Imputati (proċeduri kriminali)

Malta

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x’jiġri meta persuna tkun issuspettata jew akkużata b’delitt li jiġi ttrattat fil-qorti. Għal reati minuri tat-traffiku fit-triq, li s-soltu jiġu indirizzati permezz ta’ penali fissa bħal multa, ara l-Link għall-Iskeda Informattiva 5. Jekk inti vittma ta’ delitt, tista’ ssib it-tagħrif kollu dwar id-drittijiet tiegħek hawnhekk.

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Sommarju tal-proċess kriminali

Dejjem titressaq quddiem il-Qorti tal-Maġistrati. Jekk titressaq taħt arrest, l-ewwel il-Qorti trid tiddeċiedi dwar jekk hemmx bażi legali biex tkompli tinżamm taħt arrest u mbagħad tgħarrfek li inti tista’ titlob garanzija. Jekk ma titressaqx taħt arrest, inti tiġi notifikat bl-akkużi u bid-data meta trid tidher fil-qorti għall-ewwel smigħ.

Hemm tliet tipi differenti ta’ proċessi quddiem il-qorti kriminali skont il-gravità tal-akkużi miġjuba kontrik:

Proċeduri sommarji quddiem il-Qorti tal-Maġistrati

 • Taħrika quddiem il-qorti
 • Każ tal-prosekuzzjoni mmexxi mill-Pulizija Eżekuttiva
 • Trattazzjoni tad-difiża
 • Sottomissjonijiet Finali
 • Sentenza

Proċeduri quddiem il-Qorti tal-Maġistrati wara l-ġbir ta’ provi

 • Taħrika quddiem il-qorti
 • Każ tal-prosekuzzjoni mmexxi mill-Pulizija Eżekuttiva u mill-Avukat Ġenerali
 • Trattazzjoni tad-difiża
 • Sottomissjonijiet finali
 • Sentenza

Proċess quddiem il-qorti kriminali b’ġuri

 • Eċċezzjonijiet preliminari u eċċezzjonijiet relatati mal-ammissibbiltà tal-provi
 • Qari tal-att ta’ akkuża
 • Indirizz mill-Prosekuzzjoni
 • Trattazzjoni tal-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Avukat Ġenerali
 • Trattazzjoni tad-difiża
 • Replika mill-Prosekuzzjoni
 • Kontroreplika mid-Difiża
 • Għeluq
 • Verdett
 • Sentenza

Dettalji dwar dawn l-istadji kollha fil-proċess u dwar id-drittijiet tiegħek jistgħu jinsabu fl-iskedi informattivi. Dan it-tagħrif ma jiħux post parir legali u huwa maħsub biss bħala gwida.

Rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok, kun af li l-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda rwol fi proċeduri kriminali fl-Istati Membri u ma tistax tassistik jekk ikollok xi kwerela. F’dawn l-iskedi informattivi huwa pprovdut tagħrif dwar kif tagħmel kwerela u lil min.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib it-tagħrif li teħtieġ

1 – Kif tikseb parir legali

2 – Id-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni ta' delitt

 • Investigazzjoni
 • Arrest
 • L-ewwel smigħ tal-qorti
 • Tħejjija ta’ qabel il-proċess quddiem il-qorti kriminali tal-każ
 • Tħejjija tal-każ mid-difiża

3 – Id-drittijiet tiegħi matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali

4 – Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali

5 – Reati tat-traffiku fit-triq

L-aħħar aġġornament: 04/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.