Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Isvediż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

Fejn isir il-proċess u min għandu d-dritt li jkun preżenti?

Il-proċess quddiem il-qorti kriminali normalment isir fil-qorti distrettwali li fiż-żona tagħha jkun twettaq id-delitt. Il-proċess ikun pubbliku, ħlief f’ċerti każijiet ta’ delitti sesswali, f’każijiet fejn il-persuna ssuspettata tkun minorenni, u fil-każ ta’ delitti kontra s-sigurtà nazzjonali. Il-proċess kollu jew partijiet minnu jistgħu jsiru fil-magħluq f’ċerti każijiet oħrajn. Kull min ifixkel il-proċess jew jinfluwenza lix-xhieda jista’ jitkeċċa mill-awla tal-qorti.

Min jiddeċiedi l-każ?

Il-qorti normalment tikkonsisti fl-imħallef, li jkun avukat, u tliet imħallfin lajċi. L-imħallfin lajċi m’humiex avukati kkwalifikati iżda jkunu maħtura mill-eżekuttiv muniċipali fiż-żona tal-qorti distrettwali. Barra minn hekk ikun hemm skrivan tal-qorti. L-uffiċjali tal-qorti distrettwali joqogħdu ma’ mejda, il-prosekutur ma’ oħra u inti u l-avukat difensur tiegħek ma’ mejda oħra. Ix-xhieda, jekk ikun hemm, joqgħodu ma’ mejda separata.

X’jiġri jekk toħroġ informazzjoni ġdida waqt il-proċess?

Jekk jitfaċċaw ċirkostanzi ġodda waqt is-smigħ, il-prosekutur jista’ jibdel l-akkuża. Jekk tammetti li inti ħati ta’ ċerti akkużi, dan jista’ jfisser li l-prosekutur ma jkollux għalfejn jippreżenta daqstant provi dettaljati kontrik fuq dawn il-kapi ta’ akkuża. Madankollu, m’huwiex possibbli li inti tippatteġġja mal-prosekutur sabiex tikseb sentenza inqas ħarxa jekk inti twieġeb ħati.

Għandi nkun preżenti waqt il-proċess?

Fil-każ ta’ reati inqas serji li għalihom twieġeb ħati, il-każ jista’ jkun deċiż mingħajr ma tkun preżenti. Bħala regola ġenerali, madankollu, inti għandek tkun personalment preżenti. Jekk ma tmurx għas-smigħ, il-qorti tista’ tikkundannak għall-ħlas ta’ multa kundizzjonali jew tiddeċiedi li għandek tittieħed mill-pulizija. Multa kundizzjonali hija ammont ta’ flus stabbilit minn qabel li jkollok tħallas.

Jista’ jkolli interpretu?

Jekk ma tifhimx l-Isvediż, inti intitolat li jkollok interpretu disponibbli li jittraduċi dak kollu li jingħad waqt il-proċess. Jekk dan ikun il-każ, huwa importanti li tavża lill-qorti distrettwali li teħtieġ interpretu ħafna żmien qabel ma jibda l-proċess. Normalment l-interpretu jkun preżenti fl-awla tal-qorti, iżda l-interpretar bit-telefon jista’ wkoll ikun disponibbli.

Jista’ jkolli avukat u għandu jkolli avukat?

M’hemmx xi dmir partikolari li jkollok avukat, u inti tista’ tiddefendi lilek innifsek. Jekk inti intitolat għal avukat difensur pubbliku u ma tkunx oġġezzjonajt li jingħatalek wieħed, il-qorti tqabbad avukat sabiex jaġixxi bħala l-avukat difensur pubbliku tiegħek. Jekk tixtieq li jkollok avukat partikolari, għandek tinforma lill-qorti dwar dan bil-quddiem. Jekk ma tkunx sodisfatt bl-avukat tiegħek, jista’ jkun possibbli taħt ċerti kundizzjonijiet li tibdel l-avukat difensur pubbliku tiegħek.

Nista’ nitkellem waqt il-proċess u x’jiġri jekk ma nitkellimx?

L-akkużat dejjem għandu d-dritt li jitkellem waqt il-proċess. Min-naħa l-oħra, m’intix obbligat li titkellem. Jekk jaqbillekx titkellem jew tibqa’ sieket jiddependi minn kull każ individwali. L-akkużat ma jieħu l-ebda ġurament u ma jkun taħt l-ebda obbligu li jgħid il-verità. Jekk ma tgħidx il-verità u dan ikun skopert mill-prosekutur jew mill-qorti, dan jista’ jaffettwa l-kredibbiltà ta’ dak kollu li tkun għidt.

X’jiġri fir-rigward tal-provi?

Qabel ma tibda l-kawża inti tista’ teżamina l-provi tal-prosekutur. Ix-xhieda li jkunu se jiġu interrogati waqt il-proċess għandhom ikunu interrogati wkoll waqt l-investigazzjoni tad-delitt u l-istqarrijiet tagħhom għandhom ikunu kkwotati kollha fl-investigazzjoni tal-pulizija. Inti intitolat li tistaqsi mistoqsijiet lix-xhieda tal-prosekutur permezz tal-avukat tiegħek u li tikkontesta l-informazzjoni li jipprovdu.

Għandek id-dritt li tippreżenta l-provi tiegħek jekk tkun tixtieq. Dan japplika kemm għax-xhieda kif ukoll għal dokumenti eċċ. Ix-xhieda tiegħek ukoll għandhom ikunu interrogati mill-pulizija waqt l-investigazzjoni tad-delitt. Jekk ma jkunux ġew interrogati minn qabel, il-prosekutur jista’ jitlob li l-ewwel jiġu interrogati mill-pulizija, li jfisser li l-kawża tista’ tiġi differita u ssir ġurnata oħra minflok. L-avukat tiegħek jibda l-proċess bix-xhieda tiegħek l-ewwel, iżda kemm il-prosekutur kif ukoll il-qorti għandhom id-dritt li jistaqsu mistoqsijiet lix-xhieda.

Il-qorti tista’ tirrifjuta provi li ma jkunux rilevanti għall-każ. Il-prova li inti persuna deċenti jew provi oħra dwar il-karattru normalment ikollhom ftit li xejn jew l-ebda valur ta’ prova.

Kif jibda l-proċess?

Il-proċess jibda billi l-prosekutur jaqra l-akkużi li tagħhom huwa jallega li inti ħati. L-avukat tal-vittma mbagħad jippreżenta kwalunkwe talba għad-danni. L-avukat tiegħek jinforma lill-qorti dwar jekk tweġibx ħati jew mhux ħati tad-delitt li tkun akkużat bih u x’inhi t-tweġiba tiegħek għat-talba għad-danni.

Il-prosekutur imbagħad jispjega f’aktar dettall dak li ġara, fl-opinjoni tiegħu, u jeżamina kwalunkwe prova bil-miktub. L-avukat tiegħek jista’ mbagħad jippreżenta l-opinjoni tiegħu ta’ dak li ġara u jeżamina l-provi bil-miktub.

Kif niġu interrogati jien u l-vittma tad-delitt?

Jekk ikun hemm vittma (parti offiża) preżenti, din il-persuna tiġi interrogata. Il-prosekutur jibda din l-interrogazzjoni, iżda kemm l-avukat tal-vittma u l-avukat tiegħek kif ukoll il-qorti jistgħu jistaqsu mistoqsijiet lill-vittma. Meta tintemm l-interrogazzjoni tal-vittma, ikun imiss lilek li titkellem. Għandek id-dritt li titkellem inti stess, jekk tkun tixtieq, qabel ma l-prosekutur jibda jistaqsik il-mistoqsijiet. Kemm l-avukat tiegħek, l-avukat tal-vittma kif ukoll il-qorti jistgħu jistaqsuk xi mistoqsijiet.

Kif jiġu interrogati x-xhieda?

Ladarba tintemm l-interrogazzjoni tiegħek, ikun imiss l-interrogazzjoni tax-xhieda. L-ewwel jiġu interrogati x-xhieda tal-prosekutur, wara x-xhieda tiegħek. Kemm il-prosekutur, l-avukati kif ukoll il-qorti jistgħu jistaqsu mistoqsijiet lix-xhieda. L-interrogazzjonijiet kollha - tal-vittma, tiegħek u tax-xhieda - jiġu rrekordjati awdjoviżwalment.

L-eżami taċ-ċirkostanzi personali tiegħi

Wara li jiġu eżaminati l-provi, ikun imiss li jiġu eżaminati ċ-ċirkostanzi personali tiegħek. Dan ifisser eżami tal-finanzi, is-sitwazzjoni ta’ residenza, is-sitwazzjoni familjari tiegħek, kwalunkwe problema ta’ abbuż minn sustanzi u kwalunkwe kundanna preċedenti fl-Isvezja jew f’xi pajjiż ieħor. Dan isir sabiex jiġi investigat x’sentenza hija l-aktar xierqa fil-limiti ta’ dak li huwa possibbli fil-każ tiegħek.

Kif jintemm il-proċess?

Il-proċess jintemm billi l-prosekutur, il-vittma jew l-avukat tal-vittma, u finalment l-avukat tiegħek jippreżentaw d-diskors tal-għeluq (sottomissjonijiet). Kemm il-prosekutur kif ukoll l-avukat jargumentaw kif il-qorti għandha tiġġudika l-każ u x’sentenza għandek tingħata jekk tiġi kkundannat.

Meta u kif insir naf x’iddeċidiet il-qorti?

Il-qorti mbagħad tista’ tagħti s-sentenza dakinhar stess, wara deliberazzjoni qasira, jew tħabbar is-sentenza tagħha wara madwar ġimgħa. L-‘għoti’ tas-sentenza jfisser li l-qorti taqra sommarju tas-sentenza fil-preżenza tiegħek. Jekk is-sentenza titħabbar f’ġurnata oħra li ma tkunx dik tas-smigħ tal-kawża, m’għandekx għalfejn tattendi u s-sentenza tintbagħat lilek u lill-avukat tiegħek. Is-sentenza dejjem tkun bil-miktub.

X’pieni jistgħu jkunu imposti?

Priġunerija – għal perjodu stabbilit ta’ mhux inqas minn 14-il jum u mhux aktar minn 18-il sena, jew għal għomor. Is-sentenzi ta’ priġunerija li jaqbżu s-sitt xhur jiġu skontati f’istituzzjoni. Is-sentenzi ta’ priġunerija għal żmien iqsar jistgħu jkunu skontati b’sistema ta’ sorveljanza u rintraċċar elettroniku taħt ċerti kundizzjonijiet.

Sorveljanza protettiva – il-monitoraġġ għal ċertu perjodu ta’ żmien, normalment ta’ sena, segwit minn sentejn probation. Dan jista’ jkun ikkombinat ma’ multa, priġunerija għal massimu ta’ tliet xhur, servizz fil-komunità u/jew kura għall-abbuż mis-sustanzi jew mard.

Sentenza kkundizzjonata – probation għal inqas minn sentejn. Sentenza kkundizzjonata normalment tkun ikkumbinata ma’ multa jew servizz fil-komunità.

Multa – kemm multa ta’ somma fissa ta’ flus kif ukoll multa skont il-mezzi tiegħek, li tkun marbuta mas-serjetà tad-delitt u mal-livell tad-dħul tiegħek ta’ kuljum. Il-multa fissa minima hija ta’ 200 krone Svediż (madwar €20) u l-multa minima skont il-mezzi tiegħek hija 30 multa ta’ 50 krone Svediż (madwar €150) li jitħallsu waħda kuljum.

Servizz fil-komunità – ikkombinat ma’ sorveljanza protettiva jew sentenza kkundizzjonata. Dan ifisser għadd partikolari ta’ sigħat, bejn 40 u 240, ta’ xogħol mhux imħallas fil-ħin liberu tiegħek.

Kura speċjali – dawk li jabbużaw mis-sustanzi jistgħu jiġu kkundannati sabiex jiġu kkurati għall-abbuż tagħhom, u kull minn ikun ibati minn xi disturb mentali serju jista’ jiġi kkundannat li jirċievi kura psikjatrika forensika.

Pieni oħrajn jistgħu jkunu xierqa għall-minorenni: servizzi għall-minorenni u kura għall-minorenni.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.