Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

Nista' nappella?

Għandek id-dritt li tappella kontra sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza billi tippreżenta rikors tal-appell fi żmien 10 ijiem mid-data ta' meta tingħata s-sentenza. Il-qorti tista' testendi din l-iskadenza sa 20 jum.

Ir-rikors tal-appell għandu jkun indirizzat lil qorti f'livell wieħed ogħla (il-Kulleġġ tal-Kawżi Kriminali fil-qorti reġjonali/il-Kamra tal-Kawżi Kriminali tal-Qorti Suprema) imma għandu jiġi ppreżentat fil-qorti li tkun tat is-sentenza.

Mhux possibbli li tappella separatament kontra deċiżjonijiet bil-miktub/orali mittieħda waqt il-proċess. Tista' tappella kontriehom biss flimkien ma' appell mis-sentenza tal-qorti.

Jista' jsir rikors tal-appell jekk inti tqis li s-sentenza tal-qorti kienet ħażina - pereżempju, li s-sentenza kienet ħarxa wisq/saret interpretazzjoni legali mhux xierqa tal-imġiba tiegħek (l-applikazzjoni ta' artikolu mhux xieraq/ta' parti minn artikolu tal-Liġi Kriminali) etc.

X'jiġri jekk nappella?

Jekk tappella l-eżekuzzjoni tas-sentenza tiġi sospiża. Jekk tkun il-ħabs waqt l-appell il-perjodu ta' 10 ijiem/20 jum għall-appell jibda jiddekorri mill-jum li fih tiġi nnotifikat bis-sentenza b'lingwa li tifhem.

Jekk ikollok problemi ta' saħħa/ċirkostanzi relatati mal-familja li minħabba fihom tkun teħtieġ li tinħeles mill-arrest, tista' titlob li ssir reviżjoni tar-raġunijiet li għalihom tkun il-ħabs. Il-qorti mhux obbligata li tapprova talba bħal din.

Il-qorti tinfurmak bid-data li fiha jkun se jibda jinstema' l-appell. M'hemmx skadenza għall-bidu tal-appell imma l-qrati josservaw il-prassi li l-kawżi għandhom jiġu riveduti fi żmien raġonevoli.

Għandek id-dritt li tippreżenta provi ġodda fir-rikors tal-appell, billi tispjega għalfejn huwa meħtieġ li jiġu eżaminati u tiddikjara għalfejn ma ppreżentajtx dawn il-provi quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. Għandek id-dritt li titlob lill-Qorti tal-Appell biex teżamina l-provi jekk temmen li huma importanti biex issaħħaħ ir-rikors tal-appell.

X'jiġri fl-appell?

Il-partijiet li ġejjin jiġu mistiedna jipparteċipaw fis-smigħ tal-appell: il-prosekutur, il-persuni kollha li kkontestaw is-sentenza, l-avukati difensuri/rappreżentanti. L-appell tiegħek jiġi trattat minn grupp ta' tliet imħallfin professjonisti.

Waqt is-smigħ issir reviżjoni tat-talba tiegħek biss meta l-qorti jkollha dubji dwar il-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

Fl-appell il-qorti tista' tieħu waħda minn dawn id-deċiżjonijiet li ġejjin:

  • tikkonferma s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza; tirrevoka s-sentenza u tagħti sentenza ġdida;
  • tirrevokaha parzjalment u tagħti waħda ġdida fir-rigward ta' dik il-parti;
  • tirrevokaha u tagħlaq il-każ;
  • tirrevokaha kompletament/parzjalment u tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza għal smigħ ġdid.

X'jiġri jekk l-appell jirnexxi/ ifalli?

Jekk it-talba tiegħek tintlaqa' u ħadd (il-prosekutur/il-vittma) ma jikkontesta s-sentenza tal-qorti fil-proċedura ta' kassazzjoni, is-sentenza/id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell issir eżekuttiva.

Jekk it-talba tiegħek tinċaħad, għandek id-dritt li tikkontensa s-sentenza/id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell fil-proċedura ta' kassazzjoni fid-Dipartiment tal-kawżi kriminali tas-Senat tal-Qorti Suprema. Talba fil-kassazzjoni trid issir fi żmien 10 ijiem mill-jum li fih rkun saret disponibbli s-sentenza tal-Qorti tal-Appell. Il-qorti tista' testendi l-iskadenza għal 20 jum.

Jekk tiġi lliberat jew jekk il-kawża tingħalaq għal xi raġuni legali, għandek id-dritt għal kumpens.

Jekk il-talba tiegħek tintlaqa', jinżamm rekord tal-kundanna tiegħek fiċ-Ċentru ta' Informazzjoni tal-Ministeru tal-Intern tal-Latvja.

Jeżistu rekwiżiti stretti ħafna għall-preżentata ta' talba fil-kassazzjoni – jeħtieġ li tipprovdi provi li l-Liġi Kriminali/il-Liġi dwar il-Proċedura Kriminali ma jkunux ġew amministrati tajjeb.

F'ċerti każijiet ikollok id-dritt li titlob li l-proċess kriminali jinfetaħ mill-ġdid jekk jiġu skoperti ċirkostanzi ġodda wara li s-sentenza/id-deċiżjoni jkunu saru eżekuttivi. M'hemmx skadenza għal dawn it-tip ta' reviżjonijiet. .

F'ċerti kazijiet, (jekk kien hemm amministrazzjoni ħażina sinifikanti tal-Liġi Kriminali/tal-Liġi dwar il-Proċedura Kriminali) l-avukat tiegħek ikun jista' jippreżenta rikors għal reviżjoni tas-sentenza/tad-deċiżjoni eżekuttiva anki jekk ma tkunx ippreżentajt talba fil-kassazzjoni. M'hemmx skadenza għall-preżentata tar-rikors.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ssir eżekuttiva u finali meta ma tiġix ikkontestata permezz ta' proċedura ta' appell/kassazzjoni). Is-sentenza/id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell isiru eżekuttivi u finali meta ma jiġux ikkontestati permezz tal-proċedura tal-kassazzjoni. Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Kassazzjoni ssir eżekuttiva u finali fil-jum meta ssir ir-reviżjoni tal-kawża.

Jien minn Stat Membru ieħor. Nista' nintbagħat lura fl-Istat Membru tiegħi wara l-proċess?

Jekk ingħatatlek sentenza ta' ħabs inti tista' tintbagħat lura lejn pajjiżek wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali jekk l-awtorità kompetenti ta' pajjiżek titlob l-estradizzjoni tiegħek u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tal-Latvja jaqbel mat-talba, jew viċe versa – ikun talab lil pajjiżek biex jieħdok lura biex tiskonta s-sentenza hemm. It-trasferiment tiegħek mhux awtomatiku.

Il-kundizzjonijiet tat-trasferiment huma kif ġej:

  • trid tkun ċittadin tal-pajjiż fejn se tiġi skontata s-sentenza;
  • is-sentenza tal-qorti trid tkun eżekuttiva;
  • irid ikun baqa' mill-inqas 6 xhur mis-sentenza tiegħek;
  • ir-reat irid ikun reat ukoll f'pajjiżek;
  • tkun esprimejt ix-xewqa li tiskonta s-sentenza f'pajjiżek/tkun taqbel mat-trasferiment.

L-amministrazzjoni tal-ħabs tinfurmak dwar id-dritt tiegħek li titlob trasferiment fi żmien 10 ijiem minn meta tiġi nnotifikat bl-ordni għall-eżekuzzjoni tas-sentenza. Tkun trid terġa' tippreżenta t-talba tiegħek bil-miktub lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tal-Latvja.

Jekk ma tridx tiskonta s-sentenza f'pajjiżek/ma taqbilx ma' talba bħal din mill-awtoritajiet ta' pajjiżek, għandek tippreżenta r-rifjut tiegħek bil-miktub lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tal-Latvja. It-talba għal trasferiment trid tiġi riveduta fi żmien 10 ijiem.

Informazzjoni dwar il-kapi ta' akkuża/il-kundanni

L-informazzjoni dwar il-kundanni tiegħek tinżamm mingħajr il-kunsens tiegħek f'bażi tad-dejta attiva tar-Reġistru taċ-Ċentru ta' Informazzjoni tal-Ministeru tal-Intern tal-Latvja sakemm il-kundanna tiskadi/tiġi annullata. Jekk tkun ingħatajt piena amministrattiva, l-informazzjoni dwarha tinżamm għal sena wara li tkun ġiet innotifikata u wara titpoġġa fl-arkivji tar-Reġistru. Dan ma jistax jiġi kkontestat.

Links relatati

Il-liġi dwar il-proċedura kriminali

Il-liġi kriminali

Il-qrati tal-Latvja

Il-liġi dwar ir-reġistru tal-pieni

Il-liġi dwar il-kumpens għal danni kkawżati minn min ikun inkarigat mill-proċeduri

L-aħħar aġġornament: 12/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.