzību. Tiesa var pagarināt šo termiņu līdz 20 dienām.

Apelācijas sūdzība jāadresē vienu līmeni augstākai tiesai (apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijai), bet jāiesniedz tiesai, kas pieņēmusi spriedumu.

Nevar atsevišķi apstrīdēt tiesas procesā pieņemtus rakstiskus vai mutiskus lēmumus. Tos var apstrīdēt tikai kopā ar spriedumu.

Apelācijas sūdzību varat iesniegt, ja uzskatāt, ka tiesa pieņēmusi nepareizu lēmumu, piemēram, piespriedusi pārāk smagu sodu, juridiski nepareizi interpretējusi jūsu rīcību (piemērojusi neatbilstošu Krimināllikuma pantu vai panta daļu) utt.

Kas notiek, ja iesniedzu apelāciju?

Apelācijas iesniegšana aptur sprieduma izpildi. Ja apelācijas periodā atrodaties cietumā, par apelācijas iesniegšanas 10 vai 20 dienu termiņa sākumu uzskata dienu, kad jums izsniegts tiesas spriedums jums saprotamā valodā.

Ja jums rodas veselības problēmas vai tādi ģimenes apstākļi, kuru dēļ jūs būtu jāatbrīvo no apcietinājuma, varat lūgt, lai tiesa pārskata apcietinājuma piemērošanas pamatojumu. Tiesa šo lūgumu var noraidīt.

Tiesa jūs informēs par apelācijas sūdzības izskatīšanas sākumu. Apelācijas sūdzības nav jāizskata noteiktā laikā, tomēr tiesas cenšas ievērot samērīgus termiņus.

Jums ir tiesības apelācijas sūdzībā uzrādīt jaunus pierādījumus, paskaidrojot, kāpēc tie būtu jāizvērtē un kāpēc šie pierādījumi nav iesniegti pirmās instances tiesai. Jums ir tiesības lūgt, lai apelācijas instances tiesa izskata pierādījumus, ja domājat, ka tie ir būtisks apelācijas sūdzības pamatojums.

Kas notiek apelācijas instances tiesas sēdē?

Uz apelācijas instances tiesas sēdi uzaicina prokuroru, visas personas, kas pārsūdzējušas spriedumu, aizstāvības advokātus/pārstāvjus. Lietu apelācijas instances tiesā izskata trīs tiesnešu kolēģija.

Tiesa izskata tikai apelācijas sūdzības, izņemot gadījumus, kad radušās šaubas par pirmās instances tiesas konstatējumiem.

Apelācijas instances tiesa var pieņemt kādu no šādiem pieciem lēmumiem:

  • atstāt negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu,
  • atcelt sākotnējo un pieņemt jaunu spriedumu,
  • atcelt sākotnējo spriedumu kādā tā daļā un šajā daļā pieņemt jaunu spriedumu,
  • atcelt sākotnējo spriedumu un izbeigt kriminālprocesu,
  • pilnīgi vai daļēji atcelt sākotnējo spriedumu un nosūtīt lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Kas notiek, ja pārsūdzēšana ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja tiesa apmierina jūsu prasību un neviens (prokurors/cietušais) neapstrīd tiesas spriedumu kasācijas kārtībā, apelācijas instances tiesas spriedums/lēmums stājas spēkā.

Ja tiesa noraida jūsu prasību, jums ir tiesības apstrīdēt apelācijas instances tiesas spriedumu/lēmumu kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā. Kasācijas sūdzība jāiesniedz desmit dienās no dienas, kad kļuvis pieejams apelācijas instances tiesas spriedums. Tiesa var pagarināt šo termiņu līdz 20 dienām.

Ja jūs attaisno vai kriminālprocesu izbeidz juridisku iemeslu dēļ, jums ir tiesības uz kompensāciju.

Ja tiesa apmierina jūsu prasību, ziņas par jūsu sodāmību glabā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datubāzē.

Uz kasācijas sūdzības iesniegšanu attiecas ļoti stingras prasības — sūdzības iesniedzējam jāpierāda, ka noticis būtisks Krimināllikuma / Kriminālprocesa likuma pārkāpums.

Dažos gadījumos jums ir tiesības lūgt, lai tiesa atjauno kriminālprocesu, ja pēc tiesas sprieduma/lēmuma stāšanās spēkā ir atklāti jauni apstākļi. Tiesas spriedums/lēmums nav jāpārskata noteiktā termiņā.

Dažos gadījumos (ja notikuši būtiski Krimināllikuma / Kriminālprocesa likuma pārkāpumi) spēkā stājušos tiesas spriedumu/lēmumu pēc jūsu advokāta pieteikuma var pārskatīt arī tad, ja tas nav skatīts kasācijas kārtībā. Pieteikums nav jāiesniedz noteiktā termiņā.

Pirmās instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā, ja tas nav pārsūdzēts apelācijas/kasācijas kārtībā. Apelācijas instances tiesas spriedums/lēmums stājas likumīgā spēkā, ja tas nav pārsūdzēts kasācijas kārtībā. Kasācijas instances tiesas lēmums stājas likumīgā spēkā tā pieņemšanas dienā.

Esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas procesa mani var nosūtīt atpakaļ?

Pēc tiesas procesa jūs var nosūtīt uz jūsu piederības valsti, ja jums piespriests ar brīvības atņemšanu saistīts sods, jūsu valsts kompetentā iestāde ir pieprasījusi jūsu izdošanu un Latvijas Republikas Prokuratūra ir piekritusi jūs izdot vai ja Latvijas Republikas Prokuratūra ir lūgusi, lai jūsu valsts piekrīt, ka izciešat sodu savā valstī. Nodošana soda izciešanai nenotiek automātiski.

Jāievēro šādi nosacījumi:

  • jums jābūt tās valsts pilsonim, kurā sods tiks izciests,
  • jābūt spēkā esošam tiesas spriedumam,
  • līdz soda izciešanas beigām jābūt atlikušiem vismaz sešiem mēnešiem,
  • noziedzīgajam nodarījumam jābūt uzskatāmam par noziedzīgu nodarījumu arī jūsu valstī,
  • jums jāapliecina, ka vēlaties izciest sodu savā valstī / piekrītat nodošanai.

Desmit dienās no rīkojuma par tiesas sprieduma izpildi saņemšanas cietuma administrācija jūs informēs par jūsu tiesībām lūgt, lai jūs nodod soda izciešanai jūsu valstī. Lūgums rakstveidā jāiesniedz Latvijas Ģenerālprokuratūrai.

Ja nevēlaties izciest sodu savā valstī / nepiekrītat savas valsts iestāžu lūgumam par jūsu nodošanu soda izciešanai, jums Latvijas Ģenerālprokuratūrai jāiesniedz rakstisks atteikums. Lūgums par nodošanu jāizskata desmit dienās.

Informācija par apsūdzībām/sodiem

Ziņas par jūsu sodāmību Latvijā bez jūsu piekrišanas ievada Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sodu reģistra aktuālajā datubāzē un glabā līdz soda dzēšanai/noņemšanai. Ja jums piespriests administratīvs sods, informāciju gadu pēc soda izpildes glabā reģistra aktuālajā datubāzē, bet vēlāk arhīva datubāzē. Šo kārtību nevar apstrīdēt.

Saites

Kriminālprocesa likums

Krimināllikums

Latvijas tiesu portāls

Sodu reģistra likums

Likums par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu

Lapa atjaunināta: 12/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.